A 25 éves Ujság mellékletei, 1927. december

A boldogulás lexikona

S505­*) ,DS31 A BOLDOGULÁS LEXIKONA Vlil­ a. ügyosztály. (Kisdedóvás, népokta­tás szervezése, népművelés, tanfelügye­let.) Főnök: Flandorfer Pál min. tan. VlIIIb. ügyosztály. (Elemi népiskolák és óvodák személyi és dologi ügyei.) Főnök: Szűcs István d­r. h. államtitkár. IX. ügyosztály. (Hold-utca 17.) (Nyudij­­. ügyek.) Főnök: Nagy Árpád min. tan. X. ügyosztály. (Közalapok pénzügyi és jogi ügyei, főpapi javadalmak ügyei.) Főnök: Pilinszky Ferenc dr. min. tan. XI. ügyosztály. (Közalapok gazdasági ügyei, közalapítványi kir. ügyigazgató­ság.) Főnök: Mészáros Károly dr. h. államtitkár. XII. ügyosztály. (Műszaki ügyek, a minisz­térium hatásköre alá tartozó intézetek elhelyezésére szolgáló épületek és épít­kezések műszaki adminisztrációja, ter­vezése stb.) Főnök: Sváb Gyula h. államtitkár. XIII. ügyosztály. (Testnevelési ügyek, Or­szágos Testnevelési Tanács, Levente­egyesületek, cserkészügyek, filmügyek, stb.) Főnök: Felicides líum­án dr. min. tan. XIV. ügyosztály. (Az iskolákon és egyesü­leteken kívül álló ifjúság testnevelése.) Főnök: Hallósy Tihamér főtanácsnok. Számvevésen. Főnök: K­­re­zler Jenő min. tan 11. Tanácsok és bizottságok. Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szak­tanácsa (VIII., Festetich­ u. 3.). Elnök: Huszka Jenő dr. min. tan. Katolikus Központi Kongruabizottság (V., Szalay­ u. 10—14.). Elnök: Szm­recsányi Lajos dr. v. b. t. t., egri érsek. Katolikus Tanügyi Tanács (VIII., Szent­­királyi­ u. 28.). Elnök: Hanauer A. István dr. váci megyéspüspök. Katolikus vallás- és tanulmányi alapokra felügyelő bizottság, (Kultuszminiszté­rium.) Elnök: Szm­­ecsányi Lajos dr. v. b. t. t., egri érsek. Előadó: Almásy László országgyűlési képviselő. Magyar Országos Képzőművészeti Tanács. (Kultuszminisztérium.) Elnök: Sserczeg Ferenc író, felsőházi tag, ügyvezető-al­elnöki Kertész K. Róbert h. államtitkár. Magyar Országos Mozgóképügyi (film) Tanács. (Kultuszminisztérium.) Elnök: Pekár Gyula. Műemlékek Országos Bizottsága (VI., Állat­­kerti­ ut 1.). Tb. elnök: Forster Gyula báró v. b. t. t. Vem állami tanszemélyzet nyugdijügyi bi­zottsága (V., Hold­ u. 17.). Elnök: Gresz- ter Jenő min. tan. 1 Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács. (Kul­tuszminisztérium.) Elnök: Klebelsberg Kunó gróf miniszter. Országos Katolikus Kongrumtanács. (Kul­tuszminisztérium.) Elnök: Klebelsberg Kunó gróf miniszter. Országos Közoktatási Tanács. Elnök: Kle­belsberg Kunó gróf miniszter. Országos Testnevelési Tanács. (Kultuszmi­nisztérium.) Elnök: Karafiáth Jenő dr. ny. államtitkár. Tankönyvügyi Bizottság. (Kultuszminiszté­rium.) Elnök: ifj. Wlassics Gyula báró h. államtitkár. Országos Magyar Gyűjtemény-egyetem. (Elnöki hivatala: Országos Magyar Szép­­művészeti Múzeum, VI., Aréna­ ut 4.). A tanács elnöke: Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, alelnöke: Petrovics Elek, az Országos Szépművészeti Múzeum főigazgatója. III. A Gyűjtemény-egyetem kötelékébe tartozó Intézetek. M. kir. Országos Levéltár (I., Bécsi kapu­­tér 3—4.). Főigazgató: Csánki Dezső dr. államtitkár. Magyar Nemzeti Múzeum (VIl­., Múzeum­­körút 14—16.). Főigazgató: Hóman Bá­lint dr. egyetemi tanár. Országos Magyar Szépművészeti Múzeum (VI., Aréna-ut 4.). Főigazgató: Petrovics Elek dr. Igazgatása alatt áll: Magyar Tör­ténelmi Képcsarnok (V., Akadémia­ u. 1.). Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Mú­zeum (VI., Andrássy-út 103.). Országos Magyar Iparművészeti Múzeum IX., Üllői-út 33—35.). Főigazgató: verebi Végh Gyula dr. Igazgatása alatt áll: Or­szágos Ráth György Múzeum (VI., Vilma királyné-ut 12.). Konkoly-alapitványa m. kir. Csillagvizsgáló Intézet (Svábhegy). Igazgató: Tass An­tal dr. Országos Könyvforgalmi­ és Bibliográfiai Központ (IV., S­erenciek­ tere 5.). Igaz­gató: Pasteiner Iván dr., az Egyetemi Könyvtár igazgatója. Bécsi Magyar Történelmi Intézet. (Wien, VII., Museumstrasse 7.). Igazgató: Ká­rolyi Árpád dr. c. államtitkár. Bécsi Collegium Hungaricum (Wien, VII., Museumstrasse 7.). Felügyelő: Károlyi Árpád dr. Berlini Collegium Hungaricum (Berlin). Igazgató: Tamedly Mihály dr. középe iskolai tanár. IV. Egyetemek. Kir. magy. Pázmány Péter­ Tudomány­­egyetem (Budapest, IV., Egyetem-tér 1—3.). M. kir. Tisza István-Tudomány­egyetem (Debrecen). M. kir. Erzsébet-Tudományegyetem (Pécs). M. kir. Ferenc József-Tudományegyeten­ (Szeged). M. kir. József-Műegyetem (Budapest, I., Lágymányos). V. Jogakadémiák. Egri érseki jogliceum (Eger). Egyetemes ref. jogakadémia (Kecskemét). Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület jogaka­démiája (Miskolc). VI. Tankerületi kir. főigazgatóságok. Budapesti tankerület (Budapest, I., Attilus utca­­). Főigazgató: Pintér Jenő dr. Budapestvidéki tankerület (Budapest, VI., Munkácsy­ u. 26.). Főigazgatók: Gaál Mózes, Acsay István dr. Debreceni tankerület. Főigazgató: Ady Lajos. Győri tankerület. Főigazgató: Dsida Ottó. Szegedi tankerület. Főigazgató: Lippay György dr. Székesfehérvári tankerület. Főigazgató: Vass Bertalan dr. Séta a magyar kultúra mezején. Alább felsoroljuk a magyar kultúra in­tézményeit, rámutatunk jelentőségükre és e könyv céljának megfelelően gyakorlati útmutatást adunk a közönségnek, hogy el tudjon igazodni, ha akár mint szülő, akár mint a magyar kultúrpolitika más vonat­kozású érdekeltje tisztán akar látni ott, ahol minden magyar embernek tá­jékozott­nak kell lennie. Kisdedóvás. A kisdedóvás feladata a 3—6 éves­ gyer­mekeket egyfelől ápolás és gondozás ál­tal a szülők távollétében érhető veszélyek­től óvni, másfelől rendre és tisztaságra szoktatás, valamint ügyességüknek, értel­müknek és kedélyüknek korukhoz mért eszközökkel való fejlesztése által őket testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükben elősegíteni. • A kisdedóvás Magyarországon százéves múltra tekinthet vissza. Törvényes szabá­lyozása 1891-ben történt. Az 1891. évi XV. törvénycikk a kisdedóvóintézetek három nemét állapítja meg: rendes óvoda, amely­ben óvónői oklevéllel biró óvónő, állandó menedékház, amelyben menház vezetőnői oklevéllel biró nő évente 11 hónapon át foglalkozik a gyermekekkel és nyári me­­nedékház, amelyben az okleveles menház­­vezetőnő májustól októberig gondozza a kisdedeket. A törvény szerint a községek népességük és adójuk arányában kötelesek a kisebb vagy nagyobb fokozatú kisdedóvóintézete­­ket szervezni és fenntartani. A törpe és szegény községekre e kötelezettség nem terjed ki. A község helyett a hitfelekezetek, egyesületek, sőt magánosok is tarthatnak fenn óvodát. Az állam is jogosított óvoda­­fentartó. A trianoni határok között óvodáinknak alig 26%-át tartottuk meg. Pontosan 767 rendes óvodát és 75 állandó és 54 nyári menedékházat. Az 1925—1926. iskolai év­ben 869 rendes óvodában és 152 menedék­házban 1216 óvónő és 153 menházvezető­­nő összesen 113.892 gyermek nevelését munkáiba. Az óvókötelezettség csak azokra a gyer­­mekekre terjed ki, akiknek állandó s meg­felelő gondozásáról a család nem gondos­­kodhatik. Az óvóköteles korban lévő gyer­mekekről a községek törzskönyvszerű­ nyil­vántartást vezetnek. Az óvodafentartók a gyermekek után mérsékelt díjat szedhet­nek, amely alól a szegény gyermekek szü­lei felmentendők. Az óvodák fentartását az állam nagy mértékben támogatja. A kisdedóvóintéze­teknek valamivel több mint felét a közsé­­gek, közel felét az állam tartja fenn. A hit­­felekezetek közül csak a római katolikus egyház jelentkezik számottevőbb óvoda­­fentartóként 116 óvodával. * 48 ♦ Elemi népoktatás. Ma is élő népoktatási törvényünk, az 1868:XXXVIII. t.-c. hozta be az állandó tankötelezettséget. Minden gyermek gond­viselője (szülő, gyám, gazda) köteles a gondviselése alatt álló gyermeket annak hatodik életévének betöltését követő kilenc tanéven át nyilvános iskolai oktatásban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék