Ujság, 1928. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-07 / 178. szám

10 ÚJSÁG KEDD, 1928 AUGUSZTUS t Előkelőségek a balatoni kulturnapon Balról jobbra: Drchr Imre népjóléti államtitkár, József királyi herceg, Pesthy Pál igazságügyminiszter, Ováry Ferenc felsőházi tag, Vass József miniszterelnökhelyettes, Kereszténysziqethy Sándor tábornok, Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere Kialudt a magyar kultúra messze világító, erős­­fényű csillaga, ledőli a magyar színművészet nemei márványból faragott ékes oszlopa: meghalt jó Kassai Vidor. Slix Jankó, Gonosz Pista, Saint Hypotesej Menelaus mesteri, művészi alakitója, Blaháné, Pál l tnay Ilka, Hegyi Aranka helyettesithetetlen part i nere a váci köztemetőben alussza immár örök ál l mát abban a maga kiválasztotta koporsóban! amelyben váci remeteségében már évek óla éjjeli] pihenőjét szokta tartani. Értékes erőinek teljes frisseségében három év­tizeddel ezelőtt vonult nyugalomba, önkéntes el­­halánfeással befejezve dicsőséges pályafutását és végleges búcsút véve rajongásig szeretett otthoná­tól, a régi Népszínház színpadától. A hírlapok meleg, kegyelcles megemlékezéssel parentálták el a nagy színészt, a társadalom min­den rétegében bensőséges szeretettel, őszinte rész­véttel emlékeztek vissza a régi Népszínház fény­korának jelentős oszlopára, — csak a régi Népszín­ház nem vett tudomást egykori büszkeségének el­múlásáról. A Nemzeti Színház által ideiglenesen használt régi Népszínház épületében nem akadt senki, aki­nek a váci halott színész és a régi Népszínház kö­zötti nagyszerű kapcsolat eszébe jutott volna és így történt meg az a sajnálatos eset, hogy a régi Népszínház épületének erkélyéről nem hirdette gyászlobogó, hogy egy nyugdíjas tagja meghaltl — Levegőbe repült lőporgyár. A Malin jelenti Santiago di Chiléből, hogy Calamaban egy lőpor­­gyár a levegőbe repült. Tizenöt ember meghalt. — Elrabolt képviselők. Athénből jelentik: Janlna környékén rablók elfogták Melas és Milá­nná képviselőjelölteket. A rablók hárommillió drachma váltságdíjat követelnek. A kormány fogja kifizetni a váltságdíjat. Külföldi tőzsdéi (Zárójelben a legutóbbi zárlatok.) Értékpiac. Frankfurt, aug. 6. Hamburg Amer ka I66V2 (166*/«' Északnémet L. i578/« (1561/*) Uarmstadti 268 (268) Béri. kér. Rt. 278V« (—.—1 Diekonto IfiOVi (1601 Gelsen­­kirehen 129 (137). Harpeni 154 (152) Mannesmann 139!/a (138) Laurakohó 74V* (73). AEG 179 (175) Daimler —(105) Festék­­ipar 268V* (267) Féltén 135Vs (132) Siemens 373V* (368Vi) Osztrák hitel — (34) Deutsche B. 166Vs (166‘A) A hangulat az esti forgalomban barátságos volt, a forgalom azonban szűk keretek között mozgott. Az árfolyamok a berlini zárlattal szem­ben tartottan tendáltak. A kölcsönök piacán az irányzat csendes volt. TERMÉNYPIAC A Winnipeg! terménytőzsdén a forgalom ilnnep miatt szünetel. Newyork, aug. 6. Búza őszi vörös (löl*/*) 153V* Kemény (—.—) 1316/*. Amber Durum (124V<; 1221 8 Mixed Durum 120V« Northern Manitoba (1373/s) —. Western rozs (lll3/a) llOVa. Ten­geri i99'/8) 86*/8. Sörárpa (941 94. Liszt (600—650) 600-650 cent per bushel. Chicago,. aug. 6. Búza szept.-re (llG'/s) 115, dea-re (1207/s) 120, márc.-ra (—.—) 123Vs Tengeri szeot-re (95VG 93*A, decemberre (76) 751/*, márciusra (77"/s) 76V*. Zab szept-re (38»/s) 38V». dec.-re (41*A) 41 Ve, marc.-ra (43*/s) 42s/8. Rozs szept.-re (100*/4) 99Vs, dec.-re (1023/s) 101*/* márc.-ra 103»/a (105*/*) cent per bushel. Búza lanyha hangulatban tendált. Közvetlen zárlat előtt az exportforgalom fellendülése némi javulást Okozott, de a piac ennek ellenére ala­csonyabb árnivón zárult. A szeptemberi eladások kedvetlenül befolyásolták a tengeripiac árképző­dését. Zárlat elölt az árveszteség l*/>—Vs cent kö­zött mozgott. A rozspiacon erősebb árlemorzsoló­dás jutott kifejezésre. A piac árveszteséget tün­tetett fel. A kedvező időjárás a zabárak olcsób­bodását vonta maga után. A piac alacsonyabb árszinten zárult. Buenos-At/res. aug. 6. Búza szept-re 10.30 (10.35.) Októberre 1055 (10.60) Tengeri szept. 8.11 (8.05.) Októberre 8.10(8.05.) Zab aug. ra 9.10 (9.10.t Lenmag szept-re 15.40 (15.40.) okt-re 15.50 (15.50,) novemberre 15.80 (15.60) peso. Rosario, ang. 6. Búza szept-re 10.35 (10.50.) Tengeri szeptemberre 8.00 (8.10) Lenmag szept.­­re 15.40 (15.00) peso. | Az irányzat tarlóit. Sertés- és zsirplac. Chicago, aug. 6. Sertés­zsír szept. 12.25 (12.22V*,) okt. 12.45 (12.37.) dec. 12.45 (12.37‘/s.) Bordáshus szept.-re 14.15 (14.15,) okt-re 13.62V* (13.62V*,) dec.-re 13.50. Szalonna 14.62V* (14.62*/!.) Élősertés könnyű 10.40—11.75 (10.20-11.60.) nehéz 10.50-11.50 (10.40—11.25) cent per libra Sertéshús irányzata tartott; bordáshus irány­zata vontatott Gyapotpiac. Newyork, aug. 6. Északamer lully middling loko 10.65 (19 95,) aug.-ra 19.18 (19.48,) szeptemberre 19.30 (19.56,) októberre 19.39 (19.70.) dec.-re 19.29 (19.57,) januárra 1921 (19.48,) márc.-ra 19.31. (19.59.) máj.-ra 19.33 G9.59.) júliusra 19 82 cent per libra. Az irányzat tartott. A londoni fémtőzsdén a forgalom a mai na­pon ünnep miatt szünetel. Kedden a rádióban »A ma asszonyai 3 felvonásos színmű Magyarország sakkcsapata győzött a hágai sakkolimpiászon A szellemi olimpiász Stadionján felvonták a magyar lobogót. A hágai sakkpalo­tában rendezett csapatvilágbajnoksági ver­senyt a magyar szinek képviselői nyerték. Tizenhét nemzet válogatott csapatának, mint­egy kétheti küzdelmében Magyarország csa­pata aratolt győzelmet. Ami a szellemi sport terén való kiválóságunkat s egyben kultur­­fölényünket bizonyítja. A hágai sakkolimpiászon résztvett magyar csapat azonos a londoni győztes csapattal — Maróczy Géza kivételével. A Nemzetközi Sakk­­szövetség (FIDE) amatőrszabályai azonban más nemzet nagymestereit is kizárta a mér­kőzésből. A csehszlvák Réti helyeit a szép reményekre jogosító Bejfir állt ki, Treybal dr. pedig az amatőrvilágbajnoksági versenyen in­dult. A német csapatból Tarrasch dr. és Ca­­sats, a hollandusból Euwe dr., az osztrákból Grünfeld és Becker, a lettből Mattison, a len­gyelből Przepiorka, a spanyolból Golmayo, a románból Tyroler, a magyarból Steiner Lajos hiányzott. A FIDE amatőrparagrafusa folytán az angol (Yatcs, Winter, Buenger) és a jugo­szláv (Kosztics, Vukovics) együttes távolma­radt. Helyettük azonban két erős rivális: Amerika és Lengyeország lépett sorompóba. Az 1928. londoni sakkolimpiász második he­lyezettje: Dánia megerősödött csapata ezúttal az 1924. évi párisi sakkolimpiász győztesében: Csehszlovákiában is veszélyes konkurrensre talált. A tizedik fordulóig a magyarok mellett a csehek birták legjobban az iramot. A ma­gyarok ellen szenvedett vereség után azonban a hollandusoktól, németektől és a lengyelek­től is kikaptak. Ezért elvesztették az elsőségre való esélyüket. A tizenegyedik fordulón Ma­gyarország csapata immár egyedül vezetett s előnyét mindvégig megtartotta. Sorra verte legerősebb ellenfeleit: Csehország ellen 2'/s: 1V», Lengyelország ellen 3:1, Dánia ellen 3Vs: l'/j, Ausztria ellen 2V::'k, Argentína ellen 3:1, Hollandia ellen 4:0, Németország ellen 3:1, Leltország ellen 3Románia ellen 31/í:'/j, Olaszország ellen 3:1, Belgium ellen 3:1, Spanyolország ellen 4:0 arányban bizto­san győzött. Egyetlen vesztett mérkőzése lVs:2’/* arány­ban Amerika ellen. Svédországnak sikerült 2:2 arányban döntetlenné tenni a mérkőzést. A kiegyensúlyozott és kipróbált magyar csa­pat favoritként indult. Bár a multévinél gyengébb csapattal indult, a nehéz küzde­lemben imponáló stílusban győzött. A ver­seny megkezdése előtt Maróczy a dán csapa­tot tippelte az első helyre, a helyezés kérdé­sében a magyarok veszedelmes konkurrren­­sének az argentínai, lengyel és amerikai csa­patot tartotta. Ez is csapatunk győzelmének értékét emeli. Magyarország ezzel ismételten beigazolta, hogy amatőr-sakkozóinak gárdája legelső a világon s játékerejének magas szín­vonalát mi sem bizonyítja jobban, hogy nagymesterünk távollétében is megszerezte a csapat-világbajnok büszke címet. A magyar olimpikonok: Vajda Árpád dr.. Nagy Géza dr., Steiner Endre, Havasi Kornél. A Magyar Sakkszövetség által a hágai o'impiászra ki­küldötteken kívül oly játékkerettel rendelke­zik, hogy akár még egv csapatot is (Barász, Merényi, Steiner L., Sterk, Zinner S., Sár­­közy, Négyesy dr. stb.) kiállifliatoll volna. Maróczyt — hars concours — nem is szá­mítva. Az 1927 londoni és 1928 hágai sakk­olimpiász győztes magyar csapata bizonyára a jövő évben is megvédi a csapatvilágbajnok­ságot. Végül itt említjük meg, hogy Bartos Ár­pád szövetségi kapitány kisérte ezúttal csa­patunkat. A Magyar Sakkszövetséget a Világ­sakkszövetség kongresszusán Fleissig Sándor kincstári főtanácsos képviselte. Mint dele­gátus a nemzetközi konferencián szintén szép sikerrel szerepelt. Hettai István — A 42-es cs 43-as villamos vasutak kalauzai­nak csengetési produkciója. (Panaszos levél.) Budapest a világ Ieglórmásabb városa. Ez kitűnik a panaszos levelek garmadájából is, miket napról­­napra közölnek a lapok. Kitűnő főkapitányunk több mint egy hete rendeletet bocsátott ki a fölös­leges autótülkölések ellen. De mintha ezt a bölcs rendeletet senki se venné komolyan. E pillanat­ban látom ablakomból, hogy a körút egyik kereszt tezésénél álló forgalmi rendőr orra előtt tülköl veszettül egy úri vezető; céltalanul, mert addig úgy se mehet tovább, mig a rendőr nem mutatja neki az ut szabaddá tételét, tehát miért töfTög a szerencsétlen? Idegességből, bosszúból, mert meg­állni kénytelen? És miért nem Írja fel őt a rendőr? Ez nemcsak joga, hanem kötelessége is. De most nem ezekről az idegrendszerünkre menő anomá­liákról akartam megemlékezni, hanem egy sokkal bosszantóbb dologról. A 42-es és 43-as villamos vasutak végállomásán, az Üllői-uton, a Mária Te­rézia-laktanya előtt, ötpercenként fordulnak meg a pótkocsival megtoldott szerelvények. A kocsi­pár befut a járdamelletti sínpárra, a kocsivezető az ellenkező oldalra vonul és már megy is vissza Pestszenlőrinc irányába a zsúfolt vonat. De mind­ez nem történik ily simán, hangtalanul. Amint a beérkezett kocsik közönsége kiszállt, a két kalauz nekiront a csengőknek és mindkét öklükkel fél percig verdesik, valóságos vitustáncot járnak raj­tuk, a legváltozatosabb ritmusban. Nemcsak nap­pal, hanem hajnali %2-kor is! Ennek a fölösleges, tébolyitó zajongásnak okát, célját nem ismeri senki. A kocsivezetőnek nem szólhat, mert ö csak a feje fölött lévő csengő egyszeri megszólalására indít. A közönségnek még kevésbé, hiszen a ka­lauzok a minden irányból rohanó szegény uta­soknak éppen az orra előtt inditják cl a kocsit s a „szabálytalan oldalon" egymásra ugrálók majd hogy a kerekek alá nem kerülnek a hirtelen tel­jes gyorsasággal nekirugaszkodó kocsik lépcsőin. Miért tehát ez a pokoli zaj? Azt hiszem erre a BSzKRt közlekedési rendezői se tudnak feleletet adni. Kérjük tehát a megkínzott, nyitott ablak mellett alvó százak nevében e lehetetlen állapotok sürgős beszüntetését. Szerkesztő urnák készséges hive (aláírás).' — Egy kiránduló hajó balesete. Hammerfest­­lől jelentik, hogy a Krassin jégtörő, amely a Monté Cervantest kisérte, mult éjjel ideérkezett és ma reggel tovább haladt Tromsőbe, hogy sze­net vegyen fel. A Krassin Trónjáéból oly gyorsan, ahogy csak lehetséges, Stavangerbe indul, hogy elvégezhessék a hajón a szükségessé vált javítá­sokat. — Halálozás. Dr. Tarjiai Rezsóné szül. Heller Rózsi Budapesten elhunyt. özv. Schw a r z Móráé hosszas szenvedés után vasár­nap délután meghalt 93 éves korában. Az elhunytban Szabó Károly tanár, újságíró kollégánk édesanyját gyászolja. S i in o 11 Jizsefné Budapesten elhunyt. Az elhunytban Simon Marcsa színművésznő édesanyját gyászolja. Temetése kedden délután tesz a farkasréti temetőben. özv. Missik Béláné szül. Jedlik Irma élete 48-ik évében auuuszlus ‘2-án Komlón meghalt. Takács József író, a kereskedelmi múzeum volt bal­káni igazgatója, a szerb királyi Száva-reml tulajdonosa, hosszabb betegeskedés után augusztus G án 70 éves korá­ban meghalt. Temetése kedden délután 4 órakor lesz a rákoskeresztúri nj temelő halotlasházábói. Kaáli Nagy Ödön ny. miniszteri tanácsos folyó hó 5-én váratlanul elhunyt. Temetése augusztus "én. kedden délután !S5 órakor lesz a rém. katolikus egyház szertar­tása szerint a kerepest temető halottasházából. — A Vi tág edény áruház e hó lóén kezdődő 14 napos Szent Isíván-vásárja az eddigieknél is szenzúclósabb és olcsóbb árakkal fog feltűnést kelteni. Bővebben a lapunk mai szá­ntának más helyén megjelent hirdetése tájékoztat. — A budai ..Kis l*ipa“ vendéglőben (II.. Margit-körut 14.) Mihály Gyula tulajdonos személyes vezetése mellett legelső­­rangn kiszolgálás. Olcsó árak. — Poloskákat házilag kiirtani petéikkel együtt a Löcherer Cimes.it.Vel iehet. Ara olcsó, hatása biztos. Kapható min­denütt. Főraktár: Angyal gyógyszertár. Budapest, IX. ke­rület. Ül!6i-ut 59. szám. LÓSPORT Lovaregyleti versenyek Két favorit kivételével outsiderek nyerték g vasárnapi versenyeket. A Választmányi díjban Tiszavirág aratott fölényes győzelmet egyedüli komoly ellenfele, Felperes ellen. Büszke a Nyeretlen kélévcsek ver-^onyében Schejbal alatt pompás startol kapott és igen könnyen nyerte versenyét Mungó ellen. A nagy bizalommal indított Partié csak harmadik lett. A Cinkotai díjban Poéta megmutatta, hogy most már tavalyi tudásához közeledik. Starttól a célig vezetve nyerte versenyét az ugyancsak feljavult Red Dragon ellen. Gőmörnek nem volt szerencsés versenye. Rossz pozícióból került ki harmadiknak. Parádi igen gyengén szerepelt. Azra az 1600 méteres handicapbcn rég várt formáját futotta ki az ugyancsak jól szerepelt Szinusz előtt, mely után Adonis és Kolozsvár holtversenyben érkeztek be harmadiknak. A kétévesek handicapjében Margarete sok startkiacrlet után (éppen a neki legkedvezőbben indították a mezőnyt) mindjárt lábra kapott és a belső pályán galoppozó Pajkost másfél hosz­­szal előzte meg a célban. . Tatrang is megnyerte végre a maga Welter­­handicapjét, miután mult vasárnap Bözödivel egalizálta Gutái alatt mulatóit jobb formáját, A favorit Ripityóka már a távnál teljesen lehalt, úgy hogy Virago és Horace is megelőzte. Részletes eredmény: I. 1. Festetieh herceg Poéta (5) Eseb. 2. Red Dragon (4) Gutái, 3. Gömőr (5) Tuss. F. m.: Rákos, Fabula, Parádi. % h. \ h. Tol.: 10:71. 42. 41. II. 1. Horváth K. Margarete (6) Balotg. 2. Pajkos (2) Szokolai. 3. Paprikás (1)4) Sehejbál. F. m.: öreg Akác, Trasimena, Trikoloré, Eszme. Frau Vfunderlicfc. 1 Iá h. Fcjh. Tol.: 10:79, 18, 17, 14. III. 1. Berchtold L. gróf Tlszavlrlg (3 r.) Esch. 2. Felperes (fi) Gulyás B. 3. Passereau (6) Csuta. F. m.*: Hurry-hope. 3 h. nyakh. Tót.: 10:11. IV. 1. Wcnekheim D. gróf Azra (254) Sehejbál. 2. Szinusz (2)4) Blaskovics. 3. Kolozsvár (4) Szűcs. 3. Adonis (1)4) Tuss. F. m.: Fakó. Gone awayl Faun. 4 h. 2 hos*> szál holtverseny. Tót.: 10: 3fi, 11, 11. 12. 11. V. 1. Pctar.ovits J. Büszke (6:10 r.) Sehejbál. 2. Mungó (4) Tusa. 3. Partié (1)4) Gutái. F. m.: Arnolda. 4 h. nyakh. Tót.: 10:17. VI. 1. Szcntgáli ist. Te Iratig (3) Szahó L. II. 2. Virago (2) Szokolai. 3. Horarc (10) Szűcs. F. m- Keepsake, Szamos, Ripityóka, Bobby G., Trevira. Tót.: 10:40, 16, 14, Ti. Bécsi versenyek. Vasárnap a bécsi nyári men­ting hatodik napján futották a Baltazzi-emlék­­versenyt a Frettdenauban. Atinari, mely a pesti pályán bemutatkozásakor már jó képességeket árult, mint reás favorit nyerte a versenyt. Az egyes futamok részletes eredménye a következő: I. 1. Esterházy A. herceg Fabula (p) Takács J. 2. Ariane (6) Láng. 3. Union (1)4) Gulyás M F. m.: Vlasta. Ant-hcap, Gálya. II. 1. Lesvári ménes Rossetlino (6: 1Ö) Takács J. 2. Ezerév (4) Cullen. F. m.: Adós. III. 1. Urban L Halira (3) Kovács L. 2. Chaplin (124) Rojik. 3. Fürié (1)4) Hevesi. F. ni.: Valencia, Far* ceur. Arnus. tV. 1. Lesvárt ménes A11 n i r t CS : 10) Takács J, F. m.: Toscana, Corvns. V. 1. Slall Salmihof. Piz Pál fi (p) Eperjessy. í Espc (16) Hintschisch. F. m.: Nairobi. Damaíis. Tuss. VI. 1. Ostrowska A. grófnő Wildgraf II. (lHj Weisz. 2. Saint-Viatre (8:10) Epcrjessy. F. ra.: Kutas, Bosszantó. VII. 1. Wenchheim D. gróf Hajtogató (2)4) Men­tinek. 2. Sinus (1)4) Takács J. 3. Hop-Tor (2)4) Reeves C. F. m.: Petiit, Henry Clay, Nimród. Ügetőversenyek A keddi programot Kettesfogain amatőrhajtáa­­sál fejeződik be, mely futamot ezúttal minden valószínűség szerint meg is lehet majd tartani, mert a benevezett fogatok, számszerint négyen, starthoz állanak majd. A verseny az Alice—öcs­­köt- és az Álmos—Rendetlen-kettős párharcának látszik és amennyiben az utóbbit hajtója kellő beosztással tudja majd vezérelni, úgy a versenyt minden bizonnyal meg is nyeri majd, annál in­kább, mert az istálló másik fogala, az Alabaster—* Heller, kétségkívül mindig segítségére lesz. A programmot megnyitó Háromévesek verse­nyébe n Ingeborg nyerheti meg első futamát, ami bemutatkozásakor mutatott formája alapján egy­általában nem lesz meglepetés. A mezőny lovai közül azonban úgy Kanada, mint Rámás tudnak annyit, hogy számolni kell velük. A Baranyai díjban Jutatom, Medea és A vous papíron egészen közeli esélyek. Leginkább mégis Jutalomban bizunk közülük, miután ez állandóan emelkedő formákat mutat. A Homoki dijat Cavaliere Peternek nem szabad elveszítenie. A legnagyobb meglepetés lenne, ha helyette más ügető haladna át mint első a célon. A meglepetésnek ez a lova Grimbus vagy Dobos lehetne. A Handicapet Feisernek kellene megnyernie akár Végre, akár Guszti sulkyjábali, de még Mar­gittal sem indulna reménytelenül a küzdelembe. Feiser lovainak ellenfelei valószínűleg Baba és Codero lesznek. A Montell-dijban leggyorsabb lovaink találkoz­hatnak össze a 2400 méternél hosszabb távolságon. Győztes ezúttal közöttük valószinüleg Horpacs lesz, bár ilyen távolságon a busz méter, amit Banditól kap, egyáltalában nem sok. Daisy jóval többet tud. mint amit eddig nyil­vánosan mutatott. Éjtpcn ezért benne látjuk a Guggerliegyi díj nyerőjét. A helyekre Feiser vala­melyik lova vagy Bnmhilde érkezhetnek. Jelöltjeink: T. Ingeborg — Kanada. II. Jutalom — Medea. III. Cavaliere Peter — Grimbus. IV. Fei­­ser-idomitás —- Baba. V’. Horpacs — Bandi. VI. Daisy — Feiser-idomitás. VII. Álmos-Rendetlen ■— Öcskös-fogat. TiU A(( s r n n <• t »r 1 n m Í’AVTAT Ragus­-- 1 SlsiWh mellett K.H.S. Csorortos gyermeke varala 'alá" Cvenpelcplt kísérel nélkül 6-14 éves korig. Tengerparti gyönyörű fekvés, kitűnő homokit stranddal. Szirom orvost felügyelet. 3 heti tartózkodás minden adóval, kiszolgálással 95.— P Olcsó utazás! Minden TelvUigositás. elő­jegyzés: „Fürdők és Gyógyhelyek Nemzetközi Értesítője* itta­­ősi osztályánál, Budapest VI. kér.. Andrássy-ut Ifi sz. 229

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék