Ujság, 1929. július (5. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-11 / 154. szám

14 ÚJSÁG CSÜTÖRTÖK, 1929 JÚLIUS 11 fltsíottság rimáméi faiéit? Mini: DUNLOP ptmoiüa>ldda£ QeAet Veiérképvhclet: Sehweitzer Józel és Fia, Szabadság-tér IS. Telefon: Aut. 202-36, 296—46 gyönyöni kivitelű arany és ezüst cigaretta-tárcák továbbá mindennemű sportnak alkalmas, legszebb kidolgozású versenytiijak, makettek, érmek, szobrok és serlegek csaki. Scfcenwafd Imrénél (Anker-palota) kaphatód iFennálij Órák és ékszerek nagyraktára JlSc2óta| Ezüst és iparművészet! tárgyak gyára A Phönix Életbiztosító Társaság mérlege A Phönix Életbiztosító Társaság, amely egész Európa egyik legnagyobb biztositó in­tézete, most telte közzé az 1928. évre vonat­kozó üzleti jelentéséi, amely a társaság to­vábbi nagyarányú fejlődéséről számol' be. Az életbiztosítási állomány tőkeösszege 1928. év végén 1.444,652.05S pengőt lelt ki, majdnem hatszorosát az utolsó békeév (1913) állományának, amely kereken 225 millió ko­ronára rúgott. Ennek az állománynak 36 szá­zaléka Ausztriára, 64 százaléka a többi orszá­gokra esik; a magyarországi állomány az ősz •szes állománynak jelentékeny részét, körül bobil 10 százalékát teszi ki, amennyiben 132,866.971 pengőre rúg. Egyedül az elmuli évben több mint 450 millió pengőről szóló uj biztosítást kötött a társaság, amelynek körű 1- beliil 12 százaléka esik Magyarországra. Ezi az eredményt a társaságnak az a törekvése' telte lehetővé, hogy az életbiztosítást, amely mindinkább lömegszükSéglejté lesz, igyekszik mindenki számára minél könnyebben hozzá terhelővé és a dijak olcsóbbitása, a biztosítási intézmény mind tökéletesebb technikai kiépí­tése révén mindinkább kívánatossá tenni. A társaság a jövőben is ugyanezen az utón kí­ván tovább haladni; a biztosítottak nvereség­­részesedésének további kiépítésén kívül egy széleskörű műtéti biztosítás bevezetését ter­vezi, továbbá legközelebbi jpvőben Magyar országon is megvalósítja az időszaki ingyenes orvosi tanácsadás intézményét, amely az ame­rikai Egyesült-Államokban évtizedek óta, Né­metországban ugyancsak hosszabb idő óta ki­tünően bevált. Az elhalálozás folytán esedékessé vált biz­tosítási tőkék folyósítása tekintetében a Phönix az elmúlt évben is ugyanazzal a ha­gyományos előzékenységgel járt el, »mint majdnem félévszázados fénállása alatt min­dig: kereken 21.5 millió pengőt fizetett ki a társaság anélkül, hogy csak egyetlen esetben is jogvitára került volna a sor. A Phönixnek az európai fővárosokban összesen 61 ingatlana van, köztük Budapes­ten a Corso-palota, (a volt Thonel-Udvar, Mária Valéria-u. 10. sz.) és a Pannónia-utca, Tátra-utca, Katona József-ulca és Phönix­­utca között most felépült hatalmas bérház. tömb. A Phönix Életbiztosító Társaság 1929 junius Í28-án tartotta 46. rendes közgyűlését Fritz Bauer alelnök vezérigazgató clnöklése alatt. 1928-ban összesen P 450,513.328-re szóló uj életbiztosítás jött létre; a biztosítási állomány az év végére P 1.444,652.200-re rúgott, a közgyűlés napjáig pedig meghaladta a P 1.600,000.000-t (2 milliárd schillinget). Az érvényben lévő kötvények összes száma, veleérlve más társaságoknak egészben vagy részben átvett tárcáit is, 626.433 volt. A dijhcvétel P 69,065.440-rc rúgott; a vagyonértékek hozadéku P 9,737.320-t tett ki. A biztosítottaknak, illetve a kedvezményezetteknek összesen P 21,422.500-1 űzetett ki a társaság, a technikai tartalékok ösz­­szege azonban több mint P 40,000.000 vei P 174,506.256.72-rc emelkedett. A garanciális alapok teljes összege 195,626.000 pengőre mg. A P 36,290.781 értékű ingatlanállomány 6t objek­tumból áll, amelyek közzé 15 részben 1928-ban és részben a folyó évben felépült uj bérház tar­tozik; az összes ingatlanokból 5 Magyarországon, 30 Ausztriában, 16 Csehszlovákiában, 3 Lengyel­­országban, 3 Németországban, 2—2 Jugoszláviá­ban és Olaszországban és 1—1 Franciaországban, Belgiumban és Bulgáriában van. Az értékpapirlárcu, amely nemzetközi befekte­tési értékekből és államkölcsönökből áll, P 103.263.159.52 értékkel van a mérlegben kimu­tatva. A társaság által folyósított jelzálogos köl­csönök összege a folyó évben P 11,938.110-re emelkedett; a biztosítási kötvényekre folyósból! kölcsönök összege pedig P 8.857.975-t lesz ki. Az elmúlt évben a társaság, mint viszontbiztosító in lézet is, fokozott tevékenységet fejtett ki, az ál tala viszontbiztosított társaságoknál levő dijtar lalőkbclétei P 22.936.000.— értéket képviselnék. A társaság tulajdonúban levő különböző részvé­nyek P 923.571.— értékkel, a 22 bel- és külföldi biztosító társaságoknál vállalt részesedései pedig P 4.791.030.—vei szerepeinek a mérlegben. A tiszt­viselői jóléti intézményekre és nyugdíjalapra P 650.145.— összeget tartalékolt. Az üzleti évnek P 588.640.12-t kitevő feleslegéből P 274.420.—t (340.000 schillinget) a teljesen befizetett 4.000.000 schilling részvénytőke után 8ll2%-os (a mull év­ben 71/2%) osztalék fizetésére fordít a társaság, P 161.600.— (200.000— schillinget) tőketarta­lékba helyez, amely ennek folytán P 1.610.000.— (2.000.000.— sehillingre) emelkedik. Az osztalék a folyó évi szelvény beszolgáltatása ellenében jnlius 8-tól fogva kerül a társaság bármely pénz­táránál kifizetésre. A bankok felszólították féléikéi, hogy a lété tökben fekvő sorsjegyeket vegyek át. A bankok a félévi folvószámlnkivonalok szétküldésével kap­csolatosan felkérték feléiket, hogy a letétükben kezelt sorsjegyeket vegyek át. A tőzsde hivatalos árjegyző lapjában azonban niég szerepelnek a sorsjegyek, noha azokat már mind kisorsolták. A fúziók illetékmentességét meghosszabbította a pénzügyminiszter. A pénzügyminiszter a rész­vénytársaságok és szövetkezetek egyesülésének esétére szóló illetékmentességet arra az esetre is engedélyezte, ha az egyesülést az abban részt­vevő mindegyik társaság közgyűlése az 1930. év­­január elseje előtt határozta el. Ez a rendelkezés újabb félévi meghosszabbítást jelent. HIVATALOS VALUTA ÉS DEVIZA ÁRFOLYAMOK Valuták . Osztr. schilling 80.55 —80 95, né­met márka 136.50—137.10, eseti k. 16.82— 17.02, lengyel zloty 64.(5—64.35, dinár 10.00-10.08. lei 3.o7’/2—3.411/*, líra 29.95-30.25, francia frank 22.45—22.75, Célra 79.60— 8ü"C0, svájci trank 110.20—110.70. ango. font 27.80—27.95, dollár 570.75-572.75, hol­landi forint 230.00—231.00, dán korona 152.60— 153.20, svéd korona 153.60—154.20 norvég kor 152.70—153.30 pezeta 83.00 -83 70. Devizák. Becs 80.55 —80.80, Berlin 136.42V2-136 S21/s, Prága 16.943/* — 16.9ü3/4 Varsó 64.20-64.40. Belgrád 10.05‘/s-10.08Vs, Szófia LliO/s—4.15VJ. Bukarest 3.39—3.41, Milano 2R94'/2—30.U4V2, Páris 22.42—22.49 BrUs.-ze 79.57Vs-79.82V2. Zürich 14Ü.16V4-110-46V4 Lón dón 27 78®/4—27.8ti3/4, Newyork 572.80 —574.40, Amsterdam 230.021/*—230.72Ví, Kopenhága 152.60-153.00, Oslo (Krisztiánjai 152.67>/a- 153.07'/s Stockholm 153.57Vt-153.97Vs Athén 7.3SV*—7.4SV?. Konstantinápoly 274 05—276.05. Madrid 83 00-83.60. A kettős llleicktcher ügyében magyar javas­latot fogadott el a .Nemzetközi Kereskedelmi Kamara. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara amszterdami kongresszusa kedden megtartott ülé­sén elfogadta a magyar nemzeti bizottság nevében Nyulászi János dr., a TÉBE igazgatója által elő­terjesztett határozati javaslatot a kettős itteték­­tcher tárgyában. Eszerint a Nemzetközi Kereske­delmi Kamara vizsgálat tárgyává teszi a külön­böző illetékekről és forgalmi adókról szóló tör­vényeket, hogy megállapítsa azokat az intézke­déseket, amelyek a különböző rendelkezések kö­vetkeztében a nemzetközi forgalmat nehezítik, egységes elveket fog megállapítani a nemzetközi forgalom okirataira, a váltókra, csekkekre, hitel­levelekre, átutalásokra stb. vonatkozó illetékek és forgalmi adók tekintetében. A Nemzetközi Ke­reskedelmi Kamara helyesli, hogy ezek az illeté­kek csak abban az országban 'fizetendők, amely­ben a jogügylet jogilag és gazdaságilag hatályos, a már lerótt illetékek és az esetleges adómen­tesség a más országokban is figyelembe veendő. Jugoszláv rendelések Magyarországon. Belgrádi lapjelentések szerinl a jugoszláv kormány Ma­gyarországon 79 mozdonyt rendelt meg a jóvá­tétel! számla terhére. Azonkívül 600 rendes nyom­távú és 200 keskeny nyomtávú nyitott vasúti te­herkocsi készítésére adott megbízást. Tavaly Ber­linben rendeltek 900 rendes és 500 keskeny nyom­távú teherkocsit. Az idén Berlinnek 110 keskeny nyomtávú mozdony rendelése jutott. Csak magyar fémjelzéssel ellátott ékszereket szabad árusítani a drágakőcsarnokban A Budapesti Nemesfém- és Drágakőcsamolc igazgató-bizottsága legutóbbi ülésén konkrét be­jelentés kapcsán foglalkozott a drágakő-piacon eladásra kerülő arany- és ezüsttárgyak fémjel­zést kötelezettségével. Az igazgató-bizottsághoz érkezeit bejelentések szerinl ugyanis a magyar piacon eladásra kerülő áruk egyrésze nincsen szabályszerii magyar fémjelzéssel ellátva, tekin­tettel arra, hogy magánkézből került a kereske­dőhöz. A bejelentő ékszerészek arra kérték az igazgató-bizottságot, hogy az ilyen tárgyak áru­sítását ne engedélyezze, illetve kötelezze az el­adókat, hogy mielőtt az ékszert áruba bocsátják, azt szabályszerüieg fémjeleztéssék. Hosszabb vila után a csarnok igazgató-bizottsága helyt adott a bejelentésnek és elhatározta, hogy a Budapesti Nemesfém- és Drágakőcsarnokban csakis magyar fémjelzéssel ellátott ékszereket szabad forga­lomba hozni. Az igazgató-tanács érintkezésbe fog lépni a főfém jelző hivatal vezetőségével és kérni fogja, hogy külön csarnoki kirendeltség ellen­őrizze fémjelzés szempontjából az eladásra kí­nált árut és a fémjclzéshélküli vagy külföldi fémjelzéssel ellátott ékszereket szabályszerűen lássa el magyar fémjelzéssel. Fizetési zavarok. Ma a következő fizetési zavarokról kaptunk hirt: Kényszeregyezsége, k. R e p p cr József és , társa közkereseti társasát? és tagjai Repper József, Rcich Márton (Dohány-u. 3) kérelmére a budapesti kir. tör­vényszék az eljárást megindította. — Első Magyar Ré­­lyegzőgyár Klossohn A. cég (Fuló-u. 7) és tulajdonosa Klassohn Aurél kérelmére a budapesti kir. törvényszék ez eljárást megindította. — Ranzenberger Testvé­rek cég (Váci-u. 8) tulajdonosa Ivanits Gézámé Zbozsno­­vics Anna kérelmére a budapesti kir. törvényszék az eljárást meffindUotla. — Neumann Mihály papír- és képkereskedő (Rob-u. 71) kérelmére a budapesti kir. tőr-, vényszék az eljárást megindította. -- Klein Samu fű­szer- és cscmegekcrcskedö (Podmaniczky-u. .*>) kérelmére­­ö budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. — Rösenberger Sándor pápai röfőskereskedők kérel­mére a veszprémi kir. törvényszék az eljárást megindí­totta. Fővárosi fizetésképtelenség. Maimann Jakab fővárosi bőrönd- és diszmüárukéizitó (Dembinszky-. ‘ utca J4) beszüntette fizetéseit. V j d é k i f i z c t é $ k é p t e 1 c n s é g e k. Rothschild.V Sámuel nyíregyházi nőííelőltó, kelapkészitő és kereskedj továbbá Löíller Ernő nyíregyházi divatárukereskedő fize-\ tésképtelcnséget jelentettek. A német pénzintézetek nyolcrallliárd márka betétje. Berlini hivatalos jelentés szerint a né­metországi pénzintézetek beléfi állománya május 31-én 7,998.000.000 márkái tett ki. »Magybátony-Ujlaki« i Egyesült iparművek Rt. | V, Vilmos császár-Ut 32. sz. Tel.: Automata *274—30 ^ Falitégla: nagyméretű Tetőcserepek: hódlárku „ujiak, .v Asbestcementpafa Szab. Újlaki födém, válaszfal és mindennemű speciális téglák A * lépcsők, ■Ti U a lábazatok, mellvédek Cementáruk: kutgyürük cement- és márvány-mozalklapok stb. Dunakavics ti*TMTM* rostáiatlan. Bányahomok Duromsthefon: & udvarok és gyárlielyiségek burkolására Mühabarcs. Oltott mész Szab, „Schwendilafor" készítmények, kémónyfejek, kémény­­toldók, 8zelIŐztetők CserépkályMk elsőrangú kivitelben, szereléssel, gyári árban LLOYD KERÁMIAiPARm lustus Sándor és Fia GtfrdUlö laredünyttk, acéllemczredönyök, bolt­­ponyvák, vászon*, szövött, és Ii.redőnyök gyára Budapest, Vcrösmarty-utca 24 B Alapittatott 1886-ban. Telefon-Interurban: Automata 223—06. rÉNZ-es BNYAGHITEL k@it a2 ál? Mindkettőt előnyösen kapja énitke- B SOLTI LAJOS v. bank­.__JK eégv. utján V, Gr. Tisza Islván-u. 10 28SneZ Alapítva: 1807. Tel : Aut. S00—95 rs V 9 garanciával y iisiziis «,é" Telefon; Lipót 978-88. 4012 ipprsch László-EL ut_? vasut- és kövezést vállalat TüMöMl! a legioko és szép kivitelben BOROSOK MIHÁLY tűzhely gyáréban Sudapest, VIII, IKárla-ntca 46. — Telefon: J. 858-44 Tel. t Aut. 895-03 ff" lí Sí* 8 lf9«éskirtíuyuípíC7[;Tj REFERENCIA S B H f 1 advari F tll I nLrK.v4U’ ^ a 40 év óta épült köz- és magán-H— Eli aJR P S w a MÜINTÉZETE Vl, Semmel- épületek legnagyobb részének lépy-M ® ® ■ wels-u. 2, a Kossuth Lajos-u. sarkán képfelvételeire szóló megbízások. SENESCH FERENC elektrotechnikai és műszaki iparvállalata VIU tíaross-lér 18. # Telefon: J. 3S2 27 Vállal: Elektromos ioIzöcsEtigö. telefon és erőát­viteli berendezéseket heivüen és vidéken. Családi házakat bérházakat, emeletráCpitéseket Igen előnyös fizetési teltételek mellett épít elsőrangú kivitelben Farkas és Eivők, épitővállalat Budapest, V., Wekerle Sándor-utca 24. 4032 Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés és bádogos munkák váífafaia SPIEGI.ER SAMU, Budapest, Damianich-ulca 47 Telefon: -Józset 349—37 4043 PflYPyCF FAL, KŐPADLÓ B F* V b SM Ci TelefoD: József 381-47. 4048 Crisfofoli Vince, GlzeiSa-ut 32 WORTHiNGTON SZ VATTYUGÉP RT., Budapest, V,Váci-ut4 Telefon 222—10 Sürgönyeim: Duplex Szállít: yHz-pCenfi’il^gái-Jiirblna-, erlíinilszivatf if y k al Benzifmasfersfcat HiltefornyoHat • iutőmosógépeket Kertépítő munkálatokat tervezés, költségszámítás, kivitel és gondozást vállal KIRCHLECHNER EMIL, tájkertész 4047 Margitsziget 21 éven á* volt főkertészo Dudapest, VI, Rábospalotal-ut 83—85. Tel. 1, 914-45 CSÉPAI JENŐ oki. mérnök, volt mü- __ _ . _ , . egyetemi tanársegéd ÜzleiCtriC VlilamoSSÚgl és műszaki bt. 402 Tel t j. 403—77 Budapest, IX, Tompa-utca 14 Összes órái egyformán és pontosan fognak járni, H"' —(i J 1 1 na villamos fa. n »« jrí o 4017 órákat bérel! UKAUiAn v—^ Tömö-utca 20.Telefon: 414—91. Kérjen tá|ékoztatót Festékek lakkok KRAYER E. ÉS TÁRSA 4327 festék- és lakkgj'ár Budapest, V, Véci-ut 34 Acélredőny ttv-ü laredöny, vaszonredőny, uapellenző szerke. zetek, sblakszeüdzttk, önmüküüö ajtócsukók Uuttvigrácsok és az összes épUletlakatosmunkák készítése iVadi; MA-4f>n lakatosáru és redőnygyártása Wdgy tfií&rion Vil^ Barcsai*utca 11-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék