Ujság, 1929. augusztus (5. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-11 / 181. szám

18 Anzixkártyák DÜRNSTEIN IN DER WACN­AU. Szervusz édes Emilkémt Nagyon szép helyeken baran­golok, jó dolguk van itt a turistáknak! Gyö­nyörű időm van, megkezdtem a fürdést és na­pozást. Sok szeretettel gondol rád és szívből üdvözöl a DABIS RÓZSI. LA NOVA VÉS. (IGLÓ.) Bár a művészettől nagyon távol estem, Egyike vagyok mégis azoknak Pesten, Ki Iglón nyaralok ugyan, de mert ez igy divat, Brioniból írom a képeslapokat. Mert csak Alpár Gitta és a többi nagyok, Beláthatja kérem, hogy én is ember vagyok. Ki nem törődik vele, ha a világ meg is szólja, S üdözti önt mint hű olvasója. A neve minden cikke után egy hétig van a szám­iban. Tegyen be kérem a vasárnapi számba. WOHLSTEIN SÁNDORNÉ SZÉP JULISKA ABISCO (SVÉDORSZÁG): Kedves bará­tom! Utoljára Japánból írtam Neked és ime, most a világ másik oldaláról küldök szerete­­tet. Abiscoból motorcsónakkal ,két órányira van Laplang és ma ott voltunk. .. lappok rop­pant érdekes emberek, kicsit piszkosak és nem engedik magukat fotografálni, így hát összesen tizennyolc képet és száz méter moz­góképet tudtam róluk venni, amit Pesten látni fogsz. Addig is szeretettel üdvözlünk FULLERNÉ KELETI JULISKA. SIÓFOK. Nagyszerű idő, jó hullámok, gyere le. Ölel NÁDOR JENŐ. Üdvözlettel SÁN­DOR STEFI. Millió csók PETSCHAUER ATTILA. Kézit csókolom NÁDOR VERA. PÁRIS. őszies idő. A nők nyári bundában. A színházak zsúfoltak. Csakugyan nyár van"? Ölel dr. MOLNÁR­­JENŐ. ABBAZIA: Én nem akarok kimaradni. Tisz­telettel üdvözlöm. Ilivé, RADÓ SÁNDOR. igen kellemesen tűnt a Leopold Andor. Az állatkerti operaestéken, melyeken tudvalevőleg Alpár Gitta először a Hoffmann meséit, másodszor a Lakmét énekelte, igen kellemesen tűnt fel egy fiatal baritonista, aki Lakmé apjának, Nylakantha bramin fő­pap szerepében olyan meglepetése volt en­nek a szabad ég alatti operaelőadásnak, hogy percekig zúgott és visszhangzott a taps. Leopold Andornak hív­ják ezt a fiatal mű­­vészt, a Zeneakadé­mia egykori növendé­két, aki miután Sze­geden elindult pályá­ján, a bécsi Volksoper szerződtette. • Jelenleg a luzerni operaháznak a tagja. Leopold szintén egyike azoknak az igaz magyar tehetségeknek, akiknek, hogy érvé­nyesüljenek, a külföldre kellett menniök. Ezt állapította meg az elmúlt kedden Leopoldról is : az a jó néhány ezer ember, aki ott ült az Állat­kertben, gyönyörködött az ő nagyszerű hang­jában, előadóművészetének tökélyében és se­hogysem tudta megérteni, hogy ez a jó, fiú is miért kénytelen az ő istenadta tehetségével a­­ külföldre emigrálni, amikor idehaza is olyan szívesen és szeretettel látnák. * Kapunyitás a Király­ Színházban. Szomba­ton este nyitotta meg kapuit a Király­ Színház, még­pedig a múlt szezon nagysikerű operett­jével, a Diákszerelemmel. A pompás darab és a melodikus muzsika most is magával ragadta a közönséget, amely lelkesen tapsolt a szereplők­nek, különösen Gaál Franciskának, de nem ke­vésbé Bitter Irénnek, Vaály Ilonának, Orosz Vilmának, Bársony Rózsinak, Kertész Dezsőnek, Sziklai Józsefnek és Latabár Árpádnak. Nagy meglepetést keltett a színház remekül hűtött nézőtere, míg az érkezéskor a szépen átalakí­tott és pálmákkal feldiszített előcsarnok lepte meg a közönséget. * A Beketow-cirkusz ünnepe. Egy nagyon ér­demes ember jubileumát ünnepli hétfőn fényes műsor keretében a Beketow-cirkusz. Negyed­­százada áll a vállalat szolgálatában Wildmann Sándor igazgató és a cirkusz ezt az évfordulót a hatóság, egyesületek és az artistaegyesület bevo­násával ünnepli meg. Wildmann Sándor igaz­gató egyike a legkiválóbb szakembereknek, aki­nek nagy érdeme az is, hogy bevezette a cir­kuszba a nagysikerű magas nívón álló irodalmi konferálásokat is. Az előadás után az ünnepelt tiszteletére a vállalat igazgatósága lakomát ren­dez. * Kényszerleszállást végzett a karmester. Danzigból jelentik, hogy a zopotti erdei színház legutóbbi előadásén Schilling főzeneigazgató, akinek a darabot dirigálni kellett volna, a har­madik felvonáshoz érkezett meg. Schillingne­k a vonata késett és ezáltal lemaradt a csatlakozás­tól. Azonnal repülőgépre ült, de a balszerencse itt is tovább üldözte. A repülőgép üzemanyag­­hiány miatt kényszerleszállást végzett és így Schilling ismét kénytelen volt vonatra szállni, így történt, hogy csak a harmadik felvonáshoz érkezhetett meg. * Új rendező: Alapi Nándor, az Országos Ka­mara Színház igazgatója szeptember 1-től szer­ződtette Jákó Pált, a bécsi Nemzeti Színház tag­ját, aki a rendezést Pitoeffék párisi színházában tanulta. ! Még tüzel a nap, de már végére jár a szín­házak nyara. Itt renoválnak, takarítanak, ott már próbálnak. Még egy-két hét és megindul a szezon. Sokan érkeztek vissza a nyaralásból Véletlenül találkoztunk Szokolay Ollyval és Lábass Jucival; megkérdeztük, hogy töltötték a nyarat ? — Leányfalun laktam­­— mondta Lábass Juci — három hétig. Egy barátnőm villájában voltam vendég. Gyönyörű szép időm volt, sokat csónakáztam és fü­rödtem. Ott kezdtem megalapozni a barna színemet, de ezt a mun­kát már Pesten fejeztem be. Most itthon va­gyok, ebben a nagy melegben nem érdemes sehová menni. — Vidéken jártam vendégszerepelni. Vol­tam aztán Kassán, Kolozsvárott és más vá­rosokban. Hála Isten, nagy sikerem volt. Most megint el akartak vinni turnézni Nádor Jenő­vel együtt, de a csehek nem adtak rá enge­délyt. Pedig egészen a legutóbbi időkig na­gyon szívesen engedtek be magyar művésze­ket. — A legnevezetesebb esemény az, hogy Chicagóba hívnak vendégszerepelni. Az ottani magyar társulat állandó színházzá alakul át és engem vendégszereplésre hívnak. Ha meg tudunk egyezni, én szívesen megyek. Leg­alább világot látok egy kicsit. — Hogy Pesten mi lesz, még nem tudom. Elsősorban az amerikai úttól teszem függővé, hogy hova szerződöm. Még talán nyaralni is elszaladok egy kicsit Juan les Pinsbe. Most pedig sietek a strandra. Szokolay Olai ezt beszélte el: — Abbáziában töltöttem a nyarat. Minden évben ott nyaralunk, nagyon szeretem az egész vidéket, a szállodát, ahová évről-évre vissza­megyünk és jól érzem magam a rendes társa­ságunkkal. — Idén nem volt egészen zavartalan a pi­henésem, mert meghűltem, torokgyulladást kap­tam és hetekig nem fürödhettem. Reggeltől­­estig a napon feküdtem. Én voltam a legfeke­tébb Abbáziában. — Sajnos, itthon kezd már lekopni rólam a barnaságom. Nincs időm strandolni, mert próbálok az Operettszínházban. Jövő évre nem szerződöm le sehova, cask egyes szerepe­ket fogok elvállalni. — Kevésbé kényelmes így az élet, de így leg­alább azt játszom, ami megfelel nekem. Az ab­­báziai nyaralás nem járt eredmény nélkül, a férjem két darabot fejezett be, én pedig híztam egy kilót. — Ezenfelül kiegészítettem a fürdőruha­­gyűjteményemet. Most már annyi fürdőruhánk van, ahány napig a nyaralásom tart. Az új da­rabban is fürdőruhában játszom, ez lesz a leg­szebb valamennyi között. AKIK HAZAJÖTTEK... HOL TÖLTÖTTE A NYARAT: LÁBASS JUCI, SZOKOLAY OLLY Mi újság Baker körül Paris volt nagy revüsztárja, Joseph­ine Baker végigutazta a kontinenst, bekasszírozott rengeteg tapsot és ugyanannyi fütyülést is az erkölcsneme­­sítő ligák részéről. Egy év alatt kicsi lett számára Európa. Áthajózott tehát Amerikába. Észak- Amerikában nem nagy keletje van a néger tán­cosnőknek, még akkor sem, hogyha olyan bűbá­josak, mint a kapucinerszinű Josephine. Most Buenos­ Ayresben játszik és amerikai ér­tesülésünk szerint, sikere felülmúlja párisi fény­korának legtündöklőbb estéit. Az újságok in­­terújukat, anekdotákat, kritikákat, sőt verseket közölnek Josephine Bakerről, aki teljesen meg­­hódította Dél-Amerikát. Egy néger revüben lép fel, amelyet speciálisan az ő számára arattak. A nagy sikert természetesen itt is nyomon kísérték a túlzó körök támadásai, amelyek egészen odáig fajultak, hogy egyik lap nyílt levélben szólította fel Argentína elnökét az intervencióra Baker er­­kölcsgyalázó táncprodukciói ellen. .A tilt­alkozás súlyából sokat von le, hogy ugyanabban a számá­ban a szóbanforgó lap az Aida előadása ellen is tiltakozott, a Theatre Colonban, mert ezt is er­kölcstelennek minősítette. Baker eleinte csak há­rom hónapra tervezte amerikai vendégjátékát, de a nagy sikerre való tekintettel, már a hatodik hónapja van kint. Július 17-én Montevideoba utazott. Előbb azonban a Buenos­ Ayres-i francia egyesület ren­dezett nagy gálaestét a tiszteletére. Most már azonban ismét Buenos­ Ayresben van. Turnéjának következő állomásai: Sao Paolo, Rio de Janeiro, Rrosario, Cordoba, Mendoza, Santafé, Santiago, del Calle, Valparaiso és végül Pérou. Egyszóval Dél-Amerika összes nagyvárosait meg fogja járni a néger revücsillag. Kísérője még mindig Pepito Abatino, aki Pesten is kellemes feltűnést keltett kackiás Menjou-bajuszával. Amerikából Ham­burgba utazik, ahol ugyanabban a Pallas-színház­­ban fog fellépni, ahol Mistinguette mutatkozott be a németeknek nagy sikerrel. ÚJSÁG VASÁRNAP, 1929 AUGUSZTUS 11 * A legdrágább színházi páholy. A Van­­derbilt család legutóbb kétszázezer dollárért adta el egy Manville nevezetű amerikai nagy­iparosnak egy páholybérletét. Ez kétségtele­nül a legmagasabb ár, am­e­lyet eddig színházi páholyért fizették. A páholy, amelyért a horribilis árat fizettek a Metropolitan Operá­ban van és a szinházi alapítása óta a Vander­­bilt család tulajdona. Az egész Metropolitan­­ben összesen harminchat ilyen bérelhető pá­holy van és minden újgazdagnak a legnagyobb vágya, hogy ilyen saját páholyban mutatkoz­hassál, egy-egy fényesebb premieren. Vander­­biltéknek négy ilyen páholyuk volt, amelyek közül kettőt már régebben eladtak, egyet pe­dig mostan. A negyediket megtartották maguknak. * Magyar művésznő sikere Németországban. Stransky Aranka, a jeles magyar énekesnő most fejezte be nagysikerű németországi művészkör­­útját. A közönség mindenütt melegen ünnepelte, a kritika pedig teljes elismeréssel méltányolta művészetének kiváló tulajdonságait. A színházak és kabarék hírei. * Művészi menyasszonyi felvételek Rozgonyi­nál jutányosan készülnek. Calvin-tér 5, Üllői­ út 34. * Ma, vasárnap délután 3 órakor Mesék az Írógépről kerül színre a Budai Színkörben mérsékelt helyárakkal. A női főszerepet Zi­­lahy Irén játssza. * Elismert divatos fényképek Kössük utódánál, Kossuth Lajos­ utca 12. Vasárnap délután *15 órakor: STRANDSZERELEM Nyári Operettszínház fár Angolpark mellett­. Helyárak: 60 fillértől 3 pengőig. Nyaralás előtt, nyaralás után, nyaralás alatt, nyaralás helyett Morrtor' * STRAND SZERELEM Nyári Operettszínház (az Angolpark mellett). Helyárak: 80 fillértől 4 pengőig. fi Király­ Színházban minden este „Diákszeretem". Ez a bűbájos operett, melynek legköze­lebb már a 100-ik előadása lesz, minden este Gaál Franciskával, Biller Irénnel, Vaály Ilonával, Orosz Vilmával, Bársony Rózsival, Kertész Dezsővel, Sziklai Józseffel, Latabár Árpáddal, D’Arrigo Kornéllal, Gaál Sándor­ral, Bihari Nándorral, Feleki Kamillal és Ke­rekes Györgygyel a főszerepekben kerül a Király­ Színházban színre. SZENZÁCIÓS LESZ A NEM TUDOK ÉN ZSIDÓ NÉLKÜL ÉLNI! VASÁRNAP DÉL­UTÁN 4 ÉS ESTI ELŐADÁSA A FÜRDŐKBŐL HAZATÉRŐK MIND­EZT AZ OPERETTET NÉZIK MEG Ma, vasárnap délután 4 mérsékelt és este 8 órakor és a jövő héten is minden este a diadalmas Nem tudok én zsidó nélkül élni a tánc­­operett 1, 2, 3, 4 és 5 pengős helyárakkal kerül színre a Budapesti Színházban. A vasárnap dél­után és esti előadás látogatói között 500 aján­dékot osztanak ki. Hangversenyek HUNYADI LÁSZLÓ augusztus 17-én az Állatkertben az Operaház művészeivel, Szilágyi Erzsébet és Gara Mária kettős szerepében Szabó Lujzával Erkel gyö­nyörű operájának előadását a Városi Színház zenekarával Unger Ernő karnagy, zeneakadé­miai tanár vezényli. SZÁZ CIGÁNY hatalmas zenekarának magyar nótaestje augusz­tus 19-én az Állatkertben. A legszebb magyar nótákat Komlóssy Emma és Cselényi József énekli. A Vígszínház kapunyitása Első előadás szombaton, augusztus 17-én. Minden este: A Volga-bár. Jövő szombaton, augusztus 17-én este nyolc órakor kezdi meg a Vígszínház az új szezont. A múlt évad egyik­ legnagyobb sikere, Félix Gandera énekes és táncos vígjátéka. A Volga-bár kerül szinte a megnyitás napján és a követ­kező estéken. Titkos Ilona, Góthné-Kertész Eila Góth Sándor, Rajnai Gábor és a többi kitűnő szereplő játszik ezután is a nagyszerű újdonságban. Az előadások nyolc órakor­­kezdődnek. A pénztárak és jegyárusító irodák hétfő­től kezdve árusítják a jegyeket. A színházak heti műsora: Vígszínház: Szombat, augusztus 17-én és vasárnap, augusztus 18-án: A Volga-bár (8). Városi Színház: Szent István-heti ünnepi előadások: Szombat, augusztus 17 este V28- kor: Mit susog a fehér akác... Vasárnap, augusztus 18-án d. u. 3-kor és este VIS-kor: Mit susog a fehér akác ... Hétfő, augusztus 19-én este V28-kor 50-ik előadás: Mit susog a fehér akác... Kedd, augusztus 20-án d. u. 3 és este V28-kor: Mit susog a fehér akác... Király­ Színház: Ma és egész héten min­den este: Diákszerelem (8). Budai Színkör: Ma és egész héten min­den este s/18-kor: Szökik az asszony. Vasár­nap, augusztus 11-én d. u. 3-kor: Mesék az írógépről. Csütörtök, augusztus 15-én d. u. 3 órakor gyermekelőadás: Piroska és a farkas. Budapesti Színház: Ma és eész héten minden este (8) és vasárnap d. u. (4): Nem tudok én zsidó nélkül élni! Nyári Operettszínház: Ma és egész héten minden este­­,9 órakor, csütörtökön és va­sárnap d. u. Vac órakor: Strandszerelem. Terézkörúti Színpad: Salamon Béla, Rajna Alice, Majd a Jegenye, A sarzsi, Apámuram, A­­kenyeres, A remekmű, Nizzai kéjutazás, Étvágytalanító, Az aranyóra, Költészet stb., stb. (9). Szökik az asszony Minden este háromnegyed nyolc órakor Budai Színkör Főszereplők: HONTET HANNA, Zilahy Irén, szálkai, Itelly, Petben, Karát­son Piri és Gállal FILMSZÍNHÁZ. * Phillis Haver, aki Emil Jannings filmjeiben tűnt fel először, most Lón Chaney mellett sze­repel. Persze, most is romlott nagyvárosi nőt alakít, míg Lón Chaney mozdonyvezetőt játszik. Biztosra lehet venni, hogy a bonyodalom, mely ebből a konstellációból ered, nem lehet min­dennapi. * A film legújabb témája az óceánrepülés. Csodálatos, hogy még eddig nem szerepelt filmen e legújabb szenzáció. Most a Metró—Goldwyn—­­Mayer-gyár jelenti, hogy elkezdte egy film forga­tását, melynek címe a «Repülő flotta®, cselek­ményének legfontosabb eseménye egy óceán­repülés, főszerepeit pedig Ramon Novarro és Anita Page alakítják. ^ . * Seribe ismert darabja, az «Adrienne» Le­­couvreur», mely 1847 óta befutotta a világ­ ösz­­szes színpadait, most filmváltozatban is meg­jelenik. Filmen persze megváltoztatták a címet. Valószínűleg az lesz, hogy a­­Szerelem álma*. Adriennét Joan Crawford alakítja. * Lupe Valez fiatal mexikói származású film­­színésznő, aki nemrég tűnt fel Hollywoodban, eljegyezte magát Garry Cooperrel. Az eljegyzés napját még nem határozták meg. * Norma Shearer erősen cáfolja válásának hírét. Igazán nincs semmi oka, hogy elváljon férjétől, Irving Thallbergtől, aki egy nagy pro­dukció vezetője Hollywoodban. Norma legutóbbi sikere egy beszélőfilm volt,­­Mary Dugan bün­­pöre*. * George K. Arthur és Kari Dane, a népszerű hollywoodi komikus-pár új filmet készítettek, melynek címét magyarul úgy adhatnák vissza, hogy «Ki a legény a csárdában?*.­­ * A hangos film Amerikában sok új sztárt teremtett meg, de sok régi, félig elfelejtem szí­nésznőt is újra felszínre hozott beszélőképes­sége révén. Ezek közé tartozik Bessi Love is, akit nálunk is igen jól ismernek. A «Broadway Ma­­lody» cimü hangos filmen aratott »zajos* nagy sikert. * Egy újságíró története a «Shankingi fogoly» cimü új amerikai film. Újabban egyáltalán mind gyakrabban forgatnak filmeket az újságírók éle­téből és az­­ujságok kulisszái mögül*. Valami új Vasárnap a rádióban imigeseisau illaei vígjáték előadása A mozik mai műsora: KERT-MOZI: Olga Csehova, a Moulin Rouge királynője „Parysia“ c. 12 felv. világattrakciója. Uram irgalmazz (fősz.: H. B. Warner és Vera Reynolds. Cecil B. de Mille filmje). Angol híradó: Katonazene. Folytatólagos előadá­sok 948 9410. Pénztárnyitás 5 órakor. NYUGAT-MOZGÓ: Karnevál (8 felv., fősz.: Gábriel Gabrio és Elga Bevik). Mindenki benne van (8 felv., fősz.: Willie Prick, Olga Csehova és Hans Junkermann). Apacsok (8 felv., fősz.: Ivor Novello). Előadások: 964, 946, 948, 9410. OMNIA (József-körút 31. Tel. 1. 301-125). Talkie beszélő­­film-kabaré új műsora: Fellépnek: Medgyaszay Vilma m. ... Békefsy vocal-quartett: Boross Géza, Szentiványi Kál­mán, Haraszti Mici, Vidor Ferike, Faragó Sári, Dalmady Erzsi, Fehér Lili, Fekete Pál, Anday Béla, Somfár Stefi, Mátrai Sándor, Keleti László, Békéssy József, Vajda La­jos. Karnagy: Kossovich Pál. Művészeti vezető: Innocent Ernő. Előadások kezdete hétköznap: 949 órakor. Vasár- és ünnepnapokon: 6 és 9 órakor. Helyárak 50 fillértől 3 pengőig. TAMARA-PARKMOZGÓ (Márkus Emilia-parkban, Múzeum­­körút 2. Tel.: 1. 347-90). Cecil B. de Mille rendezésében: Uram irgalmazz! (dráma 8 felv., fősz.: H. B. Warner és Vera Reynolds). Broadway hercegnője (társadalmi szinmű 8 felv., fősz.: Pauline Garon és Johnny Walker). Magyar híradó. Pátria-világhiradó- Folytatólagos előadások kez­dete 8 és 10 órakor. TURÁN-MOZI: Nem szabad a szerelemmel játszani (10 felv., fősz.: Lili Damita és Werner Krauss). Földönfutók (10 felv., fősz.: Mády Cristians és Wilhelm Dieterle). Wildwest cirkusz (7 felv., fősz.: Hoot Gibson). Előadá­sok: 5, 948, 9410. .

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék