Ujság, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-27 / 270. szám

JO ÚJSÁG SZÍNHÁZ — ZENE Január 25-én lesz az Operabál Pünkösti Andor — a Magyar Színház igazgatója Teljhatalmat kapott minden művészi kérdésben A Magyar Színház néhány hét előtt Relle Pált szerződtette művészeti tanácsadóul. Relle Pál csak dramaturgja lett a színháznak, aki nam kért magának részt a művészeti admi­nisztrációból, amit Torday Ottó dr. vezetett. Relle Pál nagy lel­kesedéssel kezdett működésébe, de csakhamar elked­vetlenítették egyes olyan események, amelyek a színház tempóját is meg­akasztották. Köz­ben a Piroska és a farkasok című színmüvet a rend­őrség betiltotta és azt a jiddisch-tár­­sulatot, amely most a Magyar Színházban nagy sikerrel vendég­szerepei, már nem Relle Pál indítványára szerződtette a színház. Relle részben szemé­lyes okokból, részben pedig azok miatt az események miatt, amelyek a színház prospe­rálását látszottak veszélyeztetni, visszavonult a dramaturgi működéstől. Ebben a helyzetben fordult a Magyar Szín­ház Pünkösti Andorhoz, a kiváló esztétikus­hoz és íróhoz, akinek nem először, azt az ajánlatot tette, hogy teljes hatalommal vállalja a Magyar Színház művészeti vezetését. Hosz­­szas tárgyalások után Pünkösti Andor aláírta a szerződést, amely szerint mától ' fogva a Magyar Színháznak művészeti igazgatója lett. amit a művészeti közvélemény osztatlan öröm mel fogadott. A színház bérlője Pünkösti hatáskörét úgy szabta meg, hogy művészeti kérdésekben az ő elhatározásán kívül semmi befolyás nem érvényesülhet. Teljhatalma van tehát a dara­bok megválasztásában, színészek szerződteté­sében, a rendezés kérdésében. Kedden este már át is vette hivatalát és bemutatkozott a társulatnak. Most legelőször is az egészévi programmot dolgozza ki. Máris lekötött két vígjátékot a szinház számára, amelyekre egy­idejűleg fog a szinház készülni. * Ne legyen három premiernél több egy héten. Legutóbbi számunkban jelentettük, hogy ez a hét szokatlanul mozgalmas lesz színházi eseményekben. Hat premier lesz, sőt ha a Bethlen-téri Szinház megnyitását hozzá­számítjuk. hét — és valamennyi a hét utolsó két napján. Képzelhető, miféle sokszoros al­ternatíva elé állítja a-szinház barátait az ese­ményeknek ez a tulhalmozódása. Bizonyos, hogy a hét premier estéje felaprózza azt a csekély publikumot is, amelyre a mai viszo­nyok között a színházak biztosan számíthat­nak. Egymásnak és önmaguknak csinálnak a színházak ezzel hasztalan konkurrenciát. Úgy értesülünk, hogy a Színigazgatók Szövetsége sem megy el szó nélkül a különös szituáció mellett, hanem legközelebbi ülésén határoza­­tilag fogják kimondani, hogy eytj héten há­rom premiernél több nem lehet Budapesten. Az Újság jelentette, hogy Operaházunk ve­zetősége elhatározta Operabál megtartását. A bál ügyében Radnai Miklós dr., az Operaház igazgatója több tárgyalást folytatott, hogy elő teremtse az est költségeihez szükséges fedeze­tet. Az Operabál megrendezésének ötletét min­denütt rokonszenvesen fogadtak. A bál nem­csak társadalmi eseménynek Ígérkezik, ha­nem betetőzése lesz a művészi rendezéseknek és igen jótékony hatást kell, hogy gyakoroi­­jon a gazdasági életre is. Mindenütt, ahol Operabálat rendeznek, az nagy társaságbeli esemény, ez volt a múltban Budapesten és ennek ígérkezik ezúttal is. Ez az est a fővárosba gyűjt mindenkit, akinek van érzéke művészi és társaságbeli események iránt és igy már az est előtt napokkal élén­kebbé teszi majd Budapestet. Egészen bizo­nyos, hogy az Operabálra való készülődés igen jelentékenyen munkához juttatja a női­szabókat, cipészeket, szűcsöket és divatkeres­kedőket. Az idei Operabálat költségesebbé teszi, hogy újonnan kell elkészíteni azokat a par­­kcttáblákat, amelyeket az Operaház földszint­jének széksoraira borítanak, hogy azt egy­­nivóra hozzák a színpaddal. Ezeket a táblákat a kommfin alatt hordták el és ezért kell újon­nan elkészíteni. Az Operabál időpontját már megállapítot­ták január utolsó szombatján, 25-én lesz. Az estélyt kis előadás előzi meg. Az eddigi tervek szerint két balletet fognak eljátszani: Schu­mann Carneval-ját és Rarneaux-nak valame Ívik müvét. Ezeknek a balleteknek szinreho­­zásánál szigorúan ragaszkodni akarnak koruk Ízléséhez és nemcsak a kiállítás, hanem a zenekar öszeállitása is teljesen korhű lesz. Az előkészítés munkáját Radnai Miklós igazgató és Márkus László főrendező végzik. * Dalest. Hoór-Tempis Erzsébet a Zene­­akadémia kamaratermében tartolta hangver­senyét. Mint minden fellépte alkalmával, ezút­tal is őszinte sikert aratott. Kellemes hangján igen muzikálisan és élvezetesen adla elő mű­sora minden egyes számát. Hallgatósága tom­bolva ünnepelte. * Szonáta-est. Bartók Béla és Székéig Zol­tán együttes hangversenyt rendeztek kedden este a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Műsorukra tűzték Bartók Bélának azt a két rapszódiáját, melyeket a napokban hallot­tunk. Az est legérdekesebb müsorszáma a ki­váló, modern francia szerzőnek, Ravelnek a szonátája volt. Az újdonság izig-vérig mo­dern, néhol egészen elmerészkedik a túlzá­sokig, a kellő mértéket mégis mindig meg­tartja. Igen sok benne a harmóniai és ritmi­kai ötlel, sőt ami manapság már ritkaság­­számba is megy, a dallambeli invenció. Kö­zönség feltűnően kevés volt, pedig a kitűnő művészek feltétlenül zsúfolt széksorokat érde­meltek volna. ® A nagy börtön a Magyar Színházban. A Fő­városi Opereítszinházban vasárnap este került színre utoljára a szinészkonzorcium rezsimjében A nagy börtön cimü hadifogolydráma. Nem azért játszották utoljára, mintha a darab iránt nem lett volna több érdeklődés, hanem azért, mert a szinház uj vezetőségének szüksége volt a színpadra és a szinház egyéb helyiségeire. Úgy látszott, hogy a szépsikerü darab fejlődő kar­rierje meg fog fenekleni azon az akadályon, hogy nincs szinpad, amelyen tovább játszhatnak. Nem igy történt. A Magyar Szinház kötötte le a további előadásokra A nagy börtön cimü drá­mát. A Magyar Színházban már nem a konzor­cium költségére és veszélyére játsszák a dara­bot, hanem a Magyar Szinház rendezésében, amely a színészeket szerződtette ennek a darab­nak az eljátszására. Természetesen a szerep­­osztásban változások lesznek, hiszen a Magyar Színház saját társulatát is bele akarja olvasz­tani A nagy börtön együttesébe. Delly Ferenc szerepét Hegedűs Gyula veszi át. Kedden délelőtt már meg is kezdődlek a próbák. Olcsó színházjegy­­akciónk e héten ismét két kitűnő előadást kapcsol műsorába. November 28-án a Kamaraszín­házban megy Vitéz Miklós nagyszerű vig­­játéka: A túlbuzgó fiatalember, december 3-án pedig a Nemzeti Színházban Shake­speare Othello-ja. Műsorunk tehát: November 28, csütörtök: A túlbuzgó fiatal­ember (Kamaraszínház). December 3, kedd: Othello (Nemzeti Szin­ház). Néhány olcsóbb jegyet bocsát előfizetőink rendelkezésére a m. kir. Operaház igazgató­sága is. Kérjük t. előfizetőinket, hogy jegyeikről minél előbb gondoskodni szíveskedjenek. Vasárnap délelőtt Vili órakor az Újság gyermekelőadása az Uj Színházban, Lakner bácsi és inasa felléptével. Jegyek az Újság előfizetőinek féláron a fő- és a fiókkiadóban. SZERDA. 1929 NOVEMBER 27 * A kaland vége. A Belvárosi Szinház legkö­zelebb A kaland vége cimü angol darabot mu­tatja be. Szerzője Londsdalc, akit a budapesti publikum A nagytakarítás cimü darabjának elő­adásából ismer. A darab német cime Lady Cha­­ney’s Ende és főszerepét Elisabeth Bergner ját­szotta hosszú szérieseken keresztül Berlinben és Bécsben. Budapesten Honthy Hanna játssza az izgalmas kalandordráma e szerepét, akinek ez lesz visszatérése a prózai színpadra. * TUzrendészeti bejárás a Bethlrn-léren. A Bethlen-téri Szinház, mint megírtuk, pénteken nyílik. Hogy megnyilhassék, csak arra a forma­litásra volt szükség, amit tűzrendészen bejárás­nak neveznek. Má délelőtt ez is megtörtént, a liizrendészeti bizottság bejárta a szinház helyisé­geit és megadta az engedélyt a nyitásra. *A színházi bajok orvoslása. Eddig minden módszer hasztalannak bizonyult arra, hogy megakadályozza a színházi dekonjunktúra rom* bolását. Most ismét a régi módszerhez folya­modtak és ankétet hívtak össze ebben a tárgy­ban. Helyesebben nem is ankét, hanem csu­pán bizalmas megbeszélés volt a jellege an­nak az összejövetelnek, amit ma este tartot­tak a Fészek-klubban a színigazgatók, színé­szek és a színpadi szerzők. A színházi világ sok baja került szóba ezen a megbeszélésen, a szülészek, az igazgatók, a szerzők panaszai és bár a megbeszélés semmi konkrét ered­ménnyel nem végződött, a tárgyalás egymás­sal szembenálló érdekű résztvevői megálla­podtak abban, hogy csakis az egyéni érdekelt félretételével és a legönzetlenebb együttműkö­déssel lehet kiállni a rossz viszonyok ostro­mát. * Kétszereplős színdarab az Uj Színházban. Az Uj Színházban már javában folynak a pró­bák a sorra kerülő újdonságból. Verneuil Mon­­sieur Lambertier cimü darabját mutatja be a színház, amelynek érdekessége, hogy mindvégig mindössze kát szereplő játszik benne. A Kamara­színház Niccodemi-darabja, amelyben szintén csak két szereplő játszik, megmutatta, hogy az ilyenfajta, első pillantásra talán nem eléggé szórakoztatónak tetsző darab is arathat sikert A két szereplő Gellert Lajos és Kálmán Erzsi lesz. msiM m mm Bérlet F-sorozat in. síim. TRlRADrn Dalmű 4 szakíszbrn, 8 képben. Szöve­gét irta Salvadoré Camnierann. Olasz­ból fordította Hevesi Sándor. Zenéjét szerzetté Verd! Gáuseppe. Vezényli Fleischer Antal. Rendezte Ferenezf Frigyes. Luna gróf Svéd Sándor Leonóra Bodó Erzsi Arucena Basilldes Mária Manrico Halmos Járos Ferrando Kálmán Oszkár Incz Lőripczy Vilma Egy öreg cigáuy Losonczy György Ruiz HoUay Béla Egv hírnök Nápolyi Imre Kezdete 7%. vége 10*6 óra után. KlRÁiyliszinHijf TOMMY ÉS TÁRSA Operett 3 felvonásban. 5 képben. Irt-' Anday Ernő és Szilágyi László Ze­néjét szerzetté Tainássy Pál. Viktória Rákosi Szidi Freed Hood Kertész Dezső Ellinor Horváth Manci Teddy Biliing Dénes Oszkár C de ia Hay Mészáros P. Dr. Daisy Rice Bársony Rózsi Tommy Gaál Franciska Veronika Vaály Ilona Baptiste Kőrmendy J. Dr. Warden Pártos Dezső Dr Larkins Raskó Géza Kezdete H8. vége 11 óra után. TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD Salamon Béla. Rajna Alléé. Boros* Géza. Gárdonyi Lajos. Égj etnber_, aki felmászott a turulra Az éneklő bolond. A legpochesebb ember. A hölgy a tizenötödből. Skótok. A de­­fekt. A csúnya ember. stb. stb Min den vasárnap délután Vzi órakor igazi gyerekszínház. Kezdete 9 órakor. IEBZETI w> D-bérlet 11-ik előadása A CIGÁNY Eredeti népszínmű 3 szakaszban, népdalokkal és zenével. Irta Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté Doppler K. Karnagy Turay Mihály. Várszeghy Turányi Alajos Kurta Gabányi László Gyuri Cselényi József Márton, gazda Bodnár Jenő Rebeka, felesége S. Fáy Szeréna Évi, leánya Nagy Izabella Zsiga, cigány Rózsahegyi K. Peti, gyermeke Harasztos G. Rózsi, gyermeke Tőkés Anna Ferkó, hajdú Matány Antal Kisbiró Szóke Lajos Kondomé G. Gömőri Vilma Sári, parasztlány Nagy Teréz Panni, parasztlány Kelemen Mária Erzsi, parasztlány Eörv Kató F.gy öreg Szathmáry Lajos Násznagy Tábori Imre Első vőfély Gyenis Ede Második vőfély Losonczy Zoltán K erdeíe órakor vígszínház" MUZSIKA Színmű 3 felvonásban. 12 képben. Irta Henry Bernjein. Forditotta Kosztolányi Dezső. Pierre Belcroix Törzs Jenő Romaine Belcroix Gorahaszögi Frida Marcel Blanc Vértess Lajos Kriszta Ladomcrszky M. Pap Góth Sándor Orvos Szegó Endre Vendég Makláry Zoltán Másik vendég Gárdonyi Lajos Szobaleány Esterházy Hona Inas Bárdi Ödön Egy leány Pártos Erzsi ________Kezdete 8 órakor.________ ROYAL ORFEUM Akrobat. oh! Rlvcls és Társulata. Del font Boys. Grete Sedlmayr. Johnny Comp.. Mac Wied. Sugár Fíóri. Érc­­kövy. Sáros??. Rolkó stb.. stb Kezdete */69 órakor, szombat, vasár- és öntepnap d. u. 4 órakor. A NEMZETI sr.iNBi.lt KAMflinSZINHáZlI U laju Stlnhái ^pUcUA^I AMIHEZ MINDEN ASSZONY ÉRT Vígjáték 4 felvonásban. Irta 4. M. Barrie. Forditotta Salgó Ernő John Shar.d Petheő Attila Alich \Vylic Hajdú József Dávid Barlos Gyula James Pataki József Maggif Váraái Aranka Vcnabies Nagy Adorján De la Brié.re grófné P. Márkus Emília Lady Sybil Lasenby Füzes Anna Grace, szobaleány Cs. Rosos Giza Tamás Szőke Sándor Egy választó Losonczy Zoltán Másik választó Juhász J. a. m Kezdete 548 órakor. MáEYAg®sziHH Ál A világhírű vllnal JM "f vendégjátéka Alex Sfeiu igazgató ve­zetése alatt. KIDUSCH HA5CHEM Revü 4 részben. 20 képben. Irta Sehalom Asch. Zenéjét szerzetté N. Kohn. Kezdete 8 órakor Bajor Gizi é« Rátkni Mártonnal .A házasségszédelgő**. Békéül konferál Rársony —Dajbukát ..Testamentum*' KI fizet ma? (Békeffi. Peti.) Egy éneklő bolond százat csinál (Kökény — Hadó.) Farkas Imre operett „Ka •zámyaáristom44. Kezdete 9 órakor, vasárnap délutáD 4 órakor. (Qel TIZENNYOLCÉVESEK Komédia 3 felvonásban Irta Lakatos László. Fehér Rezső Sugár Lajos Anna Kováts *^rus Lica Radó Mária Dr. Létai Tamás Somlay Artúr Tóth Iván Ráday Imre Toronyi Ernő Pető Endre Benkő András Keleti László Herényi Georgette Székely Lujza Kapus Mály Geró Kis madám Kórössy Angéla Berlini férfi Lengyel József Berlini nő Kállay Edit Kezdete 8. vége %lí órakor volt Fővárosi Operettszinház Nincs előadás._________ grammja ÉGŐ VÁROS Színmű 8 felvonásban előjátékkal Irta Földes Imre. özv. Gergely iné Berky Lili Gábor, a fia Várady Lajos Erzsi, a Ieánva Horváth Magda Gergelyi Adám Barótby József Ilonka Csillag Aun.v A vörös Gőzön Gyula Kantár bácsi Bazsay Lajos A megyefőnök Gárday Lajos A Kiss Pál Baló Elemér A vasutas Békeffy Róbert Panna Halmi Irén Francfa ezredes Harsányt Rezső Az adjutánsa Lontay István Városparancsnok Boray Lajos Rendórinspektoi Gonda József Kezdete 8. vége *411 órakor Vasárnap délelőtt I-2II órakor nz Újság gyeimekelőadása. Fellép Lakner bácsi és inasa öcsike cimü darabban. SZÖKIK AZ ASSZONY Operett 3 felvonásban. 5 képben. Irta Kardos Andor, zenéjét Harmatit Imre verseire 6zerzette Brodszky Miklós. Fólhy Kálmán Kertész Gábor Fótby András Rátkai Márton Elly Dropsz Fedák Sári Ropsz ZUaby íré i Gönczy Péter Kertész Kálmán Zsuzsi, felesége Karátson Piri A mama Hamvas Józsa A főispán Horti Sándor Saárosfalvy Fahn Béla Tommy Kőrössy Zoltán Marcsa, szolgáló Farkass Mica Főpincér Abay Gyula Dumby soffőr Sós Mihálv Kezdete H8. vége *412 óraker. KOMÉDIA-ORFEUM Tábort Emil 2 bohózatban és külfSIdl attrakciók Kezdete *49 órakor E HETI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK MAGYAR KIRÁLYI OPERABÁZ Csütörtök: Traviata. (A-bérlct 10. sz.) Péntek: Carmen. (Uj betanulással. C-bérlet 10. szám.) Szombat: Tristan és Izolda. (Gunnar Graarud vendégfelléptével- E-bérlet 10. szóm.) Vasárnap délután: Faust (bérletszü­net); este: Pillangókisasszony. (D- bérlet 10. «zám.) NEMZETI SZÍNHÁZ Csütörtök: A tábornok. Péntek: Légy ió mindhalálig. (Először. A-bérlet-) Szombat: Légy jó mindhalálig. Vasárnap délután: A makrancos hölgy; este: Légy jó mindhalálig VÍGSZÍNHÁZ Csütörtök: Marsall Egy. kettő, három Péntek: Muzsika Szombat- Az első feleség. (Először.) Vasárnap délután: Két lány ax utcán; este; Az első feleség. A NEMZETI SZÍNHÁZ KAMARA- 1 SZÍNHÁZA Csütörtök: A túlbuzgó fiatalember. Péntek: Hajnalban, délben, este. Szombat: Hajnalban, délben, este. Vasárnap délután: Cifra nyomorúság! este: Hajnalban, délben, este. MAGYAR SZÍNHÁZ Csütörtök: Kidusch Hasebem. Péntek: Szomorúságának énekese. Szombat: Szomorúságának énekese. KIRÁLY-SZÍNHÁZ Csütörtök: Touimy és Társa (ötvened* szer). Péntek: Tommy és Társa. Szombat: Tommy és Társa. Vasárnap délután: Diákszerelem, estei Tommy és Tá rsa. VÁROSI SZÍNHÁZ Csütörtök: Rigoletto. (C—D bérlet.) Péntek: Dón Ouichotte. (Először.) Szombat délután: Mesék az írógépről; este: Szökik az asrzony. Vasárnap délután és este: Szökik a* asszony. BELVÁROSI SZÍNHÁZ Csütörtök: Földnélküly János (ötvened­szer). Péntek: A gyár nyilvános esti főpró­bája. Szombat: A ffvár. (Először.) Vasárnap délelőti: Mozart-matinfe délután: Tizennyolcévesek; este: A gyár. FŐVÁROSI Mt*VÉSZ-SZÍNHÁZ (volt Fővárosi Oocrettszinbáz) Csütörtök, péntek: Nincs előadás. Szombat: Erzsébetváros. (Először.) Vasárnap délután: Dőrmögő Dömötör (gyermekelőadás); este: Erzsébet város. UJ SZÍNHÁZ Egész héten minden este: Égő város. Vasárnap délelőtt Vall órakor a® Újság gyermekelőadása. Fellép Lak* ner bácsi és inasa Öcsike cimü da­rabban. Vasárnap délután: Tüzek as éjszak ábf n ANDRÁSSY ÜTI SZÍNHÁZ Egész héten minden este és vasárnap délután: A házasságszédelgő: Test a* mentőm: Knszárnyaáristom: Jaj. le* öntöttek; ui fizet. ma?. Egv éneklő bolond százat csinál; Békeffi koaf* ránszai Uj parkeüáblázatoi készítenek — A báli balletelőadás előzi meg. Radnai Miklós és Márkus László a rendezőség élén Hogy lesz a semmiből 100.000 dollár vasárnap először Royal Orfeum Még négy napig játszik a világhírű Szerdán és csütörtökön: Pénteken és szombaton: KIDUSCH HASCHEM, SÁNCÉN VON SELNEN TRAUER Schalom Asch zenés szinjáteku. (SZOMORÚSÁGÁNAK ÉNEKESE) Jegypénztár: J. 319—20. Ossip Dymov tragikomédiája. '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék