Ujság, 1930. április (6. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-18 / 89. szám

PÉNTEK, 1936 ÁPRILIS 18 ÚJSÁG SZÍNHÁZ - ZENE ! * Rethberg Elisabeth autón jön Buda­­pestre. Rethberg Elisabeth, akit Amerikában a világ­ legszebb énekesnőjének neveznek, nemcsak nagyszerű és világhírű operaéne­­kesnő, hanem egyúttal kitűnő és,szenvedé­lyes úrvezető is. Amidőn a newyorki Metro­­politanból a sanfranciscói operaházba kell átrándulnia, mindig maga veszi kezébe a volánt és gyönyörű Rolls-Royce kocsiján szeli át az észak amerikai kontinest. De leg­boldogabb, amidőn a Los angeles­ operaház­ba szólítja a szerződése, mert ilyenkor a világ legszebb vidékén át vezetheti autóját, Amerikai Riviérájának a pálmái között, a csodás szép azúrkék ég alatt. Értesülésünk szerint, Budapestre is autón készül utazni a nagyszerű énekesnő Lago Maggiore feletti mesés kastélyából. Magyarország iránt külö­nösen érdeklődik, nemcsak azért, mert rendkívül sokat hallott már Budapestről, ha­nem azért is, mert anyai ágon orosz és ma­gyar vér kering az ereiben. * Mi lesz a Föld-színházzal? Megírtuk legutóbbi számunkban, hogy a főváros ta­nácsa csütörtöki ülésén foglalkozik az álta­lánosságban csak Föld-színháznak nevezett Budapesti Színház ügyével. Föld Zsigmond, aki a színház engedményese, azt kérte a fő­várostól, nevezzen ki teljhatalmú művészeti igazgatót. Ebből az alkalomból a tanács tag­jai közül többen azt az álláspontot juttatták kifejezésre, hogy ezzel a kinevezéssel a Bu­dapesti Színház magasabb művészi nívóját is biztosítani kell. A tanács ma olyan határoza­tot hozott ebben az ügyben, hogy nem avat­kozik bele Földék családi jellegű ügyeibe és nem nevez ki művészeti igazgatót a színház élére. Feld Mátyás, "a Budapesti Színház igazga­tója a következő sorokat intézte hozzánk: — A főváros tanácsa ma elutasította Föld Zsigmondnak azt a kérelmét, hogy felelős ellenőrző igazgatót nevezzen ki a Budapesti Színház élére. Ez volt a kíván­ságom, ennél többet nem akartam, nem kértem, ezzel az elégtétellel megelégszem. Magam is jól tudom, hogy vannak hibáim és lesznek is még. Hiszen az ember a hibák eleven szobra. A legnagyobb hibám az persze, hogy szegény­ ember vagyok és a mai nyomorúságos időkben nem akartam mást, mint családomnak és magamnak a száraz kenyeret megkeresni. . Akkor, ami­kor emberek esnek el az éhségtől az utcán, amikor az öngyilkosok száma nap­r­ap után szaporodik, nincs nekem kedvem a kultúra beteg Napóleonjaival versenyezni. Ezt csinálják azok, akiknek az Isten biz­tos, jó állást adott. Én egy ,,földhez“ ra­gadt szegény ember voltam és maradtam, csak annyit adhatok, amennyi mosolygó ál­maimból telik, mert a valóságból ugyan ki meríthet? Engem nem a közönség, nem a sajtó tart tehetségtelennek, hanem azok, akik ,­tehetségtesen tehetségemből 11 éltek eddig is. Ismétlem, kimerített ez a harc, fáradt vagyok. Lehet, hogy önként lemon­dok a „földhitelintézet“ felelős igazgatói ál­lásáról. Egy kívánságom volna ez esetben­ , adjanak nekem egy trafikengedélyt,­­ vagy még­sem, magam szívnám el az ösz­­szes szivarokat. Adjanak inkább egy zálog­­házközvetítő engedélyt. Minden szabad időmet zálogházban töltöttem el. Valósá­gos szakértővé nőttem ki magam. Csak egy kis zálogházat kérek a ligetben, az István-út sarkán, ott, ahol a 7-es megáll, a színházzal szemben, azért ott, hogy édes­­búsán nézhessem minden este, hogy amíg az én boltom előtt ember ember hátán áll, a színház pénztára előtt senki. Majd akkor rá fognak ők is jönni, hogy a „Matyit* mit tudott, amíg arra vállalkozott, hogy má­soknak ne legyenek gondjaik, csak neki... * Sztárok színháza. Sok színház írja ki cégérül, hogy nem lépnek fel benne sztárok. A sztárkultusz idejének ebben a sztárellenes hangulatában nem igen történt meg, ami most Londonban. Olyan színház alakult (Famous Players Guild), amelynek csupa sztár a tagja. A sztárok konzorcionális ala­pon rendeznek benne előadásokat és a társu­latot természetesen London legjobb társula­tának mondják. * Kürthy György és a szegedi névtelen levelek. Nemrégiben, mint ismeretes, lejárt a szegedi színház eddig volt igazgatójának, Tornai Ernőnek szerződése és a város, a színház tulajdonosa, pályázatot hirdetett az állás betöltésére. Az állásért nagy­­volt a ver­sengés. A város színházi bizottságának min­den tagja napról-napra kapta a névtelen le­veleket, amelyek a legkülönbözőbb , vádakkal illették a pályázókat. Feltűnő módon ,csak egyetlen olyan pályázó volt, akiről semmi rosszat nem tudtak a névtelen levélírók. Ez a kanditátus későbben hivatalos levelet írt a városnak, amelyben ugyanazokat a­ betű­­hibákat vélték felfedezni, mint amelyek a névtelen levelek legtöbbjéről is nyilván­valóvá tették, hogy egy forrásból származ­nak. A levelek természetesen naiv vádasko­dásaikkal egyáltalán nem befolyásolták a ta­nács tagjait, ugyannyira, hogy a névtelen le­velek, szerzőségére gyanús pályázó nemcsak, hogy nem kapta meg a színházat, de neve éppen e gyanú miatt nem is szerepelt azok között, akik körülbelül egyforma eséllyel in­dultak a küzdelembe. A színházat Kürthy György kapta meg, akire szintén kigyót­­békát kiabáltak az anonim levelek. Bár Kürthy György szerepe a névetelen levelek ügyében teljesen tiszta és minden gyanúsítá­son felülálló, a szegedi színház új igazgatója szükségesnek látta, hogy leleplezzék a leve­lek szerzőjét és ezért az eljárás megindítását kérte a vidéki színházak fórumától, az Or­szágos Színészegyesülettől, amely a fegyelmi választmány elé utalta az érdekes fordulato­kat ígérő ügyet. * Főpróba az Uj Színházban. Dickens Cop­­perfield Dávid-ját dramatizálta Léstyán Sándor és ma az Uj Színház főpróbája keretében meg­elevenedett ifjú korunk kedves olvasmánya. A gyermek Dávidot Lázár Gida, az ifjút Baló Ele­mér személyesítette, míg édesanyját Végh Sán­dor alakítása keltette életre. Peggly Orsolya Erzsébet szavaiban élt. Szabados Piroska, Horváth Magda, Hollós Ilona, Halmi Irén, Har­sány­i Ilona, Bálla Mariska, Gárdos, Barók­, Somlai, Gaál Dezső, Gonda és a színészeknek még egész serege elevenítették meg a regény kedves figuráit. A főpróbára zsúfolásig megtelt a színház nézőtere s a közönség látható érdek­lődéssel szemlélte a darabot és a színészek játékát. * Dela Lipinskaja pesti szerződése. Teg­nap este, ebben az évben immár másodízben, Budapesten lépett fel Dela Lipinskaja, a né­met színpadok orosz származású hírneves dizőze. Fellépésével újra nagy sikert aratott. Ez késztette arra az egyik budapesti kabaré igazgatóját, hogy szerződési ajánlatot tegyen Lipinskajának. A művésznő, elvben el is fo­gadta az ajánlatot, de fellépésének időpont­ját még nem tudta lerögzíteni, mert egyelőre igen" sok németországi köfejezettségét kell abszolválnia. Lehet,­ hogy Lipinskaja pesti fellépései a következő szezonra maradnak. * A 3 Gallais egy fellépése. Gallai Nándor tizenöt éven keresztül nagyon népszerű tagja volt a budapesti operettszínházaknak. Különösen a Király­ Színház színpadán volt nagy sikere gyakran. Tavaly maga mellé vett két partnert és megalakította a 3 Gallais nevű rov­üszámot.„ Egy éve turnéznak a szá­mukkal, amely a legjobban fizetett artista­­produkciók közé tartozik. A napokban Bu­dapestre érkeztek és csütörtökön este bemu­tatkoztak a Royal­ Orfeumban. Többször nem is lépnek fel, mert újra külföldre hívja őket a szerződés. Ma este igen nagy sikert arattak. * Két színház nem játszott csütörtökön este. A Magyar Színházban a soron következő újdon­ság, a 15.000 pengő jutalom című Zsolt Béla víg­játék előkészületei miatt nem tartottak előadást. Nem tartott előadást a Fővárosi Művész Színház sem. De míg a Magyar Színház egynapos szüne­tét előre jelezte, addig a Fővárosi Művész Szín­ház kapui meglepetésszerűen maradtak zárva. Ez a váratlan szünet sokféle kombinációra ad alkalmat. Érdeklődtünk illetékes helyen, ahol kijelentették, hogy az egynapos szünetnek sem­miféle jelentősége nincs, csak a már amúgy is esedékes nagytakarítást akarták elvégezni. A színház­ nézőterén egész éjszaka takarítónők és munkások dolgoztak. * Fejes Teri Bécsben. Bécsben már hó­napok óta nagy sikerrel játsszák a Wunder- Bart, amelynek szubrektszerepét eddig Mol­nár Vera alakította. A magyar művésznő most más irányú kötelezettsége miatt felbon­totta szerződését a bécsi színházzal, amely a szerepre Fejes Terit szerződtette le. Két év előtt Molnár Vera volt az, aki a beteg Fejes Teri szerepét átvette a Zenebonában, a Fő­városi Operettszínház előadásain. * Kényszeregyezséget kért Fali Leó özvegye. Fali Leó zeneszerző özvegye a Neues Wiener Journal értesülése szerint kényszeregyezségi el­járás megindítását kérte. Fali Leó hátrahagyott vagyona nagyon leolvadt és a birtokot súlyos jelzálogkölcsönök terhelik. A színházak és kabarék hírei Babszem Jankó meseoperett vasárnap délután három órakor a Bethlenségi Színpadon a Meseszínház pompás gyermektársulatával. Jegyek 30 fillértől. * Ötven Sweed-gyermekruhát oszt ki a kö­zönség között Lakner bácsi a Royal Apolló­ban húsvét vasárnap és hétfőn délelőtt.* Va­sárnap kacagómatiné, hangos burleszkek, Mar­git néni mesét mond, Ibrik ikrek bohózat és még .15 szám. Hétfőn Királyok kincse, Mar­git Béál mesét mond, hangos burleszkek. Mind­két napon 25—25 tweed-gyermekruhát Feny­vestől és 15—15 Elida-nyereményt osztunk ki Legdrágább hely 2 pengő, műsor ingyen. Kez­dete fél 11 órakor. Schuber N-agy is A Vígszínházban jövő szombaton, e hó 26-án bemutató lesz. A párisi szezon leg­újabb és legnagyobb sikere kerül először színre, Jaquez Dévai háromfelvonásos víg­­játéka, az Etienne, amely Harsányi Zsolt for­dításában AZ IFJÚ PÁSZTOR címet kapta.­­ A párisi Saint-Georges színházban lezaj­lott bemutatón szenzációs sikert aratott a szerző, akit nálunk különösen az őnagysága őrangyala révén ism­ernek, úgy ünnepelték Dévait, mint aki legméltóbb utóda a francia vígjáték nagy mestereinek. Párját ritkító sikert hozott az újdonság­ a szereplőknek is, különösen Marthe Régniernek és Jaques Baamernek, a francia színészet büszkeségei­nek­. Nálunk Varsányi Irén és Hegedűs Gyula játsszák az ő szerepeiket. A parádés szereposztás részesei: Makay Margit Gazsi Mariska Ludomerszky Margit Simon Gizi Rajnay Gábor Makláry Zoltán , Gárdonyi Lajos Perényi László Díszlettervező: Vöröss Pál. Rendező: Hegedűs Tibor. Az első előadások jegyeit a pénztárak már árusítják. A­z Ifjú pásztor UJ vígjáték a vígszínházban Premier': szómba tón, április 26-án Partnere: MARLEHE DIETRICH ^RENDEZTE-* JIYÍGAGYTMSZÖTSlss ^'r-utea sarok. c. nanaosfiímoey 9 miért légióim ■w jelzésű SeiÉSípsifiwíiiiia? í. m­ert rendkívüli rugalmasság foly­tán jól simul a lábhoz, sohasem vet ráncot és nem tördelődik ki. 2. mert kitűnően és könnyen mosható és minden mosás után szebb lesz, 3. mert diszkrét nemes fényt!,­­ 4. mert sima felülete folytán nemcsak rendkívül kellemes viselet, de por és piszok sem tapad hozzá, 5. mert nem szakad és tartósságához képest igen olcsó, 0. mert finomszálú, egyenletes kőt­tésű, 7. mert nem fakul, sem vízben, sem a napon, 8. mert izzadtság nem rongálja, 9. mert a talpa, orra és sarka legfino­­mabb hatszála erős flórból van, 10. pierí minden alkalomra megfelelő kivitelben és színben kapható. A nő egyénisége a Harisnyáján tobrözód­t vissza és ezért korién harisnyát A Gffc jelzés, mely minden harisnyán látható, garantálja a minőséget _______________| FILMSZÍNHÁZ * Rendkívüli premier húsvétvasárnap a Cipi­llában! Két hangos attrakció egy műsorban! Buy­­ter Keaton: A csikágói kékszakáll (egy nőhódító regénybe illő története 8 fejezetben). Ezenkívül: John Gilbert: A pokol rabjai. A hét filmjei London lángokban A háború nemcsak az irodalomban van 45 vatban, hanem a filben is. Sőt mondhatni, hogy a háborús irodalom divatját a film lendí­tette előre a Big Parade-dal, A fekete angyal­lal, A nagy szüret-lel és a többi nagysikerű há­borús filmmel. A London lángokban is hábo­rús film és mint ilyen, fejjel kimagaslik elődjei közül, mert olyan érdekességeket és attrakció­kat hoz, amelyeket csak a film technikája tud megvalósítani. A film tartalmát könnyen össze lehet fogni: egy fiatal angol repülőhadnagy közvetlenül a frontra indulása előtt felborul a gépével. Az a hír terjed el róla, hogy a baleset szándékos volt, mert könnyebb sebesülések árán akarta elkerülni, hogy a frontra menjen. Egy alkalom­­­­­mal, amikor újra megjelenik a Zeppelin a ha­­lálra rémült város felett, az angol hadnagy fel­száll, felveszi a harcot a léghajó-óriással, ame­lyet izgalmas küzdelem után megsemmisít. A film grand scene-je a karcsú repülőgép és a lomha Zeppelin halálos, nagy párbaja, amely hallatlan izgalommal szolgál, amellett a film­technika olyan fejlettségéről tesz tanúságot, hogy m­ég­ a rutinírozott­abb mozilátogatók is

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék