Ujság, 1930. szeptember (6. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-21 / 214. szám

is E HA AUTÓ —' /*N -MERCEPISBENZW —■' Csupor József kitüntetése. A kormányzó megengedte, hogy Csupor József dr., Budapest székesfővárosi nyugalmazott tanácsnoknak sok éven át kifejtett eredményes közhivatali műkö­déséért elismerése tudtul adassák. — Egy Bourbon—Broglie-nász. London­ban két előkelő nevet fűztek össze tegnap a házasság kötelékével. Bourbon Lajos Ferdi­­nánd feleségül vette Broglie Mária Charlotte hercegasszonyt. A herceg negyvenkét éves, a hercegasszony ’■ hetvenhárom A herceg a francia Bourbon-Orleans családból szárma­zott, m­ásodszülött fia Antal herceg spanyol infánsnak és Eulália spanyol infánsnőnek s unokaöccse a spanyol királynak. Madridban született 1888 november 5-én. A hercegné 1875 június 8-án, tizennyolc éves korában lé­pett első házasságra Broglie Henri Amadée herceggel s özvegységre jutott. Francia nő, leány­kori neve: Marie Charlotte Constance Sais. Két fia, két, leánya s két unokája van. Az új hercegi­ pár eredetileg Parisban akart megesküdni, de­ mindkét hercegi család elle­nezte házasságukat, ezért léptek polgári há­zasságra Londonban. Lajos Ferdinánd her­cegnek meglehetősen viharos múltja van. Há­rom évvel ezelőtt, mikor Fontainebleauban letartóztatták, sokat írtak róla az újságok. Az eset 1927 november első napjaiban történt. A herceg egy spanyol granddal egy elegáns autón érkezett Fonteinebleauba s a legelőke­lőbb szállóban fogadott lakást. Az autót a két úr egy nizzai garázsban bérelte. A sofőr még aznap este azt a távirati utasítást kapta a ga­rázs tulajdonosától, hogy­ a két utastól azon­nal­ követelje az útiköltséget. A sofőr sietett bemutatni a számlát, mire mind a két utas nyugodtan kijelentette, hogy egy fillér sincs a zsebében. A sofőr feljelentést tett a rendőr­ségen, amely letartóztatta a két urat és file­­tonban vizsgálati fogságba helyezte őket. Mi­kor kihallgatásukon megnevezték magukat, a rendőrség azt hitte, hogy szélhámosokkal van dolga. De távirati tudakozódás"után meg­állapították, hogy az autó ingyenutasa csak­ugyan Lajos Ferdinánd herceg, a spanyol király unokaöccse, akivel azonban a spanyol királyi család már régebben megszakított minden érintkezést. Kiderült az is, hogy a hercegnek már 1924-ben is volt dolga a fran­cia rendőrséggel. Akkoriban erkölcsellenes cselekedettel vádolták és kiutasították Fran­ciaországból. A herceg táviratban kért pénzt a madridi udvartól, hogy meneküljön a csa­lás miatt ellene folyamatba tett eljárástól. (Táviratára az volt a válasz, hogy a spanyol nagykövetség a francia kormánytól a herceg kiutasítását követelte. Az ügyet akkor vala­miképpen elintézhették, mert a herceg most is Franciaországban tartózkodhatott . Véget ért a barcelonai sztrájk. Barce­lonából jelentik: A sztrájk befejeződött. Hét­főn­­az összes gyáraiéban felveszik a munkát. A munkások é­s a munkaadók közötti tárgya­lások eredményre vezettek. !Köszönetnyilvánn­tás! Mindazoknak, kik felejthetetlen nem elhunyta alkalmával részvétükkel felkerestek, képtelen va­gyok külön-külön megköszönni, miért is ezúton mondok hálás köszönetet. DEUTSCH BENŐ­­ a Kádár és Deutsch cég beltagja. Fájdalomtól mélyen lesújtva jelentjük, hogy forrón szeretett feleségem, imádott anyánk és nagyanyánk Gamsz Lipótné SZÜL. PERLUSZ ELEONÓRA, hosszú t­zenvedés után, szombaton este 7 órakor jobllétre szenderült. D­rága halottunkat hétfőn, f. hó 22-én d. e­­fogjuk a rákoskeresztúri új izr. temető halottas­­házából örök nyugalomra helyezni. Emlékét örökké szívünkbe vésve megőrizzük. NYUGODJÉK BÉKÉBEN! (■arasz Lipót, Gyöngyös, férje: Glaser Gézán? sz. GamCT Szerén, Fleischmann Samuné sz. Garasz Blanka gyermekei, Glaser Géza, Fleischmann Samu vejei; Gyuri, Gabi, Pista, Marica, Laci unokái. Adom tudtára mindenkinek, akit illet, hogy f­re­au Illés­i udvari tanácsos, az ügyvédi szövetség elnöke, baráti körünk dísze, büszke­sége és volt vezetője szombaton este meghalt. Hálánk és hódolatunk jeléül kisérjük el utolsó útjára. Havas Miksa P­etráss Sári elárvult villájában, Mr. crocter Rákosszentmihályon lemondott Petráss Sári vagyonáról, a Petráss-család javára Most lett volna negyvenkét éves Petráss Sári és őszre várták a haza a rákosszentmihályi villába, amelyet nagyon szeretett... Itt ülök a villában, Petráss Sári fivérével, Pet­ráss Györggyel. A mama benn szomorkodik szo­bájában, még a rokonokat sem fogadja, csak maga elé mered üres nézéssel. Ezt a villát még 1965-ben vásárolta Sári. Akkor tizenhét éves volt, rajongtak, bolondultak érte. Most huszonöt évvel később az angol teme­tőben fekszik és soha többé vissza nem tér a Sándor­ utca és Jenő­ utca sarkán épült kis ott­honba. Gyönyörű kert, sok , színes virág, lószagú pá­zsit, öblös verandák és hat szép szoba: ez a Petráss Sári villája, ahová öreg korára akart visszavonulni. Mert a mondani Petráss Sári azt a vágyat álmodta ki magának hogy öregségére hazamegy és elvonultan emlékeinek fog élni. * — Nagyon jó testvér volt —­ emlékezik róla Petráss György. — Soha semmit nem kérhettek volna a testvérei, amit rögtön ne teljesített volna. Nagyon szerette a családját, amely egy­kor népes volt. Hiszen nyolcan voltunk. Sóhajt: — Most már csak négyen vagyunk... * Petráss Sári és férje az utóbbi években elhi­­degültek egymástól. Petráss Sári Londonban bé­relt lakást, az ura, Mr. Crocker, szülei vidéki birtokán élt. Az összeveszés oka az volt, hogy a férfi családja ridegen fogadta a magyar nőt, éreztették vele, hogy nem angol, nem közéjük való. Sári nem bírta ki a mellőzést, ő mindig, mindenütt első szeretett lenni, hát inkább sza­­kított.* Mr. Crocker, a férj, súlyosan beteg ember. Elég ritka idegi betegsége van: nincs egyensúly­érzéke. Annak idején, amikor Magyarországon laktak, a rákosszentmihályi orvos Pál László dr. szép eredménnyel kezelte. Akkor már úgy lát­szott, hogy végleg meg fog gyógyulni. Mr. Crocker egészségének javulásáról boldog levél­ben értesítették szüleit, akik erre megparancsol­ták, hogy azonnal utazzék Londonba és ott a legkiválóbb orvosprofesszorokkal vizsgáltassa meg magát. Akkor biztosan meg fog gyógyulni. Mr. Crocker hazament és attól kezdve állapota rohamosan romlott. Ma már csak tolókocsin jár. ■k Az angol törvények szerint az elhunyt férj vagy feleség minden vagyona a házastársára száll­ Néh­ány nappal azután, hogy Petráss Sári autó­katasztrófája történt, Mr. Crocker levelet írt Rákosszentmihályra, amelyben közli, hogy fele­ségének minden ingóságáról lemond a Petráss­­család javára. Ez az elhatározás annál nobili­­sabb, mert hiszen Mr. Crocker szegény ember, azonkívül tehetetlen beteg és szüksége lett volna Petráss Sári­ vagyonára. De ő lemondott... És elküldte Rákosszent­mihályra Petráss Sári londoni lakásának kulcsát. Petráss Sári legidősebb fivére, Petráss Jenő, egyik vezető takarékpénztár főpénztárnokhelyet­­tese, rövidesen kiutazik Londonba, hogy ott át­vegye Petráss Sári lakásának értékeit. Volt Petráss Sárinak egy fiatal húga, Irénke, aki Hollandiában ment férjhez és évekkel ezelőtt meghalt. A holland férj azonnal rátette a kezét Petráss Irénke összes vagyonára, sőt nem saj­nálta a fáradságot, elutazott Rákosszentmihályra, hogy nem maradt-e ott véletlenül valami ingó­sága a feleségének. Mr. Crocker mindenesetre sokkal szebben vi­selkedik, mint sógora, ★ Kinskyné Pálmay Ilka egyik nyilatkozatában, amely a napokban jelent meg, azt hangoztatja, hogy unokahuga, Petráss Sári, angollá lett és igen kevés közösséget érzett a magyarsággal. A Petráss-család, ha nem is neheztel, minden­esetre fájdalmasan vette tudomásul azt a nyilat­kozatot, mert ők úgy tudják, hogy Petráss Sári az idegenben is mindig magyar maradt és soha nem szűnt meg hangoztatni a magyarsághoz való tartozását, így talán nem volt teljesen he­lyénvaló a nagynéni nyilatkozata. ★ Tavaly hat hétig üdült Rákosszentmihályon Petráss Sári. Minden nap legalább egy órát sé­tált, lovagolt, tenniszezett, a sport volt életének nagy szerelme. Napokon át tanácskozott a ker­tésszel a virágágyak elrendezéséről. A kert sza­bályozásáról. — Tessék rendbehozni ezeket a dolgokat, — rendelkezett — mert öregségemre szép helyen akarok lakni. Sári édesanyja szinte látomásszerűen érezte, h­ogy valami baleset fogja érni Sárit. A szeren­csétlenség már rég kerülgette, am­ig most végzett vele. Tavalyelőtt repülőgépen akart jönni Lon­donból Budapestre. München felett géphiba érte a repülőgépet, a gép szerencsésen leszállt és Pet­ráss Sári Münchenből vonaton folytatta útját. A repülőgép tovább indult és negyedóra múlva lezuhant. Sári édesanyja folyton azt írta a leveleiben lányának, hogy vigyázzon: repülőgépbe és autóba ne üljön. A repülőgépre vonatkozó tanácsot még csak megfogadta Petráss Sári, de az autóról nem tudott lemondani. Szenvedélyes vezető volt. — Ha a kocsit Sári vezeti, nem pedig a sofőr, — mondja Petráss György — akkor nem törté­nik szerencsétlenség, Sári nagyon jó vezető volt. Csak Petráss Sári szobájában és mindenün­nen emlék beszél. A falakon az ő fotográfiái. Itt van a zongorája, amely mellett a szerepeit tanul­gatta. Előkerülnek fotográfiák, amelyek sikerei­ről beszélnek. A sok között van egy fényképe, amelyen ez a dedikálás olvasható: Martos Ferenc urnák, szeretettel Petráss Sári. Ezt a fotográfiát dedikálta Petráss Sári, de elfelejtette elküldeni. Aztán­ belekerült a többi fénykép közé és élte azok között a szürke rem életet. Most Martos Ferenc úr elmehet érte. Kellér Andor Petrá­s Sári a volánnál Olcsós utazás Viareggióba KM hit minden kulcsfige: P272_____ Viareggio. az utóbbi években legnagyobbat fejlődött 1 : ■­­ olasz fürdőhely az utószezonra igen olcsó szobákat és ellátást bocsátott az ÚJSÁG rendelkezésére. Az ÚJSÁG előfizetőinek és olvasóinak rendelkezésére bocsátja ezt az olcsó utazási alkalmat. Viareggio a legtvitűnőbb olasz fürdőhely. Az utazási költség, teljes ellátás, kurtaksa és borra­való beszámításával az utazás ára: 10 napra 11. osztályús vasúti jeggyel P 309.40 Jelentkezés az III. osztályú vasúti jeggyel P 232.­14 napra II. osztályú vasúti jeggyel P 349.40 Újság Utazást III osztályú vasúti je­gyel P 272.­Irodájában Az árkülönbözet csak a II. és III. osztályú vasúti jegy VII. Erzsébet­ körút 43 közötti különbözet, az ellátás és szálloda teljesen azonos ÚJSÁG VASÁRNAP, 1930 SZEPTEMBER 21 — BM mk WMB 188 vilán H Ir U ¥ 1! H ü­ül Mór perzsái ■ tW 13­5 ® Ba3®! KB H Bi Budapest, II. Fő­ u. 10 — összeírják a háborúban eltűnteket. A Ma­gyar Távirati Iroda jelenti: A belügyminiszter az 1914—1918. évi világháborúból (hadifogság­ból) vissza nem tért egyének összeírása ügyé­ben körrendeletet intézett valamennyi törvény­­hatóság első tisztviselőjéhez. A világháború több mint tíz esztendeje befejeződött és még mindig nagy számban vannak anyak­önyvezetlen katonai halálesetek. Vonatkozik ez különösen az orosz hadifogságba jutott és ott elhalt kato­nai egyénekre. Családi és vagyonjogi szempon­tok, de a közérdek és az anyakönyvi nyilván­tartás teljessége is megkívánja, hogy e halálese­tek anyakönyvezetlenül ne maradjanak. Ezért szükségessé vált a háborúból ezideig vissza nem tért egyének összeírása. A rendelet felhívja az alispánokat, hogy a törvényhatóság területén működő anyakönyvvezetőket az összeírás vég­rehajtására utasítsa. Az összeírásba fel kell venni mindazokat a személyeket, akik hadba vonultak, de ezideig vissza nem tértek (eltűn­tek, hadifogságba jutottak, de magukról életjelt nem adtak), illetve azokat, akiknek elhalálozá­sát nem anyakönyvezték. Fel kell venni tehát azokat is, akiket a háborúban eltűntek holttá­­nyilvánításáról szóló rendeletek alapján bírói­­lag holtnak nyilvánítottak. Az anyakönyvvezető köteles az összeírásba felvenni mindazokat a személyeket is, akiknek hozzátartozói e célból nála jelentkeznek, tekintet nélkül arra, hogy az eltűnt egyén, illetve hozzátartozója odavaló születésű, illetőségű-e vagy sem. Köteles to­vábbá az összeírásba felvenni azokat is, akik­nek hozzátartozói e célból ugyan nem jelent­keztek, de az anyakönyvvezetőnek tudomása van arról, hogy ilyenek vannak. A közigazgatási hatóságok kötelesek az anyakönyvvezetőket e munkájukban a legmesszebbmenően támogatni. — Heye tábornagy utóda, Berlinből jelentik. A birodalmi elnök mai rendeletével az 1930 no­vember 30-án a tényleges szolgálatból saját ké­relmére távozó Heye tábornagy utódjává Ham­­merstein-Equard báró tábornokot nevezte ki. Beküldött hírek • Demokrata gyűlés Budán. A budai ifjú demokraták tegnap este nagyszabású gyűlést rendeztek, amelyen az ifjúságnak a politikába való erőteljesebb bekapcsolását követelték. Hann Arnold megnyitója után Balassa Árpád szólalt fel, majd Sós Endre fejtegette, hogy mi­lyen nagyjelentőségű a progresszív ifjúság meg­mozdulása abban a kerületben, ahonnan útnak indultak a kurzus jelszavai. Gál Jenő ország­gyűlési képviselő a polgárság ellenségeinek bé­­­­lyegezte azokat a politikusokat, akik szétszakít­ják a szabadelvű polgárság frontját. Vázsonyi János tiltakozott az ellen, hogy mindenfelé ki­sajátítsák apja emlékét. Nemsokára eljön az az idő, ami­kor is majd me­gmondhatja, hogy kik állottak közel az édesapjához. Gárdos Dezső, Sebestyén Ernő, Virág Gyula és Blancz Jenő beszédei után a gyűlés lelkes hangulatban, ért véget. "­­ A volt m. kir. budapesti első honvéd­gyalogezred bajtársi szövetsége az ezred ezévi emlékünnepélyét szeptember 28-án, vasárnap tartja. Reggel nyolc és kilenc óra között gyüle­kezés a népligeti Ferenc József gyalogsági lak­tanya udvarán. Tíz órakor tábori mise lesz, majd emmlékbeszédek hangzanak el és megko­szorúzzák az ezredzászlót és az emléktáblákat. Tisztelgő elvonulás után 11 órakor a Ludovika Akadémia előtti névtelen hős szobrához men­nek, amelyet emlékbeszédek után megkoszo­rúznak. Az ünnepség után közös ebéd lesz­ a népligeti nagyvendéglőben.­­ A volt cs. és kir. 52. gyalogezred ezred­napja. A volt cs. és kir. 52. gyalogezred tiszti­kara és legénysége október 4-én­ ünnepli meg ezrednapját. Délelőtt tíz órakor a Kapisztráp Szent­ Jánosról nevezett helyőrségi templomban (I., Úri­ utca 55) Ilász István dr. tábori püspök misét mond az ezred hősi halottaiért. Az isten­­tisztelet után a bajtársak a Szent Gellért Szálló első emeleti márványtermében gyülekeznek, ahol az ezredünnep jelentőségét vitéz Igrmándy- Hegyessy Géza ezredes, a testőrség parancsnoka méltatja s megbeszélik az ezredemléktábla ügyét. Az ebédet ugyancsak, a Gellértben tartják. A vi­dékiek jutányos szállodai elhelyezéséről a rendel­­zőség gondoskodik. Azok a vidéki bajtársak, akik október 3-án érkeznek, a Szent Gellért Szálló polgári éttermében vacsoránál találkoz­nak. A részvételről értesítést kér­­Michalovits István rendőrtanácsos (Budapest, II., Csalogány­utca 13. Telefon: Aut. 518—0­5) vagy vitéz Pallag Rezső őrnagy (Pécs, Városháza).­­ Huszonötéves bajtársi találkozó Pécsett. A volt m. kir. pécsi honvédhadapródiskola 1905-ben felavatott növendékei szombaton ün­nepelték felavatásuk negyedszázados jubileumát meleg bajtársi összejövetel keretében az anya­­intézet falai között, a jelenlegi magyar királyi Zrínyi Miklós akadémiában. Az ünnepélynek, amelyen a volt évfolyamtársak majdnem teljes számban megjelentek, különös súlyt és jelentő­séget az a körülmény ad, hogy ebből az év­folyamból került ki és velük együtt ünnepelt vitéz jákfai Gömbös Gyula szolgálaton kívüli tá­bornok, magyar királyi honvédelmi miniszter. Az ünnepélyen a volt parancsnok és a tanári kar számos tagja, is megjelent.­­ Az 1931. évi Mensa-bál előkészületei már a közeljövőben megkezdődnek. A bálbizottság, mely Rieg­­er Imre elnökletével alakult meg, tagjai: Balassa György, Bruck Miklós, Dénes Gábor, Hahn György, Mohr Tibor, Pláner Iván, Pillitz Róbert, Kosner Miklós, Tuchmann László minden törekvése oda irányul, hogy a jövő évi bál, melyet, mint a múltban is, az OMIKE el­nöki tanácsának pártfogásával rendez, páratlan érdekességű eseménye legyen az elkövetkező évadnak.­­ Templomülések a Magyar Zsidók Egye­sülete Andrássy­ út 61. számú tágas, világos, szellős termeiben kaphatók a főünnepekre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék