Ujság, 1932. május (8. évfolyam, 96-118. szám)

1932-05-13 / 105. szám

PÉNTEK, T932 MÁ.IÜS Í3 ÚJSÁG SZÍNHÁZ - ZENE '* Kik érvéreinek a Király Színházra? Mcs­­trtuk, hogy az Unió r.-t. összes ingatlanait el­adják, hogy ezzel az Unió evek óta húzódó csödügyének befejezését siettessék. Most a Király Színházra és egy másik ingatlanra ke­rül a sor. Július 26-án lesz az árverés. Szín­házi körökben már több csoportról és magá­nosról tudnak, akik részt akarnak venni az árveréseh. így biztos, hogy árverezni fog a Király Színház és Magyar Színház nyugdíj­intézete. Résztvesz az árverésen a színház egyik főhitclezője is, egy részvénytársaság, amelynek egy ismert budapesti ügyvéd az egyedüli tulajdonosa. Valószinüleg pályázik a Király Színházra egy tőkecsoport nevében « színház egyik volt igazgatója is. A jelenlegi művészi vezetésben nem okoz majd változást az árverés akármilyen kimenetele, mert Lázár Ödönnek, a Király Színház igazgatójának több­éves bérlete van, amit az uj tulajdonos is respektálni kénytelen, * Nemzetközi ének- és hegedűverseny Bécs­­ben. A junius 5-től 19-ig tarló első nemzetközi ének- és hegedűversenyre 631 résztvevő jelent­kezett. Az utóbbi napokban az előkészitöbizott­­ság művészi végrehajtóbizottságot alakított, amelynek tagjai: Clemens Krauss operaigaz­■gató, a nemzetközi zsűri elnöke, Cesare Nordio igazgató és Reiller József professzor, a nemzet­közi zsűri alelnökei, továbbá' Konta Róbert dr. és Wallerstein Lothar dr. professzorok, Rosner hangversenyigazgató bevonásával. A nemzet­közi zsűri tagjainak a feladata, hogy felfedez­zék és jutalmazzák a rendkívüli művészi tehet­ségeket. A nagy válogató vizsgálat után követ­kezik a tulajdonképpeni verseny. A versenyen elismert különös tehetségek jutalmat nyernek. Az első díj (egy énekes és egy hegedűs szá­mára) a bécsi dij odaítélése emellett több pénz­jutalmat és oklevelet fognak kiosztani. * Szezonvég. Junius 8-én zár az Operaház Egy Wagner-ciklust rendez még zárás előtt. Az évad utolsó estéjén a Zeneakadémia opera­szakos növendékei vizsgáznak az Operaház színpadán nyilvánosság elölt. * Per negyvennégy taktus miatt. Vincze Zsig­­mond, az ismert zeneszerző és szinházi karnagy szerzőjogi keresetet nyújtott be a törvényszék­hez egy zeneműkiadó és az Operaház ellen a János vitéz negyvennégy taktusa miatt. *A dal­játéknak negyvennégy taktusát Vincze szerezte, már pedig az Operaház előadta Kacsóh Pongrác remekművét anélkül, hogy Vincze negyvennégy taktusára szerzőjogi engedélyt kapott volna. Ötszáz pengőt követel az Operától és ugyan­ennyit a zeneműkiadó cégtől a komponista, aki­nek ügyében junius végére tűzött ki a bíróság tárgyalást . * „Uj Magyar Színház." A Magyar Színházat — mint többször jelentettük — a Belvárosi és Andrássy-uti Színház igazgatói vették át. Az átadás Heltai Jenőnek és Bródy Pálnak, a Bel­városi Színház és Wcrtheimer Elemérnek, az Andrássy-uti Színház igazgatóinak csütörtökön forma szerint is megtörtént. Három évig bérli ez a társaság a Magyar Színházat, amelynek társulatát hamarosan megszervezik és amelynek épületét is restaurálhatni fogják. Felmerült az a terv, hogy a színházat a megnyitástól „Uj Ma­gyar Szinház“-nak nevezzék, mert az elmúlt évek sorozatos nehézségei talán elkoptatták a közönség előtt egyelőre a Magyar Színház név jóbángzását. Ezzel szemben komoly érv az, hogy a legutóbbi esztendők némelyikét kivéve, a Magyar Színház működése mindig sikeres és megbecsülést keltő volt, úgy hogy az eredeti név még ma is sok presztizst jelent. Ez egyéb­ként néni sürgős kérdés és nem is döntöttek még az uj igazgatók. Pünkösd vasárnap délelőtt tartja az Újság gyermekelöadását a városligeti Czája-cirkuszban Vasárnap az ország főbb városából érkez­nek filléres gyorsvonatok Budapestre. Fővá­rosi gyermokolvasóinknak és az ezekkel a vonalokkal érkező előfizetőink gyermekeinek lakarunk meglepetéssel szolgálni, amikor Lakner bácsi gyeriuekszinházával va­sárnap délelőtt tizenegy órakor meg­rendeztetjük az Újság nyári gyer­mekelőadását a Városligetben, a vurstli­ban levő Czája-cirkuszban. Az előadás rendkívül változatos, bő és ér­dekes műsora lesz. Lakner bácsi és inasa ló­hátról fogják tréfáikat előadni, fellép vala­mennyi gyermekszinész és a cirkusz árlistái közül a kiváló Les C.asi lovascsoport, a nyolc arab tornász, az ágyukirály és Kenedy bo­hóctársaival. A gyermekelőadás helyárai rendkívül mér­sékeltek: 33, 44 és 55 fillérbe kerül egy-egy jegy. Ezeket az olcsó jegyeket csak az Újság ki­adóhivatalai árusítják, a cirkusz pénztáránál csak a rendes árakon válthatók a jegyek. Az U j s á g-nak püskösd hétfőn dél­utánra a Nemzetközi Vásár előadóter­mében hirdetett gyerniekelőadása el­marad. Az előadás iránt olyan nagy­arányú érdeklődés mutatkozott, hogy a Vásárterem befogadóképessége kicsiny­nek bizonyult. Semhogy bárkit meg­fosszunk az előadáson való megjelenés­től, inkább lomondtnk az előadást. Hans Albers legújabb filmje: Három nap szerelem Mától kizárólag: Omnia A hét filmjei A mosoly országa Á Kamara mozgóképszínház ma ismét műso­rára tiizle Lehár világot hódiló operettjének íilnivállozalát. A film néhány hónap óla, mikor először láttuk, egyáltalán nem veszi tóit érléké­ből. Ma is éppen olyan pompásan hat, mini leredeti bemutatása alkalmával. És ami a leg­fontosabb, tökéletes hűséggel rögzíti meg Taubcr Richárdnak remek hangját, szívvel, lélekkel teli előadását, közvetlen művészetét. A mosoly orszá­gának hangfelvételei különösen sikerültek és a Kamara mozgóképszínház gépei kitünően szó­laltatják meg azokat. s. gy. A mozik mai műsora: ÜNDftASSY HANG OS MOIG A (VT.. Csengery-u.e* 39. kt Andrássy-ut sarjk. Telefon: 26-1-73). Tánc az örvény felett. Dráma 10 íelv. — A három vagány. Kalandos vígjáték 8 felv — Előadások kezdete: 945. 7. 9íl0. Vasárnap 3-tól. — Vasárnap d. e. 10 és 9412-kor Bur­­leszk és Miki-matiné. CAí iiOL KilaII'ALOiA (Baross-tér. Tel.: J. 343—37.) Leány anya 8 felv. — Veszedelmes leány 8 felv. — Előadások kezdete hétköznap 5, 948, 10. Vasárnap és hétfőn 5. 948. 10 órakor. CORSO (Váci-utca 9. Telefon: Automata 87-4-02). A ve­szedelmes leány. (Csábítson el kérem!) Vigjáték — Új­kori Kánaán. (Holland-lndla.) Kulturfilm — Híradók — Elő* iások szombat, vasár- és ünnepnap: 4. 6. 8, 10, a többi napokon: 6. 8. 10 órakor. PÉCSI (Teréz-körut 28. Tel.: 259-52. 213—43. 148—05). Éjféltől éjfélig. A Paramount hangos világattrakciója magyar feliratokkal. — Hangos világhiradók. — Elő­adások kezdete hétköznap: 4. 6. 8. 10 vasár- és ün­nepnap: 2, 4. 6, 8. 10 órakor. (Első előadás félhely­­árakkal.) El (T MOZGÓ (V . Lipót-kórut 16. sz. Telefon: 16-1-51.) Megszólalt a szivem! Filmregény 12 felv. — Flip mint kovács, hangos rajzfilm. — Híradó. — Elő­adások mindennap 4. 6 8 és 10 órakor. FÉSZEK HANGOSMOZGÓ (Józscf-körul 76. TeL:40-0-10.) Megszólalt a szivem, hangos vigj. 10 felv. — Kapi­tány ur házasodik, hangos vigj. 10 felv. — Előadások: 945, 948. %1Ö. Vasár- és ünnepnap 943-(ól folytatólag. —- Vasár- és ünnepnap d. c. 10-től matiné. FOKÚM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos-ulca 18 Telefon: 895—43 és 897—07A. Ketter egy aulóLl VHám történet egy autóról éa két szerelmes szívről — Hangos magyar híradó. — Eiöadások kezdete hétközönip: 4. 6, 8 és 10 órakor, vasárnap és ünnepnap: 2 4 6. 8 és 10 órakor Az első előadás mindennap fél belyárakkal KAMARA (Dohány-utca és Nvár-utca sarok. Telefon: J. 44-0-27). Mosoly országa (Lehár-operett). — Hangos magyar világhiradó. — Előadások hétköznap: 4. 6. 8. 10. vasár- és ünnepnap 2. 4. 6. 8 10. Első előadás mindenkor íélhclyárakkiJ. NYUGAT MOZGÓ (Teréz kórul 41 Telefon: 27 1-62). Denevér — Tánc az örvény felett — Magvar híradók. Előadások kezdete: 944. 947. 9410, vasárnap: 3. 946. 948. $4.0 órakor. Ol YMPIA (VII Erzsébet-körut 26. Telefon: J 42^-47) Május 12—15-ig. csütörtöktől—vasárnapig: Bécsi val­­cer. (So láng noch cin Walírr von Strauss erklingt . . ) Történet a keringókírálv szerelmi életéből 12 felv. — Az orvos felesége. A mai házasság rejtelmei 10 felv. — Május 16-tól. pünkösd-hétíőtól: Megszólalt a szivem. Gitta hat ihr Herz verloren) Egv diadalmas müvész­­pár története 10 felv. — Szabad a csők? Németül be­szélő film Ursula Parrott regénve 10 felv — Folyta­tólagos előadások kezdete hétköznapokon: 4. -%10 órakor. Püskösd-vasárnap és hétfőn: 943 946. 948 és 10 órakor. Az első előadás mérsékelt helvárakkal. Jegyelővétel d. e. 9411—1-ig és d. u. az előadás kez­dete elölt egy órával. OMNIA FILMSZÍNHÁZ (VIII., Kólcsév-utca 2. szám. Telefon: .1. 301—25). 3 nap szerelem. Filmjálék a min­dennapi életből. —• Magvar híradó. — Az előadások kezdete: 4. 6. 8. 10, vasár- és ünnepnapokon: 2. 4. 6, 8 és 10 órakor. Az első előadások fél helyárakkal. ORION FILMSZÍNHÁZ Esküdt 1. Tel : 831-02.) Éjíéltől­­éjfélig.' Filmiáték 10 felv. — Bimbó. — Híradók. — Előadások kezdete hétköznap: 946 948. 9410 vasárnap: 944 Mí6. ty8. 9410 órakor. PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet-körut 8 New York palotával szemben. Telefon: 365—23) Éjféltől éjfélig Egy milllomis ur huszonnégy órája szerelmen, gyil­kosságon gyönyörön és izgalmakon keresztül. — Schu­bert legszebb dalai — Bimbó a tenger alatt. — Para­mount híradó. — Magyar híradó — Előadások kéz-B €& © 8 BH “■ /\z óriási siker miatt prolongált „ TROPIKUS EXPRESS ‘ RJZtvXn% négy utolsó előadása a törökországi turné előtt a ROYAL ORFEUMBAN * Siessen jegyet váltani! Mk #lj Szervita­­nem Egyes darab selyemnyakkendőket ataSljjral n vg templom g 3-4-5 P árban kiárusít. Nyakkendo-IlFfl Wfll épület LlalIIla*ÜL javítást, tisztítást vállal. dete hétköznap: 4. 6 8. 10. vasár- és ünnepnapokon: 2. 4; 6. 8, 10 órakor. — Az elsó előadás mindennap félbelyárakkal. PATRIA HANGOSMOZGÓ (Népszinház-u. 18. T.: 156-73.) Megszólalt a szivem, hangos vigj. 10 felv. — Kapi­tány ur házasodik, hangos vigj. 10 íelv. — Előadások: 945, V48. 9410. Vasár- és ünnepnap V43*tól folytatólag. RAniUS METRÓ FILMPALOTA CVL, Xagvmezó-ulca 22-24. Telefon: 220—08.. 292-50). Prolongálva! Két világ szerelmese.’ Amerika uszóbajnókai tréning köz­­ben. (Sportfelvétel.) Éji hangulat. Magvar hangos vi­lághiradó. MeU*ö~rGoJdw.vn--Mayer világhiradó. Elő­adások: 2—6-ig folytatólagosan, azután 8 8. 10 óra­kor, vásárnál) 1 —1-ig folytatólagosan, azután 4, 6, 8, 10 órako^. 800 ülőhely, i pengőtől 2 pengőig. RCYAI. APOI,l O Erzsébet körút 45 Telelőn: j 419—02 és 429—46) Piri mindent tud Pesti zenés vígjáték 10 felv _ Nézd meg as anyját! Nó»i Kiróly bohózata — Hangos magyar híradó - Előadások kezdete hétközna­pokon: 4. 6. 8 és 10 órakor vasár és ünnepnapokon: 2 4 6. 8 éa 16 órakor Az első előadás mindennap fél belyárakkal TÚRÁN MOZGÓ (Nagymező utca 21 Telefon: 36-4-20). Megszólalt a szikem. Színmű 10 felv. — Kér asszony között. Dráma 10 íflv. — Előadások kezdete 944. és 9410, vasárnap és ünnepnap 2-fől folytatólagosan. TIVOI I MOZGÓ tNagvmező utca 8 Telelőn: A 230—49) Bécsi valcer. Hangos attrakció 1ó főtereiben. — A varsói bál Hangos dráma 10 fejezetben. — Csütör­tökön. pénteken és szombaton vasárnap kivételével: Stan és Pan főzöcskézik. — Hangos burleszk. — Hangos híradó — Előadások kezdete hétköznap: 4 %lr 9410. vasár* és ünnepnap 2 órától folvlatólagosan! Az elsó előadás — vasárnap a 2 órai is — mérsékeli hely­­árakkal Gyermekek az elsó előadáson — tetszésszerinti helyre — 30 fillért fizetnek! VESTA MOZGÓ rErzsébet kőrút 39 Telefon: J 32-6-39) A három ió madár Vidám história a vadnyugatról. 8 felv. — A gyilkos nyomában Amerikai kalandor* történet 8 felv. — A négv kincskereső izgalmas dráma 7 felv. — Előadások hétköznap 944*t61. vasár­nap 943-kor folytatólagosan MAI SZÍNHÁZI ELOyiASOK: M. KIR. OPERAHA.Z: A mosoly országa (948, Bérlet­­szünet) NEMZETI SZÍNHÁZ: Cöriolamis (948, A 36) VÍGSZÍNHÁZ: Angliai Erzsébet (8) KIRÁLY SZÍNHÁZ: Angyalt vettem féleségül (8) BUDAI SZÍNKÖR? Vőlegényem a gazember (8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A toróckói menyasszony (8) FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Régi orfeum (8) MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Tűzmadár (8) ANDKASSY ÚTI SZÍNHÁZ: l a ax álarccal (Minden este 9: vasár és Ünnepnap 4 és 9i TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Salamon Béla - Ritkái Már tón — Rajna Aliee felléptével vasárnap 4 és 9) ROYAL ORFEUM). Tropikus Express Villámrevü 68 kép­ben (Mindé.map 94* és 949 vasárnap 8 6 9) RETHI EN TÉRI SZINPADs Kacagtató műsor Szent­ivánvj kantnál <6 9) KOMÉDIA-ORFEUM: A rabbinus: A más áuvában bohó­zatok Tábori felléptével Kezdete este 9 órakor ünnep és vasárnap délután 945 órakor. RÁDIÓMŰSOR Péntek,' május 13. Budapest I. 9.15: A rádió házikvinteltjénck hangv, — köz­ben: 9.30: Hírek. — 11.10: Nemzetközi vizjelző­­szolgálal. Vízállásjelentés magyarul és németül. — 11.15-töl 11.55-ig: Rádióüzenetek a Nemzet­közi Vásárról. — 12: Déli harangszó. — 12.05: Hangverseny. Közreműködik: Faragó György (zongora) és Tábor Frigyes (ének). Zongorán ki­sér Polgár Tibor. — Közben 12^5: Hírek. — 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 1.15-től 2.30: Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárról. —- 2.45; Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. — 3.30-tól 4.40-1 g: Rádió­­üzenetek a Nemzetközi Vásárról. -— 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hírek. — 5: Mezőgazdasági problémáinkról. Hovos Miksa gróf előadása a Nemzetközi Vásár kongresszusi terméből. 5.15: Timkó Margit magyar nótákat zongorázik. — 5.40: Hány magyar él a világon. Vitéz Nagy Iván dr. előadása. — 6.10: Radosné, Bock Hilda bécsi dalokat énekel schrammel­­zenekisérettel. 7: Klebelsberg Kuno gróf elő­adása: Európa politikai képének átalakulása az utolsó választások nyomán. — 7.30: A rádió külügyi negyedórája. — 7.45: A Mándits-szalon­­zenckar hangversenye. — 8.45: Pontos időjel­zés, hirek. — 9: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy: Doh. nányi Ernő dr. Közreműködik: Székelyhidy Fe­renc dr. — Utána körülbelül 10.30: Időjárás­­jelentés. — Majd: Bura Károly és cigányzene­karának hangversenye a Metropole-szállóból. Budapest II. 7-től éjfélig: Azonos a Budapest I. műsorával. Sportesemények Csehszlovák válogatoit-Hungária 6:3 (4:1) Biztosan győzőit a Csehszlovák válogatott Prága, május 12. Csehszlovák válogatott— Hungária 6:3, (4:1). Biró: Parpl. Tízezer néző. Slavia-pálya. A csehszlovák válogatott biztosan győzött, bár a második félidő első 16 percében a Hungária kimondottan fölényben volt. A magyar csapat­ban Mandl mellett a ferencvárosi Papp játszott hátvédet, míg Kalmár a centercsatár helyén játszott kitünően. A csehszlovák együttes a következő felállítás­ban szerepelt: Planicka—Burger, Porner—Kos­­tyálek, Cambal, Krcil—Junek, Silny, Bejbl, Ne­­jcdly és Zosek. Az első gól a 12. percben esett Mandl hibájá­ból Nejedly révén A második gólt Silny lőtte a 20. percben otT side-helyzetbőí. A harmadik gól 20 méteres szabadrúgásban esett Junek lö­véséből. A 41. percben Perner faultja miatt szabadrúgás a csehszlovákok ellen, melyet Wé­­ber irányított és Skvarek hálóba juttatott. A 43. percben a gyors Silny újabb gólt lő. A második félidő első percében Perner mellett Kalmár lőtt gólt. majd a 13 .percben Skvarek 4:3-ra állilotla az eredményt, de a 15. percben Zosek újabb gólt lőtt és a 27. percben Cseh kezelése miatt megítélt tizenegyesből Junek be­lőtte a csehszlovák válogatott hatodik gólját. Gablonzban mérkőzik pénteken a Ferencváros Prágai szerencsétlen csatavesztése után ma Gablonzban a Rrillspiel Club Gablonzzal mérkő­zik. a Ferencváros, ahol „iskolajálék“ után re­mélhetőleg imponáló gólaránnyal fog győzni, an­nak ellenére, hogy a Sparla ellen éppen a zöld­fehérek csatársora mondott csődöt. A prágai meccsről: szóló tudósításunk arról számol be, hogy, Braine, a csehszlovák bajnok belga származású középcsatára nem játszott, ami csak annyiban felel meg az igazságnak, hogy csak egy félidőt játszott, amikor ugyanis a Korányival való összeütközése után harckép­telenné vált. Silnyl is Korányi faultolta el, a tizenegyest azonban Háda bravúrosan kivédte. Sáros! helyettese, Bukovi, csak 45 percig bírta az iramot, szünet után Túrái volt a cenlerhatf, ami hétj-es világításba helyezi a Ferencváros leg­minimálisabb vereségét. Az úszó- és vizipóló-versenyre jegyek kaphatók az (Jjság flókkiadóhivatalában Budapest. Erzsébet-körut 43. Motorvezrtéscs rálogatÓTersenr. A Magyar KCrékpá­­ros Szövetség csütörtökön este tartotta motorvezetéses válogatóversenyét. amelynek meglepetése a francia Gothicu által vezetett Huszár (BSK) győzelme volt a 20 km.-es futamban. A szombat esti nemzetközi motor­­vezetéses versenyben a drezdai Schmidt ellen magyar részről Istenes. Szekeres Vida és Huszár veszik fel a küzdelmet a harmincas és a negyvenötös km.-es távon. A drezdai Schmidt csütörtökön délben érkezett meg és délután kiadós tréninget folytatott Bartos vezetésével. Átlagosan 10'4-es köröket futott ugv hogy várható tel­jesítményével a szombati verseny favoritiának tekinhetó. Nem lesznek hadsereg! sportversenyek az idén. A gazdasági viszonyokra való tekintetei Gömbös Gyula a legközelebbi központi hadsereg-sport­versenyeket a jövő évre halasztotta, melyekre csak az egyes sportágak legkiválóbbjai jönnek maid fel. A válogatás az egyes helyőrségekben lesz. A hadsereg-sporlversenvek programmja erő­sen bővült. Lényeges változás a legénység rész­vétele a versenyeken. Hirek az Európai Amatőr Kupa frontjáról. Az égész kontinens érdeklődését megmozgató Európa Kupa-mér­kőzések mellett alig kiséri figyelem az Amatőr Európai Kupáért folyó küzdelmeket, amelyekben tudvalevőleg * három középeurópai futballhatnlmasságon kívül Románia vesz részt. A románok, akik a favorit osztrákokat leg­utóbb 4:l-rc verték, május 29 én Bukarestben, a jugo« szláv Fabris bíráskodása mellett. Magyarországgal üt­köznek meg, amely az elsó forduló végén a dicstelen utolsó helyet foglalja el. Az Amatőrök Európai Kupájá­nak állása ugyanis a következő; 1. Ausztria 3 2 1 10:7 4 2. Románia 3 2 «—• 1 8:6 4 3. Csehszlovákia 3 1 2 5:7 2 4. Mag-.arország 3 1 — 2 6:9 2 A főiskolai tőr-, egyéni-bajnokság a következő ered* menyeket hozta: 1. Bav Béla (BEAC) 7 győzelem. 2. Gözsi Sándor dr. (BEÁÉ) 5 gvőzélem, 3. Palócz György (LASF.) 5 gv.. 4. Méislinger (LASE). 5. Ujfalussy (LASF/L 6 Palócz Endre (BEAC), 7. Bcrczelly (LASE), 8. Ság­­várv (BEAC). __________________________________ ARADI KÖZLÖNY. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék