Ujság, 1932. június (8. évfolyam, 119-143. szám)

1932-06-11 / 128. szám

8 SZÍNHÁZ - ZENE Amikor a kislányból nagylány lesz A Budai Színkör operettújdonsága Verses tragédiát sokkal nehezebb írni, de azért egy ilyen nyári operett megcsinálása sem könnyű munka, hiszen az aréna közön­sége talán még nagyobb igényű, mint a téli színháziak publikuma, amennyiben szöveg­ben, muzsikában, táncban és látványossá­gokban annyit kell nyújtani, ami a kánikula gyötrelmeit is legyűri. Kánikuláról ugyan egyelőre nincsen szó, de azért Sebestyén Géza máris kirukkolt a hosszúéletűre ter­vezett nyári operettet, amelyhez szövegíró­nak a most „jó formákat kifutó" Békeffi Istvánt válaszolta, aki az Amikor a kis­lányból nagylány lesz című új operettje öt felvonásában díszes gombokat varrt, illető­leg pompás szöveget írt a drámai és operett­­színpadok legnépszerűbb sztárjainak. A librettó különben nemcsak ügye, ha­nem határozottan mulatságos, sok-sok sze­relemmel, drámai jelenetekkel tarkított bo­nyodalmakkal és ami mindennél fontosabb, annyi vidámságot prezentál, hogy senki sem sajnálja meg a tavaszi illatokban tobzódó Horváth-kertben eltöltött három órát. A nyári operett másik fontos kellékének, a pattogó, táncra pezsdítő muzsikának, Laj­tai Lajos a szerzője, aki természetesen nem a régi operettek melódiákban dús útját ta­possa, hanem a modern ritmusoknak hó­dol, de gyakran tilos területekre téved, vagyis túlontúl ismert külföldi slágerekből csipe­get. De ki törődik ilyen csekélységekkel, mint ahogyan a premier közönsége is más véleményen volt és rendkívül ügyesen, sőt csillogóan, csak kissé túlhangosan hang­szerelt ének- és táncszámokat sorra megis­mételtette, amelyek közül egyik-másik talán a nyári hónapokon túl is népszerűségre szá­­mít­hat. A szereposztásra valóban rá lehet fogni, hogy a legparádésabb, amit operettszínpadon eddig nyújtottak. Kosáry Emmy gyönyörű hangja a szellős arénában is maradéktalanul szépen cseng, Gaál Franciska ennivalóan bá­jos és ragyogóan közvetlen, Somogyi Nusi játéka és tánca csupa ötlet és vérbeli tempe­ramentum. Turay Ida és Ctubay Elsie is na­gyon kedvesek. Külön élmény Csortos Gyula szereplése, aki az operett birodalmában is klasszikus magaslatokon jár. Rátkay pedig önmagát múlja felül kifogyhatatlanul jóízű humorával. A női szíveket három amorozó: Kertész Dezső, Jávor Pál és Békássy István dobogtatja meg, míg a kisebb szerepekben Peti, Pajor, Apáthy és Major jeleskednek. Tarnay Ernő az operettszínpadon is bravú­ros rendező és kitűnő karnagy Komor Vil­mos. Az operett az éjfélig elhúzódott bemutatón viharos tetszést váltott ki, a szerzőket és szereplőket a felvonások végével lelkesen tapsolták a lámpák elé, a „kislányból lett nagylány" tehát nemcsak az operettekben, hanem a színpadon is termékeny karriernek indul. (h. n.) * Bemutatták az új Show-darabot. Már má­sodik darabja Shaw-nak kerül elsőnek Var­sóban szilire. Hogy a nagy író rokonszenvének mi a magyarázata, nem tudni, tény azonban, hogy az Appel Cart is innen indult el a világ körül. Új darabjának címe: „Túlságosan igaz, semhogy jó lehessen." Detektívdráma módjára kezdődik. Az elkényeztetett kisasszonyhoz ne­velőnőnek szegődik egy betörő cinkosa, aki be­­bocsátja a betörőt, hogy a család értékes ék­szerét elrabolja. Az események ezután váratla­nok: az elkényeztetett fiatal úrileány a betörők­höz csatlakozik. Itt véget is ér a tulajdonkép­peni cselekmény, ámbár a szerző a legváltoza­tosabb színtereken vezeti szereplőit. Lényege a darabnak ismét: néhány szellemes párbeszéd Istenről, háborúról, társadalmi morálról, neve­lésről, szerelemről, katonaságról. Kilencven százaléka a szövegnek most is párbeszédbe szedett, mindig frappáns essay. Maszinskivel az élen, darabnak és előadásnak nagy sikere volt. * Th­oman István növendékeinek hangver­senye. Második vizsgálati hangversenyüket tar­tották pénteken este Thoman István növendékei. Valamennyien fejtett tudással játszották darab­jaikat, sőt, egyik-másik közülük érett, kész mű­vészi kvalitásokat mutatott. Bocskay Imre, egy fiatal vak fiú, igen muzikálisan, szép techniká­val és színes billentéssel zongorázott. Hajdú Mihály kiforrott művészettel játszotta el Bartók Suite-jét. Bender Magdának szép, ízléses elő­adását dicsérhetjük. László Imre meleg tónus­sal, pompás technikával és magával ragadó temperamentummal zongorázta el Liszt két mű­vét. Soltész Márta nagyszerű ritmusérzéke kü­lönösen Liszt F.-dúr polonaise-jében jutott ér­vényre. Berkovics György szintén nem minden­napi képességekről tanuskodóan játszott. Külö­nösen színes billentését és nagy muzikalitását emelhetjük ki. Pongrácz István ragyogó techni­kával, intelligensen és megértően játszott. A közönség valamennyiü­ket melegen ünnepelte kitűnő tanárukkal együtt. Itt említjük meg, hogy a Thoman-iskola tegnapi hangversenyé­ről írt tudósításunkból nyomdahiba folytán ki­maradt Klein Pál neve, aki a műsor egyik leg­értékesebb szereplője volt. ÚJSÁG SZOMBAT, 1932 JÚNIUS 11 Mátrafü­redi autobuszSS^nduldsra ma dali 12 óráig lehet meg jelentkezni! I I 1 4 A| Indulás: június 11-én 14.30 órakor. Részvételi díj.... M ^ I Iliin 11-1/1 Az árban autobuszköltség oda-vissza, vacsora, szállás, I g |wmi. ii ifa| reggeli és ebéd bennefoglaltatik. Jelentkezni lehet az Újság főkiadójában. Aradi-utca 10. fiókkiadóiban: Erzsébet-körút 43 és Vilmos császár-út 27 * Uj operett. „Akar-e a férjem lenni?" cím alatt Várkonyi Titusz és Fejér István új három­­felvonásos operettet fejeztek be. Egyik szerzőt sem kell a közönségnek bemutatni. Várkonyi Titusz írásai eléggé ismertek, Fejér István pe­dig mint karmester és mint zeneszerző, nem­csak itthon, de külföldön is számos bizonyságát adta már hivatottságának. Az új operettet a szerzők valamelyik nagyobb fővárosi színház­nak adják át. * Az állami színházak sorsa. Pénteken dél­előtt nagyszabású ankét volt a kultuszminisz­tériumban, amely az összes érdekeltek bevoná­sával az állami színházak költségvetési ügyét tárgyalta. A tárgyalásról kommünikét adtak ki, amely szerint „a színházi kérdés végleges és közmegnyugvást keltő megoldása most már ha­marosan bekövetkezik." Értesülésünk szerint az ankéton szóba került, hogy az eddigi szub­venciót alighanem csökkenteni kell és e célból újabb takarékossági intézkedésekre van szük­ség. Nem kapja meg az Opera azt a 200 ezer pengő támogatást sem, amire a fővárostól szá­mított. Ezt az összeget ugyanis a Városi Szín­házon takarítja meg a város, mert elmarad az eddigi szubvenció-fizetés a Városi operaelő­adásai után, mivel a Városi jövő évtől kezdve nem játszik operát. * Növendékhangversenyek. Bányainé Kardos Irén zeneiskolájának második hangversenyéről is csak a legnagyobb elismeréssel írhatunk. A növendékek játékán egytől-egyig meglátszott a kiváló, szakszerű vezetés, amely a technikai készségen kívül a helyes frazírozásra és a színes dinamikára is gondot fordít.­­ Fejérné Engel Rózsi zeneiskolája tartotta meg pénteken este vizsgálati hangversenyét a Zeneművészeti Főis­kola kamaratermében nagyszámú, előkelő kö­zönség jelenlétében. A növendékek kivétel nélkül tanáraik hozzáértéséről tettek tanúbizonyságot. Különösen kitűntek közülük a gróf Merán testvé­rek, Mangold Ili, Sólyom Fekete Jenő, Landler Manyi, Biró Endre, Károlyi István gróf, So­mogyi Balázs, Steuer Klári, Gerő Rózsi, Land­ler Évi, Seiler Endre és Beck András, valamint Évi. A zongoraszámok között igen nagy és meg­érdemelt sikert aratott táncával Csillag Valika, az Opera kis növendéke, ki már az operai balletvizsgán is feltűnt finom, könnyed mozdu­lataival. * Alex Stein — a Piccadlly igazgatója. Buda­pest közönsége talán még emlékszik Alex Stein nevére. Igazgatója volt annak a zsargon-társu­latnak, amely sokáig és sikerrel játszott ná­,­lünk. Azután egy magyar nyelvű darabot ren­dezett a Magyar Színházban: az Özönvíz című amerikai színművet. Stein a legmodernebb ren­dezői iskola híve és Meyerhold személyes ta­nítványa. Most a londoni Piccadily igazgatója lett. A Piccadily eddig varieté volt, most ala­kult át drámai színházzá. * Egy kis senki: ötvenedszer. Pénteken este ötvenedszer került színre a Belvárosi Színház­ban Bónyi Adorján nagysikerű vígjátéka: Egy kis senki. A színház ennek a darabnak ked­véért toldotta meg a játékszezont és nem fe­jezte be azt a többi színházzal egyidőben. A jubiláris est látogatottsága bebizonyította, hogy a számítás helyes volt és a nyári közönség lelkes hangulatban tapsolta a darabot és a ki­váló főszereplőket. * Augusztus 29-én nyit ■ Városi. A Városi Színház új bérlőjének, Labriolának pénteken kézbesítették ki a hivatalos színháznyitási en­gedélyt. Ebben a Városi Színház már új ne­vén, mint „Labriola színház és varieté" szere­pel. Az első előadást az újjáalakult színház augusztus 29-én tartja. * Vizsgaelőadás: Rózsahegyi Kálmán, a Nem­zeti Színház örökös tagja, növendékeinek vizsgaelőadása f. hó 12-én d. e. ‘All­órako lesz az eskütéri Orion Színházban. Előadásra kerülnek színdarab- és operettrészletek, tréfák. Színházak és kabarék hírei AZ IDEI NYÁR LEGNAGYOBB SZENZÁCIÓJA BÉKEFFI LÁSZLÓ Budapest legszellemesebb kacagtat­ójának MI VOLNA HA... tizenhat képből álló aktuális politikai és tár­sadalmi revüje június 15-től minden este 7/19 órakor a BUDAPESTI SZÍNHÁZBAN Példátlan olcsó helyárak. Telefon: 1. 328—17. MAI SZÍNHÁZI El BAHALOK. BELVÁROSI SZÍNHÁZ: E kis senki (8). BUDAI SZÍNKÖR: Amikor a kis­lányból nagylány lesz (8) NEMZETI SZÍNHÁZ: Liliomfi, (Va8 KA-40). ~ NYÁRI OPERETTSZÍNHÁZI Ibusz kisasszony. (8). •I­RDIN: A kiragraló revü Varieté — Táncműsor. ROYAL ORFEUM: Ezerjó (Va9). m­in­ ami . som mm ami n lap nagy váll­aztékban Gőzeik és és olajkereskede­­l JP1C 1 KViL lllf I-lám lámpák FILMSZÍNHÁZ Józsefvárosi kis utcák a filmgyár udvarán vagy hogyan lesz a gyapjúból film A Hunnia filmgyárban állandóan serényen fo­lyik a munka. Az Osso-film részvénytársaság egymás után gyártja filmjeit. Fejős Pál, a világ­hírű magyar rendező befejezte a Tavaszi zápor című kisvárosi legendának négynyelvű változa­tát. A francia Carmine Galloné is elkészült Az amerikai fiú című kalandos szerelmi történeté­vel és most Székely Istvánnak, a másik magyar rendező-sztárnak vezetése alatt folynak a Repülő aranynak, ennek az izgalmas és vidám kalandor­­történetnek a felvételei. A repülő aranynak meséjét Gilles Veber (a hí­res Veber fia, maga is író és újságíró) és Mihály István írták Gaston Leroux motívumai alapján. Ezt a filmet egyelőre két nyelven készítik el. Franciául és magyarul. És különös érdekessége lesz, hogy a magyar verzió nem szolgai fordítása a franciának, hanem részben átalakított történet. A film meséje röviden az, hogy a francia bank egy aranyszállító repülőgépét banditák a pilisi hegyek között lelövik és kirabolják. A rablókat azután két újságíró és egy rendőrtiszt sok ka­land után leleplezik és elfogják. A történet te­hát teljes egészében Budapest környékén és ma­gában a fővárosban játszik. A szereposztásnak érdekessége, hogy úgy a francia, mint a magyar verzióban Góth Sándor játssza a rendőrtiszt sze­repét. Az újságírók a magyar felvételekben Ka­­bos Gyula és Gyergyai István. Most egyelőre a francia szöveg készül. És köz­ben azok az egyes részletek, melyek bizonyos díszletekhez vannak kötve. És ezek a díszletek nem kis részben járulnak majd hozzá a film si­keréhez. A Hunnia-filmgyár egész személyzete és felkészültsége büszke lehet arra, amit ennél a filmnél ebben a tekintetben produkáltak. Bent az atelierekben építettek meg egy teljes pékboltot, igazi kenyerekkel és zsemlyékkel (hatszáz zsemlye kellett ehhez a díszlethez, egy pékmű­­helyt, hol a színészek mellett valóságos állásta­lan péklegények és inasok gyúrták a tésztát, csi­nálták a kifliket és rakták be a sü­tnivalót a ha­talmas kemencékbe. A felvétel után a Hunnia­­gyár egész környékét ellátták pompásan meg­­gyúrt kenyér­tésztával. Csak éppen igazán meg kellett sütni. A legmegkapóbb azonban, amit kint a szabadban építettek meg. A Józsefváros­nak egy egész utcarészletét. Vagy hat emeletes házat, üzletekkel, kávéházzal bennük. Az utcán hepe-hupás józsefvárosi kövezettel, sőt még be­ültetett fákkal is az utca szélén. Ennek a dísz­letnek valóban meglepő a halása és ha rögtön a szélső már csak félig megépített ház mellett nem unatkozna egy falusi szekér egy szintén csak félig megépített zsupfedeles tanyai ház mel­lett, akkor talán el sem hinnénk, hogy kulissza az egész. Rákossy Sándor, az Osla magyaror­szági igazgatója vezetett körül a díszletezésnek ezek között a csodái között. Az egyik józsefvárosi ház kapujában éppen egy kövérkés francia színész áll. A noteszébe ír valamit töltőtollal. Mellette egy kis kutya figyeli érdeklődve, hogy mi történik. A filmen az egész jelenet talán egy fél percig sem fog tartani. Itt egy egész délelőtt elmúlik a felvételével. Hatszor­­hétszer is lefotografálják ugyanazt. Hogy az egyik a felvételek között feltétlenül kifogástalan legyen. A munkát Székely István vezeti. Egyszerre négy nyelven is intézkedik. A színészekkel fran­ciául, a műszaki emberek közül némellyel an­golul, másokkal németü­l, a statisztákkal és ve­lünk magyarul. Ha még sokáig tartanak a felvé­telek , valóságos Mezzofanti lesz belőle. Egy pár percre azért velünk is bír beszélni: — Amint látják, itt állandóan folyik a munka. És épp­en akkor, mikor majdnem az egész vilá­gon bizonyos ellanyhulás állapítható meg a film­gyárak tevékenységében. Az Osso-gyár két filmjét már befejezte. És most én csinálom a számukra a harmadikat. Ennek a felvételeit két hét előtt kezdettük meg és mintegy négy hét múlva fogunk elkészülni vele. Ezzel azonban nem fog megállni a produkció. Az Osso-gyár úgy tervezi, hogy még az idén csinál két további fil­met. Az egyiket talán velem. Arról folynak ugyanis a tárgyalások, hogy elkészítjük a Hyp­­polit francia verzióját. És azután jön majd ugyanennek a gyárnak nagy kétéves programmja. — A magyarországi gyártással ugyanis a franciák nagyon meg vannak elégedve. Itt ol­csóbban készülnek el a filmek és legalább olyan jól, mint bárhol a világon. Az itteni filmgyártás a számunkra nemzetgazdasági szempontból is igen jelentős. Ha a kétéves terv teljes egészében megvalósul, az az­t jelenti, hogy a franciák két év alatt mintegy ötmillió pengőt költenek el filmgyártásra Budapesten. És az itteni francia filmgyártásnak, mint propagandának is igen nagy a jelentősége. Mióta a francia filmgyár nálunk dolgozik, azóta alig múlik el nap, hogy a francia sajtó valamilyen formában ne emlé­keznék meg az itteni filmgyártás eseményeiről. Művészi és főleg film­művészi szempontból nép­szerűek is lettünk a francia közönség előtt. Ar­ról nem is beszélve, hogy az eddig itt elkészült három film közül kettő teljesen magyar környe­zetben játszik. Fejős Pál műve a Tavaszi zápor magyar falun és kisvárosban, a Repülő arany pedig Budapesten és a környékén. Mindezen felül pedig készítettek Ossoék egy kis filmet Budapesti szimfónia címmel, melyben nincsen más, mint zenekíséret mellett Budapest legszebb részletei. Befejezésül pedig egy kis pénzügyi pikantériát. Hogyan oldják meg az Ossoék itteni filmjeiknek finanszírozását? A következő érdekes módon, mely elősegíti néhány magyar gyárnak külföldi nyersanyaggal való ellátását anélkül, hogy ezért a nyersanyagért valutát kellene a külföldnek adnunk. A lebonyolítás ez: Egy nagy világcég gyapjúval látja el a magyar gyárakat. A magyar gyárak a gyapjú Árát az Osso-gyárnak fizetik ki Budapesten. Az Osso-gyár a kapott pénzt itt el­költi, filmeket csinál belőle. A filmeket azutára kiviszi és a külföldön értékesíti. Az értékesítés­ből befolyó frankokkal és dollárokkal azután ki­fizeti a szóbanforgó világcégnek a gyapjú árát. Az üzlettel pedig mindenki jól jár. A világcég el bírja adni a gyapjúját. Az Osso-gyár Budapes­ten olcsón és mégis tökéletesen készít filmet. A magyar gyapjúgyárak pedig anélkül, hogy kül­földi valutára lenne szükség (amit talán meg sem bírnának szerezni), megkapják nélkülözhe­tetlen nyersanyagukat. *• gy- A mozik mai műsora: CORSO (Váci-utcs 0. Telefon: 87-4­02). A Tarsói bál - Híradó. — Előadások kezdete: Szombat, vasár *• és ünnepnap: 4. 6, 8. 10 órakor, a többi napokon: 6, 8, 10 órakor. CÁRITÓL FILMPALOTA (Baross-tér. Tel.: 1. 348 37). Szegény kis Éva, dráma. — A* ,ál. Capone, vitzjáték. Előadások kezdete hétköznap 5. %8. &10 vasárnap. *43. 5. V4S. %10 órakor. ELIT MOZGÓ (V., Lipót­ körút 16. sz.) Telefon: 16-1-51). Hazudj, ha kell! Énekes vigj., 8 felv.­­ Rama Tahé. Exotikus filmsr­egény, 9 felv. Csodás tájfelvételek — Magyar és külföldi hangos híradó. — Előadások kez­dete: 4. 7 és 10 órakor. FÉSZEK HANGOSMOZGÓ (József-körút 76. Tel.: 40.0­10) Karadai garnizon, hangos vigj., la felv — Szenve­délyek szigete, hangos dráma. — Előadások kezdet* hétköznap: Mlo­­48. 9410. vasárnap fo.Ctó, folytatólag. Vasárnap délelőtt hangos matiné. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos­ utca 18 Telefon: Aut 896—43 és 897—07) Egy dal, egy csók, egy leány... Vidám történet sok muzsikával. — Hangos magyar világhiradó. — Előadások kezdete mindennap: 4 6. 8 és 10 órakor. Az első előadás mindennap fél hely­­árakkal. HOMEROS KERTMOZGÓ (Hermina­ut 7. Vakokat Gyá­­molitó D. E. Tel.: 961—00). A varsói bár. — Sztrájkol a gólya, vigj. — Előadások kezdete hétköznap: 5 7. 9. vasárnap: 3. 5. 7 kilő órakor. 8 órától a kertben. KAMARA (Dohány-utca és Nyár­ utca sarok. Telefon: J 41-0­ 27) A millió René Clair vígjátéka, fősz.: Anna­bella — Hangos magyar világhiradó. — Előadások kezdete szombat és vasárnap: 4. 6. 8. 10 órakor, hét­köznap: 6. 8. 10 órakor. Az első előadás félhelyárakal. KERT MOZGÓ (Aréna-ut és Vilma királyné-ut sarok. Tel.: Aut. 130—17. Jegyrendelés ö.től). Szegény kis Éva, dráma. — Az . ál' Capone, vigj. — Előadások kezdete: 8 és 10 órakor. NYUGAT MO­ZGÓ (Teréz-komt 41. Telefon: 27.1­62). Mindenki gyanús, dráma. 10 felv. — A császár sze­relme, filmoperett. 9 felv — Hangos híradó. Előadá­sok kezdete: Mi4, Val 9420 órakor. OLYMPIA (VII., Erzsébet­ körút 26. Telefon: 1. 429-47). Cocktail kisasszony (Wiener Liebschaften), táncos ope­rett. Lehár Ferenc zenéjével 12 felv. — A mosolygó hadnagy (Maurice Chevalier). A Varázskeringő pom­­pás operett feldolgozása. 12 felv. — Előadások hétköz­napokon folytatólagosan 4. 7. 10 órai. vasárnap: 943, 1 16 948 és 1 v) órai kezdettel. Az első előadás mérsé­kelt belyárakkal. Jegyelővétel: d. e. Mii 1—1-ig és d. u. 3 órától. OMNIA (VIII., Kölcsey.6 ?. Tel.: J. 301-25). El Bren­­del: Al­ Capone. Az amerikai banditavezér elteregója filmen. Vígjáték. 10 felv. — Az éjféli nap országa. Zeppelin északsarki útja. — A legújabb Magyar- és­­Fox-hiradó. — Előadások kezdete: 6. 8. 10. vásár- és ünepnapokon 4. 6 8 és 10 órakor A négy órai előadás félhelvárakal ORION (Eskü-­it 1 Telefon: 83-1­02) Greta Garbó, John Ciliiert legragyogóbb filmje: Az asszony és az ördög. Előadások kezdete hétköznap: M16 M58. M210 órakor, vasár- és ünnepnap: V£4. Vfcfi. M18 és V£l0 órakor PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet.krt . Tel J 365-23). Ketten egy autón Vidám történet egy autóról, két szerelmes szívről Magyar hangos hiradó — Előadá­sok kezdete mindennap: 4. 6. 8. 10 órakor. Az első előadáson félhelyárak. PÁTRIA HANGOSMOZGÓ (Népszinház­ u. 18. T.: 156-73). Kanadai garnizon, hangos vigj., 10 felv. — Szenve­délyek szigete, hangos dráma. — Előadások kezdete hétköznap. %5 1­8, 9410, vasárnap %3-tól folytatólag. RADIUS METRÓ FILMPALOTA (VT., Nagymező­ utca 22 24. Tel : 220-90, 292 -50). Fiacskám (Lullaby).­­ Stan és Pan az idegenlégió gyöngyei. Slágerburleszk. — Metró Goldwyn-Mayer világhiradó. — Magyar hangos világhiradó — Előadások 2—6-ig folytatólagosan, azután 6. 8 10 órakor, vasárnap: 1—4-ig folytatólago­san azután 4. 6, 8, 10 órakor. — Friss, hideg levegő a virágos nézőtéren ROYAL APOLL­O (Erzsébet­ körút 45 Telefon: J 419-02 és 429-46). Egy dal, egy csók egy leány . Vidám történet sok muzsikával — Hangos magyar világ­­hiradó — Előadások kezdete mindennap: 4. 6 6 és 10 órakor Az első előadás mindennap fél helyárakkal. TÚRÁN MOZGÓ (Nagymező­ utca 21. Teleon: 26-1-20). Csókfergeteg. Vigj.: 10 felv — Halálugrás. Színmű 10 felv. — Férfiak a viharban Kalandos történet 10 felv. — Előadások kezdete: M14. 37 és 9410 vasárnap: 2-tóL VESTA MOZGÓ (Erzsébet­ körút 39. Telefon: 32-6-39). (Hóra Egy óceánrepülés története 9 felv. — Csókfer­­geteg. Operett. 9 felv. — Előadások kezdete hétköznap: ki­től, vasárnap, 1­3-tól folytatólagosan. A hét filmjei Fiacskám Nagyon kedves, finom film. Igazán művészi munka. Egy anya történetét mondja el, kislány­­korától késő öregségéig. Amint sújtja, folyton érdemetlenül a balsors és amint ő visel el min­dent szinte hihetetlen hősiességgel a fiáért, aki azt se tudja, hogy az anyja még az élők között van. A film női főalakjának megmintázása az ifjúságtól egészen a késő öregségig, a legkülön­bözőbb helyzeteken át, a lesújtó nyomoron és a tobzódó gazdagságon keresztül rendkívüli szí­nészi feladat. És ezt a feladatot egészen rend­kívüli módon oldja meg a Fiacskám főszerep­lője Helen Hayes. Minden korra, minden hely­zetre, minden lelkiállapotra megvan a kellő és helyes maszkja, játéka, hangja. Alakítása való­ságos színészi mestermű. Végtelenül sokszínű és mindig meggyőző és természetes. A film világá­ban nagyon kevesen vannak, akik ezt hasonló tökéletességgel meg birnák tenni. Partnerei kö­zül Lewis Stone a legjelentékenyebb. Elegáns, rokonszenves, mint mindig. 6 fő.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék