Ujság, 1935. július (11. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-21 / 164. szám

VASÁRNAP, 1935 JÚLIUS 21 ÚJSÁG A legszomorubb bohémtanya özvegy Sziklai Kornélné vallomása Gyönyörű villa a Hűvösvölgyben. Óriási park közepén áll, hatalmas fenyőktől kö­rülvéve. Csodaszép így messziről. Csak ha közel megy az ember, akkor látja, hogy a villa faláról hull a vakolat, néhol csupasz téglák kandikálnak ki, az épület homlok­zatán néhány régi, mállott betű, alig lehet kibetűzni: Vass József színészüdülő. Nem is olyan régen még nagy élet volt Itt. Nyaraló színészek népestettték be a há­zat, ott heverésztek a park pázsitján, fel­verték jókedvükkel az egész környéket. Most mély csend fogadja a látogatót. Sehol senkit, be lehet menni az épületbe anélkül, hogy valakivel is találkozna az ember. Sorba benyitunk minden ajtón, sehol senki. Végre egyik legegs­szerűbb szobában ráaka­dunk az igazgatónőre. Kedves, mosolygós arcú hölgy, nem illik szájába a szomorú mondanivalója: — Mi bizony nagyon nagy nélkülözések között élünk itt. Eredetileg színészüdülő volt ez a villa, most kiöregedett színészek szeretetháza. 16—18 ember számára van férőhelyünk, de sajnos pénzhiány miatt még azt a hat művészt is csak nehezen tudjuk eltartani, akik most itt vannak. Téli estéken sokszor magunk is elcsodálkozunk rajta, hogy miből tudtunk aznap megélni. Az épületet a Színészszövetség engedte át, a fővárostól kapunk népkonyhai élelmet, ezzel ki is merült minden segélyforrásunk. Az a legborzasztóbb, hogy senki sem tud rólunk. Ezek a szegény színészek már csak a fényes múltnak élnek és senki sem törő­dik a jelenükkel. Az üdülő egyik legérdekesebb lakója Sziklai Kornél özvegye. Szomorú, finom, öreg dáma, csak akkor derül mosolygósra az arca, amikor a régi időkről van szó. — Jaj, Istenkém, de szép idők is voltak azok — mondja. — Ha nem­ volna meg az emlékük, nagyon nehéz volna kibírni ezt a nagy szomorúságot, hogy elfelejtve kell nyomorognunk öreg napjainkban. (Elmo­solyodik.) Még mindig büszke vagyok rá, hogy­ én voltam az első magyar Gyurko­­vics-mama. Akkor Ráthonyi Ákossal és­­Rózsahegyi­ Kálmánnal játszottam együtt. "Aztán a többi szerepek .. .Niniche ... Ba­­llangó.. no és persze a Drótostót... a századik előadáson mi főbb szereplők mindannyian egy arany drótostót szobrocs­kát kaptunk ajándékba. Ezt még most is őrzöm . .. jobban mondva, a róla szóló zá­logcédulát. Mert természetesen zálogban van. Mindent elvesztettünk. Villánk volt, birtokunk volt, aztán jött a hadikölcsön és most csak a tizenkét pengő havi nyug­díjam van. A régi kollégák is mind elfelej­tettek. Az egyetlen, aki még emlékszik rám, Kinszky grófné, Pálmay Ilka. Ő gyakran meglátogat és akkor elbeszélgetünk a régi kollégákról: Szerémy Zoltánról, Hunyadi Margitról, Lánczy Ilkáról és persze Jászay­­Mariról. — Valami azért megmaradt bennünk a r régi jó időkből: a jókedvnek valami hal­vány kis szikrája. Például, mikor ki van kapcsolva a villany, mert nem tudtuk a számlát kifizetni, akkor gyertyával a ké­zünkben, hosszú, fehér ingben „Lőcsei fe­hér asszonyt" játszunk, így tesszük vala­hogy elviselhetővé ezt a szegény kis éle­tünket. Az igazgatónő körülvezet az üdülőben. (Fehér szoba, kék szoba, sárga szoba, lila szoba és egyikben se lakik senki. Itt-ott egy dedikált színész fénykép és sok-sok vi­rág. Virág az egyetlen, amivel pazarolhat­nak, hiszen azt ingyen adja a park. De virágból nem lehet megélni. * *»­ * A németek színházai. Hinkel, a birodalmi kulturkamara egyik vezetője hosszabb beszédet tartott a német színházak jelenlegi helyzetéről. Elmondotta, hogy a birodalom vezetősége tel­jesen tisztában van azzal, hogy a színházi em­berek közt igen kevés nemzeti szocialista párt­tag van. Hinkel ennek tulajdonítja azt, hogy a német színházak nem fejlődnek abba az irányba, amelyet a vezetőség megkíván. * Duda a cseh katonai zenekarokban. Dél-Csehszlovákiában mozgalom indult, hogy egyes vidékek népszerű hangszerét, a dudát, a cseh hadsereg zenekarai is alkalmazzák. Machnik hadügyminiszter rokonszenvezik a mozga­lommal. * Világhírességek serege jön budapestre no­vemberben. A hangversenyrendező-vállalatok nagy buzgalommal készítik elő a jövő évad programmját, amely még gazdagabbnak és még változatosabbnak ígérkezik, mint a múlt évi. Mindjárt a hangverseny idény megindulásakor megszólaltatják a nagyágyúkat. November ne­gyedikén Toscanini látogat el hozzánk a bécsi filharmonikusokkal. Utána Casals, Hubermann, Cortot, Milletein, Horovitz, Anderson Marian, a h­íres néger énekesnő Schnabel Artúr és Furt­­wängler Vilmos jönnek ide gyors egymásután­ban, valamennyien még novemberben. Horovitz Vladimír két hangversenyt is rendez ebben a hónapban. Hogy ezután a kezdés után hogyan fogják majd fokozni az iramot a hangverseny­­irodák, azt egyelőre nem is igen tudják elkép­zelni. ­ Filmhírek mindenfelől Magyarország bejelentette, hogy a velen­cei harmadik nemzetközi filmkiállításon hivatalosan részt vesz. Velencébe már meg­érkeztek azok a filmek is, illetőleg a filmek címei, melyekkel a magyar filmipart a nemzetközi mérkőzésen képviselni fogják, beküldik legelőször is az Attila-i­úm nemré­giben befejezett hatalmas alkotását, mely­nek Liszt Ferenc a főihőse. A fam olasz címe Sogni d'amore lesz. Ezenkívül lekü­l­­d­ik Gaál Franciskának Kismama c­ímű film­jét. Szerepel még Magyarország két rövid filmmel is. Az egyiket az Universal gyár­totta Dohnányi Ernő zenéjével, Budapest a Duna gyöngye címmel, míg a másik a Ma­gyar Filmiroda Hallas­-ja lesz, melyben egy Örkényen megtartott hajtóvadászatot örökí­­tettek meg, igen sikerült f­elv­ételekben. ★ A napokban Bécsbe érkezett Nagy Káló párisi szereplése után. A francia főváros­ban befejezte Jm route imperiale című filmjét és most Bécsbe jött, természetesen azért, hogy ott is filmezzen. Bécsi filmjének cím­e: A Pompadour, rendezője pedig V­nsily Schmidt-Gentner, az ismert filmkoimponista, aki ezúttal szerepel először, mint rendező. ★ Berlinben a Projectograph-ilm rövidesen belekezd egy film felvételeibe, melynek címe: Enrico Caruso, az énekesek királya lesz. A film tulajdonképpen a nagy énekes élettörténetének foglalja össze néhány epi­zódját és több komoly muzsika lesz benne, mint eddig még egyáltalában filmben volt. ★ Miután az amerikai filmpiacon az utóbbi esztendőben az angol filmek lépésről-lé­­pésre tért hódítottak a maguk számára, ezt tétlenül nem akarják a franciák sem nézni. Éppen ezért egy külön társulatot szervez­tek, amely az Egyesült Államok nagyobb városaiban fiókokkal ellátva, mindent el fog követni a francia filmgyártás népsze­rűvé tételére. Az elmúlt szezonban mind­össze tíz francia film került Amerikában előadásra. Ezt a tizet most minden erőfeszí­téssel legalább huszonötre akarják emelni. A legelső francia filmek, amelyeket bemu­tatnak az új szezonbe­n az amerikai közön­ségnek, a Maria Chapdelaine, Az utolsó milliárdos és az Ordonánc lesz.­­ Az eddigi tervek szerint a következő film­­szezonban Argentínában tíz hazai filmet akarnak készíteni. Argentínában a gazda­sági helyzet egyáltalában nem kedvező, az egész film és moziszakma meglehetős gyenge eredményekkel dolgozott és ez az oka annak, hogy a terveik i­s mindössze tíz film készítésére szólnak. Mindezek dacára mégis építenek Buenos­ Airesben egy új nagy mozit, melynek háromezer ülőhelye lesz.★ A francia filmgyártás egyik legsikerültebb produktuma volt az utóbbi időkben a Csata cím­ű japán­ tárgyú film, melyet Charles Broyer és Annabella közreműködésével a magyar Farkas Miklós készített. Ez a fiilm most került fel Japánba, hol azonban a ten­­ge­részetügyi­ és a külügyi minisztérium közbelépésére betiltották. A betiltásról szóló okirat indokolásában azt mondja, hogy a fárm meghamisítja a történelmi té­nyeket és egyben megsérti Japán becsüle­teit. A betiltással egyidejűleg Iikrota japán külügyminiszter eljárt a külföldi hatalmak követségeinél, hogy ők is saját országaikban lehetőleg tiltsák be ennek a filmnek elő­adásait és általában akadályozzák meg, hogy olyan filmek kerülhessenek bemuta­tásra, melyek leves világításban tüntethetik fel a japán nemzetet. ★ A francia filmsztárok közül Annabella mellett kétségkívül Marcelle Chanta­ a leg­kitűnőbb. A kiváló színésznő európai tény­kedését az amerikaiak nem nézhették szó nélkül és egyelőre ugyancsak rövidebb időre, de leszerződ­tették Hollywoodba. ★ Franciaországban eddig csak a párisi mo­zik bevételeiről voltak pontos statisztikai kimutatások, úgy hogy tulajdonképpen egész Franciaország mozijainak pénzügyi helyzetét illetően az illetékesek csak talál­gatásokra voltak utalva. Most azután h­osz­­szabb és gondos munkálatok után összeállí­tották a vidéki mozik bevételeit is. A most már teljessé lett statisztika meglehetős ked­vezőtlen színben tünteti fel a francia mozgó­képszínházak helyzetét. A kimutatás szerint­­ 1929-ben Parisban százhetvennégy mozi volt s ez a szám 1934­ végéig kétszázhatvan­­kettűre emelkedett. Ugyanilyen arányban emelkedett a vidéki mozik száma is. A mo­zik számával azonban nem járt együtt a bevételek emelkedése. 1929-ben az összes francia mozik bevétele 598 millió frank volt. A bevéete­lek egészen 1931-ig emelked­tek, elérve a 938 millió frankot. Azóta azonban fokozatos a csökkenés, úgy hogy tavaly már csak 832 millió frank került a francia mozgóképszínházak pénztáraiba. ★ Hollywoodban mindig igyekeznek utá­nozni a sikerült ötleteket. Ha ott egy bizo­nyos stílusú, vagy fajtájú film sikert arat, úgy egészen bizonyos, hogy rövidesen ugyanabból a fajtából gombamódra nőnek ki a műtermekből a többiek. Ezúttal egé­szen meglepetésszerűen, úgy látszik, Greta Garbó is felcsap az utánzók közé. Csak nemrégiben készült el Marién­e Dietrich új filmje, melyben a német sztár egy spanyol táncosnőt játszik. Most amerikai lapjelenté­sek szerint, Greta Garbó kap majd hasonló szerepet legújabb filmjében, melynek címe a Spanyol asszony lesz. A felvételeket rög­,­tön megkezdik, mű­helyt Greta Garbó Stock­­holmból visszaérkezik Hollywoodba. A ren­dező és a többi szereplő személyét illetően még nem történt megállapodás.­­ Az amerikaiak nagyon szeretnek statiszti­kákat készíteni, így például állandóan ki­számítja a Film Daily cím­ű­ napilap az elő­adásra kerülő filmek hosszát. Az elmúlt sze­zonra nézve így megállapítja, hogy a filmek átlagos előadási tartalma hetvenöt perc volt, ami 2060 méter filmszalagnak felel meg. Ha azonban ebből az eredményből levonják az előadásra kerülő általában rövidebb Wildwest-filűeket, akkor már az átlagos hossz 2300 méterre, illetve 83 percre­­hosz­­szabbodik. Az elmúlt esztendőben az átlagos hossz csak 72 perc, két évvel ezelőtt pedig még csak 67 perc volt. A legutóbbi év két leghosszabb filmje a Metroék Dávid Copperfieldje és a Warner Brothers Szentivánéji álma volt, melyet Reinhardt rendezett. Mindegyiknek előadási ideje pontosan 133 perc. ★ Annak idején majdnem egész Európában és így Budapesten is nagy sikert aratott Fritz Langnak dr. Mabuse végrendelete civill filmje, melyben Beregi Oszkár ját­szotta a főszerepet. Ez a film most került ki Amerikába, hol azonban Albany állam cen­zora megtiltotta előadását. Még pedig azért, mert a film alkalmas arra, hogy gaztettekre és a civilizáció megsemmisítésr­e bújtat­gasso­n. Az UFA berlini műtermeiben szorgalma­sain dolgoznak Rökk Marika Könnyű lovas­ság című első német filmjén, mit Suppé ugyanilyen nevű operettjéből dolgozott át Franz Randi. A filmet Warner Hochbaum rendezi. A főszereplők Rökk Marikáin kívül Fritz Ka­ppers, Hans Adalbert Schlettow, Cara Helmer és Oscar Sima. ■k Eggerth Márta legközelebb Bécsben fog filmezni, hol A szerelem melódiája című filmnek lesz a főszereplője. Partnerei Ida Wu­st, Leó Slezak, Hans Mieser, Alfred Neu­­gebauer lesznek.★ Londonban Griffith rövidesen megkezdi Letört virágok című filmjének felvételeit. A filmet Griffith annak idején már Lilian Gish­­sel elkészítette. A női főszerepre a német Dolly Jlaast szerződtették le.­­ A London Film megegyezett az amerikai Technikolor-gyár jelenleg Londonban tar­tózkodó igazgatójával, hogy a legújabb tör­ténelmi Ágorda-filmet, melynek c­íme Angliai Erzsébet lesz, színesen fogják elkészíteni. Eredetileg a filmnél egy angol eljárást akar­tak alkalmazni, a kikértetek azonban egy ál­ltában nem voltak kielégítőei­ . Tolsztoj örökéletű­ novellájából, a Kreu­­tzer-szonátából film lesz. Az újdonságot Pa­risban fogják elkészíteni egy orosz rendező vezetése alatt. A zenei betéteket Beethoven és Csajkovszkij műveiből állítják egybe. A film előállítási költségeire mintegy hatmillió frankot akarnak fordítani. 21 SZERKE­SZTŐI CZEIMETES: Névtelen levelekre nem válaszolunk, kézira­tokat nem őrzőnk meg, levélben csak akkor válaszolunk, ha a levélhez felbélyegzett vissz­­k­orité­kot küldenek. Dukács. 1. Visszafelé jövet igazolásra lesz majd szüksége, hogy miből élt. Bejelentőlappal is igazolhatja, hogy fiánál lakott. 2. Sohasem volt zsidó. Sz. Á. Pápa. Belföldi koksz. 25 éves előfizető. Értesüléseink szerint egye­lőre nem is tervezik Budapestről Debrecenbe „filléres gyors" indítását. Özv. H. M.-né. Nem ismerjük a címét, azon­ban forduljon az amsterdami „Handelsblad" szerkesztőségéhez, ahol valószínűleg ismerik.. A szerkesztőséghez intézendő levélre ennyi elég: Amsterdam, Bijaaterie. A kérdezett cikkek az új magyar­osért kereskedelmi szerződés értelmében behoz­­hatók Magyarországba. E cikkek behozatala csakis kompenzáció útján történhetik, amely kompenzációhoz úgy magyar, mint cseh rész­ről engedélyt kell beszerezni. Ezeknek az en­gedélyeknek a beszerzése tudomásunk szerint, rendkívül körülményes és költséges is. A szükséges kompenzációs művelet lebonyolítá­­sának közelebbi részletei tekintetében azt ajánljuk, hogy forduljon egyik vezető fővárosi pénzintézethez, amely a szükséges felvilágosítá­sokat megadja. Ez azért is kívánatosnak mu­tatkozik, mert bankösszeköttetés nélkül ilyen importtranzakciók nem is bonyolíthatók le. Hollós Gyula: Szentendrén a következő napo­kon tartják az országos állat- és kirakodó vá­sárokat: május 5-én, augusztus elsejét magába foglaló hét hétfőjén, továbbá Mindszent napját, követő hétfőn. L. Rezső. 1. Abban az esetben, ha Budapes­­­­ten apjával együtt élt 1912-től kezdődően és ha­t apja községi adót fizetett Budapesten, apja jo­gán megszerezte a budapesti községi illetősé­get. Az illetőségi bizonyítvány iránt a polgár-­ mesteri közjogi és illetőségi ügyosztályhoz kell fordulni. 2. Mivel a mai Magyarország terüle­tén van az a község, melynek illetőségét ön még a békeszerződés előtt megszerezte, ennél­fogva mindenképpen megvan a magyar állam­­polgársága, nem is szólva arról, hogy egymaga a születési hely amúgy sem irányadó ebben a tekintetben, hanem bárhol is születik gyermeke a magyar állampolgárnak, az semmit sem vál­toztat a gyermek állampolgárságán, mert a gyermek a törvény értelmében mindig apja ál­lampolgárságát követi. Állampolgársági bizo­nyítvány kiállításáért a belügyminiszterhez kell fordulnia. Fortuna: 1. Lakásfelmondási ügyben perújí­tásnak helye nincsen. 2. Azt, hogy mi lett volna az eredmény, ha a fellebbezés el nem késett volna, nem lehet tudni. Újabb bizonyítékok a nyilvános előadásos törvényszéki eljárásban fel nem használhatók.­­ Az ügyvéd csak akkor felelős az ilyen költségekért, ha a költségek felmerültét ügyvédi mulasztás okozta. Ha azon­ban ugyanazok a költségek akkor is felmerül­tek volna, ha az ügyvéd nem követett volna el mulasztást, akkor az ügyvéd nem tehető fele­lőssé a felmerült költségekért. Mivel pedig újabb bizonyítékokra alapítja azt a feltevést, hogy a törvényszék megváltoztatta volna az ítéletet, azt kell hinni, hogy a fellebbezés amúgy , sem vezetett volna sikerre, mert az ilyen pere­ket a törvény értelmében nyilvános előadáson intézi el a kir. törvényszék mint fellebbezési bíróság. 3. Ha az ügyvéd saját személyében alperes és felperesi keresetével elutasítják, az ügyvédnek perköltséget ítél meg a bíróság még akkor is, ha ő maga látta el a tárgyalást. G. V. Bpest: „Független Kisgazda" IV., Má­ria Valéria­ u. 7. Hetenként jelenik meg. Grafológia. Nem ismerjük az illetőt. A leve­lében említett helyen is érdeklődtünk, azonban ott sem ismerik s nem is volók vele összeköt­­­­tetésben. Talán máshol olvasta a nevét? Régi előfizető. Az amerikai mogyoró földjét állandóan tisztán kell tartani. Fiatal korában, száraz időjárás esetén többször meg kell ön­tözni. Hüvelyes termése van. Normális körül­mények között nem szorul karózásra, de ha túlságosan szélnek kitett helyre van ültetve,­­ akkor amíg kellően megerősödik, karózni kell. Az ültetéstől számított 3—4-ik évben kezd szá­mottevő termést hozni. Megfiatalodni vágyó. A hírt információs iro­dától kaptuk. Egyelőre kísérletekről van csak szó és Magyarországon még nem lehet köve­tője. Terma. 1. Nem nyert. 2. Nem ér semmit. Új előfizető. V­oltaképpen szigorúan csak azokra vonatkozik, akik benne szerepelnek. Minthogy az utcai árusok nincsenek benne fel­említve, úgyis magyarázható a rendelkezés,­ hogy rájuk nem vonatkozik. Ősrégi. A jövedelem- és vagyonadóról szóló hivatalos összeállítás 3. §-a (3.) bekezdése ér­telmében „A közös háztartáshoz tartozó többi tagoknak (nagykorú lemenők, felmenők stb.) jövedelmét rendszerint a háztartás felének jö­vedelméhez kell számítani". Az adófelügyelő­­­­ség fenti rendelkezés alapján számított a leánya iparából eredő jövedelmet és az ipar üzemi tőkéjét saját bérjövedelméhez és va­gyonához. A fellebbezés tárgyalása alkalmával azt kell bizonyítani, hogy a leánya jövedelme nem kerül az ön rendelkezése alá. Ebben az esetben az előírt jövedelem- és vagyonadót tö­rölni fogja a bizottság, ellenben leánya külön lesz az iparból származó 1409 P után jövede­lemadóval megadóztatva. Telepes. Levele szerint fontosabb tőendőjű tisztviselő és így hathavi felmondásra tarthat igényt. Minthogy öt évet meghaladó szolgálati ideje van, végkielégítés is megilleti, amely minden betöltött háromévi szolgálat után egy­havi fizetésének megfelelő összeg, a töredék­­idő is aránylago­san számítandó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék