Ujság, 1935. július (11. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-21 / 164. szám

20 á­t­t Ibb­éljuk, de kétségtelen, hogy a régi mű­vészek régi attitűdjeinek görcsös és rövid­látó kultusza üzleti oldalról is rossz politika. Ha már azonban az utánpótlás ered­ménye ennyire bágyadt, lássuk, hogyan kamatoztatják a budapesti színházak a rendelkezésre álló értékeket. Egyetlen egyszer sem volt színpadon a múlt szezonban: Bánóczy Dezső dr. Bodó Ica. Fedák Sári, Ferenczy Károly, Gaál Franciska. Gazsi Mariska, Hollós Ilona, Kosáry Emmy, Körmendy János. Megyaszay Vilma, Molnár Vera. Mészáros Géza, Sulyok Mária. Steinhardt Géza, Szirmai Imre. Tóth Böske, Fedák Sári nem volt Pesten, az igaz. Azt hisszük azonban, hogy amilyen fana­tikus színésznő, talán nem is ment volna­­Amerikába, ha Budapesten megfelelő fel­adat kínálkozott volna számára ... Gaál Franciska — tudjuk — sokat kért és ke­vés ideje volt, mert filmezett. Akárhogy is van, idén történt először, hogy Gaál Franciska Budapesten nem lépett szín­padra. Kosáry Emmy néhány szerepet ját­szott a „kültelki" színházakban. A felsorolás ABC-rendje is jelzi, hogy­­ezuttal nem akartunk különbséget tenni­­érték szempontjából a művészek között.­­Abban kétségkívül egyenlők, hogy mind­­­egyiküknek helye volna a magyar szín­padon s talán még abban is, hogy vala­­mennyiüknek meg­van a maguk közön­sége. Sokkal számosabban vannak azonban, snkiket csak azért nem illeszthettünk a listába, mert egyszer vagy kétszer mégis csak felléptek, rendszerint egyéniségükhöz s­em illő s jelentőségükhöz nem méltó sze­repben. Itt következnek: Balla Lkci. Két év előtt általános volt a né­zet, hogy soha vagy legalább is régen nem hallott hangot hozott a magyar operettszín­­padr­a, egyénisége meglepően eredeti, friss, humoros. Volt olyan vélemény, amely az „új Fedák Sárit" látta benne. Tavaly kétszer lé­pett fel a Royal Revüszínházban a Szeressen kedves és a Csak azért is című produk­ciókban. Baló Elemér. Vezércikkek tudatták a közön­séggel, hogy itt az új, nagy magyar színész, mm­ikor az Árnykalász főszerepét eljátszotta. Két szerepére emlékszünk a múlt évadból: epizódalakítás a Szentpétervár­ban (persze: anarchistát játszott) s­ egy néma szerep a Rá­galom című detektívdrámában. Bársony István. Egyike a legjobb magyar­­parasztszínészeknek: alakításai az Andrássy­ Úti Színház kis paraszt-egyfelvonásosaiban fe­lejthetetlenek maradnak. Igaz, hogy nem nép­­szinmű-színész s talán ez a baj. Paraszt­­figurái nem romantikusan tökéletesített vagy Semmitmondóvá túlkarikírozott népies bá­bok, hanem olykor kényelmetlenül igazi alakok. Bársony igen jó s modern szemléletű­­ rendező is: emlékezetes még a Nagy börtön című hadifogolydarab érdekes beállítása. Ta­valyi teljesítménye: egy rendőrszerep a Beth­lenyén Színházban s egy epizódalakítás a Belvárosiban. Csatay Janka: Igen jó komika. Nagy sze­repe volt annak idején a János vitéz boszor­kánya. Az utolsó szezonban csak a Dubarry reprizében lépett fel rövid ideig. Csók István. Tavalyelőtt még a Vígszínház „nagy felfedezettje" volt s őszinte sikerrel alakította az Ifjúság főszerepét. Legutóbbi szezonban már csak epizódfeladatokat kapott, azok közül is jelentékteleneket. Csortos Gyula. Egyetlen egyszer sem lépett fel „nagyszínpadon". A Bethlen-téri Színház­ban játszott egy-két szerepet, egyebekben pe­dig az Erzsébetvárosi és Józsefvárosi Színház­ban lépett fel. Remélhetőleg a Nemzeti Szín­ház jövőre kárpótolja majd. Dajbukát Ilona: Ugyanaz vonatkozik reá, mint férjére, Bársony Istvánra. Egyetlen ta­valyi szerepe: egy öreg zsidóasszony a Beth­­len-téren. Dávid Mihály: Nagytehetségű fiatal művész. Legnagyobb sikerét az Oroszország­ban érte el. Rövidesen megfeledkeztek róla, Parisba vándorolt. Most itthon várja az alkalmat, hogy újra felfedezzék. Tavalyi működése: egy­két inas, soffőrszerep. Csak percekre volt a színpadon. Délig Ferenc. Többször megmutatta már, hogy nemcsak rokonszenves operettszerelmes ,­s ez is nagy szó, mert az operettszerelmesek ritkán rokonszenvesek), hanem intelligens és fejlődésképes drámai színész is. Két szerepe volt a múlt évadban: egy a Király Színház­ban s egy a Royal Revüszínházban; mind a kettő jelentéktelen. Erdélyi Misi. A közönség inkább filmszerep­léseiről ismeri. Pedig nag­yon kedves s igazán egyenrangú vígjátéki és operettszubrett. Szép, kitűnően táncol, jó humora van. Egyszer lé­pett fel, pontosan egy év előtt a Terézkörúti Színpad nyári műsorában, a Szerencsemalac című bohózatban. Fenyő Emil: Markáns, férfias, megbízható, jó művész. Drámai feladatokra nagyon alkal­mas. Egyetlen tavalyi szerepét a Music Hall című operetté rontott bukott darabban ját­szotta a Fővárosi Operettszínházban, Gál Sándor. Egyike volt a felfedezetteknek: fiatal, eredeti humorú táncoskomikus. S ami­kor éppen ez a szerepkör meglehetősen be­töltetlen, csak a Városi Színház alkalmi reprizein szerepelt. Most Budán játszik sikerrel. Gallai Nándor. Szintúgy: táncoskomikus. Szintúgy: egyetlen kis szerep. Gellért Lajos. Nem tudni, mi okból „avant­­garde-színésznek" nevezik s ez nálunk rossz minősítés. Két szerepet játszott a Bethlen­­téren, a Joske és a Four fizetek című dara­bokban. Halmay Tibor: Európai hír kísérte haza, amiről Budapest hamar elfeledkezett. Egy szerepben lépett fel az Andrássy­ úti Szín­házban. Haraszthy Mici, a kitűnő és nemrégiben még igen népszerű művésznő egyetlen szere­pet kapott a Pesti Színházban, amely azonban kevéssel reá megbukott. Harsányi Rezső, akit a közönség széles ré­tege szeret s akinek két év előtt rendkívül nagy sikerei voltak, egyszer kapott szerepet a Kamaraszínház Abbé című szezonyitó darab­jában. Honthy Hanna, aki vitathatatlanul a leg­első operettprimadonna, de vígjátéki színész­nőnek is kitűnő (sőt talán ez az igazi terré­numa!) november óta nem volt színpadon egészen a legutóbbi hetekig, amikor a budai operett főszerepét vette át. Ilosvay Rózsi nemcsak mint chanson­­énekesnő, hanem mint drámai színésznő is a legjobbak közül való. Népszerűsége még nemrégiben is az elképzelhető legnagyobb volt: tavaly a Terézkörúti Színpad két szezonelejei műsorában énekelt chansonokat, beigazolva, hogy művészetének teljében van s hogy — mondjuk ki — nem is idősebb, mint sokan azok közül, akik bakfisszerepeket játszanak, joggal. Nagyon fiatalon kezdte a pályát, ezért tűnik régi színésznőnek. Kertész Gábor rokonszenves és finom ope­­rettbonviván; egy szerepet játszott a Fővárosi Operettszínház egy bukott darabjában. Kéry Pannit minden évben felfedezik. Rend­kívül csinos, nagyon kedves és eredeti hu­morú vígjátékszínésznő. Egy kis szerepet ját­szott a Kamaraszínházban és egy még kiseb­bet a Szentpétervár­ban, ezt is csak a főpró­bán, mert utóbb az egész jelenetet kihúzták. Komár Juliska egy szerepet játszott a Víg­színházban. Lázár Mária, aki nagy lendülettel emelke­dett a színészi pályán, a múlt évadban mind­össze két szerepet játszott, egyiket a Bel­városi Színház: Egy nő, akinek múltja van című darabjában, a másikat a Magyar Szín­ház: Rágalom című detektívdrámájában. Latabár Árpád (az idősebb) kétszer lépett fel a Fővárosi Operettszínházban, holott az operettek közönségének egyik legnépszerűbb színésze. Orosz Vilma, a temperamentumos, kelleme­sen groteszk táncú operettszubrett egyetlen szerephez jutott a Király Színházban. Orsolya Erzsébet valaha ugyancsak „fel­fedezett" volt s ennek jogosultságát sohasem cáfolta meg: két szerep jutott a számára a Bethlen-téri Színházban. Rátkay Márton, aki önmagában valóságos fejezete a magyar operettjátéknak s akinek komoly prózai sikerei és feladatai vannak, mindössze két említésreméltó szerepet ját­szott: a Muzsikusokban és a Rágalomban. Az utóbbit rendkívüli sikerrel, Sarkadi Aladár is keveset hallatott magáról. A Bethlen-téri Színházon kívül csak egyszer lépett fel a Belvárosi Színházban, a Döntő éjszaka című darabban. Szenes Ernő, a sokáig általánosan kedvelt kö­vér kémikus egy szerepet játszott a Bethlen­­téren. Somogyi Nusi. A kiváló s amellett általánosan népszerű művésznő két szerepet kapott: a bukott Music Hallban és a Royal Revüszínház egyik operettjében. Szentiványi Kálmánt a maga közönsége iga­zán lelkesen szerette, különösen konferanszaiért. Működése a múlt szezonban: egy szerep a Beth­­len-téren. Sziklay József mint Sasfiók mutatkozott be Budapesten Kassáról jövet. Azután tenorista lett, később operettbonviván. Végül áttért a tárk­os­­komikus szerepkörére. Csak a Royal Orfeum­ban és a Pesti Színházban jutott számára feladat. Szilágyi Marcsa egy szerepet játszott a Belvá­rosi Színházban s néhányszor fellépett a Városi Színház alkalmi előadásain. Szokolay Olly, a szép, jóléneklő, kitűnően táncoló operettszínésznő egyik kültelki színhá­zon kívül a Royal Revüszínházban — dirigálta­ a zenekart. Tassy Mária, a kitűnő művésznő számára egy szerepet hozott a szezon. Zátony Kálmán egy szerepet játszott a Belvá­rosiban és a rabbi szerepét a Városi Színház Simon Judit előadásán. Alig láttuk a színházi karmesteri pulpitusán az olyan kitűnő dirigenseket, mint Hetényi-Heidels­berg, Komor Vilmos, Marton, Nádor Mihály, Stefanidesz Károly s a napokban elhunyt Vincze Zsi­gmond. Nem jutott egyetlen rendezéshez sem a tehet­séges Kürti György, holott éves szerződés kö­tötte a Magyar Színházhoz s nem a nekivaló terrénumon működtették Vajda Pált a Belvárosi Színháznál. Csak a legkirívóbb eseteket említettük s nem soroltuk fel például azokat, akik két- háromszor mégis felléptek egy hosszú szezon során, nem emeltük ki azokat, akik nem szá­mukra való szerepkörben, de mégis működ­tek valamelyik színháznál, kihagytuk azokat, akiket a múltjuk még nem predesztinál arra, hogy „mellőzötteknek" tekintsük őket, amiért ritkán szerepeltek. De akiket felsoroltunk, azokból is két ermék vagy két-három társulat, különöse­n ha hozzá­vennék azokat a fiatalokat, akik — remény­telenül — fel­fedeztetésüket várják az isme­retlenségben. (v.) I sf N­ ' *T i * Wagner- és Mozart-ciklus Münchenben. Július huszonnegyedikén kezdődnek meg Mün­­­chenben az ünnepi játékok a Prinzregentert Theater Nürnbergi mesterdalnokok előadásá­val. Ezt az előadást Knappertsbusch Hans fő­­zeneigazgató vezényli és Barré Kurt rendezi. A­­ Prinzregenten Theaterben adják elő ciklus kere­tében Wagner alkotásait, míg Mozart operáit, ugyancsak ciklusosan a Resident Theaterben kerülnek színre. * Ivogün Mária visszavonul? A Frankfurter Zeitung megdöbbentő hírt közöl a világhírű magyar származású énekesnőről, Ivogün Máriá­ról. Azt írja róla, hogy a kiváló művésznő egy baleset következtében súlyos szembajt kapott, amely megvakulással fenyegette. A nagyszerű koloratúrénekesnő felgyógyult, de elhatározta, hogy teljesen visszavonul, nemcsak a színpad­­tól, hanem a hangversenydobogótól is. Ivogün Mária, mint köztudomású, budapesti születésű, Bécsben képezték ki a hangját és kora fiatal­ságában már egyike volt a leghíresebb énekes­nőknek. A háború előtt a müncheni operaház­ban szerepelt, majd Berlinbe szerződött és másfél évtizedig gyönyörködtette a német fő­város közönségét ragyogó énekével. Most ■ negyven éves és művészetének a delelőpontján­­ áll. Igazán kár volna, ha tényleg visszavonulna­k a nyilvános szerepléstől. * Csökkentik a francia állami színházak szubvencióját. Franciaországban is takarékos­kodni kell. Az állami színházak szubvencióját­ éppen ezért tíz százalékkal csökkentették a költ­ségvetésben. Ez a redukció különösen az Opera­ Combile-t és a Comédie Francaiset érinti sú­lyosan. Az utóbbi ugyanis jelentős átépítési munkálatokat kezdett meg, az előbbi pedig a csökkent idegenforgalom miatt már pár év óta nem megy olyan jól, mint azelőtt. Természete­sen a Nagyopera is erősen megérzi a szubvenció redukálását. Párizsiban arról beszélnek, hogy a szubvenció csökkentése miatt a művészek és színházi alkalmazottak fizetését is tíz százalék­kal csökkenteni fogják. A helyárak emelésére módjuk nincs a színházaknak, mert ezt a statú­tumok tiltják. Erre azonban különben sem gon­dolnának, mert hiszen nem elég a helyárat emelni, a nézőteret meg is kell tölteni. * Uj magyar vonósnégyes társaság. Uj magyar vonósnégyes társaság mutatkozott be a közön­ségnek. Tagjai: Végh Sándor, Szervánszky Pé­ter, Koromzay Dénes és Palotay Vilmos. Beethoven és Mozart egy-egy négyesét adták elő jeles kidolgozottsággal és pompás összjátékkal . A csárdás sikere Londonban. A londoni nemzetközi néptáncünnepségek során óriási sikert aratott a magyar csárdás. A Regents­­parkban tartott szabadtéri előadás műsorát a magyar csoport tánca fejezte be. A közönség olyan lelkesen ünnepelte őket, hogy kissé tovább is kellett táncolniok a megállapított időnél s azután, amidőn levonultak a színpadról, a ci­gány az angol közönség kívánságára még to­vább ott maradt és játszott. Óriási tapsvihar fogadta ezután az összes nemzetek tánccsoport­jait, amelyek nagy tánckarban valamennyien­ csárdást táncoltak. A magyar tánc teljesen meg­hódította London közönségét. * Rozgonyitól 3 gyermekfénykép 8 pengő. Hangversenyek A BUDAPESTI HANGVERSENYZENE­KAR ELŐADÁSAI A MARGITSZIGETI „POLO“ SZÍNPADON MA VIDÁM EST Góthné Kertész Ella, Gőth Sándor, Rajna Aliz, Szász Ila, Mucsányi—Lakos, Komlós, Har­sányi felléptével. KEDDEN WIENER ABEND Schubert-, Mozart-, Johann Strauss-művek. Közr.: Elisabeth Gerold. Vezényel: Kari Pah­­len dr. CSÜTÖRTÖKÖN KÖZKÍVÁNATRA TRUBADÚR NÉMETH MÁRIA ANDRY PIROSKA Kari Baum, a prágai opera első tenoristájának és Érdy Pál együttes felléptével. Jegyek erre az előadásra kizárólag elővételben Rózsavölgyi­nél. Az ÚJSÁG utazásai ■Bna ma ad a Magyar Nemzeti gEfl J?® SESS S fiST Bank 221 ez. eng. ruSSI&ba I . Részvételi dij: III. oszt. vasúti jeggyel, jó ___ Aug. 10-tol polgári szállóval, hat napi teljes penzióval. .P ■ aug. 18-ig i 1,1 Elsőrangú szállodai elhelyezéssel ...............P WWwi II. oszt. vasutijegydifferencia.........P 110.— Magyar Nemzeti a NORDSI aP-pa a „siEsna cobdoba- aaitwas m “i K“,iUs“i­»ko**.­ HM 280.— aug. ig Pihenés! i^4sspengő) Dunai va­sutazás ~ Augusztus 11-18 és szeptember 3—10. Uffenbe.......................................................................e i2.eo Augusztus 11—18 és szeptember 3—10. Kirándulás a Felsődunára az Egyéni utazási lehetőség Cseh földüsigekről és a Tátrába: Franzensbad—Trencsénseplic—Pöstyén—Podebrady— Lubodina Ausztriába: Weiden—Maria Zoli—Salzburg—Hofgastein stb. Olaszországba: Abba­­i­­—Rimini—Riccione—Montecatini-Terme—Alassio — Nerui stb. helyekre Részletes program és felvilágosítás az ÚJSÁG UTAZÁSI IRODÁJÁBAN, Erzsébet­ körút 43. Telefon: 31-6-28 ÚJSÁG VASÁRNAP, 1935 JÚLIUS 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék