Ujság, 1937. október (13. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-31 / 248. szám

A Budapest, 1937 vasárnap, október 31 Ára 12 lej előfizetési arab, e­gy hónapra..........................180 pengő Ausztriában egy hóra ...6 Schillng Egyes szAm Ara Biulapesten, vidéken , és pályaudvarokon hétköznap 16 Ilik vasárnap ____________________32(111. Hétköznap Wienben 24 Groschen Ausztria egyéb helyein 80 Groschen Vasárnap.......................40 Groschen Megjelenik vasárnap és ünnepnap utáni napok kivételével minden napÚJSÁG XIII. évfolyam, 248. szám SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL­ VI. Aradi­ utca 8-10 TELEFON : *1-207.57­1-207-56,1-207-55,1-207-54 Budapest 62, postafiók 282 FIÓKKI­ADÓHIVATAL KÖLCSÖNYKÖNYVTÁR (Tel.­ 1-316-28) UTAZÁSI ÉS MENETJEGYIRODA (Telekom 1-316-28 és 1-410-34) Erzsébet-körút 48 (Royal-épület) Október 31 ... Ezen a napon gyilkolták meg Tisza Istvánt s avatták fel a forra­dalmat. Ami ezt a drága vért ontotta, ha­lálra ítélte önmagát. A zajongó tömegek mögött néma dermedtséggel vonult meg az ország és némaságával tüntetett az őrült ál­­hazafiság és még álságosabb népboldogítás ellen. Jött mint a sáskajárás és elmúlt, mint az Isten csapása, egy kopaszra pusz­tított országot adva át a másik sáskahad­­nak, mely a maradékot is felfalta. Az or­szágnak egy sir jutott s benne a legmagya­­rabb és legférfiasabb szellemóriás. Ezt a sirt néma áhítattal idézzük minden év ok­tóberének utolsó napján és sóhajtva még mindig kérdezzük: mikor jön már hozzá hasonló? -¥■ . Teljes tisztelettel és feltétlen bizalommal kérdezzük — nem is tőlük, hanem magunk­tól: igazán szükséges-e nyitott bicskával gesztikulálni a békenyilatkozathoz. Minden hatalom egyaránt hangoztatja a békét — úgy van. Minden hatalom fel van készülve és készül továbbra is a háborúra — ez is így van. De meg kell-e mondani mindig, amit mindenki úgy is tud? A mondásban fenyegetést lehet látni s a fenyegetés mö­gött bizalmatlanságot, mely természetesen nem szül bizalmat. Most Franciaország je­lentette ki, hogy fel van készülve, ezzel talán a sor lezárulhat. * Elégedetlen zöngét hallunk Csilléry András panaszában, hogy az ifjúság nem érti meg a kereszténypárti konzervatívokat. Bizony, ez kár, még nagyobb, hogy Csilléry nyilat­kozata után még kevésbé fogja megérteni. Hogyan — hát az konzervatív­ politika volt, amit eddig Csilléry­től hallott? És Zichy Jánosé is konzervatív volt és a Csilléryé a Zichy Jánoséval azonos és mégis vele szem­ben ágált? Az ifjúságnak meg kell értenie, hogy ha a politikus más álláspontra helyez­kedik, akkor megrázza a kaleidoszkópot és ugyanazok a színes üvegdarabok egészen másképpen alakulnak. Ne keressék hát ugyanazokban az üvegdarabokban a régi alakot, elég, ha az üvegek ugyanazok. A párisi olasz nagykövet szabadságolása Paris, október 30. Hivatalos formában még nem adtak ki jelentést Cerruti olasz nagy­követ hosszabb időre szóló szabadságolásá­ról. A Paris Sair értesülése szerint Róma úgy vélte, hogy Olaszország tekintélye meg­követelte ezt az intézkedést. Mussolini már egy évvel ezelőtt hozzájárult Saint-Quentin római francia nagykövetté való kinevezésé­hez, ennek ellenére Franciaországot a kviri­­n­linói még mindig csak ügyvivő képviseli .Ennek oka, hogy a római francia nagy­követ akkreditálásánál Olaszország királya egyúttal mint Abesszínia császára működnék közre s ezzel Franciaország elismerné Abesszínia olasz annektálását.) Még három főispáni állás várja a gazdáját Még három főispáni állás vár betöltésre. Vajai­ Károly dr. miniszteri tanácsos szemé­lyében legközelebb kinevezik az uj szabolcsi főispánt. Hír szerint Igmándi-Hegyessy so­mogyi főispán megerősítése is rövidesen be­következik. Szilágyi Lajos dr. bihari főis­pánt a belügyminiszter megerősítette ugyan állásában, de Szilágyi Lajos mégis távozik a főispáni székből, hogy egész munkaerejét a tűzrendészetnek szentelje. Utódjául Barcsay Ákos kaposvári főszolgabírót emlegetik. NOBEL-DÍJAS ORSZÁG Irta ZSOLT BÉLA Szent-Györgyi Albert Nobel-díja nem­csak magyar dicsőség, de magyar köte­lezettség is. Nobel-díjas nemzetté lenni olyan szellemi rangemelkedés, amelyhez az ország kultúrpolitikájának és mű­veltsége átlagszínvonalának is fel kell nőnie. A C és P-vitamin felfedezője, akinek elsők között Hóman Bálint kul­tuszminiszter küldött lelkes gratulációt, kivételes és elszigetelt magyar fenomén marad, ha az egyetemes magyar kultúra számára nem hasznosítják pályája ta­nulságait. Szent-Györgyi Albert professzor har­mincnyolc éves koráig külföldi egyete­meken tanult és dolgozott. Nyilatkoza­taiban nyomatékosan hangsúlyozza, hogy elsősorban a nemzetközi tudomány se­gítségével érte el eredményeit. Előbb a weimari Németországban kutatott, ahol a húszas években még nem ismerték a faji tudomány fogalmát, de ahol annál több német dicsőséget jelentő Nobel díjas mestere volt a nemzetközi tudo­mánynak. Majd holland és angol egye­temek laboratóriumaiban ösztönözte a természet új törvényeinek felfedezésén a „megismerés"* vágya, — miközben sa­ját vallomása szerint primitív, anyagi gondokkal küszködött. Kérdés, m­i­ tör­tént volna abban az esetben, ha a német a holland, vagy angol kultúrpolitika tör­vénnyel védte volna saját törzsökös kö­zéposztálya szociális érdekeit a nem tör­zsökösöknek a tudományos továbbkép­zéshez való jogától? Kérdés, mi lett volna Szent-Györgyi Albertból, ha anyagi küszködése idején nem Klebelsberg Ku­noval, hanem a nagylelkű flóman Bá­linttal találkozik, aki szűkös anyagi hely­zetére való tekintettel, esetleg felvette volna a szociális válsággal küzdő diplo­mások listájára és rátukmálta volna va­lamelyik kencegyárra, vagy tíz hét alatt átképeztette volna kereskedővé? Kérdés, mi lett volna, ha a nyugateurópai kultúr­politika is összetéveszti szerepét az ifjú­ság és a fiatal diplomások szociálpoliti­kájával s­ a szellemet alárendelte volna intellektuális foglalkozások faji, feleke­zeti és politikai szempontból való kon­­tingentálásának? Szent-Györgyi Albert Nobel-díja a ma­gyar tehetség diadala, de ebben a diadal­ban döntő szövetségese volt a szabad nyugateurópai kultúra, amelynek tudo­mányos intézetei mindenki előtt kitárják kapuikat, anélkül, hogy bárkit is érde­kelne: honnan jött, ki isa-fija, mi az anyanyelve s hisz-e, vagy nem hisz va­lamelyik pozitív vallásban. Ez a nyugat­európai kultúra mindenkinek helyet ad a tantermek padjaiban, mindenki előtt megnyitja­ könyvtárait,­ laboratóriumait és csak utólag értékel, amikor már ren­delkezésére állnak a teljesítmények. Nyu­gaton­ is van diáknyomor és akadnak állástalan diplomások is, de ezek csak a kultúrpolitika alárendelt karitatív pro­blémái s nem állnak az egész nemzeti művelődés középpontjában. Legkevésbé arra hajlandók az európai kultúrnépek,, hogy e szociális bajoktól megfélemlítve, elzárják a tanulás és a tudományos ku­tatás útját, s nem is saját fiatalságuk, de az egész világ ifjúsága előtt. A magyar kultúrpolitika ezzel szemben állítólagos szociális felelősségérzetből védekezik az intellektuális túltermelés ellen, amiből magától értetődően következnék, hogy a főiskolai végzettség privilégiumához jut­tatott töredékek társadalmi sorsáért is felelősséget kellene vállalnia. Nem utolsó sorban annak a csalódásnak tulajdonít­juk a főiskolai ifjúság radikalizálódását, hogy a kormány nem tudja vállalni ezt a felelősséget s nem biztosítja azoknak, akik a numerus clausus betartásáért a leghangosabban agitáltak és a legdur­vábban verekedtek, hogy a megcsonkí­­tott intellektuális kategóriában is nő a szabad verseny érvényesüljön s a pá­ciens, a kliens és az építtető ne azt jut­tassa kenyérhez, aki fajteória helyett jobban tudja saját tudományága elmé­letét s a gyakorlati politizálás szerszáma, a gumibot és a fokos helyett biztosabban kezeli tudományos műszereit. A kormány csakugyan nem felelős, mert az agy­­lab­oros hevi fokossal, hanem sterilizált villany­fűrésszel operáltatja m­agát. De nem lehet felmenteni a magyar kultúr­politikát a felelősség alól, hogy a magyar tudományosságot megfosztotta attól a le­hető leggazdagabbb rezervoártól, amely­ből a valószínűség-számítás szerint sok­kal nagyobb számban termelhette volna ki nemcsak a kitűnő szakembereket, d­e az úttörőket és a felfedezőket is. Nem lehet lemérni a veszteséget, amellyel kul­túrpolitikánk a magyar műveltséget súj­totta, amikor ezrével utasította vissza a főiskolák küszöbéről az ifjakat, akiknek iskolai bizonyítványát bürokratikus ak­taként kezelte s próbára sem tette ké­pességeiket, hanem a társadalmi, vagy felekezeti hovatartozás alapján, rövid uton döntötte el, hogy alkalmasak-e a tudomány művelésére, vagy tovább­fejlesztésére. Kiszámíthatatlan, hogy mennyi egyéni tehetség, nemzeti és nem­zetközi szellemi érték ment ily módon veszendőbe s ha nem ment veszendőbe, akkor nem a magyar dicsőséget, hanem idegen kultúrák értékállomán­yát gyara­pította. Nem akarunk külön hangsúlyt adni annak a körülménynek, hogy a Nobel­­díjas Szent-Györgyi Albert 1930-ig szin­tén külföldön dolgozott s nem állítjuk, hogy a zseni elkallódott volna, ha ezer­­kilencszázhúsztól harmincig is hazai egyetemen folytatta volna kutató mun­káját. Szent-Györgyi Albert bizonyosan akkor is felkutatta volna a C- és P-vita­­m­int, amikor nemcsak az egyetemi ifjú­ság, de az egyetemi tanárok nagy része is a hallgatók fajának kutatásával volt elfoglalva. Archimedes a fegyverek előtt is körei mániákusa volt , s a zseniális Szent-Györgyiben bizonyára nem béní­totta volna meg a megismerés vágyát, ha hetenként többször be is verik labo­ratóriuma ablakait. De valljuk be, hogy az elmúlt másfél évtizedben Szent- Györgyi Alberten kívül az elpolitizált és feldúlt főiskola nem produkált egyetlen olyan tudományos eredményt sem, amely nem is a Nobel-bizottság, hanem a semleges, de illetékes tudományos világ­ közvélemény figyelmét felébresz­tette volna. Legyünk őszinték önma­gunkkal szemben: Szent-Györgyi Albert teljesítménye „Einzelfall“, amely csak azt bizonyítja, hogy a magyar tehetség a gyülevészektől és tudatlanoktól meg­zavart laboratóriumokban és a hivatalos kultúrpolitika kultúrkorlátozó pro­­grammja és gyakorlata idején is a leg­nagyobb egyéni teljesítményekre képes. Szent-Györgyi egyéni diadala kétség­kívül az egész ország dicsősége, de ez a dicsőség nem lesz termékeny, ha a ma­gyar kultúra irányítóiban nem ébred fel a kötelezettség, hogy méltó legyen hozzá. Bevalljuk, nem tartjuk éppen Hóman Bálint kultuszminisztert a legilletéke­sebbnek arra, hogy a kivételes magyar zseni dicsőségéből a hivatalos magyar kultúra nevében részt kérjen. Szent- Györgyi Albert szombaton korán reggel kegyeletes perceket töltött Klebelsberg szegedi sírjánál. Klebelsberg Kuno gróf minden szaván és cselekedetén meg­­értett, hogy csak kényszerhelyzetben enged a napi politika terrorjától diktált tanszabadság-ellenes kultúrpolitikának s romboló hatását új tudományos intéz­mények, iskolák és egyetemek meg­teremtésével és külföldön élő kiváló tu­dósok — például éppen Szexet-Györgyi Albert hazahívásával próbálta ellen­súlyozni. Szent-Györgyi Albert akkor anyagi bajokkal küszködött, de Klebels­berg mégsem protegálta be egy textil­gyárba, hanem egyetemi katedrát adott neki. Ám Hóman Bálint kultuszminisz­ter nem is kisérletezett hasonlóval, de­­ ő is szemmel tartotta a külföldet s valósággal tökéletesítette a cserediák­­rendszert, nem beszélve a külfölddel kö­tött sorozatos kulturális egyezmények­ről, amelyek közül különösen a lettek­kel való intenzív szellemi együttműkö­dés kecsegtet nagy eredményekkel. A mostani kultuszminiszter nemcsak, hogy nem hozatott haza külföldi tudó­sokat, de könnyedén belenyugszik, hogy Amerikában húsznál több magyar egye­temi professzor praelegál s Londonban, Manchesterben és Cambridge-ben is akad tíznél több. Ki tudja, hazakerül-e Szent-Györgyi Albert is, ha ezerkilenc­­százharmincban Hóman Bálint a kul­tuszminiszter? Nem kellene-e vájjon most keserű szájízzel és önváddal ünne­pelnünk külföldön élő zseniális hazánk­fia világraszóló sikerét? Bevalljuk, mi is vezekelünk, amikor Klebelsberg szelle­mét idézzük, mert nem ismertük fel idejében azt a nyugateurópai kultúr­politikai tendenciát, amely a vicclap­témává torzított halbiológiai kutatóinté­zetben is megnyilvánult. Bocsánatot ké­rünk Klebelsberg szellemétől, mert so­kalltuk az öncélúnak látszó műveltségre fordított milliókat, mialatt sokkal több milliót szórtak szét olyan célokra, ame­lyekből nem világraszóló nemzeti dicső­ség, hanem a vissza nem térülő pazar­lás­ és a mérhetetlen erkölcsi kárt okozó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék