Ujság, 1938. március (14. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-18 / 62. szám

ÚJSÁG PÉNTEK. 1938 MÁRCIUS 18 Ruth Slenczynski Fiatal, tizenhároméves lányka, de ha nem íudnók a korát, úgy csak tiz-tizenegyévesre be­­csülhetnők éveinek a számát. A növése ugyanis kissé alacsony. Arckifejezése bájosan gyerme­kes. Igazi kislány, amikor a dobogóra lép Amikor azonban játszani kezd, már korát mesz­­sze meghaladó érettséget mutat. Technikai fel­készültsége legelsőrendü. Futamai, hangzatfogá­­eai tiszták, ragyogónk. Alapos dologbeli tudás jellemzi játékát. Sokat tanulhatott ez a kis gyermek, amig idáig jutott. Csodagyermeknél azonban már nem egyszer láttunk hasonló tech­nikát. Ez maga még nem lepett volna meg. Sok­kal meglepőbb volt az a szellemi érettség, amellyel műsorának egyes számait megszólal­tatta. Zenei tehetsége nem mindennapi. Olyan pom­pás ritmusérzékkel és oly nagyfokú ösztönös muzikalitással játszik, mint csak igen kevesen. Színesen, intelligensen, megértőén és átérzetten adja elő müsorszámait Mindig tudja, hogy mi a lényeges és mi a kevésbbé fontos. A betanult­­ságnak azonban mégsem érezzük azt a bizonyos kellemetlen, lelket elnyomó hatását, atmi nem egy osodagyermek-produkciót oly lehangolóvá tesz. Ruth Slenczynski játékából kiérezzük a muzsikálás örömét, azt a gyönyörűséget, ame­lyet zongorázása sajátmagának is szerez. Nem modoroskodik, nem szertelenkedik, hanem ter­mészetesen, tisztán, ösztönös stdlusossággal szó­laltatja meg az egyes müveket. Ezért hat játéka annyira közvetlenül a hallgatóra. Dinamikai skálája kissé szükreszabott, ami érthető is. Ahhoz, hogy valaki viharzó fortékat szólaltasson meg, nagy fizikai erő kell, ami egy ilyen fejletlen kisleányban nem is lehet. Kár, hogy pianói sem elég tömörek és az első sorok­ban is csak gyengén hallatszanak. Ettől elte­kintve azonban igen szépen, élvezetesen és szí­nesen adta elő Saint-Saéns g-moll zongoraverse­nyének köncertáló szólamát. Mendelssohn Capriccio Brillantját, továbbá Paganini néhány etudejét Liszt átiratában. Sikere oly nagy volt, hogy műsorát több ráadással is meg kellett tol­dania. A Liszt-átiratu Rákóczi-induló után alig akarták leengedni a dobogóról. Az első két számot a Filharmóniai Zenekar kísérete mellett játszotta a kis művésznő. Fe­­rcncsik János, a kitűnő karmester, kissé jobban letompithatta volna a zenekart, hogy ne nyomja el annyira a zongorát. Számolnia kellett volna a gyermek fizikai adottságaival, hogy nem le­hetnek még olyan fortéi, mint egy felnőttnek. A bevezetésül előadott Sevillai borbély nyitány­ban azonban remekelt a zenekar és Ferencsik János is, (g- L) „HatodiK Pesti Színház * Tánctanárok vizsgája. Az artistavizsgák után a tánctanitóképző tanfolyam végzett növendé­keivel is gyakorlati vizsgákat rendeznek. Csü­törtök este a Zeneakadémia nagytermében folyt le a vizsga, egyszerre a jövendő szalontánctani­­tóké, baletteseké és a mozdulat-művészeké. A három szak annyira távol áll egymástól, any­­nyira ellentétes, hogy már ezért sem lehet mű­vészi egysége az ilyen vizsgáknak. Az a tanul­ság a bemutatott táncokról levonható, hogy a gyakorlatra kellene nagyobb súlyt a tanító­képzésnél fektetni. Csak a mozdulatmüvészek­­nél fejeződött ki, hogy elmélyültek jövendő hi­vatásuk minden részében. Különösen Bauer Sári keltett feltűnést, aki bemutatott táncával nagyszerű előadónak, elmélyült művésznek mu­tatkozott. A vizsga közönsége viharosan meg­tapsolta. * Flesch Imre. A kitűnő énekes hangversenyei mindig valóságos zenei események. Mert nem­csak azzal érdekel hogy pompásan énekel, hanem műsorainak egybeállításával is. Ezúttal szintén zenei csemegékkel kedveskedett közön­ségének, mely egyformán méltányolva műsorát csakúgy, mint végtelenül muzikális, kulturált, elmélyedő, nemeshangu énekét, szeretettel ün­nepelte hangversenye egész ideje alatt „Magyar és Andrássy Színház KM.“ A cégjegyzékbe uj korlátolt felelősségű társaságot jegyeztek be. Cime: „Magyar és Andrássy Színház Kft.“ ügyvezetői: Bródy Pál dr., Marton Sándor dr. és Wertheimer Elemér. Törzstőkéje 21.000 pengő. Üzlet­köre — a cégjegyzék adatai szerint — a Magyar és Andrássy Színházak bérlete, be­rendezési és felszerelési tárgyainak haszon­bérbe vétele, hasznosítása, minden a szinház­­üzémmel rokon és azt kiegészítő vállalatok létesítése, megszerzése és üzembentartása. Érdeklődtünk az uj korlátolt felelősségű társaság megalakulásáról. Bródy Pál dr., az egyik ügyvezető, a Magyar- és az Andrássy Színház egyik igazgatója, ezt mondta: — Eddig a korlátolt felelősségű társaság, mint „Magyar Színház Kft." létezett. Idén ki­béreltük az Andrássy Színházat is és ezért a vállalatot is kibővitettük. A vezetésben semmi változás nem történt, csak a tényleges hely­zetet deklaráltuk külsőleg is. Halló? — Itt Bulla Elma beszéL — Meggyógyult már egészen? — Sajnos, még nem. Az influenzám nehezen múlik. Még lázam Is van, főként azért, mert a vigszinházi próbák miatt fél napokra el kell hagynom a fűtött szobát. Délelőttönkint a próbán veszek részt, délben hazaszaladok és attól fogva másnap reggelig ágyban maradok. Az én szerepem a Fűszer és csemege című Csathó-darabban nem „sztár-szerep14, hanem harmonikus kiegészítője az en­­semble-nak, amelynek számára a darab kitűnő alakításokra juttat alkalmat. Baker Budapesten Josephine Baker, a világhíres néger revü­­sztár társulatot szervezett, amellyel európai turnéra indult. A műsor első részében tánc­tudását mutatja be Baker, a másodikban énekszámokat ad elő. A körút első állomása a francia Riviéra. Most folynak a megbeszé­lések arról, hogy az együttes Budapestre is ellátogasson kora tavasszal. * Opera. Mozart örökéletü remekműve, a Szöktetés a szerályból került színre csütörtö­kön este az Operaházban. Belmonte szerepét a beteg Rösler Endre helyett Somló József éne­kelte muzikálisan, stílusosan, élvezetesen. Min­den tekintetben kitűnő alakításával méltán rá­szolgált sikerére. Melegen ünnepelték szereplő­­társaival: Osváth Júliával, Orosz Júliával, Lau­­risinnal, Székellyel és a többiekkel, továbbá az előadást mintaszerűen vezénylő Fleischer An­tal karmesterrel együtt. SZÍNHÁZI műsorok OPERA: Rigoletto (kezdete %8). C. bérl«t. NEMZETI: Harang és kalapács (kezdete H8). KAMARA: Kék róka (kezdete 8). VÍG: Bor« István (kezdete 8). E. bérlet. MAGYAR: Volpone (kezdete 8). V. bérlet. BELVÁROSI: Duó (kezdete 8). PESTI: Hatodik emelet (kezdete 8). MŰVÉSZ* * Vacsora a Ritzben (kezdete 8). VÁROSI: Trubadúr (kezdete 8). TERÉZKÖRUTI: Lulu (kezdete 9). PÓDIUM: Márciusi műsor (kezdete 9). KOMÉDIA: Ha minden kötél szakad (kezdete ^49). ERZSÉBETVÁROSI: Két lány az utcán (kezdete 6 és 9). JÓZSEFVÁROSI: Csodahajó (kezdete 6 és 9). KISFALUDY: Huszáríogás (kezdete 6 és %9). Gyönyörű utazások husvétra! Az Ujság-Ibusz cserevonatai: DAmihon HUSVéi A b U a ZI a b a II HUSIIN Romában 2flg.- p p Ápr.10—20 Luzern Ápr. J0—24. Mon=l 352.- üüOiésTaormina- ,í7 Apr 10-24 Hűn megtekintésével) .. p utl." tlüiés az Olasz tpr. 10—20. föeier&n "ordigh'eraban 01)7 ÜŰDS6S DSSlTÍÍS0Íá" Aflfl Milano. Nizza, Monté Carlo A/f • j| jk«r» (Splitv. /lm • megtekintésével) ......... P Ufcf ■ |i 19g2s9 Hvar v. Dubrovnik) P ■*»«•« Részletes felvilágosítás, prospektus és jelentkezés Újság Utazási irodáié trajs-áW* töusz RSeneileyyiroüa Zenei kisszakasz M. Hír Sári, a világhírű zongoraművésznő rendkívül nagg sikerrel hangversenyzett Varsó­ban. Az ottani filharmonikusokkal játszott, to­vábbá a rádióban is szerepelt, de még fel kellett lépnie egy ünnepi hangversenyen is, amelyet a varsói városháza dísztermében rendeztek. A kö­zönség igen melegen ünnepelte, a sajtó pedig. a legnagyobb magasztalással ir művészetéről. Nagy Margit rövid pihenőre Mátrahá­zára utazott. A nagy kultúrájú énekesnő opera­házi szereplésein kívül április 10-én a rádióban is énekel. Gy e ng e Anna Amerikából, ahol az évadot töltötte, Bécsbe érkezett. A kitűnő művésznő március végén jön Budapestre s áprilisban Ope­raházunkban is fellép. Ottrubay Melinda, az Operaház rend­kívül tchetséyes és gyönyörű megjelenésű mű­vésznője életének egyik legnehezebb szerepére készüt: májusban teszi le a gimnáziumi érettsé­git. Valószínű, hogg ezen a vizsgán is oly jól állja meg majd a helyét, mint az Operaházban. Szegeden március 21-én megismétlik Ros­­sinl hervadhatatlan szépségű vigoperájának, a Szevillai borbélynak az előadását, néhány fő­városi énekes közreműködésével. Fiatal magyar zeneszerzők még előadotton müveit mutatja be a Székesfővárosi Népművelési Bizottság a Székesfővárosi Zene­kar vasárnap délutáni hangversenyén. G ért rúd H e r H c z k a, a nálunk Is föl Is­mert jeles karmesternő, aki a magyar Zádor Jenő tanítványa volt, nagy sikerrel vezényelt a trieszti Verdi-színházban egy színházi hangver­senyen. K o r p o nay-K o r pás Valéria, a Zene­művészeti Főiskola operai tanfolyamának most végző nagytelietségü növendéke énekli Hőndel Saul című oratóriumának jövő vasárnapi elő­adásán a szoprán magánszólamot. Hőndel hatal­mas alkotását jótékony célra, az ifjúsági segítő egyesület javára adja elő a főiskola fiatalsága. H e if et z J a s c ha jelenleg a francia Rivi­érán hangversenyez. Utoljára Cannes-ban ját­szik, majd március végén visszautazik Ameri kába. Apró hírek A párisi Bouffes Parisiennes bemutatja Eise­­mann Mihály és Éri-Halász Imre Egy csók és más semmi cimü operettjét. A szövegkönyvet Willemelz és Georg Delance dolgozták ót a fran­cia színpadra Hétfőn kezdik a próbákat. Tania Dóit, Marguerite Moreno és Pizani játsszák a főszerepeket. Az első előadást a szerző vezényli. Hunyadi Sándor Bors István cimü szinjátéka szerdán este a kolozsvári színházban került elő­adásra, nagy sikerrel. Pénteken este eredeti operett-bemutató lesz Pécsett. Körössy Zoltán és Csongor Béla Gellért­hegyi kaland cimü operettjét játssza a színház. Somogyi Éva, a Pódium fiatal művésznője beteg. Kénytelen volt szereplését egyelőre le­mondani. A TRUBADÚR ma, péntek este 8 ó. Városi Színház, Maria Hússá, a wleni Slaatsoper tagjának fellépésével. (Filléres Operabérlct.) Olcsó helyárak. HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE GYERMEKELÖADÁSA vasárnap délután 4 órakor lesz a Zeneakadé­mián a Feld-gyermekszinházban. Előtte ragyogó tavaszi ünnepély és kabaré. Tavasz tündére minden látogatót megajándékoz finom Koestlin­­csokoládécsomaggai és más ajándékokkal. Kin­cses bácsi mókázik. Jegyek a Zeneakadémián. Hangversenyek Frlcsay—Kuttner—WeixelgSrtner mai hangver­senye a Szimfonikusokkal ápr. 5-re halasztva. * Rózsa Vera dalestje holnap. Z. fél 9. MOZI Tarantella Jeanette Macdonald eddig mint operettek, operák hősnője jelent meg a vetítővásznon. Tehát majdnem mindig olyan szerepekben, me­lyeknél az éneken volt a fösuly. Ezúttal egészen más oldaláról ismerhetjük meg a nagyszerű sztárt. Kémdrámában lett főszereplő, melyben sokkal több színészi, sőt drámai tehetségre van szükség, mint eddigi alakításai alkalmával. Természetesen énekel ezúttal is: sokat és szé­pen, de azért ezúttal nem ez a fontos. Inkább sokat kell táncolnia és elénk varázsolni azokat a veszedelmeket, miket egy spanyol kémnőnek kellett kiáltania a napóleoni idő alatt, mikor francia seregek szállották meg Spanyolországot és cs'ak angol segítséggel sikerült kiűzni a hóditót. Ismét bebizonyosodott azonban, hogy az igazi tehetség nem ismer korlátokat és kiváló, bár­mit is csinál. Mert Jeanette Macdonald ezúttal is elragadó. Kedves, finom, vidám, ha azonban kell, szinte megrázóan drámai erejű. Mint tán­cosnő pedig ritmusérzésben, mozdulatainak ki­fejező erejében versenyre kelhet a spanyol tán­cok bármelyik világhírű mesternőjével. Hogy nagyszerűen énekel, azt említeni is felesleges. Uj partnert is kapott ezúttal. Alton Jonesnek hívják a rokonszenves fiatalembert, aki tehet­séges színész, de egyben nagyon jó énekes is. Az újdonság zenéjét egy Érinti nevű zene­szerző irta spanyol és olasz dalok felhasználá­sával. Kétségkívül igen tehetséges muzsikus, kinek különösen egy furulya-gitárkiséretcs öszvér-dala sikerült. A rendezés R. Leonard müve, gazdag, mint ahogyan ez Me/ro-filmnél másként nem is lehet. «• gy­•* Elmarad az Újságírók Szanatórium Egye­sületének éjféli előadása. Mint jelentettük, az Újságírók Szanatórium Egyesülete javára és Wallace Beery tiszteletére pénteken éjfélkor a Metro-Fihnpalötábah éjféli előadáson akarták bemutatni a kitűnő művész legújabb filmjét, A deszperádót. Ez az éjféli előadás elmarad, mi­után a filmcenzura a filmet nem engedélyezte. Az éjféli előadásra váltott jegyeket a Metró Filmpalota pénztára pénteken délelőtt 11 órá­tól kezdve visszaváltja. MOZIMŰSOROK ADMIRAL MOZGÓ (Margit-krt 5/b. 1.53-707). Vörös Pim­­pernel visszatér — Orosz lakodalom. Dóm kozák kó­rus. — Négylábú tingli-tangli. — Híradó. — 0M, 146. 148, 1410, vas.- és ünn.: >44, 146. 148. HlO. — Vas. d. e. 1410 és 1412-kcr: Esős délután.) ALKOTÁS (Alkotás-n. 11. 155-374.) A két fogoly. — Négylábú Tingii-Tangli. _ zeneautomata. — Híradók. — (144, %8, 148, fá 10 vas : 142-kor is. — Vas. d. e. 11- kor matiné: Péter és négy darab színes film.) ANDRÁSSY (Csengery-u. é» Andrássy-ut sarok. 124-127.) Tünemény. — Sporthiénák. — Híradók. — (145, 7, szomb.: • 944, 946. 948, Ai 10. vas.: 942-kor is.) Átrium FILMSZÍNHÁZ (Margit-krt 55. 153-034, rtl,,UUJ 154-024.) Magdát kicsapják. — Hír­adók. — (146, 148, 1410, szomb., vas., ünn.: 144-kor is) BELVÁROSI FILMSZÍNHÁZ (Irányi-utca 21. 384-563.) Szerelem... Bosszú . . — Szépség — egészség. — Megzavart hangverseny. — Híradók. — Jobb t.: 145. 7. 1410. bal t : 8, vas., ünn.: jobb t.: V43. 5, ’48. 1410. bal t.: 144, 6, 149. — Vasárnap d. e. üli és 12- kor filléres matiné: Szent és rajopgója.) BODOGRÁF (József-kőrut 63. 149-510.) Szerelem, bosa­szu, halál, — Ördög éjszakája. — Híradók. — (144, V.6, 148, 1410. vas.: 442-kor is.) BUDAI APOLLO (Csalogány-u. 16). Szeretlek! - Hír­adó. - (145, %7, 9, vas., ünn:: 1. 3, 146, 148, 9410.) Tanltnl FILMPALOTA (Baross-tér 32. 134-337). 4 V Maga lesz a férjem. — Popeye és a 40 rabló. — Híradók. — (144, 146, 143, 9410, vas., ünn.: 142-kor is.) CITY FILMSZÍNHÁZ. (Vilmos császár-ut 36.. llt-140.) Nők a tükör előtt. — Híradók. — (146, 148, 1410, szomb., vas- és ünn.: 144, 146, 148, 1410.) Psivinii (Eskü-tér 6. 383-102.) Magdát kicsapják. — t“1*1Híradók - (146. 148. 1410, szomb., vasár­nap: 144. 146, 148, 1410.) flipen CVáci-u. 9. 182-318.) Tarantella. — Híradók. 4 — (146, 948, 10, szomb., vas., ünn.: 144-kór is ) í'nriin FILMSZÍNHÁZ (József-kőrut és Cllői-ut «a­­- M v 1 rok. 138-988. 139-584.) Az én lányom nem olyan. — Híradók. — (144, 146, 148, 1410, vas.: %2-kor is. — Vas. d. e. 1411-kor: Dzsungel királynője.) Dánci FILMSZÍNHÁZ (Teréz-körut 28 125-952, LzCA/SI 121-343.) Harapós térj. — Híradók. — (6. 8. 10, szomb., vas., ünn.: 4-kor is.) ELIT MOZGÓ (V.. Szent István-körut 16. 116-151.) Az én lányom nem olyan. — Híradók. — (4, 6. 8,10, vas-, ünn.: 2. 4, 6. 8. 10.) Fnrum FILMSZÍNHÁZ (Kossuth L at 18 189-543). I UIUUI 189-707.) 2-ik hétre pro!.: Tovaris. — Híradók. — (146. 148, 9410, szomb., vas- és finn.a 144. 146, 94S, 10.) HOLLYWOOD FILMSZÍNHÁZ (Bethlen-tér 8. 142-455.) Orgonavirágzás. — Híradók. — (2, 145, 7, 1410. — Az első előadás mérs. helyárakkal. — Vas. d. e. 14ll-kor matiné: Seguoia és Stan és Pan vígjáték.) JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (Kálvária-tér 7. 134-614.) SzereklekI — Kézügyesség. — Világhiradé. — (145, 947. 1410. szomb.: 4. 6. 8, 10, vas., finn.: 942, 944, 9(6, 948, 9410. — Vasárnap d. e. 9411-kor S. M. C- matiné.) Kamara FILMSZÍNHÁZ (Dohány-a. 42. 144-027). Ddlllttl d N6k a lükflr e]att (Ritmus 1938.) — Híradók — (146. 148, 9410, «zomb., vas- és ürn.t 944 órakor is.) LLOYD FILMPALOTA (Hollán-utca 7a. Szent István­­krt. 111-994). 100 férfi 1 kislány. - Híradók. - (2, 4, 6. 8. 10. vas., ünn. és március 15-én délelőtt 11-kor is.) Mízfrík FILMPALOTA (Teréz-kőrut 60. 112-230.) tvieilltf Tarantella. — Híradók. — (>45, 7, 1410, szomb., vas., ünn.: 2. 145, 7, 1410. — Vas. dél­előtt 11-kor félárn rcprizmatiné: Harcias hölgyek.) NYUGAT MOZGÓ (Teréz-krt 11., 127-621). A csillagos lobogóért. — Vidám vésztörvényszék. — Híradó. — (145. 7, 1410, szomb.: 4, 6, 8. 10, vas., ünn.: 2, 4, 6, 8. 10.) ODEON (Roltenbiller-u. 37/6.. 130-263). Szeretlek! — Orosz lakodalom. Világhiradé. — (Folyt. 145. 7, 1410, vas., ünn.: 142. 144, 146. 148, !4l0. — Vasárnap d. e. 1411-kor filmmatiné: Kis kapitány.) OLYMPIA (Erzsébet-krt 26. 142-917.) Szeretlek... — — Híradók. - (11, 2. 4. 6, 8, 10.) OMN1A FILMSZÍNHÁZ (József-krt és Kölcsey-u. sarok. 130-125.) Tarzan bosszúja. — Magyar és Fox-hiradók. — (5 148. 1410. szomb.. vas.: 4, 6. 8. 10.) OTTHON FILMSZÍNHÁZ (Beniczky-utca 3-5. 146-447.) Asszonyok egymás ellen. — Princ, az okos kutya. — (4. 147, 9, szom.: 144, 146, 148. 1410, vas., ünn.: 142, 144, 146. 148. 1410.) (>,, I.,pp (Erzsébet-krt. 8: 136-523). Egv lány elindul, ■ a r - Híradók. - (2, 4, 6, 8, 10. - Első elő­adás mérsékelt helyárakkal.) PATRIA FILMSZÍNHÁZ (VIII., Néoszinház-utca 13.) Csillagos lobogóért — Indián paradicsom. — (11, 2, 145, 7, 1410, vas., ünn.: 10. 12, 2, 4, 6. 10.) Rrtva I A Dolli) (Erzsébet-kórut 45 342-916, nu.vdl HfJDHO 141-902.) Magdát kicsapják. — Híradók. — (6, 8, 10, szomb.. vas., ünn.: 4-kor is.) Rárlilte (Nagymező-utca 22—24. 129-250, 122-093.) Inkognito. — Híradók. — (946, 948, 9Í10, szomb., vas, ünn.: 944-kor is.) SAVOV FII MSZINHAZ (Calvin lé- Üllői.ut 2 11S-O40). Második hétre proloneálval 100 férfi egv kislány. — Jótét helvébe jót várj. — (141, 146, 148. 1410. vas., ünn.: 142. 144, '46. 148, 1410. — Az első előadás fél­­hclyárakkal. — Vasárnap d. e. 10 és 1412-kor matiné.) SIMPLON FILMPALOTA (Horthy Miklós-ut 62. 298-999). Az én lányom nem olyan. — Híradó. — (144. K-6, %8, 1410,. vas., ünn.: 11, .142, 144. >46. 148, 1410.) Sllldill FILMSZÍNHÁZ (Akácfa utca 4.. U0-840.) — Prol.: 100 férfi 1 kislány. — Magyar világ­­hiradók. — (11, 2, 4, 6, 8. 10. — Hétköznap az első három, vasárnap az első két előadás félhelyárakkal.) TIVOLI FILMSZÍNHÁZ (Nagymező-utca 8 123-049). Szeretlek! — A Drina vize. — Világhiradé. — (4. 947, 1410, szomb.: 944, 946. 948. 9410, vas., ünn.: 942. 944. 946, 148, 9410. — Vasárnap d. c. 11-kor: Koldus és királyfi.) TÚRÁN (Nagymez-!], 21. 123-401.) Préda — Chaplin, a rend őre, —■' Híradók. — (944, 946, 948, 9410, vasárnap: 942-kor is. — Vas. d. e. 11-kor: Szivek szimfóniája. (Zwei Herzen im 94 Takl.) IIrónia filmszínház (iiákőrzt-ui 21 14R-046), L l 41 ‘ Bováryné. — Magvar és Fox világ, híradók. — (5, 148, 1410, szomb., vas.- és ünn.: 943, 5. H8, 1410. — Márc 27-én, vas. d. e. Baklay Ervin dr.: A Gangasz földién.) VESTA MOZGÓ (Erzsébet-krt 39. 132-639.) Szerelem, bosszg. halál. — Asszönvok egymás ellen. — Tabu. — Tavaszi hangok. — (944. 147, 1410, vas.- és ünn.: 2, 4, 6. 8, 10.) Uránia lO SZÍNHÁZ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék