Ujság, 1938. április (14. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-20 / 87. szám

IO SZI­MHÁZ Készül a művész­közvetítő rendelet Régi probléma már a zen­észköz­vetítés kérdése. A legtöbb helyen a zenészeknek még abban az esetben is közvetítői jutalékot kell fizetnie, ha a szerződés létrejövetelében a közvetítő, közre sem működött. Ez a helyzet arra késztette az Országos Magyar Zenész Szövetséget, hogy illetékes helyen ismételten panaszt tegyen és orvoslást kérjen. Rámuta­tott arra, hogy a zenészköz­vetítés az ország határain belül improduktív foglalkozás, mert a közvetítők új munkahelyeket teremteni nem tudnak. Itt nincs szükség közvetítőkre, annál kevésbé, mert a zenészek érdekcso­portja minden ellenszolgáltatás nélkül végzi el a közvetítést. Végül is most a kereskedelemügyi minisz­ter személyesen foglalkozott a kérdéssel és ennek nyomán utasította a minisztérium törvényelőkészítő osztályát a mű­vészközvetí­­tést szabályozó rendeletnek rövid időn belül való elkészítésére. A rendelet előmunkálatai máris annyira előrehaladtak, hogy a rendelet nemsokára megjelenthetik. Zenei kisszakasz Hangversenyek KLEIBER: BEETHOVEN IX. holnap, 21-én. Városi, pont 8. Basilides nem ma, hanem máj. 11. Nem törlik a nyugdíjintézetből az öreg színészeket Az Országos Színészegyesület most lezajlott 69. közgyűlése Tihanyi Béla tanácselnök javas­lata alapján visszás és antiszociális helyzetet szüntetett meg. Eddig könyörtelenül törölték a nyugdíjintézet tagjainak sorából azokat a szí­nészeket is, akik 20 éves tagság után fizetési kö­telezettségeiket nem teljesíthették, mert szerző­dés nélkül maradtak. Az alapszabályok nem tettek lehetővé méltányosabb eljárást. Most a közgyű­lés elhatározta az alapszabályok korszerű módo­sítását és ennek keretében kimondta, hogy az ilyen érdemes, régi nyugdíjintézeti tagok vétlen fizetésképtelenségük esetén is tagjai maradjanak a nyugdíjintézetnek. Horányi Karola és Sárdy János pénteken először éneklik a Makrancos herceg két főszerepét. A római királyi operaház együttese ,— mint már jelentettük —, két este vendégszere­pel Operaházunkban: április 3- án és május 2-án Az együttes Antonio Votto karnagy vezénylete mellett az Aidát és a Trubadúrt adja elő. Liszt Krisztus-oratóriumának a karszólamait erősen próbálja az Operaház kitűnő énekkara Roubal Vilmos karigazgató vezetésével A magánszólamokra is szorgalmasan készülnek az Operaház művészei. A fenséges alkotást Fleischer Antal fogja vezényelni. Petényi Gabriella, aki szép sikerrel vé­gezte tanulmányait, az Aida címszerepében fog Operaházunk közönségének bemutatkozni. Kleiber Eri­ch a nyárra a buenos-ayresi Teatro Colonhoz szerződött, ahol főleg német operákat fog vezényelni s ő készíti elő Strauss R Richárd Rózsalovagjának az előadását is. .A bécsi filharmonikusok berlini hangversenyét Furtwängler Vilmos dirigálja, aki ez alkalommal először vezényli a bécsi együttest a német fővárosban. * Fűszer és csemege — huszonötödször. Kedden este huszonötödször került színre a Vígszínházban Csathó Kálmán nagysikerű színjátéka, a Fűszer és csemege. A jubiláris előadáson is megtelt a nézőtér és a sűrűn fel­hangzó tapsok azt ígérték, hogy a darab még további jubileumokat fog megérni. A sikerből különösen Bulla Elma, Vizváry Mariska, Márkus Margit, Komár Juliska, Ladomerszky Margit, Pártos Erzsi, Somlay Artúr, Páger Antal, Greguss Zoltán, Vértess Lajos, Gár­donyi Lajos, Dénes György és Peti Sándor vették ki a részüket.­­ Hódolati zene a kormányzó születés­­­napjára. Babits László rendőrfőfelügyelő, az ismert dalköltő. „Fohász“ címmel zeneművet szerzett a kormányzó közeledő hetvenedik születésenapjára. A zeneművet az államrend­­őrség szimfonikus zenekarának előadásában viaszlemezre vették fel a rádió stúdiójában. Az előadást Szöllősy Ferenc karnagy vezé­nyelte. Közreműködött Sárdy János opera­házi tag is. Babits, László műve kifejezi a nemzet háláját, szeretetét és ragaszkodó hűsé­gét a kormányzó személye iránt.­­ A Déryné Játékszín-mozgalom. Herczeg Fe­renc, a kiváló író, a „Déryné Játékszín“-m­oz­­galom védnöke és Balogh Elemér, az intéző­bizottság ügyvezető elnöke felhívást bocsátott ki a magyar társadalomhoz. — A nemes tradíciókat őrző ősmagyar fővá­ros, Buda szívében — írja többek között —, a Horváth-kertben a magyar színjátszás hős­kora nagy művésznőjének — Dérynének — kőbevésett kedves emléke áll, fővárosunk ve­zetősége ennek tőszomszédságában kívánja Buda állandó színházát felépíteni. "A magyar, de különösen a budai társadalom sziverágyát elé­gíti ki e rendelkezés és a gondolat tettéválá­­sának máris szépszámú apostola, lelkes szóvi­vője van. A Községi Takarékpénztár útján már megindult részvényjegyzés eddigi sikere is vá­rakozáson felüli eredménnyel járt. A szívek lelkesedése viszi el a­ hírt mindenhová, ahol a múlt minden szépségét kegyelettel őrzik és a jövőt aggódással féltik. A Déryné Játékszín felépítésének nagyjelentőségű munkájában min­denki közreműködésére számítunk és ezért min­denkit kérünk, hogy részvényjegyzéssel minél többen s minél nagyobb hazafias lelkesedéssel járuljanak hozzá. Apró hírek Műsorváltozás a Belvárosi Színházban A Duó szerdán, pénteken, szombaton, vasárnap dél­után és este szerepel a Belvárosi Színház mű­­­során. A párisi rádió pénteken közvetíti Eisemann Mihály Egy csók és más semmi című operett­jének előadását Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója több olasz városban tart felolvasást. A körutat a napokban kezdi meg. Április 26-án este az ifjúsági énekkarok jóté­­konycélú hangversenyt rendeznek a Zeneművé­szeti Főiskola nagytermében. A műsoron Pale­­strina, Lasso, Schütz, Händel, Bartók, Kodály, Ottó és Vásárhelyi szerzeményei szerepelnek. A hangverseny jövedelmét az ifjúság segélyezésére fordítják. Dékány András Aranysziget dril színjátéka a bécsi Burgtheaterban is színre kerül Szombaton a Terézkörúti Színpad Makay Margit szereplésével, Tarnay Ernő rendezésében bemutatja László Miklós Virágvasárnap című négyfelvonásos színjátékét. B. Radó Lili Az énektanítás technikája címen előadást tart a magyar Individuálpszichológiai Egyesületben. Török Mária zongoraművésznő, Kerntler Jenő volt kiváló növendéke önálló hangversenyt ren­dezett a kairói rádióban. Mozart, Beethoven és W­eber műveket játszott. A lapok nagy elisme­réssel méltatják a magyar művésznő képessé­geit. Saljapint, a nagy énekművészt húsvéthétfőjén temették el. A Batignolles-temetőben helyezték örök nyugalomra. Amikor a temetési menet — sokezrek sorfala között — elhaladt a Nagy­opera előtt, a színház orosz énekesei gyász­dalokkal búcsúztatták nagy földijüket. Húsvét ünnepnapjain az ördöglovas került színre az Erzsébetvárosi Színházban. Különösen a széphangú, művészi játéka Petur Ilkának és a mindig kitűnő Nádor Jenőnek volt nagy si­kere. A művészeket sok zajos tapssal ünnepelte a közönség. Wertheimer Elemér, a Magyar Színház és az Andrássy Színház igazgatója beteg. Hónapokkal ezelőtt megfázott és a meghűlés következmé­nyeit még most sem heverte ki. Szanatóriumba vonult, ahol előreláthatólag két hétig fogják kezelni. Jushnij befejezte budapesti vendégjátékát A magyar fővárosból vagy Zürichbe, vagy Cseh­szlovákiába utazik társulatával együtt. Hanglemez-múzeum Szegeden A szegedi Somogyi-könyvtár és a városi mú­zeum vezetősége hosszabb idő óta foglalkozik a gondolattal, hogy városi és művelődéstörténeti tárát hanglemez-gyűjteménnyel kibővítse. Ilyen hanglemezgyűjtemény Magyarországon eddig csak a Néprajzi Múzeumban van, ahol majdnem háromezer lemez őrzi Vikár Béla, Kodály Zol­tán, Bartók Béla és Lajtha László népdalgyűjte­­ményét, azonkívül a parlamenti múzeumban van néhány lemez, amely I. Ferenc József, Apponyi Albert és Kossuth Lajos hangját adja vissza. A múzeum most elérkezettnek látja az időt, hogy szerény anyagi eszközeivel hangn­eme­-gyűjte­mény­ét szintén biztosítsa. ’ SZÍNHÁZI műsorok OPERA: Simone Bocc­aregra (kezdete VÍ8). Népműv. bér­. NEMZETI: Aranysziget (kezdete K. bérlet. KAMARA: Villámfénynél (kezdete 8). VÍG: Fűszer és csemege (kezdete 8). MAGYAR: Dinasztia (kezdete *­8). L. bérlet. BELVÁROSI: Duó (kezdete 8). PESTI: Hatodik emelet ( kezdete ANDRÁSSY: Nem leszek hálátlan (kezdete 9). TEKÉZKI­KUTI: Lulu (kezdete W) PÓDIUM: Kabaréműsor (kezdete 9) KOMÉDIA: Mandl-mulató (kezdete 1­ 9). ERZSÉBETVÁROSI: Ördöglovas (kezdete 6 és JÓZSEFVÁROSI: Csókos regiment (kezdete­­5 és 9). KISFALUDY: Egyetlen éjszakára (kezdete 6 és 19). ÚJSÁG SZERDA, 1938 ÁPRILIS 20 f­OZI Rácsnélküli börtön Ez a francia film tulajdonképpen vita arról hogy egy javító intézetben szigorral vagy jóság­gal érhető-e el több A régi, öreg, csúnya igaz­­gatónő a kegyetlen szigornak; az uj, fiatal, szép a szeretetteljes jóságnak a híve Az új igazgatónő győz, de részben saját bol­dogsága árán. Mert az egyik csinos növendék­­lány elhódítja tőle a vőlegényét, az intézet or­vosát, a film egyetlen férfiszereplőjét. Kétségtelen, hogy igen sok tehetséggel, ne­mes érzékkel készült el ez a „száz kislány, egy férfi", viszont az sem tagadható le, hogy ného­l hosszadalmas és egész komor alaptónusa nem éppen vigasztaló. Bizonyíték azonban amellett, hogy teljesen ismeretlen közreműködőkkel is megfelelő irá­nyítás mellett milyen magas színvonalú művészi eredmények érhetők el. Korda diadala London, április 19. Korda Sándor, a világhírű magyar filmvállalkozó befejezte Goldwin Sámuel amerikai filmmágnással, továbbá az United Artists amerikai filmke­­reskedelmi társaság részvénytöbbségének képviselőivel folytatott tárgyalásait. A létrejött egyezmény szerint az United Ar­­tists vállalatát átszervezi oly módon, hogy a filmtermelők a jövőben részesednek film­jeik amerikai terjesztésének hasznában, viszont az United Artists csekélyebb terme­lési költséggel állít elő filmeket. Az egyez­ményt Korda diadalának könyvelik el. Az United Artists részvénytöbbségének megvé­telétől Korda egyelőre eltekintett, hivatko­zással a jelenlegi gazdasági viszonyokra. Korda, Goldwin és Mary Pickford holnap a Qeen Mary fedélzetén Newyorkba utazik, hogy megbeszélje az átszervezési terv ke­resztülvitelét. MOZIMŰSOROK APMIRAL MOZGÓ (Margit-krt 51b. 155-707.) Orgona­virágzás. — Híradók. - (3. 146, 948, 10, vas., ünn.: HU. 1. 944. 116. 948. 10.) AI­KOTÍS (Alkotás-u. 11. 155-374.) Az én lányom nem olyan. — Gyermek kabaré. — Híradó. — (H 4, V£6, H8, MslO, vas., ünn.: ^2-kor is.) ANDN­ÁSSY ICsensery­o és Andrássy-ul sarok 124*127.) Tarzan bosszúja. — Halálexpressz. — Híradók. — (165, 7, H1ö, vas.* és ünn.: 2. 4, 6. 8, 10, szorab.; %8. 9410.) Átrium FILMSZÍNHÁZ (Margitkrt 85. 1534)34 HU IU10 154-024.) Fekete gyémántok. — Híradók. (146, 148,­­410. szomb. vas. és ünn., tétkor is. — BELVÁROSI FN­JHSZINHÁZ Irányi útra 21 3M4-SS3.) Orgona,virágzás. — Híradók. (Jobb t.: H5, 7 H10, bal t.: 8, vas., ann.: jobb t.: H3, 5. 448, H10, bal t.: 141, 8, tud. — Az első előadás naponta 30—80 filléres helyárakkal.) BODOGRAF (József-krt 63. 149-510.) Orgonavirágzás. - Híradók. — (3, 5. 148. 9410 vas.- és finn.: 1, 144. 146. 948, 10.) I­ttiilni FILMPALOTA "Barosszér 31 134-337) " ( Egy lány elindul. — Híradók. — (141 146. 148. 9410, vas- és finn.: 142. 144. 146. 148. 9410.) CITY FILMSZÍNHÁZ. (Vilmos császár-ut 36.. 111 140.) Sanghaj leánya. — Híradók — (946. 948. 9410 szomb., vas- és finn.: 944-kor is.) I'i­sinii (Eskü-tér 6. 303-102.) Inkognito. — Hir-Ur., ■ adók.­­ (146. 148. 9410, vas. és finn.: 3. 146. 148. 9410.) (Tir­o (Váci­ u. 9, 182-818.) A királynő álma. (Sripio­­ Africanus.) — Híradók. — (146. 148. 1410, vas- és finn.: 144-kor is.) Corvin FILMSZÍNHÁZ (József-krt és­­’llői­nt sarok. 111 133-988. 139-584.) Az ember néha téved. -Híradók. — Kísérő m­ilsor — (144. 146, 148. 1410. vas., finn.: 142. 144. 146. 148, 1410.) a«ár»«­ FILMSZÍNHÁZ | I­eréz-körút 28. 145-952. 121-343.) Fekete gyémántok. — Híradók. — (6, 8, 10, vas- és finn.: 4, 6. 8, 10.) ELIT MOZGO ÍV.. Szent István-kórut 18, 116-151.) Egy leány elindul. — Macska-egérbarátság. — Hiradó. — (4, 6. 8, 40, vas., finn.: 2, 4. 6, 8, 10.) [T/vyii0­1 FILMSZÍNHÁZ 'Kossuth L­eu 18 189-543' 1 (Ja 0111 189-707.) 6-ik hétre prolongálva. Szivek csalogánya. — (146. 148. 9410, szomb., vas- és finn.: 144. 148. 148. 10.) HOLLYWOOD FILMSZÍNHÁZ (Beshien-tér S. 142-155 ) Marika. — Hiradó. — (144. 146. 148. 1610. vas., finn.: 142. 141. 146. 148. 1410.) JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (Bálvána-tér 7 134-644.) Orgonavirágzás. — Híradó. — (2, 145, 7, 1410.) KomfiPU FILMSZÍNHÁZ (Dohány-u. 42. 144-027 [­ulilus cl 135-907.) Fekete gyémántok. — Bonbon­­parádé. — Híradók. — (5, 8, 10.) LLOYD FILMPALOTA (Hollán-utca 7Is. Szent István­körút. 111-994.) .Maskarádé. — Híradók. — (4, 6, 8, 10, vas- és finn.: 2, 4. 6. 8. 10.) FILMPALOTA (Teréz-korfit 60 112-230. t IY1V7115* Nagy szerelem. — Mese a húsvéti tojás­­ról. — Japán tavasz... — Híradók. — (146, 148, 9410, vas. és finn.: 144, 146, 148, 10. — Vas. d. e. 11-kor féláru reprizmatiné: Rosé-Marie.) NYUGAT MOZGÓ (Teréz-krt 41. 127-162.) Búváryné. - Ügeti dal. — Brazília óriáskígyói. — Hiradó. — (145, 7. 1410. szomb.: 4. 6. 8. 10. vas., finn.: 2­4. 6. .8. 10.) ODEON (Utillenbiller-u. 37/6. 130-263.) Mr. Decds. — A vitaminkirály. — Világhiradó. — (145, 7. 1410, vas., finn.: 142, 141. 160, 148, 1410.) OLYMPIA |E Erzsébet-krt 26. 142-947.) Búváryné. - Boj­ler, mint varázsló. — Híradók. — (11. 2, 4, 6, 8, 10.) OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Józsefkrt és Kulcsev-n. sarok 130-125­) Shanghai leánya. — A riói keselyű. — Hír­adók. — (5. V18, 1410, vas- és finn.: 4-kor is) OTTHON FILMSZÍNHÁZ |Remezky túra 3 -5 146-447.1 Pillanatnyi pénzzavar. ^ Hin Tin-Tin bosszúja. — II. 147. 9, szomb.: 148. 1610, vas. finn.: 142. 144 146. 148. 1410.) (Erzsébet-krt 8. 136-623.) Magdát kicsapják _ Híradók. — (4. 6. 8, 10, vas . és finn.: 2­4. 6. 8, 10.) PATRIA FILMSZÍNHÁZ (Vill . Népszínház útja 13.) Orgonavirágzás. — Híradók. — (II. 2. 145, 7, 1610.) Royal Apollo » Folies. — Híradók. — 8 és 10 órakor: Zrndai fogoly. — Híradók RsSrlik­e (Nagymozó utca 22 —24 120-25 nt. IiciUIUo Rács nélküli börtön. — Híradók. — (ÁrB. ^8. ^410. vas.­ és ünn... s*l-kor is.) SAVOY FILMSZÍNHÁZ (Camvin­iér. (‘Hatul 2 140 010) Maga lesz a férjem. — Popeye és a 40 rabló. — (Val. MA ^3, .%10, vas., üm­ . V:2-kor is.) SIMPLON FILMPALOTA (Horthy Miklós-ut 62. 298-999). Az ember n­éha téved. — Vonósnégyes. — Hiradó. — DM. V­ 6. %8, Vfd­ő. vas- és ünn. V,2. ^4. ^6. &8, %10.) w­,Iliin FILMSZÍNHÁZ (Akácfa-u 4. 140-840.) Maga _____ lesz a férjem — Poppeye és a 40 rabló. — Magyar világhiradó. — (11, 2. 4, 6, 8, 10.) TIVOLI FILMSZÍNHÁZ (Nagymező utca ft 12.S-049)­Mr. Deeds. — Zenés sweekend. - Világhiradók. — MtlO. vas., ünn.: %2. %1. %6, %$. *410.) URÁN (Nagymező­ u. 21. 128*401.) Orgonavirágzás. — Híradók.­­ (3. V*6. %8. %10, vas., önn.: V*ll, 1* Vi4. *26. %8. 10.) u­ránia FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi-út 21 148-048). Éjféli keringő.­­ Táncok és dalok. — Magyar és Fox világhiradók — (5, 18.­­610. szomb., vas- és ünn.: A43, 5, Vi8, V*­0) VESTA MOZArt (Erzsébet-krt 39. 132-639.) Orgona­virágzás. — (2, 7, Vfd­ő. LÓSPORT Kitűnő sporttal, zsúfolt tribünök előtt nyitotta meg kapuit a Magyar Lovaregylet húsvét első napján, hétfőn azonban a hideg időjárás nagyon megritkította a turf közönségét Az első nap főszáma a Pest megyei handicap volt, melynek mezőnye még a távoszlopnál is majdnem egy­­vonalban küzdött Itt tört előre Cavaliero és már nyerőnek látszott, amikor Credo utat kapva üldözőbe vette és holtversenyben érkezett be vele a célba. Pénz lett a harmadik helyezett. A megnyitó napon Klimscha Albert Janicsár, Aszfaltbetyár, Széltoló és Lilla nyergében ösz­­szesen négy versenyt nyert. Hétfőn az Áprilisi nagy handicap volt a nap fő attrakciója, melyet Moulin Rouge nyert meg könnyen a fogadott lovak, Bitang és Safety ellen. A szerencse ezen a napon már inkább az outsidereknek kedve­zett. Csupán Pilátus nagystílusú győzelme az Érdi díjban volt kimondottan favoritgyőzelem. A gátversenyben Mavart és Wait­abit heves finiséből előbbi került ki győztesen. Az eladók handicapjében a kevésbé foglalkoztatott Desat Goal nyergében mutatta meg, hogy síkverse­­nyekben is használható lovas. Az egyes futamok részletes eredménye. Vasárnap: I. 1. J­a­n­i­cs­á­r (1 */1) Klimscha, 2. Babona (6) Scheibal, 3. Szegfű (2) Tellschik. F. m.: Albusz, Kongó, Dongó, Hozomány II., Ariane. 3 h., ferd. Tót: 10:27, 12, 13. Befutó: 208.*— II. 1. Ara­­t­á­s (4) Gutai, 2. Sydney (8) Klimscha, 3. Os­­borne (10) Balog. F. m.: Agrippina, Perelő, Egyetlen, Derwish, Drusza. Fejh., 1/5 h. Tót.: 10:38, 15, 34, 38. Befutó: 589. — N­L 1. Asz­­f­alt betyár (2'/s) Klimscha, 2. Ciró (2) Esch, 3. Satum (8) Nagy G. F. m.: Situlunga, Jonathan, Maréchal Soul. Fejh., 5 h. Tót.: 10:45, 25, 23. Befutó: 163. — IV. J. Credo (3) Weissbach és Cavaliero (3) Teltschik holtver­seny, 3. Pénz (12) Szentgyörgyi. F. m.: Mayer, Jing, Ugolin, Desperado, Cifra, Medina, Faran­­dolo, Aprilia, Adamas, Signorina. Holtv., ’/i h. Tót.: 10:34 és 24: 26. Befutó: Cavaliero—Credo: 74; Cavaliero—Pénz: 146; Credo—Pénz: 307. — V. 1. Bomba (4) Klimscha II. 2. Kópia (12) Felting A. 3. Fikra (6) Pfendler. F. m.: Idler, Vaklárma, Fergeteg, Limpang, Dráma, Fullánk, Berta, Szarka, ötnegyedh., fejd. Tót.: 10,60, 20, 40, 25. Befutó: 425 és 244. — VI. 1. Szél­toló (7,10) Klimscha, 2. Muki (6) Weissbach, 3. Kibocsátó (10) Kajók­. . m.: Hindu, Trude. V, In, 2 h. Tót.: 10:17, 13, 16. Befutó: 63. — VII. 1. Lilla (4) Klimscha, 2. Medici (1'/i) Teltschik, 3. Virulj (10) Bihari. F. m.: Nan­king, Huascar, Sirály II., Honvágy, Ciráda, Blonde Kathrein, Bánom is én. 2 ti., 1 h. Tót.: 10:45, 19, 17, 38. Befutó: 83 és 399. Hétfő: I. 1. Cadie (3) Gutái, 2. Faun (4) Klimscha, 3. Szántás (3) Weissbach. F. m.: Mire való, Dobos, Bojtos. Nyakh., 1 h. Tót.: 10,38, 20, 25. Befutó: 228. — II. 1. Ma­zart (t­/s) Dara, 2. Wall­a­bit (lVs) Stecák, 3. Mese (6) Stankovics. F. m.: Regulus, Dánia, Resista, Művész. Fejh., 1 h. Tót.: 10:26, 12, 12, 15. Befutó: 110. — 111. 1. Pilátus (6:10) Scheibal, 2. Pomádé (1'/1) Gútái, 3. Prímás (4) Esch. 4 h., Vs h. Tót.: 10:15. Befutó: 10:21. — IV. 1. Moulin Rouge (5) Gutái, 2. Bitang (2V2) Weissbach, 3. Safety (3) Keszthelyi. F. m.: Cipó, Nowhere, Bromo, Ereszd­el, Gellert, Mák, Clarion. s/k­b., 3 h. Tót.: 10:41, 14, 16, 15. Befutó: 125 és 97. — V. 1. Sárkány (4) Fetting A. Arra való (10) Hatscher, 3. Pir (4) Kajári. F. m.: Argument, Progressiva, Ariane, Lubló, 5 h., nyakhossz. Tót.: 10:38, 15, 17, 18. Befutó: 975. — VI. 1. Goal (3) Dósai, 2. Fütykös (3) Schejbal, 3. Alamund (2) Weissbach. F. m­.: Salome, Te­kergő, Cinus. 1 h., 3/1 h. Tót.: 10:44, 17, 14. Be­futó: 133. — VII. 1. Vaklárma (4) Kolonics, 2. Kékes N­. (2*/1) Schejbal, 3. Salum­ (6) Nagy G. F. mi.: Corsica, Báthory, Arizona, Aviso, Ava Caesar, Bearnaise, 1 h., *// h. Tol.: 10,43, 10, 13, 25. Befutó: 73 és 196. re A o ■ ó SZERDA, április 20. — Budapest I. 12.05: Cigányzene. — 13.30: Hangleme­zek. — 16.15: A rádió diákfélórája. — 17: Légoltalmi előadás. — 17.25: Cigány­zene. — 18.15: Előadás. — 18.45: A rádió­­ szalonzenekara. — 10.30: Az Operaház előadása: Simone Boccanegra. Zenedráma.­­ — 20.10: A rádió külügyi negyedórája.­­— 21.35: Hírek, időjárásjelentés. — 23.10: Hirek francia és olasz nyelven. — 23.20: Hanglemezek. 2 0 05: Hirek. — Buda­pest II. 18.50: Olasz nyelvoktatás — 19.25: A rádió szalonzenekara. — 20.05: Szilágyi Ödön csevegése. — 20.35: Hirek. — 21: Tánclemezek. — 22:05: időjárás­jelentés.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék