Ujság, 1939. március (15. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-07 / 54. szám

KEDD, 1938 MÁRCIUS 1 ÚJSÁG u Akiknek foglalkozása minden erejük meg­feszítését követeli, igyanak hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár termé­szetes „Ferenc József“ keseriivizet, mert ez alaposan kitisztítja a bélcsatornát s előmoz­dítja a gyomorcmésztést, fokozza az anyagcse­rét, élénkíti a vérkeringést az egész szervezet­ben és ezáltal uj életerőt teremt. Kérdezze meg orvosát. Jó gazdasszonynak tudnia kell, hogy a hétfői piacon drágult a vágott csirke, kilója 200—360, a sóska 64—260 és a tehéntúró SO—120 fillér. Olcsóbb lett a disznózsír, kilója liS— 168 fillér. — Shakespeare névrokona meghalt London­ból jelentik, hogy Stratford-on-Avonban 87 éves korában meghalt William Shakespeare nyugalomba vonult kereskedő. Haj- és szakáll­­viseletével halhatatlan névrokonát igyekezett utánozni. Idegenvezetők gyakran mutatnák' amerikai Shaekespeare-rajongóknak mint a nagy költő leszármazottját. — Részegen a Turulra mászott. Vasárnap éj­szaka félháromkor a Ferenc József-hid egyik járókelője arra lett figyelmessé, hogy a Turul­madárra egy ember kapaszkodik felfelé. A já­rókelő rendőt hivott. Értesítették a tűzoltókat, akiknek sikerült a Turulmadár legújabb lova­sát veszedelmes helyzetéből lehozni. Kiderült, hogy a „lovas“ Mihaleczki János 38 éves gép­munkás, aki ittas állapotban mászott fel a hidra. — Halálozás. Lőbl Fiilöp március 6-án el­hunyt. Temetése 8-án délután Vs3 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. Benkepatonyi Nagy Károly oki. építész, nyug. műegyetemi ny. r. tanár, a Ferenc József-rcnd lovagja, az Építőmesteri Képzettség Megvizsgá­lására Szervezett Országos Bizottság tagja, március 3-án, 70 éves korában elhunyt. Teme­tése március 6-én, hétfőn délután négy órakor a farkasréti temetőben a székesfőváros által adományozott díszsírhelyen a református egy­ház szertartása szerint ment végbe. Az elhunyt­ban dr. Gratz Gusztávné bátyját gyászolja. Kőrösy László dr. miniszteri tanácsos, a kul­tuszminisztérium VIII/1. osztályának főnöke, aki a középiskolai ügyosztályt hosszú éveken át vezette, március 3-án, 53 éves korában Bu­dapesten hirtelen elhunyt. Budapesten 90 éves korában meghalt özv. dr. Bcssányi Ivánná született Edwards Ellen, aki Angliában született és a múlt század végén csa­ládjával együtt Magyarországra jött cs ilt 43 évi tanári működése alatt meghonosította az angol nőnevelési szellemet. A kitűnő pedagógus nagyasszony temetése szerdán délután négy órakor lesz a rákoskeresztúri temető halottas­házából. x ■— A hudapest—mohácsi személyhajójáratok megindítása. A Magyar Kir. Folyam- és Ten- RérhSjözást Rt. igazgatósága közit, hogy a szc­­mélvhajójáratokat Budapest és Mohács közölt az egyidejűleg kiadott menetrend szerint n folyó évben olyképp indítja meg, hogy az első hajó Budapest-Eskü-térről március 11-én 22 órakor. Mohácsról március 12-én 11 óra 30 perckor indul. — A tálra! Magyar hetek áprilisban igen olcsó átalányárban lesznek. Máris előjegyezhetök Tátra irodában, Vigadó-utca 4. (Tel.: 188-322). ■— Melyik sorsjegyszámra jut a 41. osztálysors­­játék 400.000 pengős jutalma? Azt csütörtökön 9 órakor tudjuk meg. Van is izgalom azok kö­zött, akinek zsebében osztály sorsjegy van. A 400.000 pengő jutalom a következő nyeremé­nyek valamelyikére fog esni: 1 drb. S00 P, 3 drb. 600 P, 3 500 pengős nyereményre. Ezek közül amelyiket legutoljára húzzák ki, nyeri majd az óriási összeget. BEKÜLDÖTT HÍREK Bajtársi összejövetel, A volt cs. és kir. utász, árkász, közeifuró, fényszóró és aknavető ala­kulatok szerdán, március 8-án este 8 órakor tartják bajtársi összejövetelüket az Alkotmány­étteremben, Vilmos császár-ut 61 alatt. Miután a zászlószenlelés és cmléktáblalelepiczéssel kap­csolatban fontos megbeszélés lesz, kérik a baj­társakat a feltétlen megjelenésre. — Spanyolul beszélők asztaltársasága vendégeket szívesen lát kedden és pénteken este fél 9-től 11-ig * Savoy-kávéház különtermében. — A Lipótvárosi Társaskör (V., Szent István-körut 1) március 8-án, szerdán este V»9 órakor, diszelnöke, sepsi­­szék-nagyborosnyói Bartha Lajos ny. altábor­nagy tiszteletére és arcképének elhelyezése alkalmából ünnepi társasvacsorát rendez. Meghívó a kör titkári hivatalában (telefon: 118—294) igényelhető. — Műsoros ismerkedési est a felvidéki orvostnuhallgatók tiszteletére. Március 4-én este rendezte az orvoskari Csaba Bajtársi Egyesület gróf Hugonnay Vilma leány­törzse a visszacsatolt részek orvosnövendékei részére műsoros teáját, melyet a Turul Szép mívesek Törzsének tagjai tettek felejhetetlenné. Szabó Miklós müdalai és bordala jól megérde­melt tapsokat aratott. Szendrey Ilona színmű­vésznő csillogó hangjával három Ady—Reinilz­­dalt énekelt, amit a vendégek szűnni nem akaró tapsokkal jutalmaztak. Bednár Béla novellája végül Nagy Magda magyar dalol arattak jól megérdemelt sikert. — Sürgős felhívás. Az 1911., 1912. és 1913-bn a közös hadsereghez, továbbá az 1912., 1913-ban a honvéderőhöz, valamint az 1910-ben a tengerészeihez tényleges szolgálatra bevonult és a világháború miatt az összeomlásig megszakítás nélkül tovább szolgált, de vitézségi és sebesülési éremmel nem rendelkező zsidó tűz­harcos altiszteket és legénységet felhívom, hogy a zsidótörvényjavaslat sújtó rendelkezései alól való kivételünk elnyerése végetti azonnali kö­zös akció megindítása miatt, a katonai adatai­kat postafordultával velem levelezőlapon közöl­jék. Endler Frigyes, VT., Eőtvösmtoa 36/b. Mengelberg a Városi Színházban Már a színház előtt az autótábor se volt olyan, mint amilyen hasonló alkalmakkor lenni szokott. A közlekedési rendőröknek a kocsik rendezésével volt ugyan egy kis dol­guk, de nem éppen sok. A nézőtér nem telt meg egészen. Páholyok, széksorok egyaránt maradtak gazda nélkül. Pedig a világhírű hollandus karnagy vezényelte a filharmoni­kusokat, bérleti este volt a hétfői és a Csaj­kovszkij patetique állott a műsoron. A vörhenyeges hajú, pirospozsgás karna­gyot zugó tapsvihar fogadta, amint megjelent a dirigensi emelvényen. Felemelte karnagyi pálcáját és mint a hirtelen levágó villám­­csapás, úgy zúgott le zenekarának mindent elnyomó akkordja. Csodálkozva figyeltünk fel. Hiszen ez nem Bach h-moll suiteje, amint jelezték, hanem a Coriolanus-nyitány, Beetho­ven remekműve. A műsor megváltozott, a zenekar a bécsi zenetitán ouverturejével kezdette meg műsorát. Az együttes remekelt. A kegyetlen, szinte éjjel-nappal folyó pró­báknak megvolt a kellő hatásuk. Mengelberg két nap alatt valósággal átformálta az együt­test. Szólt, hangzott, zengett, harsogott min­den hangszer. Tisztán, kristályosán, hiba, té­vedés nélkül. A zenekar, melyről már igen gyakran, mint kedvét veszített, agyonfáradt testületről beszéltek, egy csapásra feltámadt saját poraiból, megfiatalodva, megszépülve. A nyitányt egy magyar újdonság követi« nyomon. Viski József Szimfonikus suite-je. Fiatal muzsikust nem érhet nagyobb megtisz­teltetés, mint hogy a világ egyik legelső kar­nagya tűzi műsorra az alkotását. De ezúttal érdemes művész volt a kiválasztott. Kodály ifjú tanítványának ugyanis igen tehetséges, tetszetős, rokonszenves az alkotása, öt rövid tételből áll, melyek mindegyike jól hangzó, dallamos, finoman meghangszerelt és igaz magj-ar érzésű. Egyik sem tagadhatja le, hogy alkotója Kodály Zoltán iskolájából ke­rült ki. Az apróságok közül különösen a lassú rész sikerült édes-bus pásztorsip hangula­tával. Szünet után került a sor Csajkovszkij alko­tására. Mengelberg az annyiszor hallott.hal­hatatlan alkotást egészen újszerű színekkel keltette életre. A szimfóniát az ellentétes ha­tásokra építette fel. Tempókban, dinamiká­ban, ritmusban egyaránt. Egyes témákat, pél­dául az első tétel elömlöen dallamos mellék­témáját a szokottnál jóval lassabban vette. Máshol gyorsabb volt az általánosan elfoga­dottnál. Piuuisszimókat állított szembe for­­tisszimókkal, fényfoltokal, vigasztalan ár­nyékkal. A rimusokat is kiélezte a végletekig. Az indulóban csak úgy pattogott a zenekar, amint izzóan felelgettek egymásnak kürtök, trombiták, harsonák. És az egész, úgy amint kaptuk, remek volt, izgalmasan érdekes, ellenállhatatlanul lenyű­göző. A közönség tombolva ünnepelte karna­gyot, zenekart egyaránt és csak azt sajnálta, hogy a műsor kissé szűkre volt szabva, az ilyen ünnepi esle jelentőségéhez viszonyítva. s- gy-Svéd Sándor nagy sikere Bukarestben Svéd Sándor, a világhírű magyar bari­tonista vasárnap kezdte meg vendégszerep­lését a bukaresti operában. A Biyoletto cím­szerepét énekelte. A nézőteret zsúfoltságig megtöltő közönség egész este rendkívül lel­kes ünneplésben részesítette a magyar mű­vészt, aki még több estén szerepel a román fővárosban. * Harcol az Ámor. Góth Sándor volt tanít­ványa, Regös R. Péter szinész-iró ily cimü ope­rettjének nyáron lesz a bemutatója. A darab érdekessége, hogy a szerző maga is fellep da­rabjában, amelynek főszerepeit a legkiválóbb színészek játsszák. * Szerzői est. Szombaton a Duna Sport Clubban szerzői estje volt Szekszárdi Molnár István fiatal költőnek, akinek müveit Orsolya Erzsi, Simon Zsuzsa. Móra Edit, Kelen Dóra, Demiány Éva. Bánj1 Edit, stb. interpretálták igazi, jelentős sikerrel. Nagy sikere volt a fiatal írónak is, akit a közönség melegen ün­nepelt. Az uj szinházengedélyek A polgármester a régi, elavult szinháznyitási engedélyeket hatályon kívül helyezte és az uj törvények és rcndeletek szellemében elkészített engedélyeket a kultuszminiszter által megálla­pított átmeneti időszakra a következőknek adta ki: A Belvárosi Színház engedélyét Patkós György, — a Magyar Színház engedélyét a régi engedé­lyes Magyar- és Andrássy Színház kft. helyett az átmeneti időszakra Bródy Pál dr., — a Terézköruti Színpad engedélyét a régi engedé­lyes Terézköruti Színpad Rt. helyett az átmeneti időszakra Boboz Aladár, — az Andrássy Szín­ház engedélyét a régi engedélyes Magyar- és Andrássy Szinház kft. helyett az átmeneti idő­szakra Bródy Pál dr., — a Komédia Kabaré engedélyét az átmeneti időszakra a régi enge­délyes Somogyi Kálmán. — a Pesti Szinház engedélyét az átmeneti időszakra flarsányi Zsolt, — a Royal Szinház engedélyét az át­meneti időszakra a régi engedélyes Kertész Dezső, — a Vígszínház engedélyét a régi enge­délyes Magyar Vígszínház Rt. helyett az át­meneti időszakra flarsányi Zsolt, — a Városi Szinház engedélyét az átmeneti időszakra, a régi engedélyes Föld Aurél, — a Kisfaludy Szinház engedélyét az átmeneti időszakra a régi engedélyes Erdélyi Mihály, — a Budapesti Erzsébetvárosi Szinház engedélyét a régi enge­délyes Feld Zsigmond helyeit az átmeneti idő­szakra Erdélyi Mihály — és végül a József­városi Szinház engedélyét az átmeneti idő­szakra a régi engedélyes Erdélyi Mihály kapta. Egyedül a Jókai Színkör nem kapta még meg uj engedélyét, mert annak kiadása előtt a polgármester a kultuszminiszter döntését kéri. Ezeknek az engedélyeknek a révén az uj tör­vények és rcndeletek kívánalmaival oly módon sikerült a színházak vezetésének és működésé­nek feltételeit összhangba hozni, hogy a junius 30-ig terjedő átmeneti időszakban remélhetően egyik színháznál sem lesz munkanélküliség, miután egyetlen szinház sem kénytelen üzemét leállítani. Színház és lutball Furcsa hirdetés jelent meg az egyik sportújságban, „Ingyen mehet a vasár­napi keltős bajnoki mérkőzésre“ — írja a hirdetés — ha két darab jegyet vesz — egyik vagy másik kis színházba. A különös, de mindeneseire korszerű és jellemző akcióba egyik nagy színházunk is bekapcsolódik: két olcsó jegyhez vagy egy drágábbhoz ad ráadásul meccsbelé­­püt. Nem lehet tudni, hogy mi a: akció célja: a meccslátogatókat akarják-e szín­­házbajárókká csinálni, vagy a színházi közönséget akarják futballrajongóvá tenni, de szomorú dolog, hogy ilyen trük­köket kell kitalálni az illető színházak vezetőségének. A Német-Magyar Társasig — díszelőadása Bécsben A Német-Magyar Társaság megalakulása alkalmából Bécsben hétfőn este az állami ope­rában díszelőadást, utána pedig az állami operaház úgynevezett császár-termében foga­dást rendeztek. Gleise-Horstenau volt minisz­ter, a Német-Magyar Társaság elnöke meg­hívására az ünnepségekre Bécsibe utazott Da­rányi Kálmán volt miniszterelnök, a képvi­selőhöz elnöke, Teleki Mihály gróf földmive­­lésügyi miniszter és Zsindely Ferenc vallás- és közoktatásügyi államtitkár s velük ment Erdmannsdorff budapesti német követ is. A bécy állami opera hétfői díszelőadásán Faust-ot adták elő három magyar szereplő­vel. Margilot Béthy Eszter, Faustot Pataky Kálmán, a bécsi állami operaház tagjai éne­kelték, Mefisztót pedig mint vendég Losonczy György, a m. kir. Operaház tagja. Operaest Szegeden A szegedi Városi Színház Mercedes Capsir és Enrico Lombardi, a római királyi opera ének­művészei, továbbá Érdy Pál, a müncheni opera volt baritonistája, Sándor Mária és Arany Jó­zsef operaénekesek vendégjátékával hétfőn Verdi Rigoletto cimü dalművét játszotta. A közönség melegen ünnepelte a vendégművészeket és az előadás szegedi szereplőit: D. Kovács Józsefet, Szalma Sándort, Kamilli Juditot és Misán Istvánt. U.S.A. és Kanadába utazik néhány hónapra előkelő, nagy budapesti iparvállalat tulajdonosa. Mindkét államban kitűnő összeköttetések. Leveleket „Elintézés“ jeligével Blocknerhez, lErzsébet-körut 14., továbbit. Miss Bigelow-Rosen és a »földöntúli hangszer« Budapesten nem ismeretlen Lucie Bigelow- Bosen és éterhangszere. A nagyhaju, sovány, érdekes amerikai hölgyet legutóbbi pesti utjakor is nagy érdeklődés kisérte; furcsa készüléke inkább technikai, mint zenei újí­tásnak számított. Lucie Bigelow-Rosen maga sem tekinti befejezett, kész művészetnek a tudását, inkább úttörőnek érzi magát. Azt mondja: — A tudósok csak a technikáért dolgoz­nak. Nekik mindegy, hogy bombavető re­pülőgépet, halálthozó gázokat, vagy uj hangszert, uj szépségeket találnak fel. Theremin professzor, az éter-hangszlr fel­találója nagyon sokat dolgozott a készü­lékkel, de csak mint technikai probléma érdekelte őt a hangszer tökéletesedése. Én művész vagyok, én a szép szamara akarok uj megnyilvánulási lehetőségeket találni ezzel a géppel. — Az uj gépem a hegedű, a cselló, a fuvola hangját és a női hangot utánozza szinte tökéletesen. De természetesen nem az a cél, hogy utánozzunk. Uj művészetet akarunk teremteni, uj hangszint, uj lehe­tőségeket. Fantasztikusan furcsa, érdekes készülék az éter-hangszer. Fekete láda, rejtélyes bil­lentyűkkel, kapcsolókkal és tárcsákkal. A láda oldalából szabálytalan alakú, nikkele­­zett karika áll ki, tetejéből nikkelrud emel­kedik. A készüléket a villanyba kapcsolják, mint egy egészen egyszerű lámpát; két má-' sik dróttal pedig hangszóróval kötik össze. A zenét úgy idézi elő a művésznő, hogy kezeivel a két kiálló nikkelrészhez közele-, dik, vagy távolodik azoktól. Valami ismeret­len, földöntúli hang árad szét a kis szállo­dai szobában. Keveredik benne csaknem valamennyi ismert zenei hang. — Eddig csak arab és egészen modern zqpét lehetett a géppel előadni, mert nem lehet kiküszöbölni, a tizenhatod és har­minckettőd hangokat, amelyekét a „sab­lonos“ zené nem ismer. De egészen biztos vagyok benne, hogy az uj lehetőség uj. művészetet fog teremteni. * Haydn—Mozart hangverseny. A Szé­kesfővárosi Zenekar vasárnap délutáni nép­szerű hangversenysorozatán a Vigadóban most Haydn—Mozart programmot adott. Haydn Német táncai és b-dur szimfóniája, Mozart „Szöketés a szerályból“ nyitánya. Török indulója, d-moll zongoraversenye, áriái és dalai állottak a műsoron Vaszy Viktor karnagy kiváló stilusu vezénylete alatt a zenekar hatásosan közvetítette a klasszikus remekműveket. A koncert szó­listája Berthe de Vigier énekmüvésznő, aki már az ősszel megnyerte a magyar főváros ze­nei közönsége tetszését, ez alkalommal mint neineskulturáju finom Mozart-énekesnő ara­iolt megérdemelt, meleg sikert. A másik szó­lista, Faragó György a zongoraverseny mü- ■ vészi megmintázásáért részesült lelkes tap­­sokban. * Huszonötödik előadás. Hétfőn ünnepelt« , az Andrássy-uli Szinház Vaszary János Mondj igazat cimü vígjátékénak huszonötödik előadá­sát. A mulatságos, eredeti, ötletes játék jubi­leumán is megtöltötte a közönség a nézőteret és melegen tapsolt a kitűnő szereplőknek. * Fiatalok Balletje, Divattá teszik, hogy a művészi pályákon a tehetségtől független fel­tételeket valljanak'. Színházban csak kamarai lag léphet fel, a most bemutatkozott Fiatalok Balletjében pedig csak tizennyolc éven aluliak. Ennek az előfeltételnek ellenére a számok többséget Nádasy Ferenc a feleségével tán­colta, akit már jóval tizennyolc év előtt is láttunk a táncszinpadokon. Ezzel máris meg­dőlt a célkitűzés és megmutatkozott, helyesebb a jelszavakat kívül hagyni a művészi életen. A fiatalok különben csak azt igazolták fellépé­sükkel, hogy nem lesz kárukra, ha az iskolá­zást nz eddiginél is nagyobb intenzitássá! folytatják. Apró hírek Faragó Ödön, a kassai Nemzeti Színház volt igazgatója, csütörtökön a Belvárosi Polgári Kör helyiségében ..A sztovenszkói magyar szí­nészet húsz esztendeje“ címen felolvasást tart. A kitűnő színházi ember érdekesnek ígérkező felolvasását Kovács Anny magánszáma, Seydl Sigrid és Megyesi Pál éneke tarkítja. Vivianna Romance, a kitűnő francia színész­nő Hollywoodba szerződött. Nyáron indul Hollywoodba. A Magyar Színházban megkezdték Henai Jenő Az ezerkettedik éjszaka cimü verses vic­­játékának írókéit. FILLÉRES NYILTTÉR SVÁBHEGYI Majestic és Mirabelle Meineides lususpenzlá tflmJéri Ulá lásu erkélye* lakosztályaiban a leiuia­­xyobb komforttal (eledelmi ellátás, kívánatra diétával 9 P-től Központi (ütés. Hide«, mele* főivé fiz Tete­it»; 1W4-19. V, 17, Az üdülök Uráli*! jo áron használt VENNÉK V F M F ^FFBífF'íP ín*anlofon IX nlfU£tlGa%EA0 Tel. 136-011 Bordó a divat I CípŐfCSféS grandival Mvárad OWUft, Kecskeméü-n.3 VILÁGMÁRKÁI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék