Ujság, 1939. május (15. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-09 / 105. szám

KEDD, 1030 MÁJUS 0 Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz, úgy folyamodjék azonnal a természetes „Ferenc József“ keserűmhez, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tisz­títja ki az emésztés útjait s jó étvágyat és friss közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. második olvasásban is megszavazta az alsóház a védkötelezettséget London, május 8. (Havas.) Az alsóház 387 szavazattal 145 ellenében elvetette a kötelező katonai kiképzésről szóló törvény­­javaslattal kapcsolatos munkáspárti indít­ványt és azután kézfelemeléssel második olvasásban is elfogadták a törvényjavas­latot. — Körözik a soknevűs Malonyait. Malonyai Istvánt, aki többször volt már büntetve külön­böző bűncselekmények miatt és sok néven sze­repelt, legutóbb héthónapi börtönre ítélte a törvényszék. Hiába idézték azonban, hogy ülje le büntetését, nem jelentkezett, mire a magas, kékszemü, hosszas arcú, barnahajú Malonyai ellen körözőlevelet adtak ki. Malonyai István neve azzal a betöréssel lett ismertté, amelyet két társával együtt az azóta már megszűnt Silos butorraktárban követtek el. Malonyai ugyanis ládába csomagoltatta magát és így került a raktárba. Éjszaka 100.000 pengő ér­tékű szőnyeget csomagolt be a ládába, amelybe belebujtatták — és délután két társa kifizetve a­ raktárdíjat, elvitette a ládát, amelyben Malonyai és a szőnyegek is benne voltak. — A Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága kiosztotta a TÉBE ajándékát. A Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága vasárnap kiszállt Bal­mazújvárosba, hogy kiossza a TÉBE Országos Nyugdíjpénztára kisbérléi között a sokgyerme­kes családoknak a nyugdíjpénztár által ajándé­kozott teheneket. Ez a kiosztás kísérlet akar lenni, amennyiben a sokgyermekes családok tá­mogatásának egy új, Svédországban már szoká­sos formáját akarja megvalósítani. A kiosztás a Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsága véd­nöknőjének, Anna királyi hercegasszonynak és József királyi hercegnek részvételével történt. A kiosztás alkalmával Hegedűs Lóránt üdvözlő szavai és Parmiczky Edénének az anyai hivatás magasztosságáról szóló beszéde után a kisgazdák képviseletében Tar Sándor kibérlő mondott kö­szönetet. A kiosztás befejezte után a bizottság körutat tett a TÉBE kisbérléi által bérelt bir­tokon és a királyi hercegi pár megtekintette az Országos Stefánia Szövetség csecsemő- és anya­védelmi intézetének helyiségeit is. fénykép" fotokópia-Rád Andrássy út 52 . Május 13-án jelenik meg az új menetrend. Mint egész Európában, úgy Magyarországon is május 15-ével új menetrend lép életbe. Ebből az alkalomból ismét megjelenik a „Hivatalos menetrendkönyv", kibővítve az elmúlt ősz óta visszacsatolt területek közlekedési hálózatának menetrendjével. A hivatalos menetrendkönyv május 13-án jelenik meg. Ára változatlan, fűzve P 1.50, vászonkötésben P 1.80. Ezzel egyidejű­leg közli a MÁV igazgatósága, hogy a hivatalos menetrendkönyv külföldi nyári kiadása Európa új, megváltozott közlekedési viszonyainak meg­felelően átdolgozva, néhány nappal később ugyancsak megjelenik. Ennek a menetrend­könyvnek az ára változatlanul egy pengő lesz.­­ Meghosszabbították a virágkiállítást. Több oldalról megnyilvánult kívánságra az Országos Magyar Kertészeti Egyesület tava­szi virágkiállítását két nappal, május 10-ig bezárólag meghosszabbították. Az előre meg­váltott jegyek a meghosszabbítás idejére is érvényesek. —A B­orsiczky-család nemzetségi találkozója. A Borsiczky-nemzetség most tartotta ötödik gyűlését az Országos Tisztviselő Kaszinóban, amelyen már az ungvári Borsiczkyak képviselője is megjelent. Borsiczky Imre dr. nemzetségfő elvözölte a hazakerült kárpátaljai törzset, majd Borsiczky Sándor dr. előadó számolt be a nem­zetség eddigi munkájáról. A w­indsori herceg rádióbeszéde Londonból jelentik. A windsori her­ceg hétfőn este tíz órakor rádióbeszédet mondott az egykori verduni csatatéren. A beszédet az angol rádiótársaság is közvetí­teni akarta, a kormány közbelépésére azon­ban az utolsó pillanatban elállt ettől a szándékától. A windsori herceg utoljára 1936 decemberében beszélt az angol rádió­ban, amikor — mint VIII. Edward király — bejelentette a trónról való lemondását. Windsor herceg rádióbeszédében hangsú­lyozta, hogy a béke sokkal lényegesebb része mindenki boldogságának, semhogy szabad volna politikai kérdés gyanánt kezelni. Nincs egyetlen nép, nincs egyetlen ország sem, amely háborút akar. Azt hiszi, hogy ez épp annyira vonatkozik a német nemzetre, mint az angolra vagy a franciára. Az állam­férfiaknak saját nemzetük előnyét annak a nagyobb közösségnek az előnyében kell ke­­resniök, amelyeknek valamennyien tagjai vagyunk. Azoknak a nevében, akik a nagy háborúban elestek, kéri a politikai vezető­ket, hogy tartsanak ki e mellett a küldeté­sük mellett. ÚJSÁG MILYEN IDŐ LESZ TÖBB HELYEN ESŐ, ZIVATAR A Meteorológiai Intézet jelenti május hó 8-án este: Közép-Európába észak felől hidegebb le­vegő áramlik, amely a Kárpátok és az Al­pok északi vonaláig ért le, viszont dél felől enyhébb földközi-tengeri levegő törekszik észak felé. Esők főleg az Alpokban vannak, ahol a magasabb csúcsokon havazik. Hazánkban változóan felhős volt az idő. Eső eddig csak­ a Dunántúl délnyugati fe­lében és Ógyallán esett, mennyisége azon­ban csak Szombathelyen érte el az egy mil­limétert. A hőmérséklet az Alföldön 25—26 Celsius-fokig, a Dunántúl nyugati megyéiben azonban csak 18—19 Celsius-fokig emelke­dett napközben. Este hét órakor északkelet felől a hűvösebb levegő elérte az észak­keleti felvidéket, a Dunántúl azonban még déli meleg légáramlás volt. Este 9 óra után Budapesten zivatar fejlődött. Budapesten ma este 9 órakor a hőmérsék­let 19 Celsius-fok. A tengerszintre átszámí­tott légnyomás 760 mm, gyengén emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 órára: Mérsékelt szél. Több helyen eső, helyenként zivatar. A hő­mérséklet kissé csökken. A földmívelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelent. Hétfői dunai vízállások: Schärding 134, Passau 234, Aschach 112, Struden 202, Stein —22, Bécs —52, Pozsony 121, Komá­rom 264, Budapest 205, Paks 96, Baja 172, Mohács 200, Gombos 288, Újvidék 214, Zimony 186. A Rába Szentgotthárdnál —44. A Dráva Barcsnál —68, Drávasza­­bolcsnál 46, Eszéknél 70. Hétfői tiszai vízállások: Tiszaújlak 18, Vásárosnamény 10, Tokaj 35, Tiszafüred 44, Szolnok 30, Csongrád —11, Szeged 79. A Szamos Csengérnél 20. A Körös Körös­­szakállnál 12, Békésnél 62, Gyoménál 22. A Maros Makónál 92. A Balaton Siófoknál 79. A Velencei-tó Agárdnál 39. Ide­ jó — A székely hadosztály emléknapja. Vasár­nap tartotta emléknapját a székely hadosztály. Az emlékünnepélyt a fasori ref. templomban istentisztelet vezette be, amelyen Szabó Imre es­peres tartott magas szárnyalású beszédet. Ezt követőleg a fasori ref. iskola dísztermében Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly, a székely hadosztály és Erdély volt katonai parancsnoka tartott emlékbeszédet, megemlékezvén a had­osztály működéséről és példaadó ellenforra­dalmi szelleméről. A megtartott tisztújítás so­rán a közgyűlés egyhangúlag a székely hadosz­tály egyesület elnökévé megválasztotta Kratoch­vil Károlyt, elnökhelyettessé: vitéz Nagy Pál nyug. altábornagyot, alelnökökké: vitéz Helényi János nyug. tábornokot, Kovásznai Vén István dr. nyug. ezredes-hadbirót, vitéz nemes Rusz­­kay Gyula nyug. ezredest, vitéz Görgényi Imre nyug. ezredest, ügyvezető alernökké: Görgey Lajos nyug. tábornokot, főtitkárrá: nagyréti Darvas Imre nyug. ezredest, ügyvezető főtit­kárrá: Vezér Jenő nyug. postafelügyelőt, fő­jegyzővé: mokcsai Mokcsay Sándor dr. gépész­­mérnököt, ügyésszé: Veress Jenő dr. ügyvéd, pestvm. tb. főügyészét, a számv. bizottság el­nökévé, vitéz Zankó Zoltán nyug. ezredest. A tisztújítás u­tán elhangzott felszólalásokból ki­emelkedett Tótváradi Asbóth István nyug. al­­tábornagynak, a volt marosvásárhelyi 9-ik honvédhuszárezred parancsnokának felszóla­lása, aki a közgyűlésen megjelent bajtársi ala­kulatok kiküldötteinek nevében megköszönte a székely hadosztály volt parancsnokának beszé­dét. A közgyűlés után Kratochvil nyug­ altábor­nagy vezetése alatt a székely hadosztály egye­sület megkoszorúzta a Hősök-emlékkövet. — Hősi emlékmű avatása. Székesfehérvárról jelentik, hogy vasárnap avatta fel József kir. herceg Csákberény község hősi emékművét. Az ünnepségen megjelent vitéz Tallér Gusztáv tá­bornok, a székesfehérvári hadtest parancsnoka, a vármegye vezetői közül ott volt Jankovics Miklós főispán és sokan mások. A szoborava­­tást szentmise előzte meg, amely után a több­ezer főnyi közönség felvonult a hősi emlékmű­höz, felsőőri Fülöp Elemér szobrászművész al­kotásához. Tz az avatóbeszédet József kir. her­ceg mondotta. — Hanauer és Fidóczy-Zadravecz püspökök bérmautja, Hanauer A. István váci megyéspü­s­­pök és Uzdóczy-Zadravecz István püspök Kecs­kemétre érkeztek, ahol négy napon át mintegy ötezer fiút és leányt részesítenek a bérmálás szentségében. — Az állami felsőipariskola hatvan éves ju­bileuma. Dísz­ülésen ünnepelte hatvan éves fennállását a Budapesti M. Kir. Állami Felső­­ipariskola a Zeneakadémia dísztermében. Az intézet napközi és esti tanfolyamain hatvan éven át mintegy 80­0€0-en kaptak műszaki ki­képzést. A díszülésen nagyszámú és előkelő közönség jelent meg. A díszülésen Jesph László igazgató ismertette az iskola múltját és szere­pét a magyar ipari nevelésben. Üdvözlőbeszédet mondtak Damjanovich Lajos dr. miniszteri ta­nácsos, vitéz Vináry Ervin miniszteri tanácsos, Sándy Gyu­l dr. és Misángyi Vilmos műegye­temi tanárok, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Mérnök és Építészegylet, a műszaki szövetségek és egyletek, valamint a testvér­­intézetek kiküldöttei.­­ Életre akarták kelteni a Hungarista-moz­galmat: 25 embert letartóztattak. Hosszas nyo­mozás után megállapította a rendőrség politi­kai osztálya, hogy a feloszlatott Hungarista­­párt sejtrendszer alapján földalatti szervezke­dést kezdett. Az volt a céljuk, hogy felélesztik a betiltott pártot. A főkapitányságon többeket kihallgattak ebben az ügyben. Vasárnap hu­szonöt ember előtt kihirdették a letartóztatást , s ezeket átvitték az ügyészség fogházába. A többiek ellen közigazgatási eljárás indul. — A Magyar-Német Népművelődési Egyesület nyilatkozata. Pintér László volt országgyűlési képviselő a MNNE nevében a következők közlé­sét kéri: Az Essener National Zeitung május­­ iki számában a Magyar-Német Népmű­velődési Egyesület MNNE-el kapcsolatban budapesti for­rásból oly értelmű­ közlést tett, mintha a MNNE állandóan izgatna a jelenlegi Németország ellen. Feltesszük, hogy az Essener National Zeitung­ban ez a hír csak elnézésből csúszhatott be, mert hiszen köztudomású, hogy a MM­E élén olyan férfiak vannak, akik már abban az időben is a legszorosabb politikai barátságban Gömbös Gyu­lával és Darányi Kálmánnal a német-magyar sorsközösség és a mai Németországgal való együttműködés és szoros barátság mellett expo­nálták magukat, amikor még a Volks­bund élén álló férfiak a legélesebben szembefordultak az­zal a Gömbös Gyulával, aki a németbarát ma­gyar politika legfanatiku­sabb hirdetője és elő­mozdítója volt. Már maga ez a körülmény is igazolja, hogy a fent említett közlés merő téve­désen alapszik és az Essener National Zeitungot átlátszó célzattal megtéveszteni igyekeztek. esőköpenyes,ballonkabátok SCHOTTOLA ERNŐ SSSSASa«. 53 — Schacht Mexikóban, Washingtonból jelentik. Washingtoni kőolajipari körökben az a hír járja, hogy Schacht Hjalmar Mexi­kóba érkezett és Cardenassal igyekszik ösz­­szeköttetésbe lépni a német-mexikói kőolaj­egyezmény megkötése tárgyában- Washing­toni kőolajipari körökben attól tartanak, hogy Schacht mexikói tartózkodása zavaró­lag hathat ki az amerika-mexikói kőolaj­tárgyalásokra.­­ A NyUKOSz közgyűlése. A Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetsége (NyUKOSz) május 6-án délután 5 órakor tartotta meg az Országos Tiszti Kaszinó dísztermében nagy és előkelő közönség jelenlétében a közgyűlést he­lyettesítő országos nagyválasztmányi ülését. Somorjai Lukachich Géza báró nyugállományú altábornagy, országos elnök, rövid megnyitó be­szédében megemlékezett arról az örvendetes gya­rapodásról, melyet hazánk legutóbb a Felvidék és Kárpátalja visszacsatolása révén elért. Az el­nök javaslatára a nagyválasztmány a kormányzó úr őfőméltóságát az örvendetes alkalomból hó­doló táviratban üdvözölte. Az ezután következő napirend letárgyalása után a nagyválasztmány határozatiig kimondotta, hogy az országos el­nökség intézzen felhívást a még kívülálló nyug­állományú tisztekhez a szövetségbe való be­lépésre. — Az Újságírók Szanatórium Egyesületének közgyűlése. Az Újságírók Szanatórium Egyesü­lete vasárnap tartotta XXIX. évi rendes köz­gyűlését Hegedűs Gyula elnöklésével. A közgyű­lés az előterjesztett javaslatokat egyhangúan el­fogadta, utána a felügyelőbizottságot választotta meg. — Két autó karambolja. Újpesten a Váci­ út és Tinódy­ utca sarkán egy hullaszállító autó összeütközött egy személykocsival A személy­autóban ült Leitinger Anna 34 éves nevelőnő, akinek ballába eltört. Az újpesti mentők a Gróf Károlyi-kórházba vitték. Éjszakai vihar Budapest felett Hétfőn este tíz óra tájban, az egész nap tartó szép, tavaszi meleg idő után, fé­lelmetes vihar vonult el a város felett. A rádió félbeszakította adását s bejelen­tette, hogy viharszünet következik. Rövidesen meg is érkezett a jelzett vi­har, felhőszakadás, mennydörgés és vil­lámlás közepette. Utána kissé elcsende­sedett az idő, éjfél után azután újult erő­vel zuhogott az eső és félelmetes döre­jek verték fel álmukból a várost. Ismét ruszinok aratnak majd a magyar zónákon... Aki néhány nappal ezelőtt a lawoczne-mun­­kácsi vasútvonal volóci állomásán néhány per­cig veszteglő gyorsvonat ablakából kinézve el­fordította szemét, a falut övező erdős hegyek gyönyörű panorámájától és az állomás felé te­kintett, meglepetten kapta fel fejét: hat oszlop­ban és 50-es csoportokban mintegy 300 ruszin leány és legény állott az állomásépület és a vasúti raktárak közötti nagy szabad téren, ke­zükben kaszával, kapával, batyuval, kis esetlen kofferekkel h­átrakészen. Szinte katonás rendben sorakoztak fel: né­gyesével — elöl leányok és asszonyok, hátul a legények és javamunkáskorabeli férfiak, vala­mennyien jókedvűen nevetve — tréfálgatva — az örömteljes várakozásnak igézetével arcukon. Érdeklő­désünkre megtudtuk, hogy az első mezőgazdasági munkásszállítmány ez, mely busz keserves év nélkülözése után ismét megindul az állam nagy birtoka, Mezőhegyes felé, hogy a maga ős emberi erejét az acélos sikérdús ma­gyar búzára váltsa fel a búzára, melyből a pompás magyar liszt lesz, rég nélkülözött cse­mege szegény ruszin testvéreinknek. Alig néhány hete, hogy ismét a mienk a ru­szin Felvidék és ime már megindult ismét a régi folyamat, az évtizedek előtti értékcsere: kenyeret — munkáért! Ila október-novemberben — teljes félévi jól végzett munka után majd hazaérkezik a fejen­ként — az ellátáson túl — naponta legalább 3 pengőt keresett többszáz arató- és sommás­munkás és elhozza a maga 4­ 500 pengő meg­takarított pénzecskéjét, elegendő arra, hogy belőle újig átteleljen, akkor majd áldani fog­ják azt, hogy 20 évi keserves nélkülözés után ismét magyar levegőhöz, magyar munkához, magyar kenyérhez jutottak. Betegek gyakran székrekedésben is szoktak-e szenvedni. Ilyenkor gondoskodni kell Darmol hashajtóval a jó emésztésről. Betegségben szükséges a ­ Külföldi orvosok Ausztráliában, Lon­donból jelentik: Ausztrália kormánya elha­tározta, hogy megengedi külföldi orvosok­nak az orvosi gyakorlat folytatását ausztrá­liai vidéki gócpontokon, ha a bevándorlók kimutatják az ausztráliai orvosi tanács előtt, hogy megvan az orvosi gyakorlat folytatásá­hoz szükséges képesítésük. (MTI.) — Mercedes—Benz-győzelem Tripolisz­­ban. Tripoliszban vasárnap bonyolították le a tripo­­liszi nagydíjas autóversenyt. A több mint 50.000 főnyi közönség előtt a német Lang győzött, aki az első körtől kezdve vezetett. Részletes eredmény: 1. Lang (Németország) Mercedes— Benz, 197.796 km­-es óraátlaggal, 2. Caracciola (Németország) Mercedes—Benz, egy körrel hát­rább, 3. Villoresi (olasz) Alfa Romeo, két kör­rel hátrább, 4. Taruffi (olasz) Maserati, három körrel hátrább. — Bajt okozott a feltaláló robbanópora. Hétfőn este a Golgotha­ téren Döbrentei László 17 éves tanuló ötpengős nagyságú doboza, amelyben saját keverékű robbanó­por volt, óriási detonációval felrobbant. Döb­rentei súlyosan megsérült, a mentők a Szent István-kórházba vitték. — Egy napot az anyáknak. A május 14-i „Anyák napja“ ünnepi hangulata a szív neme­sebb érzéseit hozza felszínre. Jelentősége elüt az egyházi és világi ünnepségektől, mert nemre, korra és felekezetre való tekintet nélkül egye­síti a lelkeket az anya iránti szeretet hangula­tban. Egy napot az esztendőben az anyának szentel minden jóérzésű gyermek és felnőtt, kis ajándékkal kedveskedik annak a lénynek, aki­nek szenvedése neki életet adott. A magyar cuk­rászok különösen készülnek erre az alkalomra, kirakatversenyük, amely pénteken kezdődik, a szép eszme szolgálatában áll. Nemes vetélkedé­sük jutalma nemcsak a közönség érdeklődése lesz, hanem miniszteri és polgármesteri elisme­rések, valamint egyéb hatóságok állam­kitűzöit pályadíjak és oklevelek. Pártatlan zsűri dönti el, hogy kié a legszebb cukrász-kirakat. . ZSIDÓTÖRVÉNY teljes, hiteles szövege részletes magyarázatok­­kal és áttekinthető táblázatokkal. Előszóval el- 5. látta : dr. Bródy Ernő orsz. képviselő. Kap­a­­­ható az ország minden könyvkereskedésében Amit a román sajtó kihagyott Csáky külügy­miniszter expozéjából Bukarest, május 8. (Magyar Távirati Iroda.) Csáky István gróf külügyminiszter­nek a képviselőház és a felsőház külügyi bizottságában tartott beszámolóját a Magyar Távirati Iroda nyomán rövid kivonatban közölte a román sajtó, de a beszámolóból kihagyták a beszédnek azt a részét, ahol a magyar és román kormány közötti tárgya­lásokról történt említés. Viszont az erdélyi magyar lapok ezt a részt is közölték.

Next