Ujság, 1939. december (15. évfolyam, 273-296. szám)

1939-12-23 / 291. szám

/­SO év óta bírja a Darmol sok millió ember bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, hogy a Darmol milyen jól bevált hashajtószer.­­ Székrekedés ellen Várospolitikai körökben hire terjedt, hogy a főváros bérházaiban lakó zsidónak tekintendő bérlőknek egyre-másra felmondanak. Illetékes helyen érdeklődtünk, hogy ez a híresztelés mennyiben felel meg a valóságnak. Munkatár­sunk kérdésére a leghatározottabban kijelentet­ték, hogy ilyen természetű szándékról szó sincs, még kevésbé lehet tehát beszélni valami általános jellegű akcióról. Ha megtörtént, hogy a főváros bérházainak és kislakásos telepeinek kezelősége az utóbbi időben felmondott egy-egy lakónak, az illetékeseket semmi más szempont nem vezette, minthogy eleget tegyenek a lak­bérszabályrendeletben előírt kötelezettségeknek, illetve, hogy igénybe vegyék az itt biztosított jogokat. Amennyiben — mondották illetékes helyen — bárkivel szemben alkalmazták a fel­mondás jogát, úgy az legfeljebb lakbérhátralék vagy hasonló címen történhetett, semmiesetre sem azonban amiatt, mert a lakók vallását vizs­gálták volna. — Nagy vihar a Fekete-tengeren. Bukarest­ből jelentik, hogy a Fekete-tengeren és a Du­nán hatalmas vihar dühöng, amely nagyon megnehezíti a hajóforgalmat. Constanzában és környékén a túlzott fűtés következtében több helyen kéménytűz keletkezett és több ház ki­gyulladt. A városban oly erős a szél, hogy a gyalogjárók csak nagy nehezen tudnak közle­kedni. A távbeszélő- és táviróhuzalok majdnem mind a földön fekszenek.­­ A Fővárosi Képtár késlekedő megnyitása. Két esztendeje is meglesz, amióta Budapest leg­újabb keletű múzeuma, a Fővárosi Képtár, hozzáférhetetlen a közönség számára. Már egy éve elmúlt annak, hogy a képtár ideiglenes be­zárásának ürügye, a Kaplony­ utcai szárny és helyiségeinek megépítése tárgytalanná lett. Mert annyi ideje, hogy az átépítés munkája elké­szült. A képtárt mégis zárva tartották, azzal a megokolással, hogy az egykori Károlyi-palotát központi fűtéssel akarják felszerelni, mert an­nak híján az új szárny falai nem képesek ki­száradni, másrészt a képtár télen helyiségeinek hideg volta miatt látogathatatlan. Most végre elkészült a központi fűtőberendezés s ezzel a képtár zárvatartásának utolsó ürügye is érvé­nyét vesztette. Mégis tovább kell várnia a kö­zönségnek a képtár megnyitására, mégpedig ezúttal a rendezés­­miatt. Tudniillik a­ képek felaggatásra és a szobrok elhelyezésre várnak. Ennek a munkának a befejezése hihetőleg nem várat magára sokáig, nem is lenne jogosultsága annak, hogy a képtár megnyitása továbbra is elodáztassék. Kellő buzgalommal és fürgeség­gel a műtárgyak elrendezése néhány hét alatt elvégezhető, — Karácsony a művészetben. December 25-én, hétfőn délelőtt 11 órakor az Uránia filmszín­házban Hoffmann Edit dr., a Szépművészeti Múzeum igazgatója előadást tart „Karácsony a művészetben“ címmel. Előadásában ismerteti Jézus születésének, a pásztorok üdvözletének, a pásztorok hódolásának és a Három királyok­nak művészi ábrázolási módját, az ókeresztény időktől napjainkig. Az általános szellemi áram­latokkal összefüggő változásokat vetített képek­kel mutatja be. Közreműködik az előadáson Pécsy Sebestyén orgonaművész. — A Turáni Táltost elítélték. Szegedről ír­ják, hogy az Ítélőtábla Virrasztó Koppányt, akit Turáni Táltosnak neveznek, a gyulai ügyészség elnökének megrágalmazásáért kéthónapi fog­házra ítélte. — Lezuhant repülőgép — kilenc utas szénné égett. Madridból jelentik, hogy kilenc ember szénné égett abban az utasszállító repülőgép­ben, amely Punta Carboneránál, a Gibraltár szorosban szerdán lángolva lezuhant. A repülő­gép Tetuan és Sevilla között teljesített szolgá­latot. A repülőgépben hat utas és háromfőnyi legénység tartózkodott. \ OiOSi Sf'ÜfüiÜ Bsmmannai Ixabeila-tér 6. Tab 145-0 26 SZOMBAT, 1939 DECEMBER » —Pl ——■.mi — UJSÄfi/7 Nincsenek rendkívüli felmon­dások a főváros­­tárházaiban mmát adja szegényeiért! Ungvár, december 22 .Berényi Zsigmond báró, Kárpátalja kormányzói biztosa, Ilniczky Sán­­­dor főtanácsadó és Siménfaky Árpád dr., Be­reg—Ugocsa—Ung vármegyék és Ungvár váro­sának főispánja elhatározták, hogy területeik ínségeseinek megsegítése céljából mozgalmat indítanak a szokásos újévi üdvözlések kész­pénz megváltására. Ebből a célból Kárpátalja három vezető f­érfia magyar és rutén nyelven felhívást intézett Kárpátalja, valamint Bereg- Ugocsa—Ung vármegyék lakosságához. A fel­hívót felkéri a magyar, rutén és más anya­nyelvű lakosságot, hogy vallásra és osztály­különbségre való tekintet nélkül támogassák a Kárpátalján ma még mindig nagyszámban élő szegénysorsú és nélkülöző lakosság szociális helyzetének javítására és boldogabb jövőjének kiépítésére irányuló mozgalmat azzal is, hogy a szokásos újévi üdvözlésekre szánt összeget a Főméltó­ ipű Asszony nyomorenyhítő akciójára szolgáltatják be. Az így befolyó összeget az ak­ció a Kárpátalja, valamint Bereg—Ugocsa—Ung vármegyék szegény orsó lakosságának felsegí­tésére fogja fordítani. A TÖRTÉNELEM ÍTÉLŐSZÉKE Tavaly, közvetlenül a karácsonyi ün­nepek előtt megkérdeztem barátomat, a magyar politikai élet leglármásabb té­nyezőjét, hogy elutazik-e valahova a ka­rácsonyi ünnepekre. Egy vértanú szo­morúságával felelte: — Rám férne a pihenés, el is utaznám, ha magammal vihetném az ágyamat. — Minthogy csodálkozó szemeket me­resztettem rá, mindjárt hozzátette: — Nem tudok idegen ágyban aludni. Nyitott szemmel fetrengek fekvőhelye­men és napokig eltart, míg megszokom az ágyat. A múlt évben is így jártam. Egy vidéki városban volt dolgom és há­rom éjszaka csak egyszer hunytam le hajnal felé a szememet... Bárcsak ak­kor se aludtam volna el, oly borzasztó­kat álmodtam... — Mi lehet borzasztóbb az életnél? — Azt álmodtam, hogy szabályszerűen kikézbesített idézéssel a történelem stélő­­szike elé idéztek. — Ez nem is oly borzasztó, hiszen a parlamentben gyakran hangsúlyoztad, hogy ténykedéseidért vállalod a felelős­­séget a történelem ítélőszéke előtt. — Az ember ezt abban a tudatban mondja, hogy nincs történelmi ítélő­­szék. El se képzeled, hogy mit éreztem álmomban, amikor egy ítélőszék elé állí­tottak, amelyről azt hittem, hogy csak a felelőtlen szónokok frázisaiban él . . . Nyugtalanul jártam fel és alá az elő­szobában, magam­ elé képzelve a hosszú­­szakállú bírákat, amint a kínosnál kíno­sabb kérdéseket intézik hozzám. De ala­posan csalódtam. Egy nagy teremben egy sereg gyerek és suhanc ült iskola­padokban. A legelső padsorban ülők közt felismertem a tizennégy éves fiamat. Meg se értem ezt az álmot. Gyerekek és suhancok, mint a történelem ítélő­­székének birái. Ez ugyanis érthető. A gyermekek szimbolizálják a jövőt, amely ítélni hi­vatott a politikusok felett. — A gyermek ítéljen az apja feletti — Emlékezz vissza: bizonyosan meg­bántottad valamikor a gyermekedet és rossz lelkiismereted varázsolta az ítélő­­székbe fiadat. — Egyszer valóban arcul ütöttem, mert szemtelenül számonkérte tőlem azt, amit ígértem neki. — Ez a fiad volt a nép ... ígértél neki, aztán rátámadtál, amikor az ígé­ret beváltását követelte ... Barátocskám, az álmoknak van magyarázatuk és te nem ok nélkül álmodtál ilyeneket... Szabad érdeklődnöm az ítélet iránt. — A fiam arcátlansága annyira fel­bőszített, hogy szívdobogást kaptam és ettől felébredtem, még mielőtt az ítélet elhangzott volna ... Rémes percek vol­tak ezek... Még ma is megborzongok, ha eszembe jutnak. * Az idén, közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt a­­Hgaudvaron találkoz­tam a barátommal. Megkérdeztem: — Utazol? — Megyek pihenni a vidékre. — És hol az ágy­ad ! Lemondóan legyintett a kezével. — Minek vinném magammal? Amióta a történelem itélőszéke előtt álltam, az­óta már a saját ágyamban se tudok aludni. Wallesz Jenit „ Magyar anyák a finn gyermekekért. „Ma­gyar anyák a finn gyermekekért“ névvel moz­galom indult meg a háború miatt nélkülözést szenvedő finn gyermekek megsegítésére. A moz­galmat a belügyminiszter 350.382/1939. szám alatt engedélyezte. Adományokat a 33.120. sz postatakarékpénztár­ csekkszámlára lehet be­fizetni, a természetbeni adományokat pedig a finn követséghez, XI., Kelenhegyi-u. 20. szám alá lehet eljuttatni. A gyűjtések eredményeit a finn követség veszi át és juttatja megfelelő he­lyekre. Értesítjük t.­vevőinket, hogy folyó hó 24-én, vasárnap d­élben 2 órakor zárunk A Jó m­inőségek ÁRUHÁZA — A felvidéki mérnökük figyelmébe. A Buda­pesti Mérnöki Kamara felhívja az 1938 novem­ber 2-án visszacsatolt felvidéki területen a visszacsatolás napján lakott vagy azóta oda­költözött személyek figyelmét arra, hogy a mérnöki rendtartásra vonatkozó 6160/1939. M. E. számú rendelet (lásd Budapesti Közlöny június 25-i számát) fontos mérnöki jogok ké­relmezését ezévi december 31-i határidőhöz kötötte. Aki ily kérelemmel élni akar, nyújtsa b­e azt írásban a rendelet megfelelő paragrafu­sára hivatkozással a fenti határidőig a Buda­pesti Mérnöki Kamarához (V., Szalay­ utca 4) személyesen vagy ajánlott levélben. A magatar­tás igazolása és az okmánycsatolás utólag tör­ténhetik . Lángokban egy amerikai gőzöm. Newyork­­ból jelentik: Panamából származó jelentés sze­rint az 5586 tonnás Wind Rush amerikai gő­zös a Karibi-tengeren állítólag lángokban áll. A hajó még megkísérli, hogy teljes sebességgel elérje a padol. Fedélzetén harmincnyolc ember tartózkodik" (MTI) — Debreceni betörőket fogtak Ungváron. Ungvárról jelentik: December 16-án betörtek a debreceni MATEOSz helyiségébe és onnan 4200 pengőt tartalmazó kézipénztárt elvitték. Az ungvári rendőrség elfogta a debreceni betö­rés tetteseit Kovács Imre 27 éves debreceni vasontó és Illés Ignác 30 éves debreceni pék­­segéd személyében, akiknél azonban már csak 1200— 1200 pengőt találtak meg. Mindkettő be­ismer­ő vallomást tett a rendőrségen, mire le­tartóztatták őket. — Házasság, Iljkovich Alexej, a Magyar Táv­irati Iroda munkatársa eljegyezte Oszuszky Máriát, a beregi közigazgatási kirendeltség tisztviselőnőjét, Krisztinkovich Antal rendőrfőtanácsos és né­hai Szász Margit leányát, Picit, eljegyezte Meiszlinger Róbert ny alezredes és Brzesky Ilona fia, Mezlényi Egon dr. m. kir. csendőr­­hadnagy. Szabó István m. kir. főhajónagy pénteken vezette oltárhoz J­undt Maricát, Kundt Ernő dr. egyetemi tanár leányát. Tanuk voltak: a meny­asszony részéről Incze Péter miniszterelnökségi miniszter osztálytanácsos, a miniszterelnök tit­kára, a vőlegény részéről Spiegel János állami gépgyári műszaki tanácsos. — A kislakásos típusházak díjnyertes terve­zőt. A Közmunkatanács egy- és kétlakásos há­zak típusterveinek elkészítésére tervpályázatot hirdetett. Százkét pályázó 323 tervet készített. A bírálóbizottság most ítélte oda a díjakat. Eszerint egyszobás lakóépületek tervével 150— 150 pedgős díjat nyertek a következők: Frey Gyula, Lehoczky György, Lipcsey László, Z­udányi Béla, Makk Károly, vitéz Nemes Ár­pád, Névery Gábor és Tibor, Papp Endre, Papp Sándor és ifj. Toldy János, Pázmody István, Szalágyi Géza, Toroczkai-Wigand Ede, Zöldi Emil, Zlinszky József és Zsitva Tibor. A két­szobás lakóépületek 200—200 pengős díját a következők vitték el- Hunyadi László és Miha­­lik János, vitéz Kamarássy Jenő, Károlyi An­tal, Köteles József, Kriszta Pál, Lehoczky György, Nyáry László és Jálics János, Pázmády István, Rökk Károly, Szalágyi Géza, Tóth Kál­mán, Winkler Oszkár, Zöldi Emil, Zlinszky József A Közmunkatanács érmével jutalmaz­ták: Almási-Balogh Lorándot, Csáth Gézát, Fo­dor Jenőt, vitéz Kamarássy Jenőt, Kriszta Pált, T­aurenczky Gusztávot, Pázmády Istvánt, Schmidhofer Istvánt, Wihart Ferencet és Winkler Oszkárt.­­ Gázolt és továbbrobogott. Pénteken reggel fél hétkor a Kerepesi­ út 29. számú ház előtt egy fekete magánautó elütötte Kurucz István negyven év körüli gyári munkást. Kurucz olyan szerencsétlenül esett a kövezetre, hogy koponya alapi törést szenvedett. A mentők életveszélyes állapotban vitték a Rókus-kórházba. A gázoló autót keresi a rendőrség. Összeomlott egy párisi híd Egy pillérnek Ütözött uszályaié okozta a szerencsétlenséget. Húsz ember a Szaliéba veszett Pária, december 22. (Havas.) A Szent Lajos­­híd, amely a Szent Lajos-szigetet a Quai Aux Fleurs-rel a Notre Dame mögött összeköti, összeomlott. A vizsgálat során megállapították, hogy a Szent Lajos-híd rossz állapotban volt, mert a hajók már tü­bhízben nekiütődtek, ami­kor a Szajna legutóbb megáradt. Délután ne­gyed négy órakor egy hulladékokkal megrakott uszályhajó haladt felfelé és az örvény neki­lökte a híd egyetlen pillérének. A pillér enge­dett és a vízbe omlott, a vontatóhajót azonban nem érintette, csupán megingatta s a legénység egy része ennek következtében vízbe esett. A pillér összeomlása után az egyensúlyát vesztett híd mindenestől a folyóba zuhant. A rémület első pillanatainak elmúltával riadót jeleztek és néhányan bátran a vízbe ugrottak, hogy a sze­rencsétlenül jártakat megmentsék. Csupán nyolc személyt tudtak kimenteni és a bárkára szállí­tani. A szerencsétlenül jártakat kórházba vitték. Azt hiszik, hogy a szerencsétlenség húsz áldo­zatot követelt Szemöldöktanulmányok Borotválással, szőrkitépéssel formálni a szem­öldököt, nem a legújabb, de mindenesetre na­gyon kitartó női divat. Sokan helytelenítik ezt a divatot, de hát még többen ragaszkodnak hozzá. Amerikai a találmány és tűik, hogy most először Amerikában lázadnak fel ellene. Az Íz­lés megváltozásának egy nagyon olvasott nem-­­ yorki folyóirat, a Readers Digest ad egyik újabb számában leghatározottabban hangot A hölgyek egyszer majd, úgymond, jobban bele­néznek a tükörbe és let­esznek arról a gyerme­kes kívánságukról, hogy olyannak lássák őket, mintha nem ők volnának, hanem valaki más. És akkor majd arra szánják reá magukat leg­előbb, hogy újra megnövesztik a szemöldökü­ket És meglepődve s örömmel fogják megálla­pítani, hogy arcuk sokkal egyénibb, nem pedig a hollywoodi filmcsillagok arcának szomorúan komikus lemásolása. A dolog valósággal úgy áll, hogy az igazi és meg nem hamisított szemöldök alatt a szem nézése mélyebb és sötétebb, a vastag, vagy tömpe orr kevésbbé feltűnő, a nagy száj ará­nyosabbnak hat, a kiáltó arccsont kevésbbé tű­nik szembe s az arc egész kifejezése vissza­nyeri elvesztett egyensúlyát. Mert a szemöldök hozzátartozik az arc természetes alkatához, de ha változtatnak rajta, megváltozik a vonások együttes hatása, elvész az arc egyénisége A szemöldök az arcnak elmaradhatatlan ki­egészítő része, az adja meg az arc jellegét: ha hiányzik róla, elvész az arc minden jellegzetes­sége s úgy hat az egész, mint valami álarc. Egyébként abban, hogy a szemöldököt kitép­­delik, borotválják és kiformálják, nincs semmi uj. Megtette azt már Kleopátra Eqyintum asz­­szonya is, Kínában pedig a szemöldök kifor­málásának divatja oly ősrégi, mint maga az ország. Az európai nő arcában — az állagot tekintve — nincs keleties vagy erotikus vonás. A madern nőnek szüksége van teljes arckifeje­­zésére és ebben semmi sem segítheti jobban, mint a természetadta, igazi szemöldökpár. — Robbanás egy angol acélgyárban. Lon­donból jelentik, hogy az English Steel Cor­poration angol acélgyárban csütörtökön este robbanás történt. Egy ember meghalt, hat pedig megsebesült. Egy transzformátor rob­bant fel, amelyet kéttonnás elektromos ke­mencével kapcsoltak össze. A robbanás za­ját egy mérföld körzetben lehetett hallani. A vizsgálatot megindították. A robbanáskor nem sok munkás volt a közelben, a gyár­épület azonban erősen megrongálódott. _ — Felére szállították le a népművelési bizottságok rádló-elfifizetését. A kereskedelmi miniszter 194­1 január 1-től kezdődően az iskolán kívüli népművelési bizottsá­gok által népházakban, kultúrházakban ü­zemben tar­tott, kizárólag oktatói célt szolgáló szórakoztató rádió­vevő berendezések után megállapított mindenkori be­­fizetési díjból 50 százalékos díjmérséklést engedélyezett. A Vasat! katasztrófa. Bukarestből jelentik: Máramarossziget mellett egy tehervonat bele­szaladt egy személyvonatba. A személyvonat­nak három, a tehervonatnak hat kocsija fel­borult. Az utasok közül tizenegyen súlyosan megsérültek. Beszállították őket a máramaros­­szigeti kórházba. •­­ Lezuhanó repülőgép felgyújtott egy temp­lomot. Londonból jelentik, hogy csütörtökön egy angol repülőgép Northumberlandban a northbroomhill templomra zuhant. A templom kigyulladt és teljesen elpusztult. Három repülő meghalt. Adományok a kormányzóné segélyakciójára Nagybányai vitéz Horthy Miklósné segélyakciójára december 19-én beérkezett adományok: Szolnoki Cukorgyár rt tisztikara, alkalmazottai és munkásai 268,73 P, Nafta ásványolajkereskedelmi kft. 150 P. Hűvös Rezső. ,Ikarusz hűtő- és fémáru rt., Maier Emil, Schreyer Endre dr. 100—100 P, Magyar Soroptimista Egyesület műsoros délutánjának bevétele 54.60 P, Dán Adriin, Emmer Kornél dr., Pozdán és Wolter magkereskedelmi kft., Szent-Ivány Egon 50—50 P, M. kir. gk. szertár kirendeltség polgári alkalmazottai 40.02 P, Fáth 30 P. Gyürky Gyuláné, özv. Vértesy Sán­­dorné 25—25 P. Hochsinger Testvérek vegyészeti gyára, Jármay Gyula dr. 20—20 P. Baranyay Lipótné és Eörsi Istvánné felülfizetése a Magyar Soroptimista Egyesület műsoros estjén 10—10 pengő.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék