Ujság, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-16 / 85. szám

mm­....- ■­­ • ÚJSÁG kedd 1040 Április 1. KÖZGAZDASÁGI ÚJSÁG Mintegy 200 millió pengőt fizettek be a beruházási hozzájárulásra kötelezettek A társulatok beruházási hozzájárulásának felülvizsgálatára hivatott döntőbizottság az el­múlt héten pótülésszak keretében tárgyalta le a függőben maradt fellebbezéseket. A szóban­­lévő ügyekben iratpótlás vagy más természetű utólagos kiegészítés vált szükségessé. Arról ér­tesülünk, hogy az ülésszak berekesztésével most már csak egy-két jelentősebb vállalat beruhá­zási hozzájárulásának végleges megállapítása maradt hátra, s ezekre az ügyekre egy újabb pótülésszak során a közeljövőben fog sor ke­rülni. A magánszemélyek beruházási hozzájá­rulásának elbírálásában viszont még számos ügy maradt eldöntetlen, úgyhogy ez az orszá­gos döntőbizottság állandóan ülésezik. A döntőbizottsági határozatok azonban keve­set változtatnak a beruházási hozzájárulás tényleges eredményén. Az utolsó, szám szerint hetedik részlet április elsején vált esedékessé, s eddig az időpontig a magánszemélyek részé­ről mintegy 70—75 millió, a társulatok beru­házási hozzájárulása címén pedig 125—130 millió pengő folyt be. Az eredmény néhány millió pengővel meghaladja az előirányzatot Ennek részben az a magyarázata, hogy szá­mottevő kiesés az előirányzott szolgáltatások­hoz és a kivetésekhez képest úgyszólván sehol sem következett be, másrészt pedig számos esetben. Így például a beruházási hozzájárulás alá vont ingatlanok eladása esetében a pénz­ügyi hatóságok a még hátralévő részleteknek egy összegben való kifizetésére emeltek igényt. Mivel különösen a városi ingatlanforgalom az utóbbi hónapokban meglehetősen élénk volt és nagyobb objektumok is elég sörön gazdát cse­réltek, ezen a címen a kincstár az esedékes­ségek alkalmával tetemes összegű többletbevé­telre tett szert Az Angol Magyar Bank­ Közgyű­lése Az Angol-Magyar Bank Rt. részvényesei Schoiber Béla dr. m. kir. titkos tanácsos elnök­­lésével április 15-én, tartották meg a 49. évi rendes közgyűlést, melyre a részvényesek 330.106 részvényt tettek le. A közgyűlés megnyitása után az elnök lelkes szavakkal emlékezett meg a Kormányzó ur ófőméltóságának 20 éves országlása jubileumá­ról s javaslatára a közgyűlés elhatározta, hogy a Kormányzó ur őfőméltósága arcképét a köz­gyűlési teremben leendő megőrzés céljából meg­­vesteti. A közgyűlés jóváhagyta az 1939. üzletév mér­legét, mely 1,622.510.54 pengő tiszta nyereség­gel zárul. Az igazgatóság indítványának meg­felelően a közgyűlés elhatározta, hogy a nyere­ségből a tartalékalap gyarapítására 100.000 pengő, ingatlanok értékcsökkenésére 225.000 pengő és a nyug- és kegydíjalapok dotálására 500.000 pengő fordíttassék, a fenmaradó 797.510.51 pengő pedig az 1940. üzletév számlá­jára vitessék át. A közgyűlés helyesléssel járult hozzá az igazgatóság ama javaslatához, hogy bárha a fenti nyereség lehetővé tenné az inté­zetnek az osztalékfizetést, a világpolitikai hely­zettel kapcsolatos körülményekre való tekintet­tel az osztalékfizetés újra felvétele az idén még ne történjék meg, hanem a nyereség a belső erő növelésére fordíttassék. A közgyűlésen felszólalt Dálnoki-Kováts Jenő m. kir. kormányfőtanácsos, aki méltatta az in­tézet lefolyt évi működését és a záró­­számadásokban mutatkozó kedvező eredmé­nyekért a részvényesek elismerését fejezte f­l az igazgatóság, az ügyvezetőség és a tisztviselői kar iránt. A közgyűlés az igazgatóság új tagjaiul meg­választotta Bélai Kálmán gróf nagybirtokost és vitéz Simon Elemér dr. m­. kir. titkos tanácsos, felsőházi tagot, a Magyar Vörös Kereszt Egylet elnökét. A felüigyelőbizottság új tagjaivá a közgyűlés Kispál Bálintot, az Unitas Biztosító Rt. ügy­­­­vezető igazgatóját, Koós Ödön dr. nyug. állam­titkárt és Várady László dr. nyug. miniszteri osztályfőnököt választotta meg. A Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgatósága hétfőn tartott fóülésében Horváth János dr. cég­­v­ezetőt aligmgatóvá, Saáry Sándor titkárt, Könings Félix és Molnár Géza intézőket cég­vezetőkké, Benyhe Kálmánt, Miklós Józsefet, Tasnády Jánost és Wurth Istvánt intézőkké, Bocsor Gézát pedig gazdasági tanácsossá nevezte ki. Az utazási kedvezmények életbe­léptével kedden reggel indul meg a kü­llöldi látogatók étkezése a BNV-ra Tíz nap választ már csak el a Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitásától, olyan tíz nap, amely azonban már szervesen hozzátartozik a v­ásár forgalomfejlesztő, új gazdasági lehetősé­gek sorozatát teremtő életéhez. Április 26-án nyílik meg a vásár, és ma, április 16-án lépett étetbe a vásár látogatására külföldről érkező közönség számára engedélyezett vízumkedvez­­mény és az 50 százalékos utazási kedvezmény is. Hétfőn tértek vissza a vásár megbízottai a szomszédos országokban folytatott tárgyaló­­körútjukról. Jelentésükből megállapítható, hogy különösen Jugoszláviából és Németországból, de hasonlóképpen a két további szomszédos or­szág, Románia és Szlovákia területéről is — élve a vásár alkalmából engedélyezett, a mai viszonyok között rendkívüli értékű beutazási és tartózkodási engedélyekkel — ez idén igen nagy számmal fognak érkezni a vendégek. Az érdek­lődés oly nagy, hogy ha a hatóságok módot ta­lálnak az igények teljes kielégítésére, ez évben a háborús rendszabályok ellenére, talán még többen fognak érkezni külföldről a vásárra, mint tavaly. A gazdasági kapcsolatok várt­ató el­l­ássyű­téséről beszé­lek a jugoszláv­­mmvér hantira ünnepi vacsoráján Belgrád, április 15. A jugoszláv-magyar ka­mara elnöke szombaton este ötven terítékes la­komát adott a kamara tizedik közgyűlése al­kalmából. A vacsorán Ilics Vlada, a kamara elnöke, meleghangú beszédben üdvözölte a ma­gyar vendégeket és reményének adott kifejezést, hogy egy új kereskedelmi megállapodás meg­kötése után a kamara még hatásosabban tudja szolgálni a magyar-jugoszláv gazdasági kapcso­latok elmélyítését. Válaszában Kállay Tibor volt pénzügyminiszter azt a reményét fejezte ki, hogy a gazdasági viszony javulása hozzájárul a két ország együtműködésének fokozásához. PESCHE DR., az Olasz mezőgazdasági szaksajtó kép­viselője, aki Tassinari olasz földművelésügyi miniszter kíséretében Budapesten járt, az olasz rádióban előadást tartott a budapesti mezőgazdasági vásárról és a ma­gyar mezőgazdaságról általában. Az olasz szakíró a legnagyobb érdeklődés és elismerés hangján írt a mezőgazdasági kiállításról és nagyszerű képet adott az életképes és erős fejlődésben lévő magyar mezőgazda­ságról. ÉRTÉKPIAC A külföldi tőzsdék ösztönzéseinek hiányában nálunk is nagyfokú tartózkodás és ü­zlettelenség érvényesült az egész tőzsdeidő alatt. Ez az üz­­lettelenség hétfőn olyan mérveket öltött, hogy még a vezető papírokban is csak egészen szór­ványosan került üzletkötésekre sor. A kereslet és a kínálat egyforma nagy tartózkodása kö­vetkeztében árváltozások is alig fordultak elő és így a legtöbb papír a szombati árszínvona­lon cserélt gazdát. Kisebb árjavulások csak a Kőszénnél, Nash­inál, Szegedi Kendernél és a Trustnél álltak elő. A hivatalos árfolyamlapon szereplő összes részvények között mindössze 24 papírban fordult elő jegyzés, míg a részvények túlnyomó részében a forgalom teljesen szü­netelt. A fixpiacon tartott irányzat mellett az 1927-es fővárosi kötvények félszázalékkal olcsóbbodtak, míg az 1914-es fővárosi kötvények változatlan áron cseréltek gazdát. A nem jegyzett értékek iránt alig mutatkozott érdeklődés. A bankérté­kek piacán az irányzat árnyalatilag gyengült. Nemzeti Bank Eendsére I IÜstiGőzm-Hung malom Bauxit Beocsini Borsodi Szén Lemenk­a Kohó Aszfalt M­últ Kőszén Nagybátonyi Salgó­l­ iskányi fegyver Ganz Győri vagon Fémkeresk. Rima Nasici Duna-Száva Levante Nova Trust Délcukor Magyar Cukor Georgia Izzó (ischwindt Gyapjúmosó Pamutipar Szegedi kender Flóra Gummi­­­asuli forgalmi Telefon 1940 évi prjegy­­ — V hadik 6% Vl-Vil hadik. II-VII hadik. IV hadikölcsön V hadikölcsön Vili hadikölcs 1910 évi főv 4% 1914 évi főv 4 % 1927. évi főv 6% ÉRTÉKTŐZSDEI Előző zárlat 177.­40- 11.35 30.25 217.— 14.80 ÁRFOLYAMOK Előford­ult kötések 11.4-11.6 22.50 4.40 413.-43.25 40.15 36 50 44.75 18.60 4­50 04 — 83.75 -130 17.05 50.75 92.— 101.25 24.75 841)!— 3.70 sa-16.50 62.75 21.26 9.45 100.­-.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 177.­334-101.50 217.5-218 14 12.5 4.25 412.5- 415 43.75-415 40.35—40.55 36.6 44.5-45 LS.8-1P 93.25-94.2­6 17.1 51.75 92 - 92.25 102 24.5 130- 130.3 840 3.45 35.5 60 63 as 0.02 180- 181 334-334.5 101 Zarla­ 177 50 40- 11.46 3­6.25 217.- 14.-12.50 74.­ 22 50 4.25 414. 43.25 46.40 36 50 44.50 184}1) 22.50 45.- 94 - 8325 6- 2.30 1710 51.50 92 101.75 24.- 130.- 838 - 34-35.50 59.50 1651­ 63 - 21 9.50 100.­­-.02 -.02 -.02 -.62 -.02 -.02 180.­ 334- 101.­ mimai mmmMU NEWYORK. A tőzsde tartott irányzattal nyitott. A délután folyamán hábonis papirok élénk érdeklődésnek örvendtek s 1 dollárig terjedő árnyereséget értek el. A végirányzat szilárd volt Zárlat: Allied Chemical 180.— 1180.—), Americ. Smelling 52.56 (53.—), Americ. Tele­phone 172.375 (172.75). Americ. Tobacco 91.50 (•!•—). Anaconda Copper 30.75 (30.875) Baltimore and Ohio 5.25 (5.25). Betlehem sSteel 80.59 (80.2­5). Canadian Rat. 5.575 (5.373). Chrysler Corp. 87.— (88.—). Gen. Electric. 38__(38.25). General­­dolors 54.50 (54.625). Intem­. Tele­phone 3.75 (3.75), Newyork Central 16.625 (16.75), Northern Far. 8.25 (8.375), Pennsylvania R. 22.375 (22.85), Radio Corn. 6.625 (6.625), Standard Oils 41.75 (42.125), U. S. Rubber 35.625 (35.375), U. S. 8­eel 62.­­(11.75), Westinghouse EL 113.­ (113.75), Woolworth Co. 46.623 (46.625). VALUTÁK és DEVIZÁK A nemzetközi devizaforgalomban hétfőn alig történ­tek jelentősebb változások. A hollandi forint jegyzése Zürichben 236.77­, míg a belga jegyzése 75.00 volt. A fon­terlintet Zürichban 15.85-tel, a francia frankot 8.98-cal jegyezték. VALUTÁK: Angol font IMO—12.10, belga SZ.70-SS.41, kanadai dollár 391—366, cseh-m­urva korona (29 K-nál nagyobb címletek kivét.) 11.45—11.80, dinár (500 és 10011 dináros címletek kivét.) 7.69—7.90, dollár 344.19— 350.19, francia frank 1.85—7.90, hollandi forint 182.15— 184.35, jeu (érme kivét.) 1.20-J.W. leva 3.39—3.60, líra (csak 19 lírás bankjegyek és érmék kivét.) 17.40—17.90, svájci frank 76.90—77.90, svéd korona 81.70—82.70, szlo­vák kor. (29 K-nál nagyobb címletek kiv.) 11.55—11.00. DEVIZÁK: Amsterdam 182.55—184.35, Athén 3.025- 3.055, Belgár 7.82—7.88, Berlin 135.70—136.70, Brüsszel 5­55-58.45, Bukarest 3.41—5.44, Istanbul 268-271, L­on­­don 12.10—12.55, Milano 17.60—17.8604. Newyork 344.10- 347.10, Pária 6.92—7.02, Prága 11.79—11.93, Szecn 4.11— 4.15, Stockholm 81.80-82.70, Zürich 77.10—77.90, Pozsony 11.79-11-93. — Devizakompenzációs felárak: magyar— német 18—19141 magyar—jugoszláv 46—47k­i­s török font felára 38—11% százalék. Külföldi devizatárlatok AMSTEN­DA51. Berlin 75.45, London 6.6914, Newyork 1.881­.1, Pária 3.79­11, Brüsszel 31.7014, Zürich 42.25, LONDON. Newyork 4.0214—1­0.14, Paris 176.50-170.75, Amsterdam 7.53—7.58, Brüsszel 23.75—23.90, Zürich 17.85—17.95, Stockholm 10.85—19.95. Nemhivatalos ár­folyamok: Madrid 38.50 áru, Milano 69.25, Helsinki 185, Nelgrád 149, Szófia 290, Bukarest 849 áru, Lisszabon 103, Istanbul 515 áru, Athén 540. — Leszámítolási kamatlábak: bankváltó 3 hóra 1.03—1.00, la kereske­delmi váltó 3 hóra 2.50—3.00, napipénz 0.75—1.00%. NEWYORK. London (kábel) 9.51 Vs. Berlin 40.20. Madrid 9.05, Amsterdam 53.0814. Paris 1.90, Brüsszel 16.81, Milano 3.05. ZÜrich 22.4214. Stockholm 23.72, Athén 0*66­4, Helsinki 2.00. PARIS. London 176.6214, Newyork 43.80, Brüsszel 741, Zürich 985, Amsterdam 2329. ZÜRICH. Páris 8.9714. London 15.84, Newyork 446, Brüsszel 75.95. Milano 22.50. Madrid 45.00, Amsterdam 236.75, Berlin 177.75, Stockholm 185sls, Szófia 5.50, Bel­­grád 10-00. Athén 3.20, Istanbul 3.55, Bukarest 2.25, Helsinki 8.50. Budapestl gabonatőzsde A hétfői gabonatőzsdén tartott irányzat mel­lett mérsékelt forgalom alakult ki. Csak ten­geriből volt számottevő üzlet, 1050 mázsát kö­töttek belőle 21.90—22.75 pengős budapesti pa­ritásos árfolyamon. Sörárpából 150 mázsát ad­tak el 22.85 pengőért, budapesti paritásban. A magpiacon némileg gyengült az irányzat, élén­­kebb irányzat mellett. Lucernából 98 mázsa cserélt gazdát 210—310 pengős mázsánként áron. Lóheréből ugyancsak 96 mázsa kelt el, 180—225 pengős áron. KÉSZÁRÍ1PIACI JEGYZÉSEK TÉNYLEGES KÖTÉSEK. KUKORICA: 150 a 22.30 Bp p. 150 q 22.20 Bp p. 150 q 21.90 Bp p. 150 q 22.15 Bp p. 150 q 22.75 Bp p. — SURARPA: 150 q 22.85 Bp p. — LUCERNA: 8 q 250.- Bpest. 25 q 210.- Bpest. 5 q 240.— Bpest 25 q 310.- Bpest. 23 q 310.- Bpest. 10 q 313.- Bpest. - LÓHERE: 10 q 215.- áll.. 6 q 180.­­áll. 50 q 225 — Szombathely, 16 q 225.— Bpest. 15 . 220.— Bpest. HIVATALOS BAZ­A ÁRFOLYAMOK. Tiszavidéki, felső­­tiszai, duna-tiszaközi, fejérmegyei, dunántúli, kisalföldi H kg 20.26. 78 kg 20.2 5. 79 kg 21.05. 80 kg 21.25 EGY­ÉB HIVATALOS TERMÉN­Y J­E­L­­­ZÉSEK. ROZS.­pestv. 16.45—16.7, más szárm. 16.65—16.9. — SÖRÁRPA: Kiváló 22.6—22.85. príma 21.6—21.85. sör árpa 20.6—20.86. — TAK.-ARPA: la 18.5—18.75. középmin. 18—18.25. — ZAB: középmin. 20.8—21.05. — KuIvORICA: tiszántúli áll. 21.8-21.95. egyéb áll. 21.75-21.85. - ÖRLEMÉ­N­YElv: finom buzakorpa 14.65, 8-as takaró-liszt 16.6— 17.35. - MAGVAK ÉS HÜVELYESEK: köles, fehér 42- 46, vörös 38-40, egyéb 35.5-30.5. — Mák (kék) 148- 153. — Borsó, Viktória 58 —63, express 45—49. — Lencse, nagy 36—47, közép 27—33, kicsi 23—23 — Bab, fehér, dunai 30.5—31.25, dunántúli és felsőmagyarországi 29.25 —29.75, gömbölyű és hosszú förjbab 33—35, barnabab 31—35, tarkabab 20.5—23. — Lucernamag. ny. 210—265, fb. 310—316. - Lóheremag. ny. 160-180, fb. 225-232. — Biborheremag 80—92. — Muharmag 48—52. — Bük­köny. táv. 42—46, szöszös 58—62. — Csillagfürt 22.5—23.5. UJ SZTÁRJEGYZÉS. Búzaliszt, dara 38.74-39.74. OGG, OG, OF 37.74—38.74, EB 32.36-33.36. SB 25.36-26.36.­­ Rozsliszt- FR 28.35—30.10. SR 22.35—24.10. LAZA-TAKARMÁNYPIAC. Rétiszéna la­p 9.2-10.2. Ila 8—9.6, Illa 5—7.50, muharszéna 9.6, lucernaszéna 12.1—12.2, roszalomszalma 4—4.2. Ktü­földi gabonatőzsdék CHICAGO. A búzapiacon az árak emelkedtek. Zárlat felé nyereségbiztosító eladások kerültek felszínre, azon­ban a piac így is szilárd irányzattal zárt. — A ten­geripiac a búzapiac szilárd irányzatához igazodott Hétfői Szombati WINNIPEG. Búza: máj. nyitás 90.— (90.125), közép 90.125 (89.875), zárlat 90.125 (90.125), jul. nyitás 91.875 (—.—), közép 91.875 (91.25), zárlat 91.375 ( 91.375), okt. nyitás 93.- (93.—), közép 93.125 (­92.875), zárlat 93.125 (93.-). N­EW YORK. Búza: őszi vörös Ila 128%, őszi kemény Ha 131­2, North Manitoba la 1041/1. Rozs: western Ila S78/8 cent per bushel. Liszt: 545—556 cent per barrel. BUENOS-AIR­ES. Búza: máj. 8.57, jun. 8.68, jul. 8.87. Tengeri: máj. 4.72, jun. 4.67, jul. 4.73. Z­ab: máj. 5.30. Lenmag: m­áj. 18.92, jun. 18.98, jul. 19.08 peso. ROSARIO. Búza: máj. 8.65, jul. 8.95. Tengeri: máj. 4.50, jul. 4.55. Lenmag: máj. 18.90, jul. 19.15 peso. BÉCS. A hivatalos árfolyamok változatlanok. ÚJVIDÉK. Az irányzat szilárd, a forgalom közepes. Jegyzések 100 kg-ként: Búza: bácskai és újvidékkör­­nyéki, valamint szlavóniai, felsőbácskai és felsőbán­­sági 253—256, szerémségi 252—254, bánsági tiszai uszály­rói 254—256. Zab: szerémségi 190—192, szlavóniai 192— 10. Takarmányárpa: bácskai és szerémségi 64—65 kg-os 202.50—205. Tengeri: bácskai, valamint bácskai indiai paritásban 191—194, u. a. verseci paritásban 191—193, Búzaliszt, bácskai és bánsági 0-ás és 00-ás 360—370, 2-es 340-350, 5-ös 320—330, 6-os 300-310, 7-es 270—280, 8-as 180—135; szerémségi és szlavóniai 0-ás és 00-ás 355—365, 2-es 335-345, 5-ös 315—325, 6-os 295-305, 7-es 265—275, 8-as 180—185 dinár. A többi cikk ára válto­zatlan. nyitás közép zárlat zárlat zárlat zárt. BÚZA: cent per bushell per q cent per bush­.P per q május 108.50 108.25 108.62520.68 107.875 20.56 julius 107.25 107.375 107.625 20.50 107.— 20.3. szept. 107.125 107.62520.50 106.625 20.31 TENGERI­ május 59.25 60.— 60.25 12.30 59.50 12.15 julius 60.875 61.25 61.75 1760 60.625 12.37 szept. 62.125 62.625 62.873 12.82 61.875 12.63 ROZS: május —.— 67.375 68.— 13.87 67.50 13.77 julius 69.125 09.125 69.75 14.23 69.875 14.05 szept . 70.375 70.75 14.44 70.25 14.34 T­ ROLIRUM ÁRUTŐZSDÉK CUKORTŐZSDE. (Newyork.) Cuba centrif. prompt 2.87 (2.87), máj. 1.95 (1.94), jul. 1.99 (1.96), szept. 104 (2.03), nov. 2­08 névl. (2.07), jan. 2­07 (2.06), márc. 2.11 (2.10) cent per libra. Az irányzat tartott volt GYAPOTTŐZSDÉK. (Alexandria.) Lakeblary dis fully good lair máj. 19.00. jul. 19.20. nov. 19.1. felsőegyip­­tomi ashmuni ápr. 17.99. jun. 18.25. aug. 18.21. okt. 17.83. dec. 17.89. Giza: máj. 18.13. jul. 18.20. nov. 19.04. jan. 19.24 talari per kantar. — (Newyork.) Észak­amerikai fully middling loco 10.89 (10.89), ápr. 10.82 (10.80), máj. 10.72-10.73 (10.70), jun. 10.58 (10.56), jul. 10.44 (10.48) cent per libra. Az irányzat tartott volt KÁVÉTŐZSDE. (Newyork.) A locopiac irányzata tartott volt. Rio: 51/1. Santos: zils cent per libra. A határidős piac irányzata lanyha. Rio: raáj.-jul.-szept.-des. 4.01 cent per libra. Az árfolyamok névlegesek. Santos: máj. 5.63, jul 5.73 névl., szept. 5.80, dec. 5.95 névl., márc. 5.99 cent per libra. SERTÉS- ÉS ZSÍRPIAC. (Chicago.) Sertészsír Irány­zata szilárd. Árak: máj. 6.30, jul. 6.50, szept 6.72, okt. 6.80 cent per libra. Élősertés: könnyű 5.15—5.50, nehéz 5.10—5.40 cent per libra. FÉMTŐZSDÉK. (London.) Az irányzat ónban tartott Ön standard 250-250­, 3 hónapra 246 lesz ára 250%, straits 270%—275%. Nemhivatalos árfolya­mok: clevel, öntöttvas 78%, réz strong sheet, belföldi ?6,„-n,i­l.kel belföldi 190-195, külföldi 180-185, aluminium belföldi 110, külföldi 95, antimon regulus 106—107, pla­tina 190, higany 51/8% fontsterling, antimon regulus kínai 82—87 névl., Wolfram-érc 50—60 névl., fehér­­bádog 31^4—32, vörösrézsulphat 26%, rudezüst­­prompt 20%, késb. száll. fihom­ezüst prompt 221/1— 22 fu, arany 108/—. — (Newyork.) Straits on loco 46.30, 36—90 napra 46.37, horgany loco 5.75, ezüst rúd­­ban 34”/s, Newyork réz loco, elektrolyt, prompt szálli­­napra 11.50, aluminium loco 19.00, nikkel loco 35, fehérbádog 5, vas Northern pennsyl­­vániai kohóból 26%, Bostonból 24%, öntöttréz loco 11.12 pénz, lake coper 10.87, platina 37-40, ólom loco Newyork 5.10, East, St. Louis 4.95. PIACOK BUDAPESTI NAI.VVASAR i X**°­*Bi 72 vason burgonya, 2 hagyma, i­zova 2 tojás, 1 alma, 3 narancs és 32 .vagon-­­reggel-1. darabáru. Érkezett még: 1 őstermelőkocsi: rendelt áru, 29 kocsi és 6 autó. kertészkocsi: 7. Élő baromfit 2 ketreccel vágottat 4 mm-t. tojást 250 ládával hoztak fel A felhozatal kielégítő, a forgalom élénk A gyü­­mölcspiacon drágult az alma és a narancs. A zöldség-, földfőzelék- és káposztapiacon olcsóbb lett a vörös­­zs.d'neyma, fokhagyma és a hónapos retek. H­­.a,s°s!'a- Paraj és a kelkáposzta. A­­ barorafi­­piacok üzlettelenek. A nagybani árak a következők: .. GYÜMÖLCSGÉV, a,ma 45-1«, dió 1.15, gesztenye ?i_??Vi­nat?n-cs 84—1-16 Pen««- - BURGONYÁK: Ella JI «•­*». Krüger és Woltmann 9.80, fojtott burgonya 17­^20 pengő. - ZÖLDSÉG- ÉS ZÖLDFŐZELÉKEK: ve­­r tes, zöldség 75—80, kalarábé 21—35, vöröshagyma 13— 16. fokhagyma 14-26, karfiol 1.40-1.50, sóska S0-1.80, paraj 50—80, hónapos retek, csomója 10—48, zöld­­rifr'c-L? '^«saláta, drb. 8-40 fillér. — KÁPOSZTA- rr.LEh: fejes káposzta 80—1.00, kelkáposzta 70-1 15 Tríigré ~ .Ír)M5‘A,: champignon 2.40—3.20 pengő.­­ *d‘ I­», kiolvasva 1.65, selejtes, ere­­. . - da 1-40- kiol­vas­va 1.06 pengő. — TEJTERMÉKEK: teavaj 3.20—3.80, tejfel 1.10, tehéntúró 60—90, kevert­­túró 1.40, emmenthall 2.80-8.20, trappista, zsíros 2.00- ~ ÉLÓ BAROMFI: lyuk 1.60-1.80, csirke 2.80—3.00, kacsa 2.10, lúd 2.10, pulyka 1.30-2.00, idei­g­ cue 30 °-3.80 pengő.­­ VÁGOTT BAROMFI: lyuk /140-2-W. csirke 180 -2.20. kacsa 1.80-2.30. lúd 110- 2.30. pulyka 1.40—2.20 pengő. CSARNOKOK Vásárcsarnokok és nyílt piacok kicsinyben: árainak jegyzése: HÚSNEMŰEK: Borjúhús: comb 260—300; marhahús: rostélyos, felsál 160-250; leveshúsok 108-150; sertéshús: karaj 220-280; comb, lapocka, tarja 180-260, 11,csa­f 11*­ 200—204, zsir 196-198; juhhús: 440—190, eleje 120—140; élő baromfi: tyuk, drfc. •faO—^oOO, csirke 200—44XJ; tisztított baromfi: tyuk. kg,­­csirke 240-440; hízott kacsa 220-260, tud­ta,: P°nty- élő 180—260. - TOJÁS: tea 175- 190. főző 165-170. - TEJTERMÉKEK: teavaj 370-420. tejfel 130. tehéntúró 70-100. — BURGONYÁK: Ella 13, Krüger és Woltmann 11—12, fojtott burgonya 20-24 — ZÖLDSÉG- ZÖLDFŐZELÉKEK: vegyes zöldség 80- 90, kalarábé­r 30—14, vöröshagyma 18—20, fokhagyma 26-40 karfiol 160-180, sóska 120-220, paraj 70-100, fejes káposzta 80—100, kelkáposzta 80—130, hónapom "tek. csomója 20-70. fejes saláta, drb. 20-44.­­ GYC­Bi IS e.i, a­ma 50—16°- gesztenye 80—13­, narancs 88—130 fillér. NYERSBŐRPIAC Magyar, marhabőr 40 kg-ig 105, 40 kg-on fel­ü­­i 10, tiszántúli és tiszavidéki marhabőr IOS-kal o esőbb Tarka bikabőr 40 kg-ig 115, 40-50 kg-ig 10%-kal. 50, 00 kg-ig 25 f' kal, 60 kg-on felöl 40%-kal olcsóbb Borjú­­bőr fejjel, hosszú lábbal 150, rövidlábbal 160 fillér kg­­kén 1­la minőségű áruért. Lóbőr 220 cm-en felül 15 pengő, la minőségű kecskebőr 350, la gidalx­r 1.17 pengő darabonként ÉLIUI.LATPIAC Sovitnysertéspiac. Az arlét élénk, mert az összes kategóriákban kereslet mutatkozik. Az árak emelkedő­ben vannak. Árak: páronként 40—50 kg-ig 90-05, 60 te18, 80 kg-ig 100-105. 90-120 kg-ig 105-110. UP-141 kg-ig 110-112. 140-160 kg-ig 112-115. 160-20­ kg-ig 115—117. malac 100—120 fillér. Budapesti sertésvásár. Előzőnapi maradvány —. pót­­­felhajtás 190, hétfői felhajtás 5162, összesen 5352, el­adás 4679, eladatlan 673 darab. A vásári állományból angol hússertésfelhajtás 1992 darab. A vásár irányzata zsírsertésben változatlan, hússertésben lanyha Arak: uradalmi zsirsertés páronként 340 kg-on felül 1:35— kiv. 136. 310 kg-on alul 130-135. szedettsertés la 112—118. silány 96—100. öregsertés la 107—11., Ila 80—102. angol tőkesertés 124—130. angol sonkasertés la 122-128, 1la 100-110 fillér kg-ként élő­­su­lyban. Ex.Fortzsir márkázott, v.Apahidon átvéve, cso­magolás nélkül 190, félsertés szalonnával la 169—172. Ha 166—169, félsertéshús la 161—170. Ila 156—161, hát­­szalonna 28 kg-os sózott. 177—185, háj 180—164, sza­­ámihus 150—152, belföldi zsir 180, hátszalonna 20 kg-os 179, felsőrész 120, bél és nyomor 110-130, töpörtyű I* 160-170, Ila 38—40 fillér kg-ként. Budapesti hús- és hideghúsvásár. Húsvásár. Készlet: 200 darab narrymarha (eladás 110), 357 növen­­yekmarha (277), 268 birka (268), ,357 bárány (207). Az irányzat lanyha. Arak: marhahús, ökör és tehén Ila készben 101-130, hátulja 120-144, eleje 100-116, csontoznivaló 70-80, borjú előtt bőrben la 130—140 Ila 110-128, borjú eleje 116—124, lebőrözött eleje 100-­­110, lebőrözött hátulja la 150—156, Ila 120—148, juh elött nyúzott la 130-136, Ila 110-128, bárány 110-140, zsi- ker 80—84, faggyú 86—90, csont 40, marhafej (% fej) 130—175, orr és köröm 30, láb 4 darab 100—150, pacal készben 70, marhabél 300—400, borjúfodor egészben 50—56, juhbél 100-107, marhavér (1 tál) 30 fillér kg­ként. — Hideghi­svásár: Készlet és eladás- 3 darab nagymirha 202 borjú, 13 juh, 2­34 bárány, 6 fél­­sertés nyúzott. 169 félsertés szalonnával, 20 süldő, 2 malac, 16 kecske, 70 kg. sertészsiger. Az irányzat lanyha. Ajak: marhahús csontoznivaló 50, borjú előtt bőrben la 120-132. Ha 104—118, juh előtt nyúzott la 130. l­a 110—120, bárány bőrben 130—140, kecske 100­­célsertés szalonnával fa 144—160, szalonna nélkül 150, süldő 120-156, malac 150 sertészsiger 100-120 fillér. MEGHÍVÓ: A Lenke Házépítő Részvénytársaság 1940 április 26-án délelőtt 10 órakor a részvénytársaság iroda­­helyiségében. Budapest, X., Kerepesi­ út 71. tartandó ren­des közgyűlésére Tárgysorozat: 1. Az igaz­gatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1939 üzletévrő­l. 2. Az 1939 üzletév mérleg- és eredmé­­yszámlájának ismertetése.­­ va­lamint határozathozatal a mérleg szerinti eredményre nézve. 3. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelő­­bizottság felmentése tárgyában. 4. Esetleges indítványok. Az igazgatóság. Mérleg 19­39 december 31-én. Vagyon:­ V., Visegrádi­ utca 19. sz. ház 160.000.— pengő. Ta­tarozás 67.000.—. Áru 22 000.-. Váltó 1200.09. Felszerelés 5900.—. Pénztár 7339.27. Óvadék 1000. Veszteség 1939. 23 28*79. összesen 287.728.15 P Teher: Részvénytőke 125 000.—. Tartaléktőke 29.639 47. ÉrtékCs­ökkenési tartalék 38.400.1­. Tt°le7ők-adóink 88.090.42. Frfogadvány 2000—. átmenő tételek 4599.26. összesen 287.728.16 P. Eredményszámla 19°­ 9 december 31-én. Nyereség: Áru 38.197.23 P. Házbér 60.836.—. Veszteség 1939. 23.288.79. Veszteség kamat 11.074.99 Veszteség 1938. 16.091.21. Adó 25.222.68 Költ­­cég 46.544.47. Központi fűtés 12.048.—. Leirás 11.337 .7. összesen: 122.322.02 P. Az igazgatóság. Megvizsgálja sét rendben találta a felügyelőbizottság.

Next