Ujság, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-16 / 85. szám

Gondos anya figyelemmel kíséri gyermekének székelését A Darmol-t jó izéért valamint enyhe, biztos hatáséért e gyermekek is kedvelik. ) Kedd, 1940 április­­e ÚJSÁG — Újságíró vándorgyűlés Győrött, Győrből jelentik: Az Országos Magyar Sajtókamara va­sárnap Győrött „Ráth Mátyás“ országos vidéki újságíró-vándorgyűlést tartott. A vándorgyűlés résztvevői megkoszorúzták Ráth Mátyás emlék­művét, ahol Gáspár Jenő kormányfőtanácsos, a sajtókamara főtitkára mondott beszédet. Dél­ben a vendégek tiszteletére a város ebédet adott. Ebéd közben Koller Jenő polgármester pohár­­köszöntőt mondott a vendégekre. Gáspár Jenő a győri újságírókat köszöntötte lelkes össze­fogásukért és a vándorgyűlés megrendezéséért. A vándorgyűlést délután tartották a városháza dísztermében Gáspár Jenő elnöklésével. Torma Domokos miniszteri osztályanácsos, a miniszter­­elnökség sajtóosztály üdvözletét tolmácsolta. Csokonai Vitéz Mihály győri újságíró Ráth Má­tyásról emlékezett meg. A győri újságíró-csoport nevében Nagy József mondott köszönetet mind­azoknak, akik a vándorgyűlés sikere érdekében közreműködtek. — Vak gyermekek felvétele. A lovag Wech­selmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia Va­kok Tanintézetébe, Budapest, XIV., Mexikói-út 60. felvételért folyamodhatnak felekezeti kü­lönbség nélkül mindkét nembeli, ötödik élet­évüket betöltött vak gyermekek. Csatolandó születési és himlőoltási bizonyítvány. Szegény gyermekek tandíjkedvezményért, vagy ingyenes felvételért folyamodhatnak. Ez esetben sze­génységi bizonyítvány melléklendő. — Földrengés. Ankarából jelentik: Yozgat vidékén szombaton földrengés volt, öt falu teljesen elpusztult, négy ember meghalt, 14 pe­dig megsebesült. — Halálozás. Razemberszky Gyula, a debre­ceni apostoli kormányzóság aranymisés ny. es­peres plébánosa, életének 81., áldozópapságának 59. évében a múlt héten elhunyt. Bajsai Zákó Milánné született Rabi Ilona. To­rontói megye volt főispánjának özvegye, életé­nek 74. évében, rövid szenvedés után, április 14-én elhunyt. Az elhunytban Csordás Elemér dr., Budapest székesfőváros tisztifőorvosa és Doborczi Babics Gyula alezredes, a gyöngyösi méntelep parancsnoka anyósát gyászolja. Brodszky Dezső dr. ügyvéd, a m. kir .Kúria ügyvédi tanácsának volt tagja. Pest vármegye tb. főügyésze, április 14-én, éltének 65-ik évé­ben, hosszú szenvedés után elhunyt. Varga Ottó ciszterci tanár, a budapesti Szent Imre-gimnázium tanára, vasárnap, 38 éves ko­rában elhunyt. Deutsch Izsó április 9-én váratlanul, szívszél­­hüdés következtében, 65 éves korában meghalt özv. Ráth Lipótné szül. Goldberg Mariska életének 82-ik évében elhunyt. A megboldogult­ban Szákó Sándor dr. budapesti ügyvéd anyját vesztette el. Temetése kedden délben fél egy óra­kor lesz a rákoskeresztúri szr. temetőben (Min-,­den külön értesítés helyett.) Belgr­ádból jelentik: Szombatról vasárnapra virradó éjszaka szívszélhű­dés következtében vá­ratlanul elhunyt Nyárafdi Dénes dr. krizsevei püspök, a jugoszláviai görög katolikus egyház feje. Nyárady 1874-ben született és most készült ünnepelni püspökké szentelésének huszadik év­fordulóját. — Rosenbaum orth. kóser penzió Siófokon meg­nyílt. Husvétra szeretettel várja kedves vendé­geit. Előjegyzések április 20-ig. Rosenbaum penzió, Siófok, Happ-villa. BEKÜLDÖTT HÍREK Előadások kedden, április 16-án: Dalm­ady Zoltán-emlékelőadás az orvosok turistaegye­­sületében. Április 17-én, szerdán este 7 órakor tartja a Budapesti Orvosok Turista Egyesülete évi közgyűlését, melyen a dr. Dalmady Zoltán-emlékelőadást Fritz Gusz­táv dr. egyetemi rk. tanár „Gyó­gyszerhatások véreső okairól“ cimen tartja. Az emlékelőadás a Fészek Klub­ban (VII., Nagyatádi Szabó­ utca 36 lesz. Vendégeket szí­vesen látnak. Belépődíj nincs — Várnai Zseni előadása a­­Magyar Zsidó Szabadegyetemen. A zsidó nő szociális kérdései cimen április 18-án, csütörtökön este Val órai kezdettel tartja meg előadását Várnai Zseni a Gold­­mark-teremben, a Magyar Zsidó Szabadegyetem elő­adássorozatában. Vendégeket szívesen lát a vezetőség. Ugyanaznap este 19 órai kezdettel a P. I. H. Teréz­városi ifjúsági csoportja Várnai Zseni-ünnepélyt rendez. Bevezetőt mond Bibáry Géza dr elnökhelyettes. Közre­működnek: Rácz Valy, Millinger Margit, Balla Erzsébet Kelen Hóra és Palotai Erzsi. Zongorán kísérnek: Mar­­git­ay Hichárd és Bíró József zeneszerzők. — A Budai ZIr. Nőegylet székháziban (Keleti Károly­ utca 22) ked­den műsoros teadélután lesz az árvízkárosultak javára Gárdonyi Albert: Politikai sajtónk kezdetei az egykorú irodalom tükrében. Zehery Lajos: A sajtókamarára vo­natkozó szabályozás a tanelvei (Sajtótudományi Társa­ság, Pátria Klub, délután 6A — Szél Tivadar dr.: A halálokok nemzetközi összehasonlítása. Roehlitz Gyula: A statisztika adatá­nak számszerű és grafikus kimuta­tása (Statisztikai Társaság. Keleti Károly­ utca 7 dél­után 5.)­­ Nagypataky Gyula dr.: Sportsérülések (Köz­­egészségügyi Egyesület, Közegészségtani Intézet, Ester­­házy-utca 9 este fél 7.) - Puder Sándor dr.: Korszerű tertegyógyászat - haladó tüdőkórtan. (Orvosi Kaszinó, Andrássy-ut 2, este háromnegyed 7.) — Hallos György: Uj módszerek rádiózavaroknak csökkentésére a vevő­­készü­lkben. (Elektrotechnikai Egyesület, Honvéd­ utca 22, délután 6.) - Ábrahám A Ambrus: Az idegrendszer, amilyennek én látom. (Természettudományi Társulat, délután 6.) — A Magyar Nagyothallók Országos Egyesü­­leti-Seó Stolmár László dr. tivakorlóiskolai igazgató elő­­adást tart (Mária Terézia­ tér 8. délután 6.) Elmaradó előadás: A Magyar-Német Társaság 18-ára hirdetett előadása Spranger professzior akadályoztatása miatt elmarad. Az előadást Spranger professzor később közlendő időpont­ba fogja megtartani. ____________________________ + AUTOKRAT 4 Terv véd amerikai rendszerű, rugó nélkül­. SERVKÖTŐ Éjjel, nappal viselhető könnyű külleme* egyoldali P 1A. MAUTNER 1 ,K­ 11 PM V Báthory-u 15. 10-ei vill. végáll Tel. 117-943. Prospektus díjtalan SZÍNHÁZ A százéves Nemzeti Zenede jubileumi ünnepségei A Nemzeti Zenede fennállásának 100. évfor­dulóját nagy jubileum keretében ünnepelték meg. A díszközgyűlésen Zichy János gróf mon­dott elnöki megnyitót. Megemlékezett Horthy Miklós országosának 20. évfordulójáról és Isten áldását kérte Magyarország kormányzójára. A megjelentek felállva perceken át lelkesen ünne­peltek. Az elnök a továbbiakban hangoztatta, hog£ a Nemzeti Zenede 100 éve nélkül nem áll­hatnánk a zenekultúra mai magaslatán. Közölte, hogy a kultuszminiszter jelentős állami támo­gatásban részesíti a Nemzeti Zenedét A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Pap Viktor „A Nemzeti Zenede 100 éve“ címmel vá­zolta a Nemzeti Zenede munkásságát. Márkus Jenő dr. alelnök beszámolt a Nemzeti Zenedének a magyar kultúra szolgálatában elért eredmé­nyeiről, ezután Fáy István kultuszállamtitkár szólalt fel. Visszapillantást vetett Liszt Ferenc korára, megemlékezett Mátray Gáborról, Zichy Géza grófról és Hubay Jenőről, s megállapította, hogy a mai vezetőség méltó elődjeihez. Né­meth­y Károly tanácsnok a székesfőváros közön­sége nevében üdvözölte a Nemzeti Zenedét és bejelentette, hogy a főváros 12.000 pengő rend­kívüli segélyt bocsát a Nemzeti Zenede rendel­kezésére. Az üdvözlések során Isoót Kálmán dr., a Zene­művészeti Főiskola, Székelyhidy Ferenc dr., az Operaház, Hegedűs Tibor, a Színművészeti Aka­démia, Kertész K. Róbert a Budai Zeneakadé­mia, Geszler Ödön, a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola, Sugár Viktor, a Koronázó templom Ének- és Zenekara, Szegő Sándor, a Budai Da­lárda, Dunai Jenő pedig a Magyar Dalosszövet­ség nevében üdvözölte a Nemzeti Zenedét. A díszhangversenyen hétfőn este a Vigadó­ban megjelent Magyarország Kormányzója, to­vábbá hivatalos, művészi és társadalmi notabili­­tások igen nagy számban. Az ünnepi koncert előtt vitéz Somogyváry Gyula dr. mondotta el Prológusát, majd a jelenlegi növendékek mű­­sorszámai következtek. Zichy Géza gróf, Hubay Jenő és Liszt Ferenc műveit adták elő zenekar­ral, Szőke Tibor, Fráter Gedeon és Pécsi István vezényletével, R. Raskó Magda, Angyal Nagy Gyula szólóival. Szünet után a volt növendéke­ket: Kresz Géza (Joachim változatainak előadá­sával), Gy. Márkus Lili (Liszt a-dal versenyé­vel), Koretz Endre (Liszt-dalokkal) és Feren­­csik János Rékai Nándor Csürdöngölőjének és a többi számok zenekari kíséretének vezénylé­sével képviselte. A nagysikerű hangversenyt a közönség lelkes tetszéssel fogadta. A magas­­szinvolnalú díszhangversenyt a Kormányzó is legteljesebb megelégedéssel élvezte, többször fejezte ki elismerését a mellette ülő gróf Zichy Jánosné és Hómon Bálintné előtt. A Kormányzó távozásakor melegen gratulált a Zenede elnök­ségének és sok sikert kivánt a Zenede további, a magyar zenei élet ápolása terén kifejtendő munkásságához Az ünnepségeket hétfőn este társasvacsora fejezte be a Fészek Művészek Klubjában. »Csak szünetet tartunk« — mondja Kertész Dezső igazgató Mi történt a Royal Színházban Jelentettük, hogy múlt hét elején a Royal Színház bezárta a kapuit, hogy csak pénteken nyissa meg újra. Pénteken valóban játszott is a színház társulata, szombaton azonban ismét sötétség fogadta az érkezőket az előcsarnokban. Színházi körökben az a hír terjedt el, hogy a Royal Színház végleg beszüntette az előadásait. Kérdést intéztünk Kertész Dezsőhöz, a színház igazgatójához, aki a következőket mondotta: — Nem tagadom, hogy a Royal Színház bizonyos anyagi nehézségekbe került, de mind­járt hozzáteszem, hogy ezek a nehézségek minden valószínűség szerint rövidesen meg­oldhatók lesznek. A színház, amelyet egy és háromnegyed év óta vezetek, mindeddig szé­pen működött és száztíz alkalmazottjának biz­tosította a tisztességes megélhetést. Az utolsó hetekben a látogatottság érezhetően csökkent, amit főként azzal magyarázok, hogy a szom­szédságban megnyílt a Magyar Színház és éppen operettet mutatott be, ami rendkívüli konkurrenciát támasztott nekünk. — Most sem kerültek volna nyilvánosságra a nehézségek, ha a zenekarnak egyik tagja fel nem szólítja a kollégáit, hogy tagadják meg közreműködésüket az előadáson. Ilyen körülmények között egyelőre nem tartunk előadást, de a színház jövő hét végén minden bizonnyal újra megnyílik. Már a következő újdonságra is készülünk: Soproni-Németh­ An­tal „Ártatlan vőlegény“ című zenés vígjátékát mutatjuk be következőnek. Nem felel meg tehát a valóságnak, hogy „a Royal Színház bezárt", csupán annyi, hogy: „a Royal Szín­ház szünetet tart". Értesülésünk szerint a Royal Színház ügyé­vel a Színészkamara is foglalkozik, mert fontos érdeknek tekinti, hogy a színház alkalmazottai ne maradjanak kenyér nélkül a szezonnak ilyen késői hónapjában, amikor az elhelyezkedés m­ár teljesen lehetetlen a számukra. Díszelőadás az árvízkárosul­tak javára A magyar művészet vitéz Nagybányai Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját kéri fel az árvízkárosultak javára rendezendő reprezentatív előadás fővédnökévé. A nemzeti társadalom min­den rétege egyformán meghozza áldozatát az árvíz- és belvíz okozta károk orvoslására. A magyar művészet is ki akarja venni részét ebből a munkából. A magyar művészvilág legelőkelőbb vezetői mozgalmat indítottak egy reprezentatív, méreteiben nagyszabású művészi esemény rende­zésére. A művészi esemény a m. kir. Operában egy teljes estét töltene be. Az est egész jöve­delme az árvíz- és belvízkárosultak megsegíté­sét szolgálná. Hír szerint április 22-re terve­zik az előadást, amelyet a rádió is közvetíteni fog. Az est iránt máris nagy érdeklődés mutat­kozik. A tavalyi meghívó... Vasárnap tartotta idei közgyűlését a „Magyar Nyugdíjas Színészek Egyesülete". Az összejöve­telnek egyik legmegkapóbb mozzanata az volt, amikor Pintér Imre elnök felszólítására a szegény öregek, akik havi néhány pengő „nyug­díjon" tengődnek, harminchét pengőt gyűjtöttek össze az árvízkárosultak segélyezésére. Pedig ezek a veterán művészek maguk is mennyire rászorulnának a segítségre! Annyi pénzük nem volt, hogy a közgyűlési meghívót kinyomtas­sák: a tavalyi meghívót javították ki kézírással. Ennek a hívására csoszogtak be a külvárosok­ból és mellékutcákból a régi színészet meg­rokkant hősei, hogy adakozzanak azoknak, akik talán még náluk is szegényebbek. Zenevilás Zino Francescotti május elsején ismét Buda­pestre jön és a Vigadóban hangversenyt ad. Földes Andor zongoraművész nagy sikerrel koncertezik az Egyesült Államokban. Ligeti Dezsőt, a kitűnő fiatal baritonistát a manilai zeneműv­észeti főiskola tanárnak hívta meg. Ligeti májusban utazik Manilába. * Ma van a premierje Palugyay Győző Viktor szűcs új üzletének, Váci-utca 15. Látványosság. (Bécsi-utcában megszűnt). * Szenkár Dezső sanszon-estje. Szenkár Dezső a kitűnő zeneszerző szép nagy sikerrel tartotta meg vasárnap este a Zeneakadémián szerzői estjét. Színházi életünk számos kiválósága mel­lett a legnevesebb sanszon-énekesnők és éneke­sek csaknem kivétel nélkül felléptek a népszerű komponista koncertjén és a szerzővel együtt va­lamennyiüknek meleg ünneplésben volt része. PESTI SZÍNLAP ««• Jubileumát ünnepelte Óbudán Tímár Béla, a vidéki színpadok egykor igen népszerű művésze, aki nem kevesebb, mint ötven éve működik a színészpályán A jubileumi ünnepségen — amelyen különben sok neves művész működött közre — színre került A cigány egyik felvonása is, amelynek így festett a színlapja: Az öreg cigány: Tímár Béla A leánya, a leánya A veje, a veje. Az ünnepelt öreg művésznek felesége, T. Riskó Ilona is főszerepet játszott a darabban. Timár Béla veje, Acsay Rezső, a Belvárosi Színház tagja, leánya pedig, A. Timár Aranka, szintén színész. Az öreg művésznek és a családi társulatnak sokat tapsolt a Kisfaludy­ Színház zsúfolt néző­terének közönsége. „Fadöntés“ A londoni The Royal Photographic Society most rendezi tavaszi tárlatát. Hetvenhárom pompás fényképet állítottak ki a kiállításon, melyek közül a katalógus mindössze nyolc másolatot — a legművésziebbeket — közölt Ezek között szerepel egy magyar fiúnak König Györgynek Lumbering (Fadöntés) című fel­vétele. A fiatal König György, aki ezúttal má­sodszor szerepel az angol kiállításon, a Korda­­stúdióban tanulta ki a fotografálást, melyet, mint ez az eredmény is igazolja, művészi tökélyre emelt. Apró hitek A Fővárosi Operettszínház bemutatja a Csikós című Szigligeti-népszínművet, Móricz Zsigmond átdolgozásában. Megemlékeztünk róla, hogy a Hendy-Bendy néven ismert egyiptomi artista, akit polgári nevén Fuad Makarius-nak hívtak, Budapesten elhunyt. Családja, amely az egyik legnagyobb egyiptomi napilap tulajdonosa, hazaszállíttatja Hendy­ Bendy holttestét. Május 11-én mutatja be a Nemzeti Színház a Romeo és Júlia új szereposztását, Szeleczky Zitával és Szabó Sándorral a főszerepekben. A Kamara Varieté, a főváros népszerű és nívós kis szórakozóhelye e hónap 18 án mu­tatja be új műsorát „Ez“ a csodák csodája összefoglaló címmel. •3 Olasz-magyar kulturest A Baross Női Tábor magyar-olasz díszestélyt rendezett hétfőn. Az estre egymásután érkeztek az előkelőségek, élükön Auguszta királyi herceg­asszonnyal. A budapesti olasz fascio több vezető tagja is eljött A Baross-palota Lasz­­termében zsúfoltságig telt széksorok előtt nyi­totta meg az estet dr. Spur Endréné, majd fel­hangzott Vaszy Viktor vezénylésével a Palestrina­­kórus magyar és olasz himnusza, amelyet a közönség állva hallgatott végig. Ezután Herczeg Ferenc tartott előadást: „Mit tett a fascista Olaszország Magyarországért­“ címmel. Kifejtette, hogy minden fantáziával megáldott magyar embernek tulajdonképpen két hazája van: Magyarország és Itália. Itália nekünk, magyaroknak az élet országa . . . Az olasz föld csodálatosan gazdag termőtalaja mindennemű emberi nagyságnak. Az olasz lélek úgy emeli magasba a zsenit, mint a napsugár a szivárványt. Ha Benito Mussolini lángeszé­ről beszélünk, ne feledkezzünk meg az olasz nép csodálatos tehetségéről, amely felismerte és vezérévé avatta. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy Itália olyan pillanatban nyújtotta felénk baráti jobbját, amikor Magyarország a porban feküdt. Soha nem szűnő hálára kötelezte a magyarságot Olaszország, amikor megnyitotta csapataink előtt a magyar Felvidéket. Az olasz nép baráti keze mentette ki nemzetünket lelki válságából. Hálával tartozunk az olasz királyi és császári párnak és a Duce-nak, aki dübörgő hangon emlékeztette a világot Magyarország elévülhetetlen jogaira. Olaszország hálás, meg­bízható barátot szerzett és jól tudjuk, hogy Itália őrködik Pannónia békéje és szabad fejlő­dése felett Herczeg Ferenc olasz nyelvű beszé­dét, amelyet dübörgő tapssal fogadott a hallga­tóság, magyar nyelven is elmondotta. Majd Németh­y Ella, az Operaház örökös tagja adott el­ő nagy tetszés mellett ollasz operarészleteket. Rodolfo Mosca, a páviai egyetem tanára, s a Pázmány Péter Tudományegyetem meghívott tanára a magyar-olasz kapcsolatokról tartott ezután előadást.­­ A mai időkben különösen nagy súlya és fontossága van azoknak a kap­csolatoknak, amelyek a szellem és a mű­veltség közös eszméin alapszanak. Az évszázados olasz­magyar kulurkapcsolatok az utolsó húsz év alatt óriási mértékben kifejlődtek. Érdekesen fejtegette a honfoglalás koráig visszatekintő olasz-magyar kulurkapcsolatok fejlődését és hangoztatta, hogy ezeknek a kapcsolatoknak nemcsak a két nemzet, hanem egész Európa hasznát látja. A nagy tapssal fogadott olasznyelvű előadást Zilahy Farnos Eszter tolmácsolta magyar nyelven. Szalay Eszter operaénekesnő Leoncavallo Mattinata-ját, Verdi Trubadur-jának Leonora­­áriáját és Giordano „Caro mio hen“-jét éne­kelte el nagy tetszés mellett. Doll­én Klára hegedű­művésznő nagyhatású számai után a Palestrina-kórus énekszámai zárták be a mű­sort. Hangversenyek Rajna Arigl no­rma tartja vidám estjét. Z. K9. 20 kiváló közre­működő, 3 órás vidám műsor. (Rózsavölgyi). SZÍNHÁZI MŰSOROK: NEMZETI: Kurulyaszó (kezdete %8). III. bérlet .NEMZETI KAMARA: Feleség (kezdete 8). VÍG: Első szerelem (kezdete 8). BELVÁROSI: Espresso (kezdete 8). AN­DRÁSSY: Pezsgő- vacsora (kezdete 8). MODIUM: Ami az Élő Tárlatból kimaradt (kezdete I ESTI: Nem vagyunk házasok (kezdete 8). MAGYAR: Tokaji aszú (kezdete 8). KAMARA VARIETÉ: Mozi a színházban (és­­9). FŐVÁROSI OPERETT: Három Huszár (kezdete 8). . .RZSÉBET­VÁROSI: Tavaszi mámor (kezd Vitt és Yi ■rtZSEFVAROSI: Jó házból való urileány (Miß és Vi KISFALUDY: Maya (kezdete és V69). KOMBIM­A: Hévvel a szabadba (kezdete %9). Jövő vasárnap délelőtt «r» Ilin: „ a Rédlus fil­m­sim­hézhatv 11A : Kacagó gyengekmatiné"a Filmen: Walt Disney legszebb színes filmjeit A színpadon: Medgyaszay Vilma. — Bűvész. — Paprikajancsi. — Kutyaszínház és minden... Konferál: L. AKN­EI II BÁCSI Jegyek az Újság kiadóhivatalában válthatók! (Aradi­ utca 10. és VII., Erzsébet körút 43.)

Next