Ujság, 1941. június (18. évfolyam, 124-146. szám)

1941-06-21 / 139. szám

8 — A tizenhatodik. Szombathely­ről jelentik, hogy az ottani bába­­képzőintézetben hozta világra 10-ik gyermekét Szabó Lajosné 41 éves asszony, akinek férje Kenyériben gazdasági cseléd. A házaspárnak 12 gyermeke van életben. Az új­szülött keresztapjának a kormány­zót kérik fel. — öngyilkosság a fogdában. Szol­nokról jelentik. A mezőtúri rendőrség kisebb bűncselekmény miatt őrizetbe vette Csáki Sándor 30 éves szövőgyári munkást. Csáki egy őrizetlen pillanat­ban elkeseredésében a rendőrség cel­lájában felakasztotta magát. — Heim Jaques valutaügye. Heim Jacques, aki évtizedeken keresztül vezetőszerepet játszott a budapesti tőzsde életében, évek előtt elköltözött az országból, de irodáját dr. Fehér Imréné vezetése­ alatt fenntartotta. A valutaügyészség megállapítása szerint Fehérné hiányosan könyvelte a cég bevételeit és így nagyobb összeget küldött ki külföldön élő főnökének. A bíróság ezért 1000 pengő pénzbün­tetésre ítélte, viszont Heim Jacques-ot kötelezte 34.300 pengő megfizetésére. Ezt az ítéletet most a tábla jogerőre emelte. — Felrobbant a bádogdoboz. A jó­zsefvárosi pályaudvar mellett Csobán Pál ötvenhároméves napszámos bá­dogdobozt talált, amelyet csavarhúzó­­val akart felnyitni. A doboz felrob­bant és a napszámost mellén, karján és fején megsebesítette. A mentők sú­lyos állapotban vitték a Magdolna­­kórházba. Megindult a nyomozás an­nak tisztázására, mi lehetett a felrob­bant bádogdobozban.­­ A csavargőzösjáratok megindítása Budapest és Tahi között. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. közli, hogy a Budapestről vasár- és ünnepnap kivételével naponként 18 óra 15 perckor, Tahiból 8 óra 5 perc­kor induló csavargőzös járatot június 23-án a hegymeneti járattal megin­dítja. — Halálozás. Rómából jelentik: Ja­copo Gasparini, a keletafrikai kor­mányzati hatóságok mellé kiküldött gazdasági és ellátási főbiztos a napok­ban Ergireánan megnyit. Sírkőavatás. Pestszenterzsébeten va­sárnap délelőtt 11 órakor avatják fel a régi temetőben néhai Rittersporn Mór szentegyleli alelnök síremlékét.­­ A céltudatos egészségápolás egyik legfontosabb szabálya az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserű­vizet igyon, mert ez a gyomrot és a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyag­cserét előmozdítja. Kérdezze meg or­vosát! A Magyar Fotokereskedők Országos Egyesülete csatlakozott a w­eekend-m­ozgalomhoz és ennélfogva az összes budapesti fotokereskedők üzleteiket a nyári hónapokban szombat délután két órakor zárják. beküldött hírek A Magyar Tudományos Akadémia III. osz­tálya hétfőn, június 23-án délután öt óra­kor felolvasóülést tart. Iskolai találkozók. Az Izabella- és nagy­mezői u­teai felsőkereskedelmi iskolák volt növendékei június 25-én, szerdán este nyolc órakor ta­rtják találkozójukat a Vilma ki­­rályné­ út 20. szám alatti Fasor-kertben. — A miskoli református főgimnáziumban 1931- ben érettségizett iskolatársak június 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartják tízéves találkozójukat a miskolci református gim­názium épületében. — A rimaszombati gimnázium volt diákjainak szövetsége a nyári szünet előtti utolsó vacsoráját június 23-án, hétfőn este 8 órakor tartja a Carlton­­szálló (IV., Mária Valéria­ utca 2) polgári étterméhez. Az Országos Vizsla Club július 21-től augusztus 1-ig vérebesek, vizslások, spániele­­sek, taxisok és tacskósok részére Gödöllőn 40 hallgató számára vadászkutyaidomitó­­tanfolyamot tart. A tanfolyamra jelentkez­hetnek hivatásos va­dászok, erdészek, erdő­őrök, vadőrök, vadászkutyakedvelők és mindazok, kik elsajátítani óhajtják, miként kell a vadászkutyákkal bánni és vadászni. A tanfolyam­­hallgatói napi 3,40 pengőért közös, ellátásban és élelmezésben részesül­nek. A tanfolyam díjtalan, csupán a vizsga­­díjért és oklevélért fizet minden hallgató 10 pengőt és 2 pengő bélyegilletéket. A magu­kat felvétetni szándékozók július 1-ig be­zárólag egyszerű levélben jelentkezzenek az Országos Vizsla Club titkárságánál (Buda­pest, IV., Gróf Károlyi­ utca 22 fosz. 3). Az érdeklődők ugyanott kaphatnak felvilágosí­tást. Megtartott előadás A Magyar Külügyi Társaságban Lob­­mayer Iván dr. legfőbb állami számvevő­széki osztályfőnök előadást tartott „Az ősi horvát nemzeti királyságb­ól. Az előadó, aki Zágrábban töltötte ifjú éveit, ahol édes­apja szülészprofesszor, író és unionista po­litikus volt, rámutatott arra, hogy a VII. században a sok horvát bánság közül elő­ször a Velebit és a Cetinje folyók között elterülő Fehér-Horvátország volt már föld­rajzi helyzeténél fogva is alkalmas arra, hogy innen induljon ki a horvátoknak egy­séges politikai élete. Végül felhívta arra hallgatósága ügyelmét, hogy az utolsó nagy horvát király, Zvonimir már Péter Kresi­­mir uralkodása alatt mint dán szoros ba­rátságot kötött László magyar herceggel, a későbbi Szent László királlyal. SZÍNHÁZ *.•*#,* ■ mmmmmMmmmmmBmmmaraMBnmamaaaMnam A Székesfővárosi Zenekar hangversenyei június 21-én, szombaton este hét órakor a Fővárosi Képtár kertjében. Évadnyitó díszhangverseny. Vezényel: Csilléry Béla. Közreműködik: Ud­­vardy Tibor és a BHÉV Liszt Ferenc Énekkar. Műsoron: Doh­nán­yi-, Visky-, Bartók-, Veress-művek és Kodály: Psalmus Hungaricus. Június 23-án, hétfőn este hét órakor a Fővárosi Képtár kertjében 1. Beethoven-est. Karnagy: Ferencsik János. Közremű­ködik: Ráskai Gizella, Basilides Má­ria, Rosier Endre, Littassy György és a Palestrina-kórus. Műsoron: Egmont­­nyitány, I. szimfónia és IX. szimfó­nia. Június 24-én, kedden este nyolc órakor az Állatkertben Wagner-est. Vezényel: Ferencsik János. Közremű­ködik: Müller Mária kamarénekesnő, Pilinszky Zsigmond és Keréh Endre. Műsoron: Walkür teljes I. felvonás, Tannhäuser- és Mesterdalnokok-nyi­­tány, Tristan és Izolda: Előjáték és Izolda szerelmi halála stb. Június 25-én, szerdán este hét órakor nép­szerű hangverseny a Fővárosi Kép­tár kertjében. Vezényel: Endre Béla. Június 26-án, csütörtökön este nyolc órakor 1. Csajkovszkij-est az Állat­kertben. Vezényel: Csilléry Béla. Köz­reműködik: Zöldy Sándor. Műsoron: Romeo és Julia-nyitány, hegedűver­seny, V. szimfónia. a Huszár Pufi Moszkvában. Huszár Károly, a népszerű komikus, aki az elmúlt szombaton feleségével Orosz­országon keresztül Amerikába utazott, távirati úton értesítette barátait, hogy szerencsésen megérkezett Moszkvába. A Forum tiroli filmje: Havasi vadmadár Égig érő havasok, alatta elnyuj­­lódzó virágos rét, szél járta kőszik­lák, egyszer kéken mosolygó, majd viharosan haragvó égbolt szolgál­tatják a legszebb és legfenségesebb díszleteket ehhez a filmhez, amely sokunk által oly jól ismert Tirol ózondús levegőjét idézi. Tobis film­gyár elküldte egyik kitűnő rendező­jét, Hans Steinhofot Tirolba. Ez az úr betelepedett Oetstaldban a Sal­den nevű faluban, néhány színészt magával hozott Bécsből, így a szőke fitosorra és fiúsan bátor Heidemarie Hathayer kisasszonyt, aki eddig Bécsben csak színházban játszott, vele jött az ismert híres tiroli szí­nész, Sepp Rist is, akiről nehéz el­dönteni, hogy jobb turista-e, mint művész. A rendező rendkívül ügyelt a film valódiságára, természetessé­gére, ezért a kisebb szereplőket le­hetőleg a környék falvaiból válo­gatta össze, a nagyobb szereplőknél pedig arra vigyázott, hogy lehető­leg tiroli eredetűek legyenek és dialektusuk megfeleljen a tiroli táj­szólásnak. A filmben egyébként dísz­let alig van és Havasi vadmadár izgalmasan vadregényes meséje ott játszódik a hegycsúcsok alatt meg­tört felhők árnyékában, vagy a forrón tűző alpesi napsugár köré­ben. A Havasi vadmadár az apró kis házaiban visszavonult és csak ma­guknak élő tiroliakról szól. Az egyik nagygazdának leánya a népi dráma hősnője. Ez a életrevaló és fiatal süldőlány szerelme körül bonyoló­dik a történet. Van egy jelenete a famnek, amely a néző idegeit ala­posan próbára teszi, ez pedig ennek a fiatal lánynak és egy hatalmas kőszáli sasnak élet-halál harca az egyik hegycsúcs sziklahasadékában — a sasfészek felett. A leány elha­tározza, hogy megszerzi magának a sasfiókot. Szinte istenkísértés az, amit tesz. Egy szó­­kötélen csüng s mérhetetlen mély szakadék felett, amikor végre eljut a sasfészekhez. Az öreg sas azonban észreveszi a leányt, aki a veszélyről mit sem tudva nyílt a fióka után. A raga­dozó mint valami stuka csap le a leányra, aki egy kis késsel védeke­zik a hatalmas madár meg-meg­­újuló támadásai ellen. Idegfeszítő pillanatok ezek, már-már úgy néz ki a dolog, hogy a leány elveszti idegeit, erejét és a hatalmas vad a mélységbe rántja . .. .A film egyike a legérdekesebbek­nek és legszebbeknek, amit hasonló zsanérban láttunk. Természetesen a Fórum mutatja be. Légy résen Andy Heardy! A jól ismert, any­­nyira kedves ameri­kai bíró-család tag­jai, melyek egész film­sorozat révén lettek barátaink, ezúttal a Casino-mozi vetítő­vásznán jelennek meg előttünk. A bölcs apa és bíró, Lewis Stone, a nagyon is csinos kislány, Cecilia Par­ker és főleg a ka­­maszsorba serdült en­nivaló csirkefogó, Mi­ckey Rooney. És a többiek körülöttük, akiknek sorában ez­úttal néhány ragyogó szépségű fiatal színésznő szerepel. Akárhányszor látjuk is viszont ezt a derék,­­tipikusan amerikai, modern polgárcsaládot, mindig jobban és job­ban a szívünkhöz nőnek. Még akkor is, ha a történetük, mely előttünk bonyolódik le, ezúttal nem is olyan sikerül­ és kerek, mint ahogyan ezt tőlük megszoktuk. ÚJSÁG SZOMBAT, 1941 JÚNIUS 21 75 Az elmúlt színházi évad utolsó ju­biláns előadása szerdán lesz a Ma­gyar Színházban. Ezúttal kerül színre 75-ödször az Andrássy Színház nagy­sikerű darabja: Egyszer megcsallak. * Demiány Éva Nagyváradon. Demiány Éva, a tehetséges fiatal szavalóművésznő nagy sikerrel vendég­szerepeit Nagyváradon. A közönség szavalóestje iránt olyan érdeklődést tanúsított, hogy azt meg kellett ismé­telnie, azonkívül meghívták, hogy az ősszel ismét tartson előadást Nagy­váradon. * Zeneiskolai vizsgahangverseny. Igen jól sikerült vizsgahangversenyt rendezett Zengő Ibolyka zeneiskolája a hegedűnövendékek részvételével. Kü­lönösen kitűntek: Hübsch Ági és Me­litta, Darvas Tamás, Dávid Évi, Ádler László, Fischmann Ibolyka, Singer Zsuzsi, Alter Ági, Breitner Tamás, Kammer Zsuzsi. Zongorán kísért Frak­­nói Károly karnagy. KODÁLY: PSALMUS Ma este 7. Károlyi-kert, vez.: Csilléry, közr.: Udvardy, Liszt Ferenc Kórus SZÍNHÁZ! MŰSOROK: MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: Szentivánéji álom (9). VTG: Nem lehessen tudni (948). MAGYAR: Egyszer megcsallak (18). ERZSÉBETVÁROSI: Becskereki menyecske (este 949). NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK: Sokludó fiú (4). — Toldi (8). MAGYAR MŰSZÍNKÖR: Meseáruház (966. 8) FÉNYES-CIRKUSZ: Egy asszony, hét párduc; Magyar csoport (délután 4 és este 8). IS SO ZS M­ummmmmamBtmm Charles Boyer Boyernal, olyan rangja van a pesti közönség előtt, amelyet talán soha­sem fog elérni más filmszínész, így a nyár moziidényének nagy attrak­ciója, hogy Boyer neve újra egy pesti premier-filmszínház műsorára került. Eszményi asszony című nagy sikert aratott filmjét tűzi újra műsorra a Scilia-filmszínház a közeljövőben. Bo­yer „eszményi asszonyát“ szintén közkedvenc eleveníti meg: Katherine Hepburn. tMo/Zl MÜ&Chok CSz. *­* szombat, v vasárnap ü *=» ünnep.) ADMIRAL. A szerelem nem szégyen. (964. 946. 968, 9610, v. és v.: 962-kor is.) Vas. d­e. 11-kor: A szerelem nem szégyen ALKOTÁS. Hamispénz. (944, V*6. 948. 9410, v. és v.: 942-kor is.) Vas d­­e 11-kor: Emmy. ANDRÁSSY. Frankenstein Ha (844, %6, 948, 9410; v. és v.: 942. 944. 946, 8. 10.) Vas. délelőtt 11 órakor: Pepita kabát. AT R I II M. Buvárkajók nyugatra. (966. 968. 961­, sz., v. és v.: 964-kor is) BELVÁROSI Madarász. (4, 6, 8. 10, v. és v.: jobb t.: 2-kor is, bal t.: %5. 947.) BELVÁROSI HÍRADÓ. Belső hadosztály. — ügető-derby. — Rajzos híradó Grönlandról. — A tobruki csata. — Magyar, Ufa- és Fos-híradók. — Színes rajzfilm. — Folyt, egyórás előadások 10—24 óráig. BODOGRAF.­A 3 Codona. (964, 966, 968, 9610. v. és v.: 962-kor is.) BROADWAY. Elkésett levél. (964, 966 968, 9610. sz., v. és v­: 962-kor is.) BUDAI APOLLO. Madarász. (965, 947, 9. v és ű.: 962, 964, 966, 968, 9610.) Vas. d. e. 11-kor. Bőrharisnya CAPITOL. Árvíz Indiában. (964, 966, 968, 9610, v és v.: 962-kor is.) CASINO. Légy résen Andy Hardy! (Hő, 948, 9410, sz., v. és v.: 964kor is.) CITY. Megéri««. (91S, 448, 1410. »*., v. és ü.: 944-kor is.) (' O R S O. Az asszony, az orvos és a har­­­­madik. (966, 968, 9610. sz., v. és v : 964-kor is.) CORVIN. Bünhüdés. (964, 966, 968, 9610; v. és ü.: 962kor is.) DEC­SI. Fiatal ördögök. (Hő V.. 9610. sz.. v és ü.: 964-kor is.) ELDORÁDÓ. Szajnaparti szerelem. (4, 6, 8, 10, v. és v.: 2-kor is.) Vas d. e. 11 és 0l-kor: Tűz az Óceánon. ELIT. Egy életen át. (4, 6, 8, 10.) FORUM. Havasi vadmadár. (Sz. és v.: 944, 946, 968, 9410.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Belső hadosztály. - Ügető derby. — Rajzos híradó Grönlandról. — A tobruki csata. — Magyar, Ufa- és Fox­­hiradók. — Színes rajzfilm. — Folyt, egy­órás előadások 9—24 óráig. — Hütött nézőtér! HOLLYWOOD. Tokaji aszú. 964. 966, 968, V2IO.) IPOLY. A no­redaraei toronyőr. (5. 948, 9610, v. és fi.: 943-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Riói rejtély. JÓZSEFVÁROSI. Hollywoodi varázs. (964, 966, 968, 9610, v. és v.: 962-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: A vén lány. KAMARA Halálraítéltek. (11. 2, 4. 6. 8. 10.) KORONA. Balkezes angyal. (964 , 946, 968 9610, v. és v.: 962-kor is.) LLOYD. Szivek muzsikája. (966, 968, 9610, v. és v.: 964-kor is.) NYUGAT. Kacagó műsor. (965, 7. 9610, sz.: 4. 6. 8. lö­ v. és ü.: 2-kor is.) ODEON. 9 agglegény. (945, 947, 9410. sz.: 964, 966, 968, 9610, v és v : 962-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: A hölgy egy kissé bogaras. ORIENT. Balkezes angyal. (964, 946, 968, 968, 9610, v. és ü.: 962-kor is.) OTTHON. Jöjjön elsején. (944 , 946, 948, 9410, v és ü.: 942-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Garszinlakás kiadó. PALACE. A Manderley ház asszonya. (11. 2. 965. 7. 9610.) PATRIA, tokaji aszú. (4. 6 8. 10. v és ü.: 2-kor is.) D A D I N­ S. Nászút Haitiba. (966, 348. %10. 14 sz., v. és ü.: 964-kor is.) REX. Madarász. (965, %7, 9. sz.: 964, 326, 968, 9610, v. és v.: 942-kor is.) Vas. d. e. 11 órakor: Rin-Tin-Tin, a hegyek hőse. Rí ALTÓ. Garcia futárja. (11. 1. 3. 5. 948 9610.) R­oyal apollo. Okosjog. (946. 968. 9410. sz., v. és v.: 4. 6. 8. 10.) SAVOY. Tokaji aszú. (964. 966. 968. 9610 v. és fi.: 962-kor is.) C C A L A. Egy lány, aki mindent Ind. (946 , 948, 9410, sz., v. és v.: 3-kor is.) STÚDIÓ. Elveszett a feleségem. (964, 966, 968, 9610, v. és v.: 962-kor is.) TIVOLI. 9 agglegény. (944, 946, 948, 910, v. és v.: 942-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: A hölgy egy kissé bogaras. TURAN. Madarász. (11. 962. 4. 6, 8. 10, v. és v.: 11. 2. 4. 6. 8. 10.) Vas. d­e. 11-kor: Madarász.­­J R A N I A. Buvárhajók nyugatra! (5 948 a 9610. sz., v. és v.: 943-kor is.) VESTA. Balalajka. (11. 942, 964, VI6, 968 9610. V. és v.: 11. 2, 4. 6, 8. 10.) LÓSPORT Tátrai handicap Nagy mezőnyt várunk starthoz a szombati programm legfontosabb ver­senyében. A mezőny egyik tagja lesz a tavalyi győztes Vinkó H. is, mely ezúttal is győzelmi reményekkel in­dul. Kiemelkedő esélyek még Veritas, melynek legutolsó startja is győzelem­mel végződött és Simonét, mely régi képességeihez viszonyítva igen kedve­zően került ki a handicaper keze alól. Érdekes versenye lesz még a dél­utánnak a Szadai-díj, mely három jó háromévesnek, Lancasternek, Vendet­­tának és Coboldnak küzdelmét hozza. A Kétévesek versenyének finisében szerintünk Basalak és Pietrosz fognak részt venni. Jelöltjeink: I. Ukulele—Dewla. II. Lancaster—Vendetta. III. Basalak— Pietrosz. IV. Veritas- -Vinkó H. V. Zsebmetsző—Hannibal. VI. Mardau-ido­­mitás—Karani. VII. Vaklárma—Man Trésor. VIII. Guba—Sacrilege. MAGYAR LOVAREGYL­ET ma és holnap d. u. 3 órakor versenyt tart. DXIEWeTERS. Kezdő. Ladányi Lóránt: Kártyaakadémia, ára 3 pengő. Megrendelhető kiadóhivatalunk útján. Reménykedő. 1. Tartalékolhat, ha az ár­emelés életbeléptetése után vásárolta. Ha az áremelés előtt nagyobb mennyiség volt belőle, azt be kellett volna jelenteni. 2. El­szívhatja. 3. Tarthat tehenet, bármennyit és mint őstermelő a tejet bárkinek elad­hatja, ezt bejelentenie nem kell. E. F.-né, Zenta. A leányt a felszabadu­lás után azonnal elbocsáthatja, felmondás nem jár neki. Péterréve. 1. Két hét jár. 2. Azt még nem lehet tudni. Munkaidő. 1. Ez még csak javaslat és valószínűleg gondoskodni fognak arról is, hogy az alkalmazottak felváltva végezzék a munkát úgy, hogy a maximális munkaidőt ne lépjék túl. 2. Elgondolása megvalósítha­tatlan. Az újonnan felvett alkalmazottat nem bocsáthatja úgy el, hogy a régit meg­tartsa. K. A. 1. A hatóságtól függ, hogy el­fogadja-e a közjegyzőileg hitelesített máso­latot. Jogában áll eredetit követelni. 2. Le­velet eljuttathat, de pénzt nem. 3. Nem jár neki. Tudnom kell. 1. Azzal a megokolással nem válhat el, azaz a házasságot nem bont­ják fel. 2. Nem vásárolhat. Megoldás. Az arányszámot 12 plusz 3 százalékig emelheti, ha már előzetesen 8 százalékra lecsökkentette. Ha a fizetésben is ugyanaz az arány, úgy megadhatja az eme­lést. M. M., Újfalu. A gyermek után megilleti önt a járadék 5 százaléka. A feleség után nincs igényjogosultsága. Az OTI-járadékra nem terjed ki a drágasági pótlék. Nagyváradi: Az erdélyi törvény rendelke­zéseinek kell eleget tenni, mely rendelkezé­sek azonban nem írják elő a szülők szüle­tési helyének és évének igazolását. Nincs kizárva, hogy a polgármesteri hivatal a személyazonosság megállapíthatása érdekében kívánja ezeknek az adatoknak a feltünteté­sét, ami adott esetekben helyes is lehet, kiváltképpen olyankor, amikor olyan névről van szó, amely itt gyakran fordul elő. Az azonban bizonyos, hogy mégha fel is kell tüntetni egy-egy esetben a szülők születési adatait, igazolni azokat nem szükséges, mert a törvény azt nem követeli meg. T. Gy. Az 1875—1880. évi adóigazolás, adófelszóltással, régi adókönyvvel és más hasonló iratokkal is történhetik, mert nem magát az adófizetést, hanem csupán azt kell igazolni, hogy az adó előírása megtörtént. A szóbanforgó felszólítással azonban csak az 1875. évre vonatkozóan történhetik igazolás. Ha azonban — mint ebben az esetben — ok­iratilag igazolható, hogy az akkori adóköny­vek megsemmisültek és ha az egész időre igazolható ugyanaz az adóköteles foglalko­zás, amely már 1875-ben is megvolt, szó lehet arról, hogy a belügyminiszter el­fogadja ezt az igazolást. Ha pedig­ az 1875— 1880. évek alatt ingatlana volt az illető előd­nek, az ezt igazoló telekkönyvi kivonat tel­jes mértékben alkalmas az adóigazolásra. Érdeklődő, Budapest. Forduljon az OMZSA- hoz. Budapest, VII., Bethlen-tér 2. B. V., Komárom. Útlevél nélkül nem szállhat ki a Tisztviselő. Ha eddig minden évben ka­pott szabadságot, úgy ez megilleti most is, meg abban az esetben is, ha csak egy értel­miségi alkalmazottat tart a cég. Tizenhárom­­napi fizetéses szabadság illeti meg. Érdeklődő: Cégeket ebben a rovatban nem nevezhetünk meg. A budapesti telefonelőfize­­tők szaknévsorában megtalálja a címeket. A névsort az ottani postahivatalban megkap­hatja betekintés céljából. Érdeklődő: Zita királynő-itt. Háztartási alkalmazottnak nem jár fizetéses szabadság-Cica. Látatlanban nem mondhatunk véle­ményt. Forduljon állatorvoshoz. N. M., Kolozsvár. Ha az ellátást már az első bejelentés után kapta, úgy ez fizetés­­emelésnek tekintendő és mint ilyen, bejelen­tendő a félévi kimutatásban a kormány­biztosságnál. A fizetést ennek arányában még lejjebb kell szállítani. A redukciót csak a következő félévben kell végrehajtani. M. B., Mátészalka. 1. Jár a 8%-os fizetés­­emelés. 2. Minden évben jár a tanulónak a 14 napi fizetéses szabadság. H. G. Csak az Illetményhivatal állapít­hatja meg, szíveskedjék oda fordulni. Buda­pest, Pázmány­ u. 1. Tiszamenti. Nem alkalmazhatja, mert egész évi jutaléka nem haladhatja meg a 200 pengőt, márpedig, mint ön írja, az illetőnek félévi jutaléka is több 200 pengőnél. Délvidéki olvasó. 1. Megfelel a mi állami felsőipariskolánkban kiadott végbizonyítvány­nak. 2. Csak mint fizikai munkás, vagy mint rajzoló helyezkedhetik el. 3. Nem kell vizsga. Cs. K. Nem önt büntetik meg, hanem a munkaadóját, ha önt bejelentés nélkül al­kalmazza. Ezen nem változtat az, hogy a könyvelést ön a lakásán végezné. Dunai élet. A tilalom nem vonatkozik Önökre. Tépelődő anya. Mint laboránsnő, vagy műtősnő laboratóriumban, vagy kórházban sajátíthatja el a szakmát. Mindkét szakma ipari szakmának tekintendő és az alkalma­zott nem jelentendő be az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány­biztosságánál, s nem is esik bele az arányszámba. Ugyanez vonatkozik a fogtechnikusra és droglistára. E két utóbbi képesítéshez kötött iparág és csak kellő tanoncidő és segédi idő igazo­lása után önállósíthatja magát. Szövő. A felszabadulás napjától számí­tódik. Értelmiségi előfizető. Oldja meg úgy, hogy a segédet fél napig alkalmazza, ami által a fizetés tetemesen csökken. A 7 plusz 8 százalékos fizetésemelést nem kell meg­adnia, mert az arányszám nem engedi meg. Ami a 4. kérdést illeti, a munkaidő nem osztható be tetszés szerint, hanem minden nap csak négy órát foglalkoztathatja. Az állampolgársági bizonyítvány hatóságok előtt tíz évig érvényes. Minthogy levele szerint állampolgársági bizonyítványa 1940 március havában kelt, ez a bizonyítvány 1950 már­ciusáig érvényes. A tíz év letelte után a­i állampolgársági bizonyítványt kaphat, ha lakbizonylattal igazolja, hogy e tíz év alatt állandóan Magyarországon lakott. Nagy. Felvehet elsőnek zsidó üzletszerzőt. B. M. Földje nem igényelhető ki és nem is lehet kisajátítani. Kivételezettsége nem vonatkozik fiára, mert önnek nincs két nagy ezüst-, vagy egy arany vitézségi érme. Mezőkövesd. Ahol csak egy segéd van, ott az illetőnek nem jár fizetéses szabadság. D. E. Szüneteltetheti egy évig, de jelentse be az I. fokú iparhatóságnál. Régi előfizető. Saját használatára főzhet. c­s nmm MHÉWI Anglia és Napóleon harca a tengerek uralmáért CL :i.viA—X 600 nagyoldal,­ára fűzve 7.50, kötve 9.— pengő Cl kiadás C Minden könyvkereskedésben és IB­JSz-pavillonban kaphatók

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék