Ujság, 1941. augusztus (18. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-19 / 188. szám

KEDD, 1941 AUGUSZTUS 19 )<WuM ÚJSÁG KSZCAZDASACI UJSÁ6 Rendelet a köztámogatásra szoruló társaságok állami felügyeletéről A Magyar Távirati Iroda JHcnB: A 4600/1933. M. E. számú rendelet Intézkedik a köztámogatá­sban részesülő társaságok állami felügyeletéről. Az állami felügyeletet a Közérdekeltségek Felügyelő Hatósága gyakorolja. Az állami felügyelet intézményének célja a felügyelet alá eső vállalatok hatéko­nyabb működésének biztosítása. E cél ▼égett a Közérdekeltségek Felügyelő Hatósága részére biztosíttatott az a jogkör, hogy szükség esetén az ilyen társaságok vagyoni helyzetére tekin­tettel elrendelheti a méltányosság n­­yeinek szem előtt tartásával alkalma­zottak elbocsátását, nyugdíjazását, a személyi járandóságok csökkentését, a dologi kiadások apasztását és az Igaz­gatóság túlságosan nagy létszámának leszállítását. Az új alkalmazottak, elő­léptetések és fizetésemelések szintén csak a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának jóváhagyásával történ­hetnek. Az eddigi rendelkezések alapján azonban nem állott módjában a fel­ügyeletet gyakorló szervnek megaka­dályozni azt, hogy ilyen vállalatok ne adhassanak ingyenes juttatásokat olyan személyeknek, akik a vállalat­tal közvetlen szolgálati viszonyban nem állanak. Ennek a visszás állapot­nak rendezése szükséges s ezért a most megjelent 506/ 1941. M. E. számú rendelet felhatalmazza a Közérdekelt­ségek Felügyeleti Hatóságát arra, hogy az ilyen megfelelő ellenérték nélkül juttatott szolgáltatásokat megszüntet­hesse vagy a méltányosságnak meg­felelően csökkenthesse. Természetesen a rendelkezés nem akadályozza meg a jótékonysági vagy más közérdekű célt szolgáló szokásos juttatások fo­lyósítását. Mit kell tudniok az érdekelteknek a gabona kérdéséről ? Az au­gusztus 15-én megjelent hiva­talos lap kormányrendeletet közölt a gabona kiőrléséről. A rendelet figye­lembe veszi az új termés következté­ben beállott helyzetet és az utóbbi hónapokban kiadott különböző rende­leteket kisebb módosításokkal egy­ségbe foglalja. Az őrléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők: A kereskedelmi, vegyes és vámőrléssel foglalkozó malmok búzából legalább 82%, de legfeljebb 85%, rozsból leg­alább 73%, de legfeljebb 76% tiszta (nettó) súlyú lisztet kötelesek kiörölni. A kiőrlési százalékot mindig az őrlésre felöntött tisztítatlan búza, illetve rozs súlya után kell kiszámítani. A két­szeres kiörlése a rendelet értelmében a rozs kiőrlési arányával esik egy tekintet alá. A felőrölt gabona és az előállított őrlemények mennyiségét a kereske­delmi és vegyes őrléssel foglalkozó malinok kilogrammban kötelesek a Hombárnak bejelenteni. Ugyancsak kötelezi a rendelet a fent jelzett mal­mokat a kiőrlési százalék bejelenté­sére is. A bejelentés ebben az esetben is a Hombárnak küldendő meg. Búzát és rozsot kereskedelmi őrlés­ben csak vásárlásra jogosított és azok a malmok őrölhetnek, amelyek részére a Hombár őrlésre gabonát utal ki. A kizárólag vámőrléssel foglalkozó malom, ha műszaki berendezésével a rendeletben megállapított kiőrlési arányt elérni nem tudja, kérheti, hogy a kiörlési arányt a pénzügyigazgató­ság szállítsa le. A kiörlési arány a búzánál legfeljebb 78%-ig, a rozsból pedig legfeljebb 70%-ig szállítható le. A malomtulajdonos számára a műszaki hiányosságot az illetékes iparfelügyelő igazolja. A rendelet értelmében a vám­őrlésből származó őrleményt 20 órától reggel 6 óráig terjedő időben a malom­ból kiadni vagy elszállítani tilos. A földmívelésügyi miniszter megtekintené az öntözés­­ügyi munkálatokat Bánffy Dániel báró földművelésügyi miniszter Kállay Miklós ny. miniszter­rel, az Országos Öntözésü­gyi Hivatal elnökével, továbbá minisztériuma ve­­­zető tisztviselőivel, megszemlélte az Öntözésü­gyi Hivatal munkálatait. Elő­ször Hódmezővásárhelyen járt a mi­niszter kíséretével, majd Békésszent­­andráson megtekintette a nagy duz­zasztó és hajózó csatorna befejezés előtt álló építkezéseit és a Hortobágy­i—Berettyó-csatorna épülő árvízkapuját. Járt a miniszter Hajdúnánás közelé­ben is, ahol megnézte a tiszántúli nagy öntöző- és hajófőcsatorna meg­indult munkálatait, a nagy hortobágyi kísérleti telepeket és a többi tiszán­túli öntözőgazdaságokat és szivattyú­telepeket. A miniszter megelégedését fejezte ki a megszemlélt munkálatok felett. A tűzifa kereskedők kívánságai Az országos tüzelőanyagellátás kér­déseit vitatták meg a Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara által összehí­vott szakmai értekezleten. A legfonto­sabb és legsürgősebb megoldandó fel­adatként a fuvardíjak újabb megálla­pítását és annak viselésének tisztázá­sát jelölték meg. Különösen a kárpát­aljai fa fuvardíjtételeinek megállapí­tására volna sürgős szükség. Több fel­szólalás az illegális kereskedelem meg­fékezésére vonatkozott, különösen azt kívánták, hogy a szakmában járatla­nok és megfelelő telephellyel sem ren­delkezők, ne jussanak vásárlási és szállítási engedélyekhez. A felvetett kérdések végleges letárgyalása céljából a Kamara tágabbkörű szakértekezletet hív össze és ennek konkrét javaslatait felterjeszti a közellátási miniszterhez. A Kereskedelmi Hivatal kirendeltsége megkezdte működését Zomborban A M. Kir.­ Kereskedelmi Hivatal Zomborban kirendeltséget állított fel, amely meg is kezdte működését. A ki­­rendeltség vezetője Mátyas Sándor. A kirendeltség területi hatásköre kiter­jed Zombor városon kívül a várossal szomszédos járások területére. Borászati és kertészeti felügyelőséget kap Maros­­vásárhely A földmivelésügyi minisztérium ma­­rosvásárhelyi központtal a négy szé­kely vármegye területére kiterjedő hatáskörrel új szőlészeti és borászati kerületi főfelügyelőség felállítását ren­delte el. A kerület vezetésére Scholtz Albin kapott megbízást. Ugyancsak a négy vármegye területére kiterjedő kertészeti felügyelőséget is létesítettek és annak vezetésével Kránitz József felügyelőt bízták meg. Az Udvarhelyen felállított méhészeti kerület vezetésére Zoltánffy Kornél dr. méhészeti főfel­ügyelő kapott megbízást. Ezenfelül nö­vénytermesztési és növénynemesítési intézet felállítását is tervbe vették. országos vásárok Szeptember 7, vasárnap: Székel­yk­eresz­túr. Szeptember 8, hétfő: Akasztó (Pest), Du­­napentele (Fejér), Felsőireg (Tolna), Győr, Hosszúhetény (Baranya), Kismarja (Bihar), Kőszeg (Vas), Lajosmizse (Pest), Máriagyüd (Baranya), Nagyatád (Somogy), Recsk (He­ves), Szigetvár (Somogy), Szikszó (Abaúj- Torna), Tiszatarján (Borsod), Zsámbok (Pest), Székelykeresztúr. Szeptember 9. kedd: Akasztó (Pest), Bugyi (Pest), Cegléd (Pest), Diósjenő­­ (Nógrád), Enyíng (Veszprém), Fegyvernek (Jász-Nagy­­kun-Szolnok), Felsősegesd (Somogy megye), Füzesabony (Heves), Gyulakeszi (Zala), Kocs Komárom), Lovasberény (Fejér), Megy­aszó Zemplén), Nagycsákány (Vas), Németboly (Baranya), Oskü (Veszprém), Pápa (Veszp­rém), Pécel (Pest), Rétság (Nógrád), Sza­­mosszeg (Szatmár), Szikszó (Abaúj-Torna), Szőllősgyörök (Somogy), Szőny (Komárom), Tiszatarján (Borsod), Und (Sopron), Vásáros­­miske (Vas), Zalaegerszeg (Zala), Ispánmező, Királydaróc, Páncélcseh, Székelykeresztúr. Szeptember 10, szerda: Balatonfüred (Zala), Biharkeresztes (Bihar), Diósviszló (Baranya), Gyöngyöspata (Heves), Juké (Somogy), Ka­ba (Hajdú), Kálmáncsa (Somogy), Nyirmada (Szabolcs), Pápa (Veszprém), Ispánmező (ki­rakó), Páncélcseh (kirakó), Székelykeresztúr (juh). Szeptember 11. csütörtök: Árpás (Sopron), Devecser (Veszprém), Diósgyőr (Borsod), Etyek (Fejér), Jánk (Szatmár), Mezőkövesd (Borsod), Nagyszékely (Tolna), Nyírbátor (Szabolcs), Orosháza (Békés), Felsővisó, Szé­kelykeresztur. Szeptember 12. péntek: Homokszentgyörgy (Somogy), Orosháza (Békés), Balavásár (áll.). Szeptember 13. szombat: Apátfalva (Csa­­nád), Cibakháza (J.-N.-K.), Kehida (Zala), Kiskundorozsma (Csongrádi Őriszentpéter (Vas), Páli (Sopron), Balavásár. Szeptember 14, vasárnap: Nagykáta (Pest), Szabadszállás (Pest), Szakcs (Tolna), Szőreg (Csanád), Zalabaksa (Zala). ÉRTÉKPIAC Tíznapos üzlettelenség és kedvetlen­ség után hétfőn az értéktőzsdén rég nem tapasztalt nagy élénkség és ke­reslet mutatkozott. Az üzleti kedv egészen rekordszerű feléledésének ma­gyarázatául az szolgálhat, hogy a tőzsde a kormány adóintézkedéseit megnyugvással vette tudomásul és annak hatását a nemzet gazdasági életére nézve kedvezően ítéli meg. Az egyre fokozódó kereslettel szemben kínálat alig mutatkozott és így az árak olyan gyorsasággal emelkedtek, hogy többször is kénytelenek voltak a jegyzéseket felfüggeszteni. Az emel­kedés szinte valamennyi papírra ki­terjedt, végül pedig a zárlat a nap legmagasabb árain következett be. A vezető papírok közül a Bauxit 20.—, a Kőszén 25.—, a Salgó 3.—, Urikány 3.—, Nasici 6.—, Láng­gép 8.50, Ma­gyar Acél 5.—, Rima 9.25, Trust 4.75, Délcukor 7.—, Magyar Cukor 9.50, Izzó 15.—, Goldberger 4.—, Gummi 5.— pen­gővel emelkedett. A bankpapírok pia­cán szintén nagy volt az érdeklődés és a jegyzések a nap, legmagasabb árain zárultak. Hasonló volt a helyzet a kötvények piacán is, ahol szintén kénytelenek voltak a jegyzéseket fel­függeszteni. Az 1914-es fővárosi köt­vények 24.5, a 27-es kötvények 5,50 pengővel emelkedtek. A nem jegyzett papírok piacán szintén emelkedő irányzat uralkodott. Államadósság, kötvények, záloglevelek: 1310. évi főv. 4% (—) 298.— 298.—. 1914. évi főv. 4­/,% (—) 499.— 499.—. 1927. évi főv. 6% (—) 143.25 (143.25). ÉRTÉKTŐZSDEI ÁRFOLYAMOK Előző Előfordult sárius zárlat kötések Nemzeti B. 340.— 360 360— Első M. Bizt.— 1250 1250— Fonciére— — 168— Első Bp. gm.111.— 113 113— Hungária m.— 71—72.5 72.5 Bauxit 460.— 480 480— Beocsini 43.5 45.5 45.5 Borsodi szén 31.5— 73— Szentlőrinci 29.—— 30.5 Cementia— 169—171 171 — Kohó 41.5 43.5 43.5 Drasche 66.5— 70— Aszfalt 17.— 17.75 17.75 Kőszén 755.— 780 780— Nagybátonyi 64.— 67 67— Salgó 67.— 70 70— Urikányi 62.— 65 65— Rigier— 93 93— Fegyver 123.—— 129— Ganz 47.— 48.8 48.8 Láng 170.— 170—178.5178.5 Acél 93—— 98— Magy. vagon— — 79— Rima 192.76 202 202— Of­a ■— 32 32— Nasici 113.— 119 119— Levante 4—4­4— Nova 44— 46.2 46.2 Trust 95—— 99.75 Államvasut— 157.5 157.5 Délcukor 162— 169—171 169.— M. cukor 211— 220.5 220.5 Georgia 47— 49.25 49.25 Izzó 299— 314 314.— Gsrhwindt— 1977 1977.— Polgári sör— 700 700.— Gyapjúmosó 28.9— 30.3 Goldberger 115— 115—120 119— M. kender 63— 55.5 55— Pamutipar 711— 75 75— Danica— — 13.1 Műtrágya 115—— 120.75 Gummi 101 — 103—106 100— Vasúti forg­­őt— 00 60— Telefon 24.75 26 26— Külföldi értéktőzsdén NEW YORK. A tőzsde lanyha irányzattal nyitott. Később vételi megbízások kerültek felszínre, úgyhogy sok részvény 1 dollárig terjedő árnyereséget ért el. A helyzet lé­nyegében zárlat felé sem változott, s a tőzsde tartott irányzattal zárult Zárlat: Allied Chemical IRD, Americ. Smelting 41.625, Americ. Telephone 152.375, Americ. Tobacco 69.5­1, Andronda Copper 28.373, Baltimore and Ohio 4.58, Bethlehem Steel 68.825, Canadian Par. 4.625, Chrysler Corp. 57.25, General Electric 31.875, Internat. Tele­phone 2.25, Newyork Central 12.835. Penn­sylvania R. 23.625. Radio Corp. 4. Standard Oils 42.375, U. S. Rubber 23.25, U. S. Steel 58, Westinghouse Manul. 81.76, Woolworth­ Co. 20.75. VALUTÁK ÉS DEVIZÁK A nemzetközi devizaforgalomban Zürich­ben az angol font változatlan (17.24) ma­radt, míg a francia frank a szombati 9.67 ki-ről 9.68-ig emelkedett. ♦ VALUTÁK: Szlovák korona (28 K-nál na­gyobb címletek kiv.) 11.45—11.75, leu (érme kiv.) 1.85—2.85, Ura (csak érmék és 10 lírás bankjegyek vásárolhatók) 17.40—17.80, svájci frank 79.60—80.60, svéd korona (csak 100 K- nál kisebb címletek vásárolhatók) 81.70— 82.70. DEVIZÁK: Amsterdam Igl.07%—181.40, Berlin 135.70—130.70, Pozsony 11.04—11.78, Brüsszel 54.28—54.68, Bukarest 2.75—2.82, Istanbul 268.685—270.605, Kopenhága 65.49— 65.97, Milano 17.66—17.8804, Oslo 77.10—77.67, Páris 6.78­—0.83M4, Prága 13.57—13.67, Szófia 4.14—4.17, Stockholm 82.00—82.80, Zürich 79.80—80.60. (Az amsterdami, brüsszeli és oslói kifizetések árfolyama csak a magyar­német devizakompenzáción keresztül lebo­nyolódó elszámolási forgalomban, a párisi kifizetés árfolyama pedig csak a meg nem szállt Franciaországgal szemben az árufor­galom körén kívül eső követelések és tarto­zások, valamint az 1940 július l1j­ a előtti áruszállításokból keletkezett követelések el­számolásánál érvényes.) Olajmagvak termesztésének fokozására hívják fel a gazdákat A földmivelésügyi miniszter újból felhívással fordul a gazdaközönséghez és figyelmébe ajánlja, hogy fokozza a repcetermesztést A repce a magyar növényolajipar ellátására és a hon­védség olajszükségletének biztosítására rendkívül fontos, de számos köz­­fogyasztási cikk előállítása érdekében is feltétlenül szükséges. A repceterme­lés így hazafias kötelesség és ezért fokozása minden gazda kötelessége. A miniszter a maga részéről azzal is elő kívánja mozdítani a repceter­mesztést, hogy már az őszi vetésre ingyen ad a szerződéses termelőknek holdanként legfeljebb nyolc kilogramm eredeti eszterházai nemesített repce­magot. A termesztési szerződést a Fu­turánál vagy az Olajmagértékesítő Szövetkezetnél (Budapest, V., Akadé­mia­ utca 6) lehet megkötni, ugyan­akkor igényelhető az ingyen vetőmag is. A szerződést kötő gazdák termé­sük súlyának hatvan százalékáig hiva­talos áron a Futuránál repcepogácsát is igényelhetnek. A miniszter figyelmeztet arra is, hogy a repce vetésére legalkalmasabb idő augusztus második fele. Saját ér­dekükben cselekszenek tehát azok a gazdák, akik nyomban jelentkeznek a termelési szerződések megkötésére, mert a vetőmagszállítás esetleg hosz­­szabb időt vehet igénybe, késedelmes jelentkezés esetén a legalkalmasabb vetési időt elmulaszthatják. Külföldi devizazárlatok AMSTERDAM. Berlin 75.M-75.«, New­­york 1.88*/m—1.88*/i«, Brüsszel 50.11­5». 17. ZÜrich 43.05—45.71, Milano (Mining) 0.87, Stockholm 44.81—14.0«, Helsinki 3.81—3.82-LONDON: Newyork 4.01 Mi—4.0514, Zürich 17.50—17.40, Stockholm 10.85—10.0«, Lissza­­bon 19.80—100.20, Buenos-Aires 10.8504—17.15. Nemhivatalos árfolyam: Madri 40.50. — Le­számítolási kamatlábak: bankváltó 5 hóra 1.03—1.00, la kereskedelmi váltó 2.50—5.00. Napi pénz 0.75—1.00 százalék. NEWYORK. London 4.08(4. Madrid 0.25, Páris 2.20, Buenos-Aires 25.82, ZÜRICH, Paris 0.08, London 17.24, Brü­sz­szel 09.00, Milano 22.6501, Madrid 50.50, Amsterdam 220.00, Berlin 172.5214, Lisszabon 17.72(4, Stockholm 102.57(4, Oslo 18.50, Ko­penhága 85.50, Szófia 4.25, Prága 17.50, Buka­rest 2.25, Istanbul 3.57(4. Helsinki 8.75, Buenos-Aires 08(4. Budapesti gabonatőzsde A gabonatőzsde hétfőn eléggé élénk forgalmú volt. Bíborheréből 800 má­zsát, mákból 50, muharmagból 100, cirokmagból 1760, mustármagból 133 mázsát adtak el. KÉSZÁRUPIACI jegyzések TÉNYLEGES KÖTÉSEK: BÍBOR­­HERE: 250, 150, 150, 450 q 150.— ab feladóáll. — MÁK: 50 q 150.— ab fel­­adóáll. — MUHÁRMAG: 100 q 65— Bpest. — CIROKMAG: 1600 q 39— ab feladóáll., 80 q 32.50 ab feladóáll., 80 q 35— ab feladóáll. — MUSTÁR­MAG: 25 q 160— ab feladóáll., 8 q 160— ab feladóáll, 100 q 160.— ab feladóáll. HIVATALOS TERMÉNYJEGYZÉS: BÚZA 30. — ROZS 28. — KÉTSZE­RES 28.—. _ SÖRÁRPA: kiváló min. 32, elsőr. 31, sörárpa 30, takar.-árpa 65 kg 24.50, középmin. 23.50, kopasz 32.—. — ZAB 26.50. — TENGERI: májusi szemes 23.50. — BURGONYA, Ella, őszi ára Bpesten 8.50. — CIROK­­SZAKÁLL: vegyes kistermelői, őszi ára 60.—. MAGVAK, HÜVELYESEK. KÖLES: Bp 32, Bcsaba, Debr. 31. — HAJDINA hántolall. 36. — REPCEMAG, káp. v. répa 45, vad 38. — LENMAG 60. — NAPRAFORGÓ 35. — TÖKMAG 45. — SZÓJABAB 48. — MÁK, kék 150, 1940. évi 175—180. — MUSTÁRMAG, fehér 160, fekete 100. — KÖMÉNY­MAG 3180. — BORSÓ: Viktória 53, ex­press 45, táv. 60, őszi 60, szeges 40. — LENCSE: kicsi 50, közép 60, nagy 70, érd. 70. — BAB, fehér gyöngy és szokr. 55, feh. hosszú és lapos 55, gömb. és hosszú fürj 60, egyszínű szí­nes 60, tarka és vegyes 52. — LÓ­HEREMAG, ny. ar. tiszta bp p 230, érd., kolozsv. 240. — LUCERNAMAG, ny. ar. tiszta bp p 385. — BALTA­CIMMAG, hámozatl. b­pp 80. — BI­­BORHEREMAG 150. — KOML.-LUC. 200. — MUHARMAG 40, 1940. évi (Bp) 50. — BÜKKÖNY, szöszös 115, pannon 50, táv. (bp­p) 40. — CSIL­­LAGFÜRT, édes 35, keserű 28. — CI­ROKMAG, seprő 28, cukor 40. LISZT- ÉS ŐRLEMÉNYÁRAK. Bú­zadara 63, nullásliszt 61, egys. buza- és rozsliszt 41, búza- és rozskorpa, búza- és rozsiábliszt, rozsszélkorpa 18, malombükköny, szemes 17, darált 18__. Külföldi gab­onatőzsdék CHICAGO. A búzapiacon az eladások voltak túlsúlyban. A malmok érdeklődése is megcsappant, mivel azonban a forgalom igen szűk keretek közt mozgott, s ennek következtében nagyobb áringadozásokra nem került sor, a piac tartott irányzattal zárult. A tengeripiacon a vételkedv hiánya nyomta az árakat, úgyhogy a piac alig tartott irány­zattal zárult. A rozspiac irányzata tartott volt. Zárlat: Búza: szept. 111—111.125, dec. 114.875-115, máj. 118.25-118.375. Tengeri: szept. 77.125, dec. 80.50, máj. 84.625. Rozs: szept. 67.25, dec. 71, máj. 75.378* cent. WINNIPEG. A búzapiacon a malmok nem tanúsítottak érdeklődést, úgyhogy a lac lanyha irányzattal zárult. Zárlat: uza: okt. 75, der. 76.75, máj. 80.875. Rozs: okt. 54.50, der. 55.50, máj. 58.50. 2,hab: okt. 43.75, dec. 41.125. Lenmag: okt. 144.25, dec. 144.25, máj. 148.50 cent per bushel. NEW YORK. Búza: North. Manitoba 90%, őszi kemény ISO7 /s, őszi vörös 122. Rozs: western 89 cent per bushel. Liszt:. 590—600 cent per barrel. BÉCS. A hivatalos árak változatlanok. Külföldi árutőzsdéit FÉMTŐZSDE. (London.) Az irányzat ón­ban nyugodt. Ón standard 257%—2579 și 3 hónapra 280,/­j—260%, lesz. árf. 257%. Nem­­hivatalos árfolyamok: elével, öntöttvas 78%, réz strong sheets belföldi 86, nikkel belföldi 190—195, külföldi 180—185, aluminium béli. 116, külf. 95, vörösrézsulphat legalaca. és legmag. 29%, antimon regulus 99%-os 102, font sterling, platina 190, higany legalacs. és legmag. 48—48%, antimon reguls« kínai 78—82, Wolfram-érc 50, fehérbádog 30*/t, nioezüst prompt és kés. száll. 237/1­, finom­­ezüst prompt és kés. száll. 25Wit, arany 168. — (Newyork.) Straits on loco 52.00, hor­gany loco 7.25, ezüst rúdban 34%, Newyork réz loco és elektrolyt loco 12.00, prompt szállításra és 30—90 napra 11.00, alumínium loco 17.00, nikkel loco 35.00, fehérbádog 5.00, vas Northern pennsylvániai kohóból 27.50, Bostonból 25.50, öntöttréz loco 11.75 pénz, lake copper 10.87 pénz, platina 34.36, ólom loco Newyork 5.86, East Sant Lotris 5.70. GYAPOTTŐZSDE. (Newyork.) Északame­rikai fully middling loco 16.70, szept 16.00, okt. 16.10, nov. 16.19, febr. 16.32, ápr. 16.39, jun. 16.36 cent per libra. Az irányzat csen­des. Az árfolyamok üzemzavar miatt hiányo­sak. PIACOK BUDAPESTI NAGYVASAK A nagyv­ásártelepen hétfőn körvona volt a forgalom. A gyümölcspiacon olcsóbbodott az alma, őszibarack, sárga- és görögdinnye, drágult a magvaváló szilva és a kajszinbarack. A zöldifélék közül a paradicsom és a töltenivaló paprika olcsóbb lett, a he-­­gyes paprika, zöldbab és a kel drágult. A gombaárak estek. Az eredeti láda-* tojás felső ára 2 fillérrel alacsonyabb. A baromfipiac szilárd. Csak a vágott csirke ára csökkent, az élő tyúk, élő és vágott liba drágult. Árak: GYÜMÖLCSÖK: alma 59—140, köre 50—160, szőlő 100—160, kajszinba­rack 70—140, őszibarack 40—16% szilva, magvaváló 50—220, görögdin­nye 20—45. — BURGONYÁK: nyári rózsa 17.35 Güzbaba 17.36, Ella 15.0 A. — ZÖLDSÉG ÉS ZÖLDFŐZELÉKEK: vöröshagyma 22—23, fokhagyma 60—­ 62, karfiol 40—70,­­ tök 6—10, sósk* 20—25, paraj 20—25, zöldbab 20—10, paradicsom 16—22, uborka 14—40, zöldpaprika, hegyes 25—45, töltenivaló 24—56, zeller 15—60, sárgarépa 3—14, petrezselyem 5—15, kalarábé, drb 4—* 8, csöves kukorica 7—14. — KÁI PUSZTAFÉLÉK: fejes 7—14, ker 24-­ 30. — GOMBÁK: champignon 120—­ 320, vargánya 100—160. — TOKJASI eredeti láda 245—258, kiolvasva 265-4 270. — ÉLŐ BAROMFI: tyuk 260-­ 270, csirke 290—340, kacsa 300—330, lúd 340—380. — VÁGOTT BAROMFI? tyuk 250—300, csirke 250—380, ka­csa 280—370, lúd 300—425 fillér. » CSARNOKOK Vásárcsarnokok és nyilt piacok kki­csinybeni árainak jegyzése: HÚSNE­­MŰEK: hál 310, zsír 330; élő baromfit tyuk 300, csirke 350—400; tisztított baromfi: tyuk 320—340, csirke 350—­ 440; hal: poríty, élő 300—370, jeged« 180—260. — TOJÁS: tea 280, főző 270. — TEJTERMÉKEK: teavaj 540—1 590, tejfel 180, sovány tehéntúró 100—­ 160. — MÉZ: akácméz 350. — BUR­GONYA: ujjburgonya 21. — ZÖLDSÉG ÉS ZÖLDFŐZELÉKEK: vöröshagymát 26—30, fokhagyma, drb 6—10, karfiol, kg 60—80, sósika 26—­40, paraj 30—40, fejes káposzta 14—20, kelkáposzta 26—36. — GYÜMÖLCSÖK: alma 60­- 180, körte 100—200, kajszinbarack 90—200, őszibarack 80—300, szőlő 160—200, szilva 76—120 fillér. ELOAI.LATPIAC Budapesti sert18?4«41. Uradalmi «irser­­tés páronként 340 kg-on felül 202, alul 198,­­ szedettsertés la 194. la 190, silány rövid­­ségü 188, üregsertés la 18«, IU 17«, angol sonkasertés la 190, félsertés szalonnával la —291, félsertéshus la 258, hátszalonna 28 kg-on aszott 244, háj 290, belföldi zsír 310, kenyér- és tokaszalonna 240, szalonna bér nélkül 261, sertésbelsörész 140, sertésbél, gyomor 150, töpörtyű­fa 50 fillér kg-ként Budapesti hús­ és hideghúsvásár. Hús­­vásár: marhahús, ökör fa egészben 255, hátulja 270-276, eleje 240-246, 11a egészben 230—237, hátulja 250-256, d­eja 220—290, növendékmarha egészben 170, borjú előtt bőrben la 217, Ha 232, juh előtt nyúzott la 210. Ha 190, bivaly 170, zsiger 130, faggyú 83—165, csont 40—56, marhafej 300, orr és köröm 70—90, láb 4 darab 200, pacal egész­­ben 130—180, marhabél 500, borjufodor egészben 120, juhbél 60—70, marhabill ma­gyar 105—Hó, tarka 115—120, borjubér 130, tehén I­a egészben 200—215, hátulja 220— 230, eleje 190— 200, zsontoznivaló 170, marha, vér (1 tál) 60 fillér kg-ként. — Hideg, husvásir, félsertés szalonnával fa 248— 263, szalonna nélkül 258, sertészsiger 140 fil­lér kg-ként. A vásár irányzata lanyha. O

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék