Ujság, 1941. augusztus (18. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-24 / 192. szám

A kormányzói pár ■ Gyöngyösbokréta előadásán A Mudim Művelődés Házában szom­­ízttton este is a Gyöngy­ösibokréta szi­­■es csoportjai mutatták be produkcióju­kat. Ezérttal is nagy sikerük volt és az előadáson megjelent a Kormányzó és hitvese is és a főméltósága pár nagy érdeklődéssel kisérte a magyar népi művészet színes megnyilatkozásait. Huszár Pufiék a Vladivosztokban Huszár Pufi, aki tudvalevőleg nejé­vel néhány hónap előtt Budapestről Hollywoodba utazott és akinek meg­érkezéséről Moszkvába hírt adtunk, ezidőszerint Vladivosztokban tartóz­kodik, tehát még mindig körülbelül tizenkétezer kilométerre utazásának Végpontjától Orova Zsigmond dr., Huszár Pufi ügyvédje és jóbarátja a kitűnő komi­kus útjáról ma a következőkben volt szives bennünket informálni: — Fla­tzár Károly és felesig* mondja Orova dr. — junius 15-én utazták el Budapestről, tehát olyan időben, amikor sző sem nőtt az orosz hábasa költésére. Elmérni a­­mi óta semmiféle Mr feénnk nem érkezett. Irataik teljesen rendben voltak, jegyük volt a július 11-én Vladivosztokból induló „A­sam­a Mara“ nevű japán baji­a. A múlt héten a hírlapokban megjelent agg hír, mely szerint az Asama Mara a Haivai-­ szigetek körül a ngot ten­gert járja. Erre sürgönyt menesz­tettem Patti Kohnernek, a kitűnő filmrendezőnek Boliymoodbe és nála érdeklődtem Huszár Pufiék sorsa iránt. Erre a sürgönyömre Paul Kohnertől választ kaptam a mait héten, mely sürgönyi válasz szerint Huszár Pufiék Vladivosztokban part­nak is a Hotel Intoarist-ban laknak. Egyéb hír nincs, pedig Huszárékkal való megállapodásunk szerint min­denről engem kell értesíteniök is én továbbítottam volna a beérkező hí­reket * A „Három a kislány“ előadásai, s ez a rendkívüli siker, amely a Mar­gitszigeti Szabadtéri Színpadon esté­­ről-estélre táblás házak mellett szinre­­kerü­lő „Három a kislány“ előadásait kíséri, arra késztette Bubik Árpádot, a színház igazgatóját, hogy az ere­deti tervtől eltérően, még egy hétig műsoron tartsa Schubert örökszép operettjét. Az­ok a tárgyalások, ame­lyeket Rubik igazgató együttesének tagjaival folytatott, sikerrel jártak és így még a jövő héten is a Sziget Szín­pad műsorán szerepel a „Három a kislány“ Pataki Kálmánnal, Honthy Hannával, Barabás Sárival, Med­­ryasszay Vilmával, Ajtay Andorral, Hám­ory Imrével. Ha­lél 8 Városi. Székesfővárosi Zenekar ünnepi magyar estje Vez.: Csikéry, közr.: Károlyi, Rősler, BHÉV Liszt Ferenc Kórus. Műsoron: Bartók I.­suite, Liszt: Esz-dur zon­goravers, Kodály: Psalmus Hungari­­cus. Jegyek: Népmelve Városi. * Sergey­ Malinter balettmester aka­démiájában a bei­atások folynak. Szentkirályi­ utca 71, Gróf Andrássy­­■dvar. Tel.: 136-841. SZÍNHÁZI műsorok VASÁRNAP MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: Károm a kislány (este %9). MŰVELŐDÉS HÁZA: Szent Margit legendája (délelőtt VAX). Főpróba. — Ünnepi magyar hangverseny (este ^28). ERZSÉBETVÁROSI: Becskereki menyecske (délután *­46 és este ^49). KAMARA VARIETÉ: Az első fecske (dél­után Vz\ és V\l\ este 9). NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK: Soktudó fia (4). — Baj van a mennyországban (este 8). KOMÉDIA ORFEUM: Minden tehén fekete (délután Vző és este 3,16). MAGYAR MÜSZINKÖR: Gyergyói bál (dél­után 1­4 és 6, este 8). FÉNYES-CIRKUSZ: Auguszttsi cirkuszparádé (délután 4 és este 8). ­?—­ 1941 AUGUSZTUS 24 ÚJSÁG A színházak jövőheti MŰSORA MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: Minden este: Három a kislány. MŰVELŐDÉS HÁZA: Hétfő, kedd: Szent Margit legendája. Szerdától zárva. ERZSÉBETVÁROSI: Minden este, ünnep és vasárnap délután: Becskereki menyecske. KAMARA VARIETÉ: Minden este, szombat, vasárnap és ünnepnap délután: Az első fecske. NEMZETI BÁBSZINJÁTÉK: Hétfő és péntek kivételével: Baj van a mennyországban. Hétfő és péntek este: Toldi. Csütörtök, szombat és vasárnap délután: Sok tudó fiú. ROYAL REVCSZINHÁZ: Szombattól minden este és vasárnap délután: Fortissimo. .(Megnyitó műsor.) KOMÉDIA ORFEUM: Minden este és vasár­nap délután: Minden tehén fekete. MAGYAR MI­ SZÍNKÖR: Minden nap délután és este: Gyergyói bál. BÜGYES-CIRKUSZ: Minden Mi Mattá éi Érett lányok Bolváry Gém szinre kerü­l, Birsben készül­­t filmjének, négy érettségiző leány a főszereplője, akik megfogadják egymás­áért, hogy kikerülve az iskola padjaiból is együtt maradnak és osztoznak egy­mással örömben csak­úgy, mint babánát­­ban. A szép terv si­kerül is mindaddig, míg nem jelenik meg közöttük a fiatal­ember, kibe a négy leány közül kettő beleszeret. Ebben a pillanatban válik drámaivá a cselek­mény és esünk keresztül egy revol­veres támadás és egy törvényszéki főtárgyalás izgalmain. A rendezésen természetesen min­denütt meglátszik a kiváló magyar művész kezemunkája. Kár, hogy a történet kissé nehezen lendül neki és így a film első részlete néhol hosz­­szadalmassá válik. A négy leány kö­zül a mostanában ritkán szereplő Nagy Kató és a nemrégen feltűnt Ilse Werner a legkiválóbbak. A szép fiút a filmben Hans Holt, egy ténylege­sen csinos legény játssza. A humor­ról Hans Moser és Theo Lingen gon­doskodnak. Különösen az utóbbi pompás. O­Z­I Akim Tamiroff nagy alakítása: Az elsodort ember Az örök téma visszatér. Az Elsodort ember című világhírű dráma annak­idején a néma­film korában egy nagy német színészt, Emil Janningsot, fe­dezte fel a film számára. Nagy film­­szerepeket ritkán láthatunk többféle alaktronibum, mert egészest ritkán fordul elő, hogy egy féknél, monety már dal verziójában is tökéletes, újra elkészít­senek. Ehhez olyan rendezőre is szí­nészre van szükség, akik meg tudnak birkózni elődeik hírnevével, művészeté­vel és sikerével. A Paramount ilyen meggondolások alapján évekig várt, amíg hozzáfogott az Elsodort em­ber című film új, hangos változatának elkészítéséhez. Nehezen találta meg ugyanis a címszereplőt, végre megnyer­hették Akim Tamiroffot, a volt moszk­vai művészszínház kiváló hősét, akinek mélyen szántó drámai ereje, alakító­készsége és művészetének nagy skálája alkalmassá tette a nagy, parádés és szinte klasszikus szerep eljátszására. Akim Tamiroff ezzel a szerepével a hollywoodi sztárgaléria első sorába ju­tott. Teljesen új felfogásban, egyszerű és minden hatást kerülő művészi esz­közökkel oldotta meg az Elsodort em­ber nagy aki problémájának imnen való intermentálását. Talán emlékszünk, hogy ki is az Elsodort ember. A szürke, becsületes nyárspolgár típusa, megbízható és kor­rekt, akit azonban a szerencsétlen kö­rülmények, más emberek gonoszsága is saját naivitása elsodor a becsületes emberek közül. Erkölcsi halott lesz, aki később csak szégyene lenne család­jának, suzoknak, akiket bálványozásig szeretett. A rendkívül nagyszabású filmdráma egy új női sztárt, Muriel A­n­gel üst, mutatja be — azt hisz­­szük, hogy sokszor látjuk még viszont. Akim Tamiroff és Muriel Angelas az „Elsodort ember"-ben Az amerikai film új jelszava: More Emotion! Több élményt! Mi a titka a legsikeresebb amerikai producernek, D. O. Selznicknek? Erről közölt érdekes interjút a New­ York Pictorial című színházi magazin. A világhírű producer a Viva Villa, Kare­nina Anna. Intermezzo, Elfojts a szél és A Manderley-ház asszonya után most újra nagy filmet bocsátott a kö­zönség elé, a címe: „Egymásért...“ Már eb­ben a szóban is benne van az a mély tartalom, amely minden Selznick­­filmnek fősajátossága. Selznick új jel­szava: „More emotion into the motion" vagyis töb­b élményt a mozgásiba, illetve cselekménybe. Úgy látszik, a producernek igaza van, mert nemcsak két legutóbbi filmje, az Intermezzo és A Manderley-ház asszonya, hanem legújabb alkotása, az „Egymásért.. .* valóban élménye volt az irodalmi filmeket kedvelő közönségnek. Az „Egymásért...“ sem bonyolult meséjé­vel, vagy izgalmas cselekményével érte el sikerét, hanem mint elődei, irodalmi feldolgozása, művészi ihlettel rendezett és játszott él­ményszerű alakításai segí­tették abban, hogy szinte fascinálja közönségét, amely való­ban élményért megy a moziba. A film főszerepében James Stewarttal és Carola Lombard­­dal fog találkozni a közönség. Frap­páns erejű, emlékezetes találkozás lesz, az élmény örökké felejthetetlen emó­cióját fogja magával vinni ettől a meghatóan szép filmtől mindenki, aki látni fogja a rövidesen Budapesten is bemutatásra kerülő gyönyörű ameri­kai filmet. * Göbbels a milánói film kiállít­áson. Rómából jelentik: Göbbels propaganda­miniszter elfogadta Pavolini népműve­­lésügyi miniszter meghívását és ennek értelmében augusztus 11-én megláto­tt** « KfflM A férjhezmenés művészete filmen As smetBril lányok egy­es erősza­kosságtól, sőt, zsarolástól sem ria­dnak vissza, ha a férjhezmenés legkisebb esélye kínálkozik számukra. Egy ilyen férjfogó leánytípust mutat be a Kis­lány — nagy kaland dmű amerikai filrrujdonség, aza elviben a mindenáron férjhez menni akaró leányt Joan Blon­­dell mutatja be. A férjet, akit megifog, Melvyn Douglas játssza. A kislány — nagy kaland nemsokára lepereg ná­lunk­­. Állandó olasz filmbizottság Budapesten A CEFI olasz filmkiviteli egyesü­let állandó bizottságot állított fel Budapesten, mely szorosabbá akarja tenni az olasz-magyar filmkapcso­latokat, valamint kapcsolatokat akar teremteni Olaszország és a balkáni államok között. A bizottság ügykörébe tartozik a filmek bevitele, kivitele, filmszínészek, rendezők és filmtechnikusok kölcsönös cseréje és közös magyar-olasz filmek gyár­tása. Gépjármű­veretőtanfolyam Gyors kiképzés Teréz-körút 7. Tel.: 224-882. KERBER aut­ északkönyvek P 8.50. 278 támlás modern autókon. Mo­zi musoxok (Sz. ■, szombat, v. = vasárnap, fi. = ünnep.­ ADMIRAL. Karenina Anna. (H4, 146, H8, 1010, v. és v. H2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Karenina Anna. AI.KOTAS. Tokaji aszn. (144, 146, 148, 1410, v. és fi. 142.kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Tokaji asm. ANDRÁSSY. Lisa résen And. Hoar*?. (846. 846, 848, 8410, v. fa 4. 11. J, 4. *, 8. 10.) ATRIUM. Gyart rmc. fink. (HO. H8. H10, n sz., v. és fi.: H4-kor is.) BELVÁROSI Elkésett levél. (4. 6. 8. 9, v. és fi. jobb L: 4. 6. 8. 10. bal t.: 845, 847.) BELVÁROSI HÍRADÓ. Tudósítás a keleti had­­színtérről. Vitorlázás a Chiemsee-n. Rajzos híradó Ukrajnáról, Szent István finné]»! játékok. Magyar, Ula-, Luce- és F­úv­óira­­lok. Folytatólagos egyórás előadások 10— 24 óráig. BODOGRÁF. Elkésett levél. (H 4, H 6, H8, 1410, v. és fi.: 11 és H2-kor is.) BROADWAY. András. (144. H6. H1. H10. sz., v. és fi.: 142-kor is.) BUDAI APOLLO. Vissza az úton. (145, 847, *, v. és v. 142, 144, 146, 148, 1410.) Vas. d. e. 11- kor: Halálgolyó. CAPITOL. Egy tás lenese. (144, 16. Hr. 1410, v. fa fi.: 142-kor is.) CASINO. Brigitta férjet fog. (146, 848, 847, sz., v. fa fi.: 144-kor is.) CITY. Gyurkovics fiuk. (Második hétre pro­longálva!) (846, 848, 8410, sz., v. fa fi. 844 órakor is.) J O R S O. Csikó fa kalap. (841. Hí. Hí. ~ SZ., v. fa fi. 144-kor is.) CORVIN. A Manderley-há­ tuvasa is. (Mi. 5. 148, 1410, vas. d. e. 11-től.) DÉCSI. Csáké és kalap. (Hí. Hí. 146, sz., v. és v. 144-kor is.) ELDORADO. Szökevények. (4. 1, S, M, v és 0.: 2-kor is.) ELIT. A Manderley-ház asszonya. (H5. 7, H­. T. és fi. 2-kor sz.) FÓRUM. Érett lányok. (846. Hí. 146. sz., t. és J.: 144-kor is.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. Tudósítás a keleti hadszíntérről. Drámák a rovarvilágban, ajzos híradó Ukrajnáról. Szent István­­ünnepi játékok. Magyar, Ufa-, Luce- és Fos-hirndok. Folytatólagos egyórás előadá­sok 9—24 óráig. Hatött nézőtéri HOLLYWOOD. A Manderley-h­áz asszonya. (145, 7. 1410, T. és fi. 2. 145, 7. 1410.) IPOLY. Cisco és Lady. (144. HI. HS, írtt. v. fa fi.: 142-kor ia.) JÓZSEFVÁROSI. tWssw aaatt. (*», MS, 8». m* * fa Ki H&m. «M KAMARA. Gulliver a tirpák­­máséban. Ul. 2. 4. 6. 8. 10.) KORONA. Címzett ismeretlen. (H4. H1. H8. 1410, v. és fi.; 142-kor is.) LLOYD. Ököljog. (144, 146. 143, 1410, v. fa fi. 142-kor is.) NYUGAT. Az elkésett levél. (H4. H6. 148, 1410, v. fa fi., 142-kor is.) ODEON. Elkésett levél. (H5. 847, 1410, sz. 144, 146, 148, 1410, v. fa u. 142-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: János vitéz. ORIENT. Hindu lándzsa­. (H4. 146, H3. 1410, v. és fi. 142-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Zárt tárgyalás. OTTHON. Karenina Anna. (144, 146, 148, 1410, v és v. 142-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Kadett kisasszony. PALACE. Dankó Pista. (Második hétre pro­longálva!) (11, 2. 4, 6, 8. 10.) PÁTRIA. Vissza az úton. (4. 1. 8, », v. fa fi. 2-kor is ) RADIUS. Intermezzo. (MÁsodfa hátra prolon­gálva!) (146. 848. 8110, se.. V. fa 4. HA órakor is.) REX. Elkésett levél. (145. 847, 9, »X. HA, HI. 143. 1410, v. és v. H2-kor is.) KIALTÓ. Az ököljog. (11, 1, S. 142. HS, HÍO.­ ROYAL APOLLÓ. Második hétre pro­longálva! A három csengő. (Hí, H8, Hifi. sz., v. és fi.: 4, 6. 8, 10.) SCALA. Mindenkit érhet szerencse. (HJ, H6. 8410. sz. v. és fi.: 3-kor is.) SÁVOLY. Ököljog. (H4, H6, H8,­­10, V. fa u. 142-kor is.) STUDIO. Csintalan asszonyok. (11. H1. HA. H6. HS 1410.1 TURAN. (Egy életen át! (11. H2. A. A. 8. 16, v., 11 és 2-kor is.) VESTA. Szeressü­k egymást. (HA. H1. H*. H10, v. és v. 2. A. 6. 8. 10.) S­B3 O Az atlétikai bajnokságon első napja Verőfényes, szép, nem túl meleg, de szeles nyári napon bonyolították le a magyar atlétikai bajnokságok első­­napi­ küzdelmeit. A szél különösen a 100 méteres síkfutás, 110 méteres gát­futás és a gerelyvetés eredményét be­folyásolta kedvezően. Eredmények: 100 méteres síkfutás- 1. Csányi (UTE) 10.8 mp. 2. Korom­­pai (BBTE) 10.8 mp. 1. Gyenes (MAC) 10.9 mp. Csényi végig vezetett, de Ko­­rompai egészen rajta volt. Korompai és Gyenes idejét elmérték.­­ Távol­­ugrás: 1. Vermes (BBTE) 707 cm. 2. Csányi (UTE) 705 cm. 3. Lehnert (Zombori SE) 704 cm. — 110 m gát: 1. Hidas (BBTE) 15 mp. 2. Szabó dr. (MAC) 18.1 mp. S. Nádasdi (Diósgyőri MÁVAG) 15.2 mp. (Északi kereiek rekord!) — 5000 méter: 1. Szilágyi (BBTE) 14 perc 39.4 mp. 2. Csaplár (MAC) 14 p. 41.2 mp. 3. Németh (MAC) 15 p. 02 mp. Csaptár végig ve­zetett, Szilágyi azonban az utolsó körben befogta és a finisben legyőzte. — 800 méter: 1. Harsányi (BITTE) 1 p. 54.8 mp. 2. Seben (Testvériség) 1 p. 56 mp. (Pestvidéki kerületi rekodt) 3. Szabó (MAC) 1 p. 58 mp. Óriási célbírói tévedési Nem Seben, hanem Szabó futott be másodiknak ! — Ge­­relyvetés: 1. Várszegi (MAC) 86 m. 24 cm. 2. Rákhely (ARAK) 02 m. 35 cm. 3. Csányi III. (BEAC) 80 m. 90 cm.­­ Rúdugrás: 1. Zsuffka (MAC) 4 m. Várszegi II. Szombaton az atlétikai bajnokság előtt néhány órával nagy sürgés-forgás volt a szövetségben. Már a lépcsőház­­ban hallottuk, hogy valaki serényen veri az írógépet, amikor azonban be­léptünk, nem láttunk a gép mellett sen­kit. Illetve... Illetve egy kis szöszkehajú gyerkőc (de vasgyuró ám!) állt az írógép előtt és nagyokat ágaskodik „gyötörte“ a billentyűket. — Hát te mit csinálsz itt! — érdek­lődtünk a kis emberkénél. — Umm! válaszolta meggyőzően. — Hogy hívnak? — Várszedi Cabat — Apukád hol van! — Dobja a dejejt! Én is dobok dejejt! Erre előkerül a papa is, Várszegi Jóska, sokszor magyar bajnok, válo­gatott és főiskolai, valamint angol bajnok. — Bizony — erősiti meg kisfia mondók­áját — Csabának külön kis gerelye van otthon s már úgy dobálja, hogy szinte közveszélyessé vált. Valaki csendben megjegyezte: , — Te Jóska, nem lehetne valahogy együttműködni a fiaddal? A versenye­ken együtt indulnátok és Csaba ered­ményét hozzáadnák a tiedhez... Legalább lenne megint egy 70 méteren felül dobó gerelyvetönk ... Vasárnapi sportesemények A labdarúgóbajnokság második for­dulója meglehetősen szürkének ígér­kezik. Az FTC-pályán a Perzsseváros a Kispestet látja vendégül. A tavalyi, vagy a tavalyelőtti Kispest esetleg veszedelmes lehetett volna a mai Fe­rencvárosra, a mostani kispesti csa­pat azonban aligha gátolja meg a zöld-fehérek nagyobb arányú győzel­mét ... A Ferencváros részéről bizo­nyára az lesz a fő cél, hogy szemet­­gyönyörködtetően, szépen futballoz­zák. Ez lesz a „ráadás“ a győzelem mellé. A forduló egyetlen érdekesebb mér­kőzését Újpest játssza az Elektromos otthonában. A lila-fehér csapat utóbbi gyenge szereplését valószínűleg most kikorrigálja és minimális arányú győzelmet arat a Szent István-kupa döntőjének résztvevője ellen. Mi várható a többi mérkőzésen? A NAC valószínűleg legyőzi a Nagy­váradon vendégszereplő Lampartot. A budapesti és a diósgyőri MÁVAG összecsapása nagyon hajlik a döntet­len eredmény felé. A Kolozsvári AC viszont aligha őrzi meg veretlenségét Szegeden. Még ha az SzVSE ellen játszana... Az viszont kérdés, nem vágja-e ki a rezet az Újvidéki AC (otthon) a Gamma ellen? A papír­forma ellen szól ugyan, de úgy érez­zük ... A Salgótarjáni BTC-nek most alkalma nyílik, hogy hamarosan rá­cáfoljon legutóbbi szereplésére. Az „áldozat“ a Szegedi VSE csapata lenne. Nagy csatát és alighanem dön­tetlen eredményt hoz a WMFC— Sxo­nok­-mérkőzés. Atlétikában a trajnol us Csányinak egyforma az esélye, 109 méteren ugyanez a helyzet Gorkei és Polgár között, 1500 méteren Harsányi, Híres és Szabó Miklós (inkább Har­sányi) jöhet szóba mint első helye­zett, a 10.000 méter viszont megint hatalmas küzdelmet hoz: Szilágyi, Csaplár, Kelen a favorit. 100 m. gá­ton Kiss, Polgár, Nádasdi küzd az elsőségért, magasugrásban talán Cserna győz (szomorú verseny lesz). Távol­ugrásban Gyuricza, Csányi, Vermes és Lermért között nincs sok különb­ség, akár csak hármasugrásban, ahol Kapros dr., Dusnoki, Somló, Somogyi vagy akár Horváth is győzhet. Súly­­dobásban alighanem Németh győz Darányi és Horváth elött, diszkoszban Kulitzy és Horváth egyformán esé­lyes. Kalapácsvetésben Biró és Né­meth közül akármelyik nyerhet. Régen nem volt ilyen bizonytalan bajnoksági **-*----------­ És ami még ezenfelül lesz: a 25 km-es bukósisakos verseny, amely a dán Danholt részvételével bizonyára édes csemegét nyújt a sport híveinek. De lesz még két nemzetközi — sőt, válogatott — viadal is. Úszóink Svéd­ország ellen mérkőznek, Slölgyúszóink piedig az olasz lányok ellen San Remóban. Mindkét válogatott mérkő­zés bizonytalan kimenetelű. Tekintet­tel azonban arra, hogy mindkető idegenben lesz, a svédek, illetve az olaszok az esélyesek. Részletes sportműsor: ATLÉTIKA 0 d * P * * * : Magyarország bajnokságai (BSzKRt-pálya, \-,6 órakor). EVEZÉS Budapest: A Kereskedelmi Bank versenye (margitszigeti Dunaág, 18 órakor). KERÉKPÁR Budapest: Bukósisak­­torsa (Mille­náris, 4 órakor). ENYHE,BIZTOS HASHAJTÓ. LABDARÚGÁS Nemzeti Bajnokság (elölálló­­ pálya­választó, a mérkőzések 121 órakor kezdőd­nek): Ferencváros—Kispest, Elektromos-Új­pest, Újvidéki AC—Gamma, Nagyváradi AC­— Lamport, MÁ­VAG—Diósgyőri MÁVAG, Sály. BTC—SzVSE, WMFC—Szolnok, Szeged FC— Kolozsvári AC. ÖKÖLVÍVÁS Budapest: Az FTC meghívás­ ver­senye (FTC-pálya, futballmérkőzés után). ÚSZÁS Linköping: Svédország—Magyaroméd nemzetközi úszó- és vizipóló-mérkőzés. Második nap. San R­e­m­o : Olaszország Magyarország nemzetközi úszóm­érkőzés. 9-napos közös utazások Parádfürdőre aug. Strasept. 8-ig Elhelyezés a fürdőigazgatóság házaiban. Összköltség vasúti jegy nélkül . . . . P 89.— Ezenkívül redszeres nyolc­napos üdülések Parádfü­rdőn, minden szombati indulással, vasúti jegy nélkül . P 80.— Jelentkezés: ÚJSÁG UTAZÁSI IRODÁJÁBAN! ▼„ Gróf Tina

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék