Ujság, 1941. augusztus (18. évfolyam, 174-198. szám)

1941-08-19 / 188. szám

ÚJSÁG SZÍNHÁZ ________________________ Tervek és készülődések az uj igazgatók irodáiban A hH vígén adja ki a polgármester az igazgatói engedélyeket Mini m Újság előre jelezte, Csele Lajos, a Szinészkamara főtitkára hétfőn délelőtt félkettő tájban meg­jelent a főváros illetékes ügyosztá­lyában és átnyújtotta a Kamara választmányának a fővárosi színház­igazgatói engedélyekre vonatkozó javaslatát. Értesülésünk szerint a főváros előbb áttanulmányozza a javasolt igazgatók okmányait, a szinháztulajdonosokkal kötött bér­leti szerződésűiket, megállapítják, milyen tőke áll a hátuk mögött és csak azután adja ki a polgármester az engedélyeket. így az engedélyek kiadása csak a hét végefelé történ­hetik meg. Ä színházak táján arra számíta­nak, hogy a polgármester a Szinész­kamara véleményét magáévá teszi és az engedélyeket azoknak adja ki, akiket a Kamara javaslatba hozott. Az egyes színházak most már — bár kissé elkésve — hozzálátnak a szezon megfelelő előkészítéséhez. A Vígszínháznál Harsányt Zsolt mel­lett Bókag János, mint művészeti igazgató vesz részt a színház veze­tésében. Valószinüleg Hungadg Sán­­'dor uj darabjával nyitják meg a szezont. A Magyar Színházat vitéz Bánig Hébert kapta meg, aki színész, majd Vidéki színigazgató volt és a Magyar Színházban lehetőleg magyar szer­zők darabjait, prózai és zenés mü­veket akar játszani. A Pesti Színházat a Nemzeti Szín­ház kapta meg, úgyhogy ez lesz a harmadik állami prózai színpad. A tervek szerint ebben az uj állami színházban Németh Antal igazgató eredeti bemutatókat is tervez, de itt akarja sorozatos előadásokon tovább játszani azokat a darabokat, amelyek a Nemzeti Színházban si­kert arattak. Az Andrássy Színház igazgatója, Vaszary János már megkezdte a szerződtetéseket és kiválasztotta szinháznyitó darabját. Az Andrássy Színházat Vaszary Gábor Nem vá­lunk el cimü vigjátékával nyitják meg. A Madách Színház művészeti igazgatója, Pünkösti Andor szép-' tember közepén nyitja meg a szín­házat Pirandello IV. Henrik cimü tragikomédiájával, majd Babay Jó­zsef bűnügyi drámája, a Körtánc következik. A programmon egyéb­ként fiatal magyar írók darabjai is szerepelnek. Bubik Árpád, a Fővárosi Operett­­színházban nagyoperetteket, régi klasszikus operetteket és újdonsá­gokat akar bemutatni. Nagyobb lét­számú zenekart, nagy kórust és tánckart akar szerződtetni. Bubik Árpádnak eddig Berlinben voltak színházai, jelenleg a Theater unter den Linden igazgatója és nemrégen a Sziget Színpadon szinrehozta a Három a kisláng-t. Szüle Mihály, a Nagymező-utcá­ban egyelőre átalakítási munkákkal van elfoglalva, amelyek valószinüleg nyolc hétig tartanak, úgyhogy csak az építkezés befejezése után nyit­hatja meg az uj színházat. Ami az igazgatók anyagi eszkö­zeit illeti, megírta az Újság, hogy Harsányi Zsolt, a Vígszínház igaz­gatójának a Kamarához intézett be­jelentése szerint a Vígszínházát uj részvénytársaság finanszírozza, amelyben az eddigi tőkések nem foglalnak helyet. Úgy tudjuk, az uj tőkés Becsey Vilmos gyáros. Roboz Imre mint a ház tulajdonosa, Ben Blumenthal személyi megbizottja szerepek A Magyar Színház élére kerülő vitéz Bánky Róbert pénzembere Orosz Mihály sátoraljaújhelyi ven­déglős. Vaszary János —«.mint az Újság megírta — saját tőkéjével veszi át az Andrássy Színházat, a Madách Színház pénzembere pedig Károlyi István gróf lesz. az ország egyetlen zongoránkra Bemutató termek: Budapest, VII., Erzsébet'körul 43. (Royal) Kolozsvárott két színházban, négy színpadon lolynak a próbák Az újjáalakított kolozsvári Nemzeti Színház megnyitásának időpontjáról még nem történt döntés, de már két helyen, a Nemzeti Színház és a régi Színkör épületében, összesen négy színpadon is folynak a próbák. A pró­zai együttes Ellák tragédiájával, az operai együttes Bánk bán-nal, az ope­rett pedig Mátyás király szerelmc-ve 1 tart próbákat. A Bánk bán-nak érde­kes ujlitása lesz Vaszy Viktor úgy­nevezett átvezető zenéje, amit az ere­deti Erkel-huzásokhoz nagy kegyelet­tel Komponált Vaszy Viktor. A Má­tyás király szereimé-hez Vitéz Tibor irt előjátékot és uj betéteket. Állandó próbákat tart egyébként a balett. Kü­lönben szeptemberben balett-iskola nyilik meg a Nemzeti Színháziban és már örvendetes érdeklődés előzi meg a legjobb polgári családok részéről is. Ha most nem vásáról Ferda Manyinál hát mikor ? * Szent Margit Legendája a Magyar Művelődés Házában. A Magyar Műve­lődés Háza a Szent István-heti ünnep­ségek befejezéséül Ujházy György misztériumjátékát, a Szent Maryit­­leyendát tűzte műsorára. A Szent Mar­­git-legenda a szinésztársadalom leg­jobbjaival, Bulla ElmávaJ az élen, Losonczy Dezső zenéjével, Fiilöp Zol­tán díszleteivel augusztus 25 és 26-án kerül színre. MA y27 NÉMETH MÁRIA Liszt-dalok, Hegyi szimf., Pesti kar­nevál, Prelikt, vez.: Rajter, Károlyi­­kert A Gyöngyösbokréta a Szabadtéren A Gyöngyösbokréta hétfőn nagy si­kerrel bemutatott műsorának második előadása kedden este Vz9 órakor a szigeti Szabadtéri Színpadon lesz. A szabadtéri GyiMigyősbokréta kérdése tulajdonképpen már esztendők óta szőnyegen van — amióta csak van a fővárosban szabadtéri színpadunk éppen azért fokozottan érdekesnek látszik, hogy a Gyöngyösbokréta mi­ként hat a stilizált díszletek helyett valóságos földön, füvön és lombok alatt. A két elütő beállítás közvetlenül egymás nyomában, természetesen meglehetősen súlyos feladatot ró a fordulóban résztvevő bokrélásokra is, de Panlini Béla nagyon bizik népé­nek abban a tulajdonságában, hogy mindent „első szóra“ nemcsak tudo-SZÍNHÁZI MŰSOROK: MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPADI Gyöngyösbokréta (este %9). MŰVELŐDÉS HAZA: Csongor és Tünde (%8). ERZSÉBETVAROSIi Becskereki menyecske (este 149). KAMARA VARIETÉ: Az első fecske (%9). NEMZETI BABSZINJÁTÉK: Bai van a menny­országban (este 8). KOMÉDIA ORF.: Minden tehén fekete (%9). MAGYAR MCSZINKOR: Gyergydl bál (dél­után %6 és este 8). FÉNYES-CIRKUSZ. Augusztusi eirkuszparádé (délután 4 és este 8). > másul vesz, de meg is jegyez. © 2Z I Simor Erzsi lovasbravnrja a „Csákó és kalap“ filmben Simor Erzsi egyike a legkitűnőbb lovas-amazonoknak. Képzelhető ezek után, miiyen nehéz szívvel teljesítette a Csákó és kalap felvételei során azt a megalázó szinösÄfcladatot, hogy szándékos lovasbaleseTM érje. A mese szerint ugyanis Simor Erzsi lovaglás közben szerencsétlenül jár és éppen abba az árokba zuhan, amelyben az archeológus Bilicsi végeztet ásatásokat. Dicséretére legyen mondva, hogy Simor Erzsi a legnagyobb önuralom­mal végre is hajtotta a feladatot, úgy, ahogy azt a rendező Márton!fy Emil előjrta, lebukott a lóról, mégpedig egyenesen Bilicsi karjába. Ez a „lovas­­bravúr“ egyike a Csákó és kalap leg­­mulatságosabb jeleneteinek. A filmet a közeli napokban mutatják be. Magyarország a velencei filmkiállitáson Augusztus 30-tól szeptember 15-ig rendezik idén a velencei nemzet­közi filmkiállitást. Magyarország a filmversenyen két játékfilmmel és 4—5 kulturfilmmel szerepel. Az Országos Nemzeti Flmbizottság 'javaslatára a kultuszminiszter a Lángok és az Európa nem válaszol cimü magyar játékfilmeket nevezte be a versenyre. A rövid filmek ügyében még nem történt végleges döntés. A hivatalos filmkiállitás mellett kereskedelemi jellegű film­­bemutatókat is rendeznek Velencé­ben. Ennek keretében szintén több magyar film kerül bemutatásra. A magyar filmeket olasznyelvü fel­iratokkal látják el, hogy a közön­ség azok tartalmát megérthesse. ModZÍ müsoxok (Sz. *a= szombat, v. vasárnap, ü. = ünnep.) ADMIRAL. Tokaji aszú. (%4. %8. %8, %10, v. és ü.: %2-kor is.) Szerdán d. e. 11-kor: Házasság kizárva. ALKOTÁS. Hazajáró lélek. (%4, %6, %8, %10, v. és ü.: %2-kor is.) Szerdán d. e. 11-kor: Hazajáró lélek. ANDRÁSSY. Rózsafabot. (944, 946, 948, 9410, v. és ü.: 11, 2, 4, 6. 8, 10.) ANNA (volt Fortuna). Buvárhajók nyugatra. ÁTRIUM. Gyurkovies fiuk. (%6, %8. %10, ** sz., v. és ü.: %4-kor is.) BELVÁROSI. Tokaji aszú. (4, 6. 8, 10, v. és ü. jobb tí: 4. 6. 8. 10. bai t.: 945. 947.) BELVÁROSI HÍRADÓ. Tudósítás a keleti had­színtérről. A magyar kenyér ünnepe. Olasz — magyar atlétikai mérkőzés. Rajzos híradó az Urairól. Magyar-, Ufa-, Luce- és Fox­­hiradók. Folytatólagos egyórás előadások 10—24 óráig. BODOGRÁF. Vén gazember. (%4, %6, %8, %10, v. és ü.: 11 és %2-kor is.) BROADWAY. András. (%4. %6. %8. %10, sz.. v. és ü.: %2-kor is.) BUDAI APOLLO. A kegyelmes nr rokona. (%5, %7, 9, v. és ü.: %2, VA, %fi %«. V210.) Szerdán d. e. 11-kor: János vitéz. CAPITOL. Egy tál lencse. (%4. %6. %8. %10, v. és ü.: %2-kor is.) CASINÓ. Rose Marie. (Negyedik hétre prolon­gálva!) (%6. 948. 9410. sz.. v. és ü-: %4 óra­kor is) CITY. Gyurkovies fiuk. (946. 948, 9410, sz.. v. és ü.: 944-kor is.) CO R S O. Talpig úriember. (*/48. %8. 9410, sz.. v. és ü.:' 3-Vor is.) CORVIN. A kegyelmes ur rokona. (%4, %6, %8 %10. v. és ü.: %2-kor Is.) DÉCSi. Párbaj. t%ö, &8. %10. sz.. v. es ü.: %4-kor is.) I ELDORÄD0. Buda] cukrászda. (4. 6, 8, 10, • v. és ü.j 2-kor is.) ELIT. Vissza as utón. (4, 6, 8, 10, v. és 4, 6, 8, 10.) P 0 R U M. A három csengi. (%6, %8. %10; 1 sz., v. és ü.: %4-kor is.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. TndósfMs a keleti hadszíntérről. A magyar kenyér ünnepe. Olasz—magyar atlétikai mérkőzés. Rajzos híradó az Urairól. Magyar-, Ufa-, Luce- és Fox-hiradók. Folytatólagos egyórás előadá­sok 9—24 óráig. Hütött nézőtér! HOLLYWOOD. Ujbold. (Prolongálván (%4, %6, %8, %10.) IPOLY. Tokaji aszú. (%4. %«, %8. %10. v. és ü.: %2-kor is.) JÓZSEFVÁROSI. A fehér sejk. (%4. %«, %8, %10, v. és ü.: %2-kor is.) KAMARA. Gulliver a törpék országában. (11, 2, 4, 6, 8. 10.) KORONA. Címzett ismeretlen. (%4, %6, %8, %10. v. és ü.: %2-kor is.) LLOYD. A kegyelmes or rokona, (%4, %6, %8, %10, v. és ü.: %2-kor is.) NYUGAT. Halálos tavasz. (%4. %«, %«. %!0, v. és ü.: %2-kor is.) ODEON. Tokaji aszú. (945. 947. %10, az.: %4, %6, %8, %10, v. és ü.: %2-kor is.) ORIENT Efhr életen át. ^%4. %6. %8, %10. v. és ü.: %2-kor is.) OTTHON. Tokaji aszú. (%4. %8. %8. %10, v. és ü.: %2-kor is.) PALACE, Dankó Pista. (11. 2. 4 6. 8 10.) PÁTRIA. Lützow-sasok. (4, 6. 8. 10. v. és ü.: 2-kor is ) RADIUS. Intermezzo. (%6. 948. 9410, sz., v. és ü.: %4-kor is.) REX. Jesse James, a nép bálványa. (%5, 947, 9, sz.: %4, %6, %8, %10, v. és ü.: %2-kor is.) RIALTO. A kegyelmes nr rokona. (11, 1, 3, %6, %8, %10.) ROYAL APOLLO. A bárom csengő. (%6, %8, Kid. sz.. v. és ü.: 4, 6, 8. 10.) SCALA. Mindenkit érhet szerencse. (946, %8, 9410, sz., v. és ü.: 3-kor is.) SAVOLY. „Lützow** sasok. <%4, %6. %8. %10, v. és ü.:.- %-2kor is.) STÚDIÓ. Csintalan asszonyok. (11. %2. %4, %6. %8. %10.) TIVOLI. Láthatatlan ember. (944, 946, 948, 9410. v. és ü.: 11 és 942-kor is.) TÚRÁN. Tokaji aszú. (11. %2, 4. 6. 8, 10, v.: 11 és 2-kor is.) VESTA. 3-ik hétre prolongálva! Karenina I Anna. (%4, %6, %8, %10; v. és ü.: 2. 4, I 6. 8, 10.) KEDD’, T94T ÄÜGÜSZTPS ff S IP © R T Vasárnapi sportkrónika A nagy kánikulában bizony csak igen gyér sportműsor jutott vasárnap az ország sportkedvelő közönségének. A budapesti uszóbajnokságokon kö­zepes eredmények születtek. Szomorú, hogy még mincig nincs 1 percen belüli sprinterünk! Viripólóban a majdnem teljesen csak kis nevekből álló B) válo­gatott legyőzte az A) csapatot. Igaz, hogy l gól előnyt kapott ... Gödöllön a Kormányzó Ur serlegéért vivott teniszcsatában Asbóth könnyén győzött Gábori ellen s ezzel, mint a serlegmérkőzések harmadszori győztese, végleg elnyerte az értékes aranyserle­get. A Budapest — Veszprém — Budapest kerékpáros viadalon nagy meglepe­tésre Gyurkovies győzött. A favorit Éltes feladta a küzdelmet. Karaki pedig sérülten ült fel a gépre. Érdekesebb vasárnapi sportesemény még a Szolnoki MÁV futballcsapatá­nak győzelme Nagyváradon (a NAC ellen) és Biró György uj kalapácsvető rekordja. Igen jó eredményt ért el sulydobásban Diósgyőrben Horváth 11. (15.20 méter, idén még nem dobtak ennyit1) Részletes eredmények: atlétika Kolozsvár. A KAC versenye. Kalapács­­vetés: 1. Biró(KAC) 51.29 m. (orsz. rekord!). Dlósgyír. Észak-Pestvidék 80«. K» SU 1. Gulyás (É.) 10.8 mp. 2. Nádasdi (É.) 10.8 mp. 3. Simonyi (Pestvidék) 10.9 mp. Sulydobás: 1. Horváth II. (É.) 15.20 m. (északi kerületi rekord!). Diszkosz: 1. Hor­váth II. (É.) 47.91 m. 110 m. gát: 1. Ná­dasdi (É.) 15.4 mp. KERÉKPÁR Budapest—Veszprém—Budapest országút) verseng. 1. Gyurkovies (WMTK). 2. Fülóp LABDARÚGÁS Nagyvárad. Szolnoki MÁV—Nagyváradi AG 2:1 (1:1). Barátságos. Kolláth gólját Kovács I. egyenlítette, de Korom &ólja válasz nélkül maradt. Szolnok megérdemelte a győzelmet. Székesfehérvár. Gamma—Alba Regia 7:6 (4:4). Barátságos. ÚSZÁS Budapest. Magyarország bajnokságai (ül. nap.) 100 m. gyors: 1. Tátos (FTC) 1 perc 00.4 mp. 2. Eleméri (MAC) 1 perc 01.4 mp. 3. Angyal n. (Tatabánya) 1 perc 01-6 mp. 200 ra. hátuszás: 1. Galambo« (UTE) 2 perc 40.5 mp. 2. Kovács (BEAC) 2 perc 4L4 mpu 3. Bánki Horváth (Orosházi UE) 2 50 mp. Torony- és műugrásban: 1. Hidvéghi (MAC). TENISZ Gödöllő. A Kormányzó Ur aranynerlegéórt Döntő: Asbóth—Gábori 6:2, 6:2, *2. Női döntő: Jusits—Szilvássy 6:3, 6:3. Jusits így elsóizben védi a Főméltóságu Asszony arany­serlegét. VIZIPÓLÓ Budapest. Bt válogatott—A) válogatott 4:3 (4:1). A B) válogatott 4 gólelónnyel indul, amit a nagyválogatott nem tud behozni. Góldobó: Molnár (2) és Brandy. Az MLSz ülése Az MLSz kedden délután 5 órakor ülést tart, amelyen letárgyalják az 1941—42. bajnoki év csonka költség­­vetését, az általános bajnoki szabály­zatokat. véglegesen döntenek a Nem­zeti Bajnokság beosztása ügyében tett eddigi intézkedésekről, a kerületek beosztásáról, a bajnoki csoportosítás­ról, stb. A szövetség szerda délelőttre átnyúló tanácsülésén osztja ki az 1940—41. évi NB bajnoki érmeket, a Sportszerűség dijának díszokleveleit, a Hazatérés-bajnokság érmeit, a JT át­szervezése körüli munkásság elismeré­sét jelképező vereteket 12 játékvezető részére. Nagy mellény 'A Ferencváros—Újpest mér­kőzés első félidejében a bajnok­csapat már 3:0-ra vezetett. Mi­kor szünet után a lila-fehér já­tékosok kijöttek, Fiifi lekiabált a nemrég még ferencvárosi Kalocsaynak: — Ide süllyedtél, Kacsatl A magyar uszógárda kedden indul Svédországba A magyar válogatott úszó- és vizi­­pólő csapat Wannis András dr. szö­vetségi kapitány vezetésével augusztus 19-én, kedden délután 1 óraikor utazik el a keleti pályaudvarról Svédországba. A magyar versenyzők Becsen, Berli­­neh és Koppenhágán keresztül utaznak I.inköpingbe, ahová 22-én este 10 óra­kor érkeznek. A verseny 2 napig tart, augusztus 23-án magyar-svéd usző­­mérkőzés, augusztus 24-én pedig az úszóm érkőzésen kivül magyar-svéd vizipóló mérkőzés is lesz. Újpest súlyos veresége nem magyarázható egyedül a Ferencváros kitűnő formá­jával. 50 mindig hangoztatjuk, hogy a tudás ranglétráján a Ferencváros után légüres tér következik s csak azután jön a többi csapat, de . . . hat gólkülönbség azért mégis csak sok, több, mint amennyire az ember normális körülmények között számít­hat. De mik azok a normális körül­mények? Ha 0:0 után ZscngeUér nagy bombája bemegy, Fintáét vi­szont kivédi Sziklai? Ha a második ferencvárosi gólnál Sziklai nem ejti ki a labdát? Ha a harmadik ferenc­városi gólnál a biró lefújja Finta szabálytalan lökését? Ra Ádámot nem idegesül fel Tátrai kiállítása és a közönség bekiabálása? Ha... Igen, ilyen „ha“ minden mérkőzésen előfordul. Bele kell kombinálni a játékba. De: miért van az, hogy Új­pest nem tód megfelelő klasszisu kapust szerezni? Sziklai mindig a döntő fontosságú mérkőzéseken mond csődöt. A műit szezonban is nagyon gyengén védett! Aztán: hogy lehet öt hátvéddel és öt csatárral játszani akkor, amikor a hátvédek csak vágják előre a labdát „rúgd, ahogy tudod*' alapon s nincs, aki a csatároknak egyetlen használható labdát is adjon? Mert bármennyire is jó a Ferencváros, hat góllal még­sem jobb, még ennél az Újpestnél sem. Pláne tíz emberrel! Uj dlszkoszvelfi világrekord Lltzmannstadt, augusztus 18. Lam­port a hét végén rendezett atlétikai versenyen 53.35 méteres dobással vi­lágrekordot állított feL A vidéki okSlvivóbafnokságok A MÖSz rendezésében hétfőn kez­dődött az idei országos vidéki egyéni ökölvivóbajnokság a MÁV kolónia Golgota-utcai nagytermében. Ki indu­lók nagy számára való teüdntettel X mérkőzéseket két ringben bonyolítot­ták le. Délelőtt és délután a selejtező­­mérkőzésekre került a sor, kedden dél­előtt 10 órakor lesznek a középdön­tők, este 8 órakor pedig a döntők. LŐSPORT Díszes nyerte a Festetics Tasziló-emlékversenyt Nyolc kétéves mutatkozott be va­sárnap a nagyközönségnek a Feste­tics Tasziló-emlékverseny alkalmából. Az istállók „nagyágyúikat“ tartogatják erre a 20.000 pengős futamra, ezek azonban részben nem igazolták a ké­pességeiket magasztaló előzetes bire­­ket. Nagyon valószínű azonban, hogy a fiatal telivérek később még fejlődni fognak. Elsősorban vonatkozik ez a verseny kedvencére, Mamelukra, de Kandúrra is, melyek a küzdelemben semmi szerepet sem játszottak. A me­zőnyt az utolsó méterekig Bohém kalauzolta. Itt azonban Gutái hirtelen elöredobta lovát, Díszest, és mint első, haladt át a célon. Harmadik a jó kon­dícióban lévő Úttörő lelt. A Kétévesek versenyében Claudius olyan rosszul került el a starttól, hogy, csak második lehetett Tátika mögött, A Budaörsi-dijban a végig vezető Ru­­szinszkó üldözésére későn indultak a mezőny többi tagjai, melyek közül így Simonéi és Szeles kénytelenek voltak a második, illetve harmadik hellyel megelégedni. Rusiinszkó huszonnégy« szeres kvótát fizetett. A Kétévesek augusztusi nagy handl­­napjében Tűzharcos remek versenyt futott és igy biztosan előzte meg Vihor­­látót és Sütvényt. A progTammot be­­rekesztő handicapek Gonosz Pista, Bariton és Bolleboise győzelmei foly­tán az outsiderjátékosoknak okoztak örömet. Részletes eredmény: I I. Tátika (4) Schejbal. 2. Claudius (p) Klimscha. 3. Amante (1%) Szentgyőrgji. Fm.: Pintér. Tot.: 10:51, bet.: 118 — II 1. Rianás (3) Klimscha. 2. Soros (2) Gitt. 3. Hős (5) Weissbach. Fm.: Aldershot, Le­vente IJ. Tot.: 10:39, 18, 14. bef.: 82. — III. >• R u, s 7. i n s z k ó (20) Csuta. 2. Simonéi (2%) Klimscha 3. Szeles (5) Kolonics. Fm.: VirJcó H., Hilversum. Lancelot. Tot.: 10:238. 59. 37. bel.: 1446. _ IV. 1. Díszes (5) Gutái. 2. Bohém (2Mt) Keszthelyi. 3. Utíörő (6) Alt. Fm.: Arkász, Mameluk, Kandúr Al­­maviva. Hugó. Tot.: 10:66. 20. 18, 29. bet.: 2*1- — V. 1. Tűzharcos (4) Gutái. 2. Viboriát (16) Kolonics. 3. Sütvény (4) Klim­­scha. Fm.: Berkes, Eszter, Szalmaláng. Pí?t­­rosz. Habanera. Menyecske. Udvarhely Déda, Hacuka. Hetera. Ugródeszka. Tot.: 10:96 27, 69. 23, bef.: 1413 és 221. — VI. 1. Gonosz Pista (4) Kupái K. 2. Gerta (2) Tárók 3. Quick Arrow (6) Novák. Fm.: Adoma, Der­­wish. Pandora, Kazár. Krasznahorka. Crité­­rium, Pitykó, Delnó. Tot.: 10:56, 17, 17 33. bef.: 107 és 398. - VII. I. rész. l.Biriton (8) Kovács L. II. 2. Ghazi (8) Kaján. 3. Parabola (1%) Klimscha. Fm.: Fi-Fi, Sóhaj, rourbillon. Pór, Annabella. Jó estét Keep smiling, Pompa, Eiumára. Tot.: 10:130 27, '23. 14. bef.: 741 és 207. — VII 1. rész 1. Rplleboise (8> Kolonics. 2. Matyó Cl) Möller. 3. Pók If. (8) Csömöri. Fm : Kamine, Hargita. Castaldo. Fruska, Daru. Palotás, Witchcraft. Jó napot. Gordonka. Tot.: 10:158. 36 17, 40. heh: 434 és 2217. MAGYAR LOVAREGYLET 20-án d. it. 3 órakor versenyt tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék