Ujság, 1941. október (18. évfolyam, 223-248. szám)

1941-10-18 / 238. szám

SZOMBAT, 1041 OKTÓBER 18 ÚJSÁG KÖZGAZDASÁGA UJSÁsi a kereskedelmet érintő fontos határozatokat hoztak az elővároi értekezleten A Budapest székesfővárosi elöljárók nost tartott értekezletükön több ton­na és a kereskedelmet közelről ér­­deklő határozatot hoztak, így elsősor­ban megállapította az értekezlet, hogy a főváros területén a nagykereskedés gyakorlására jogosító iparigazolvány v­agy iparengedély kiadása iránti ké­­elmet tartalmazó folyamodványt vé­­eményezés végett nem a Kereskedelmi hivatal budapesti kirendeltségéhez, ha­­nem közvetlenül a Kereskedelmi Hívá­sihoz kell eljuttatni. Az egyes szakmai kereskedőkre érve megállapította az értekezlet,­ogy az a vegyeskereskedő vagy szak­ács, aki erre jogosító iparigazolvány a­lapján az úgynevezett mellékcikkek rusitására rendezkedik be, a tulajdon­­éppeni üzletkörét kitevő, a nép első­ingú szükségletének kielégítésére szól­ólő cikkek eladásával pedig nem fog­­alkozik, úgy tekintendő, mint aki várát egyáltalán nem gyakorolja. A gazdasági terményekkel kereske­­ők üzletkörével kapcsolatban az ér­keztet kimondotta, hogy a kereske­­elmi miniszter rendelete értelmében­­ olyan kereskedő, akinek „gazdasági örményekkel kereskedés“ gyakorló­sra jogosító iparigazolványa van, ipar-­ igazolványa alapján liszt árusításával nem foglalkozhatik. Azok a kereskedők, akik eddig ki­zárólag vásárokról-vásárokra, piacok­­ról-piacokra és bucsukról-bucsukra jártak, tehát állandóan más helyen árusítottak, ezt a tevékenységet most már nem gyakorolhatják, s megmaradt árukészletüket kizáróan iparjogosít­­vánnyal rendelkező szakmabeli keres­kedőknek vagy iparosoknak adhat­ják el. Az értekezleten bejelentették, hogy az áruk számlázása és az árak feltün­tetése tárgyában kiadott rendelet végre­hajtási utasítása már készül, amelynek megjelenéséig csakis a kirakati árak feltüntetésére, illetve az élelmicikkek árjegyzékének kifüggesztésére vonat­kozó rendelkezéseket ellenőrzik a fő­városban. A textilhulladékok gyűjtésével kap­csolatban az elöljárói értekezlet meg­állapította, hogy a kereskedelmi üze­mekből származó textilhulladékokkal való kereskedés iparigazolvány alap­ján gyakorolható szabadiparnak minő­sül. A magánháztartásokból származó textilhulladékkal való kereskedés azon­ban csakis ószeres vagy zsibárus ipar­­engedély alapján gyakorolható. A cseh-morva protektorá­tussal szemben fennálló tartozások kiűzetésének engedélyezése A Magyar Nemzeti Bank 499. számú örlevelében közölte a megbízott­énzintézetekkel, hogy a 385. számú örlevél szerint a cseh-morva protek­­trátus területén lakóhellyel bíró bi­llegőnek Magyarország és a Német­irodalom között 1940 május 21-én ötre jött egyezmény hatálya alá eső kvetelések tekintetében a fizetési­ngedély megadására irányuló kérel­­mét — ha a követelés koronára­­ól — am. kir. Árfolyamkiegészítő Hivatal útján kell előterjeszteni abból célból, hogy a hivatal állapítsa meg, hogy a követelés a 4200/1940. §. E. számú rendelet árfolyamkiegé­­szésre vonatkozó rendelkezéseinek atálya alá esik-e. Minthogy az ár­­olyamkiegészítés engedélyezésére meg-­llapított határidő letelt és a hivatal­­re vonatkozó új kérelmeket már­em fogad el, a jövőben a cseh­­t­orva hitelezőnek fizetési engedély megadására irányuló kérelmét közvet­­már a Magyar Nemzeti Banknál kell eSterjeszteni. Méhészeti tájékoztató A földmivelésügyi minisztérium er­­délyi kirendeltsége népies kiadvá­­nyokban tájékoztatja a gazdákat a munkakörükbe vágó legfontosabb adnivalókról. A napokban jelent meg a negyedik füzet, amelyben Szötty Zoltán Pál dr. egyetemi ma­­gntanár foglalkozik a földmivelés­­ügyi kormány legújabb méhészeti ak­tájával. A minisztérium ugyanis az hinségben szenvedő méhcsaládok át­­ölelésének biztosítására nagyobb mennyiségű „méhetető“ cukrot enge­­délyezett. Az ezzel kapcsolatos eljr­­ásról tájékoztatja a füzet az érdekes­eket. Hírek a vállalatok köréből A Magyar Bank és Kereskedelmi Rt.-nál Bet­ki Ferenc dr. igazgató ett. — A Weiss Manfréd Repülőgép­­­4 Motorgyár Rt.-nál Szmick Miklós égvezető lett. — A Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál Fuchs Emil igaz­­gatói minősége megszűnt. — A Met­­opol Szálló és Étterem Rt.-n­ál Spo­­­rtrich Károly, Spolarich Vilmos és ■ipolarich József, továbbá Bodor An­al dr., Urbanovics Arisztid dr. és Döm­ény Iván igazgatósági tagsága megszűnt. Ezzel szemben Koós Zoltán dr., Ferencit­ Tibor dr., Be­atiny- Szaub­ Adolf és Kozma Jenő igazga­­ósági tagok lettek. — A Providentia biztosítónál Kolozsár Ferenc cégveze­­ői minősége megszűnt. A TERMÉSKONSTRUKCIÓ JOG­ANYAGA. Most hagyta el a sajtót gabona- és őrleménygazdálkodás­­sal kapcsolatos jogszabályok 1911-~­­1912“ című munka, amelyben Székály Miklós dr. összegyűjtötte az idei erméskonstrukcióra vonatkozó rendz­­lti anyagot és azt bőséges magyarázó­­jegyzetekkel látta el. A könyvhöz Bárányos Károly dr. földmivel­ésügyi államtitkár írt előszót. A könyv ára 8 pengő. MESTERVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOT rendez az Ipartes­tületek Országos Központja novem­ber 3-án hétórai kezdettel. A tanfo­lyamon szakelőadók ismertetik a mes­­tervizsgálatokkal kapcsolatos általá­nos és részletes iparjogi, társadalom­biztosítási, adózási rendelkezéseket. Nemzetközi három? Kiállítás Budapesten A Baromfitenyésztők Országos Egye­sülete november 26-tól december 1-ig rendezi meg őszi Baromfi-, Galamb- és Házinyúlkiállítáását, amely a ba­romfitenyésztés egyre fokozódó nem­zetgazdasági jelentősége folytán kü­lönös érdeklődésre számíthat. A ki­állítás tartama alatt szaktanácsadók adnak állandóan felvilágosítást a ba­romfitenyésztés körébe vágó összes kérdésekre. A kiállításnak külön an­­goranyúl tenyésztési csoportja lesz, ahol nemcsak értékes tenyészanyag, hanem az angoragyapjúból készíthető különféle készítmények is bemuta­tásra kerülnek. A kiállítás megtekin­tését megkönnyíti majd, hogy sikerült az Államvasutaknál erre az alkalomra 50 százalékos utazási kedvezményt biztosítani. ÉRTÉKPIAC A pénteki értékpiacon az irányzat változatlanul barátságos volt, amely­nek során újabb áremelkedések kerül­tek felszínre. Az érdeklődés előterében a bánya- és a vasipari papírok állot­tak. A bányapiacon a Kőszén 15, a Bauxit 5, a Salgó 1,06 pengős áremel­kedéssel zárult. A többi papírok közül a Fegyver 4.25, a Ganz 2.10, a Rima 2, a Cukoripar 2.50, a Hungária Műtrágya 8.50 és a Vasútforgalmi 1.50 pengős áremelkedést ért el. Maga a forgalom nem öltött nagyobb méreteket és az áremelkedések nem annyira a nagyobb vásárlásokra, mint inkább a kínálat részéről észlelhető nagyfokú tartózko­dásra vezethetők vissza. A fixpiacon az 1914-es fővárosi köt­vények 2 pengővel, az 1927-es fővá­rosi kötvények pedig egy százalékkal drágultak. A bankértékek piaca elha­nyagolt volt, csupán a Magyar Bank részvényei iránt mutatkozott nagyobb érdeklődés, ami e részvények áremel­kedésében is kifejezésre jutott. ÉRTÉKTŐZSDEI ÁRFOLYAMOK EIŐ7Ő zárlat Előfordul kötések zárlat Nemzet B. 430.— 435—440 438.— Első M. B. 1500.—— 1550.— Frinciése 182.— 185 185.— Concordia m23.1— 24.25 Békéscsabai 51.— 53.5—52­53.— Első Bp. gm.63.8 63—62.5 62.75 Hungária m.99.26— 99.— Bauxit 553.— 549—559.5558.— Be­ncsin­i 61.5 63 62.75 Borsodi szén 43 — 44—44.9 44.75 Cementia 175.— 178 178.— Kohó 58.25 58.5—­59 58.5 Drasche 74.9 75 75.— Aszfalt 23.— 23.15 23 — Kőszén 1068.—■­ 1097—1080 10 83.— Nagybátonyi 83.— 83—83.5 83.— Salgó 92.85 93.75—94.15 93.9 Urikányi F­ővárosi 81.25 81.4—82 81.7— —1­17.— Rigler 160.—— 160.— Csáky —­— 29.— Fegyver 185.5 188—190 189.75 Ganz 74.9 75.5—77.5 77.— Láng 236.5 248 248.— Acél —178.5­ 182 181.— Rím­a 291.— 290—295.5293.— Ofa 82.—— 30.— Nasici 143.5 141—143 143.— Duna-Száva 15 —— 16.— Levante 5.405 5.— Nova 54.­53.25—53.75 53.25 Trust 142.5 144—141 141.— Dél cukor 212.— 212 212.— M. cukor 267.5 268—271 270.— Georgia 67.— 67.5—68.5 68.25 Izzó 460.— 460—464 461.— Dreher­ H. 445.— 455 455.— Államadósság, kötvények, záloglevelek: 1914. évi főv. kötv. 1]A% ((522.—) 521—525 524.—. 1927. évi föv. kötv. 0% (143.5) 144.5 144.5. Gschwindt 2460.— Királysor — Polgári sör 925.— Mezőgazdasági — Pannónia sör — Royal 285.— Gyapjumosó 32.— Goldberger 150.— Magy. kend. 63.5 Pamutipar 90.— ■Szeg. kender — Ghinoin 53.75 Danica Műtrágya Klotild 57.5 MIM.— 57.5 , 940.— 330.— Szikra Brassói Felien Gummi 16.75 167.5 50.— 440.— 58.— 288—292 153 63.5 90.75—91.25 53.5—53.75 174—176 135.­Vasuti forg. 68.5 Telefon 36.9 60 500 70 35.75—36.5 290.— 32.5 151.— 63.— 91.— 190.— 53.75 16.75 176.— 51.— 450.— 59.— 500.— 135.— 70.— 36.5 ^Üllőid) értek fozsuék NEWYORK. A tőzsdén nyitáskor egyenet­len irányzat mellett kissé élénkebb volt á forgalom. Később a hangulat idegessé vált, a kínálat megélénkült. A délutáni órákban bizakodó hangulat lett úrrá a piacon és a megélénkült keresklet következtében a leg­több részvény egy dollárig terjedő nye­reséget ért el. — Csütörtöki zárlat: Allied Chemical 152.125. Amerie. Smelting 37.75, Amerie. Telephone 152, Amefic. Tobacco 69.25, Anaconda Copper 24, Baltimore and Ohio 3.875, Betlehem Steel 61.375, Canadian Pile. 4.125, Chrysler Corp. 55, General Electric 28.875, General Motors 39.50, Inter­nat. Telephon 2.125, Newyork Central ll, Pennsylvania R. 21.375, Radio Corp. 2.875, Standard Oils 40, II. S. Rubber 23. U. S. Steel 51, Westinghouse Manut. 79.75, Wool­­worth Co. 29.875. LONDON. (Csütörtöki zári.) Brit. Consols (2%%) 82Vs, Brit. War. Loan Í3%%) I0515/ii, Brit. Funding Loan (4%) 114%, Conversion Loan (3%*/o) 1051 Vi«, Brit. Victory Loflh 118%, t)e Beers 7%, Chartered 21%. Cons. Goldfields 42%, Rand Mines Ü7%, Rio Tinto Ö, Anglo Iranian Oil Ord. 88V«. Mexican Eagle Oil 107/$, Shell Transport ^/«t, Burmah Oil Ord. 593/s, Courtaulds 81%, Electric Musical Ind. 12%, Imperial Chemi­cals 32, Lever. Brothers Vickers Ordinary 16*/». VALUTÁK ES DEVIZÁK A nemzetközi devizaforgalomban az angol font. /anch­ jegyzése változatlanul 17.28 volt, a francia frankot pedig 9.68-cal jegyezték a csütörtöki 1.67%-lel szemben. VALUTÁK: Szlovák korona (csak SS 8- nál kisebb címletek) 11.44-11.75, jen (csak 1059 lejt és kisebb címlet) 1.95—2.1­4, líra (csak 10 lírás és kisebb címlet) 17.49—17.M, Svájci frank 79.99—81.69, svéd korona (csak 59 korona és kisebb címlet) 81.78—82.70. DEVIZÁK: Amsterdam 189.07%—181.49, Belgrád S.78%—9.88%, Berlin 105.79—109.79, Posony 11.94—11.78, Brüsszel 54.28—54.68, Bukarest 2.75—2.82, Istanbul 268.985—279.985. Kopenhága 65.49—85.87, Madrid *2.90—22.24. Milano 17.69—17.8894. Oslo 77.19—77.67, Paris (Vichy) 6.78%—6.8*%. Prága M.57—13.67, Szállá­s 4.14—4.17. Stockholm 82.66—82.88, Zürich 79.89—80.69. Helsinki 6.87—6.95. (Az amsterdami, belgrádi, brüsszeli és oslói kiűzetés árfolyama csak a magyar-német devizakompenzáción keresztül lebonyolódó el­számolási forgalomban, a párisi kifizetés árfolyama pedig csak a meg nem szállt Franciaországgal szemben az áruforgalom körén kívül eső követelések és tartozások, valamint az 1940 július 16-a előtti áruszállí­tásokból keletkezett követelések elszámolá­sánál érvényes. A madridi kifizetés jegyzése kizárólag az 1940 július 15-én életbe lépett magyar-spanyol kereskedelmi és fizetési meg­állapodás keretében lebonyolódó fizetésekre vonatkozik.) . Külföld* devizazárlatok AMSTERDAM. Berlin 75.56, Newyork 1.88*/­ a—1.88*/1«. Brüsszel *9.11—*8.17. Zürich 45.8*—43.71. Stockholm 44.81—44.99. LONDON. Newyork 4.92%—4.95%. Zürich 17.39—17.41. Stockholm 16.85—16.95. Lissza­bon 99.80—160.29. Buenos­ Aires 17.95%—17.1*. Nemhivatalos árfolyam: Madrid 40.50. — Le­számítolási kamatlábak: bankváltó * bóra 1.03—X-06, la kereskedelmi váltó * bóra 2.59—*.90. Napi pénz 0.75—1.65 százalék. NEW YORK. London 1.63%, Madrid 9.25, Páris 2.29, Zürich 23.30, Buenos­ Aires 23.57, ZÜRICH: Páris 9.98, London 17.28. Brüsz­­szel 69.00. Milano 22.65. Madrid 39.50. Am­sterdam 229.00. Berlin 22.52%, Stockholm 162.58^4, Oslo 98.55, Kopenhága 83.55, Szófia 4.25, Prága 17.25, Istanbul 3.57%, Bukarest 2.37%, Helsinki 8.75, Lisszabon 17.72%, Buenos­ Aires 94.75. iPifaMff gabonatőzsde A pénteki gabonatőzsdén a magpiac forgalma megélénkült Csillagfürtből 600, bíbor heréből 1065, fehérheréből 300, cirokmagból 3000, borsóból 150, mustármagból 31, fűmagból 10 és lóheremagból 12 mázsa cserélt gazdát. Uj SZAHI­MACI JEGYZÉSEK TÉNYLEGES KÖTÉSEK. CSILLAG­­FÜRT: 150, 150, 150, 150 q 28 ab fel­adóévi. — FŰMAG: 10 q 270 ab fel­­adóáll. — SOMKÓRÓ: 3q 150 ab fel­­adóáll., 1 q 100 ab feladóáll. — LU­CERNAMAG: 3.5 q 130 Bpest, 2.5 q 250 Bpest. — MUSTÁRMAG: 6q 130 Bpest, 25 q 76 ab felladóáll. — BORSÓ (Viktória): 150 q 53.20 ab feladóáll. — BIBORHERE: 465 q 156 Szombat­hely: 300 q 150 ab feladóáll., 150 q 150 ab feladóáll., 100 q 150 ab fel­­adóáll., 50 q 150 ab feladóáll. — FE­HÉRHERE: 100 q 380 ab feladóáll., 50 q 380 ab feladóáll., 100 q 390 ab feladóáll., 50 q 390 ab feladóáll. — CIROKMAG: 3000 q 28 ab feladóáll. — LÓHEREMAG: 12 q 250 db feladó­­állomás. HIVATALOS TERMÉNYJEGYZÉS. BÚZA: 81 kg 31.50, 80 kg 31, 78 kg 30. — ROZS: 71 kg 28. — KÉTSZE­RES 28. — TAK. ÁRPA: 65 kg 24.50, k­özépmin. 23.50, kopaszárpa 32.40. — ZAB: 41 kg 2650. — TENGERI: cső­ ves 13.40, szenes 18.70. — CIROK­SZAK­ÁLL, vegyes, kistermelén, őszi ára 60. MAGVAK, HÜVELYESEK. KÖLES, Bpest 32, Besaba, Debrecen 34. — HAJDINA, hántolatlam 36. — REP­CEMAG, káp. v. répa 45, vad 38. — LENMAG 60. — NAPRAFORGÓ 35. — TÖKMAG 45. — SZÓJABAB 48. — MÁK, kék 151. — MUSTÁRMAG, fc­. 161, fekete 101. — BORSÓ: Viktória 53.20, express 45.20, lav. és őszi 60, szeges 40. — LENCSE: kicsi 5d120, közép 60.20, nagy és érd. 70.20. — BAB: fehér, szokr. és gyöngy 55.20, feh. hosszú és lapos, gömb. és hosszú fü­rj, egyszinü színes 60.20, tarka és vegyes 52.20. — LÓHEREMAG, ny. ar. bp p 230, érd., k­oltozsv. p 240. — LUCERNAMAG, ny. ar. bp p 385. — BALTACIMMAG,, hámozatlan bp p 80. — BIBORHERE 150. — FEHÉR­HERE 320. — MUHAR 40. — BÜK­KÖNY, szöszös 115, pannon 50, táv (bp p) 40. — CSILLAGFÜRT, édes 35, keserű 28. — CIROKMAG, seprő 28, cukor 40. LISZT- ÉS ŐRLEMÉNYÁRAK: Bú­zadara 63, m­­ásliszt 61, egys. búza- és rozsliszt 41, egys. búza- és rozs­korpa 18, búza- és rozslábliszt 18, rozsszélkorpa 18, malombükköny. szemes 17, darált 18. CHICAGO. Búza: dec. 110.75-ikt.25, máj­­c.26—115.75. ,jul. 115.50. Tenfferi: dec. 72.25, máj. 80, jul. 81.875. Húza: dec. 61.125, máj. 67.50, jul. 69.125 cent per bushel. WINNIPEG. Búza: okt. 72.25, dec. 73.375, máj. 77.25. Zab: okt. 53.125, dec. 54.125, máj. 56.375. Rozs: okt. 45.625, dec. 44.50, máj 43.50. Leninai: okt. 149.75, dec. 147, máj. 146.50 cent per bushel. NEW YORK. Búza: őszi vörös Ila 1181/s, őszi kemény Ila 127*/s, North: Manitoba la 88%. Búza: western Ila 76% cent per bushel. Liszt: 575—585 cent per barrel. BUENOS-AIRES. (Csütörtöki zárt.) Búza: nov. 6.86, dec. 6.96. Lenmag: nov. 10.90, dec. 11.18 peso métermorzsánkészt. ROSARIO. (Csütörtöki zárlat.) Búza: nov 6.83. Lenmag: nov. 10.28, dec. 10.50 peso. BÉCS: A hivatalos árak változatlanok. PIACIMC BUDAMSTI NAGYVÁSÁR A nagyvásártelepen pénteken közé­jjé® volt a forgalom. Az összes piacokra kielégítő mennyiségű áru ér­kezett, amit a kereslet fel is vett, azért nagyobbm­érvű áringadozások nem fordultak elő. Lőtt vadban erősödik a felhozatal. Árak: GYÜMÖLCSÖK: alma 69—260, körte 80—280, szőlő 75—­155, birsalma 90— 130, héjjas dió 200—240, gesztenye 90—130. — BURGONYÁK: nyári rózsa 14.10, őszi rózsa 12.80, Gülbaiba 13.25, Ella 11.45, Woltmann 10.60, Krüger 10.10. — ZÖLDSÉG ÉS ZÖLDFŐZE­­LÉKEK: vöröshagyma 25, fokhagyma 57—74, karfiol 16—30, főzőtök 26— 35, sütőtök 16—28, zöldbab 46—120, zöldborsó 70—100, sóska 40—70, pa­­rraj 50—70, paradicsom 18—32, zeller 20—­100, sárgarépa 18—26, petrezse­lyem 26—38, hegyes paprika 20—45, töltenivaló és húsos 40—120, kalarádé, drb 6—10, fejessaláta 4—10, csöves kukorica 10—14. — KÁPOSZTAFÉ­LÉK: fejes 12—16, kel 20—30, vörös 16—26. — GOMBA: csiperke 300— 420. —• TOJÁS: friss és hűtőházi 296— 304, meszes 278—285. — ÉLŐ BA­ROMFI: tyuk 280—300, csirke 290— 360 kacsa 320—350, lúd 320—355. — VÁGOTT BAROMFI: tyuk 300—330, csirke 350—420, kacsa 330—370. Híd 340—370 fülér. CSARNOKOK Vásárcsarnokok és nyílt piacok ki­csinyben! árainak jegyzése: HÚSNE­­MŰEK: juhhús: hátulja 220—270, eleje 180—210; háj 310, zsír 330; élő ba­romfi: tyuk 350, csirke 380—400; tisz­tított baromfi: tyuk 360—380, csirke 360—480, kacsa 390—420, liba 380— 440; hal: ponty, élő 300—370, jegekt 200—280. — TOJÁS: friss és hűtőházi, drb 17—18, meszes 15—17. — TEJ­TERMÉKEK: teavaj 590, tejföl 180 sovány tehéntúró 100—120. — MÉZ­­:405—400. — BURGONYÁK: nyári ró­zsa 17, Güb­aba 16, őszi rózsa 16. Ella 14. — ZÖLDSÉG ÉS ZÖLDFŐ­­ZELÉKEK: vöröshagyma 30, fok­hagyma 75—84, karfiol 40—60, sóska 70—80, paraj 70—80, fejeskáposzta 16—22, kelkáposzta 30—40. — GYÜ­MÖLCSÖK: alma 80—280, körte 120— 340, szőlő­­84—220, szilva 180—240, őszibarack 160—300 fillér. Árverési hirdetmény A Pesti Izraelita Hitközség által ke­zelt Leiderer Ede és neje Werner Re­gina alapítvány eszmei felerészbeni tu­lajdonát képező Budappest székesfővá­ros dunabalparti részének 5357. számú telekkönyvi betétében felvett 29793. hrsz. alatti, a Hungária körút és And­­rássy­ út sarkát) lévő 1258.10 négy­szögöl területű ingatlan (ennek eszmei fejezésze képezi az alapítvány tulajdo­nát) folyó évi október 23-án déli 12 órakor nyilvános magánárverésen, dr. Lukács Izsó kir. közjegyző irodájában (VII. Erzsébet­ körút 39) el fog adatni. Az árverési­ feltételek a hivatalos órák alatt dr. Lukács Izsó kir. köz­jegyző úrnél megtekinthetők. SZESZÜZLET Az egyedáruságnél az ftsazea mm*­f­éleségekiben a forgalom a musheta keretek között mozgott és az árak változatlanok­. GYÜMÖLCSPÁLINKA-ÜZLET A gyümölcspálinka üzletbe® a nagy­bani forgalom e héten is gyér volt és csak kisebb prompt tételek kerültek forgalomba változatlan árakon. Tör­kölypálinka 11.10—11.20, seprőpálin­ka 11.20—11.30, szilvórium 13.20— 13.50, eperpálinka 13.20—13.30, ha­­rackpálinka minőség szerint 14.50— 15, borpárlat 16.20 pengőig jegyezte­tik 10.000 literfokonként III. táblázat szerint + 5% forgalmi adó. ÉLŐÁLLATPIAC Budapesti sertésvásár. Árak: uradalmi zsírsertés páronként 340 kg-on felül 202- 340 kgt-on alul 198, szedettsertés la 194. Ha 190, silány 188, öregsertés la 186. Ba 178, angol sonkasertés la 190 fillér kg-ként élő­súlyban. Félsertés szalonnával 256—261, tó,­­ sertéshús 258, hátszalonna 28 kg-os sózott 244, hát 290, belföldi zsír 310, kenyér, és tok­nszalonna 240, szalonna bor nélkül 261, belsőrész 140, bél és gyomor 150, tópartyfi­­a 50 fillér kg-ként. Budapesti hős- és hidegtmavásár. Has­vásár: Árak: marhahús, a kór­­a egészben 255, hátnija 280, eleje 240, szegye 240, Its egészben 237, hátulja 250­-256, eleje 220 - 230, szegye 220.230. csontoznivaló 170, te­hén la egészben 237, hátulja 250-250, eleje 200—230 szegye 220- 230. fa egészben 21­’, hátnlja 220-230, eleje 200-206, szegye .206. növendékmarha la egészisen 170, borra olett bőrben la 277, juh fzlörd nyúzott la 210.­­la 190, bárány 186 bivaly 170, zsiger 130, faggyú 52—206, csont 40—56, marhafej (% fej) 300, orr és köröm 70—90, láb 4 darals 200, pacal egészben 130—180, marhabél 500, borjafodor egészben 120, juhbél 40—80, mrahavér (1 tál) 60 fillér kg-Mnt. - Hi­­deghúsvásár: Árak: borjú p­la tt bőr­ben fa 247, félsertés szalonnával 1 248—283, sülde 259, sertészsiger 140 fillér kaként Mxíszí m&soxok. (Sz­ó szombat v * vasárnap v • I­nnep.­ ADMIRAL. Lea* ami tear. (11. Mfi* M#, %10.) Vas. d. e. 11-kor: Les* ami !«»*'• ALKOTÁS. Arris Indiában. (%4, %6, %8, %10, v. %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Arvw Indiában. ANDRASSY. Halálraítéltek. (%4. %6, %8, %10, v. 2, 4 6, 8, 10.) Vas. d. e. 11-kor. A keze álarcos. ÁTRIUM. Leányvásár. (%». ( *15, 1 ■ 1z., v és a %4-kor ,v.) BELVÁROSI. Fiatal ördögök. (Hétköznap: és 6 8, 10, v. és v. jobbr.: 2, 4, 6, 8, 10. bajt: %3. %10, %7. %9.). BELVÁROSI HÍRADÓ. (181-244). A német nép a háborúban. Rajzos híradó az Aldinárék. Leningrád ostroma. Magyar-, Cla-, Luce- és Fos-híradók. Folytatólagos egyórás előadá­sok 10—24 óráig. BODOGRAF. Less ami leas. C4(4, %«. %*» %10, v. 11, %2, %5, %7, %9 is.) BROADWAY Egy tál lencse. (%4 %«. %8-10. sz. » és 0 %'1-kor is ) CAPITOL. * cseng«. (%4, %6, %8, %10, v. é* v. %2-kor is.) CASINÓ. Huncut kis kacsák. (%8. %8. sz., v. és fi %4-kor is.) CITY. Az ördög nem alszik. (A16, ■ ,410, sz., v. és v., %4-kor is.) CORVIN. 24-én megnyitó előadás: Operett De C S L Becsületből elégtelen. (5. %­ %10, v. és fi. 413-kor is.) ELDORADO. Tóparti látomás. (4, 6, 8, Hl, v. és v. 2-kor is.) ELIT. így élni lét (%4. %6, %8, 10, v. és 8. %2-kor is.) CORUH: Mire meghiírad, (%6. %8, 9414), * sz., v. és fi. %4-kor is.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. (222-490). A német nép a háborúban. Rajzos híradó az Aldunárók Leningrád ostroma. Magyar-, Ufa-, Luce- és Fos-híradók. Folytatólagos egyórás előadá­sok 9—24 óráig. HOLLYWOOD. András. (%4, %«, %», %18. v. %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Caniioge hőse. IPOLY. Ároa Indiában. (%4, %«, %8, %1A. v. és­­ %2-kor is.) Vasi. d. e. 11-kor: Má­tyás rendet csinál. JÓZSEFVÁROSI. Vera Nikotskaja. (%4, %«, %8, %10, v. és v. Hírkor is.) Vas. d. e. 11-kor. Hatosfogat. KAMARA. Egymásért... (tt. S. 4. 6, 8 10.) LLOYD. Congo Maisle. (%4, %6, %8. %10, v. és fi. %2-kor is.) NÉPSZÍNHÁZ MOZGÓ. Olajváros. (%4, %6, %8, %10, V. és fi. %2-kor is.) NYUGAT. Fiatal ördögök. (%4, %7, %8, %10, V. és­­ %2-kor is.) Vas. d. e. matiné. ODEON. Havasi vadmadár. (%4. %6. %8, %10, v. és 8. %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Varjú a toronyórán. ORIENT. Dankó Pista. (%4, %6. %5, %10, v. és v. %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kort D. III. 8*. OTTHON. Lesz ami lesz. (%4, %6. %48, HÍD. v. és v.­ %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Mária két éjszakája. PALACE Közbelép a feleségem. (il. 2. 4. 6, 8. 10.) RADIUS Intermezzo (%6. 848. 8410. sz., *. és fi.­ %4-kor is.) REX. Lesz, ami lesz. (%5. 847. ». sz.­­*4, %6. %8­­410 . és 0., %2-kor is.) KIALTÓ. A nagy riport. (It. 1, 8, %«, %8, %10.) ROYAL APOLLO Leányvásár. (%6. ■­ %S. 8410. sz. V. és ü.: 4. 6. 8 10.) V C A L A. Hét tenger ördöge. (5, %8. %10,­­ sz., v és v. 3-kor is.) SAVOY, így élni Jó! (%4, %4, %8, %10, v. és fi., %2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Sze­gény gazdagok STÚDIÓ. Bűn és bűm­hödés. (11, %2, %4, %8. %S, %10.) TIVOLI. Táncolj és szeress! (11, 842, %4. 846. 848 8410.) TI’RAN. Lesz ami lesz. (11, %2, 4, 6, 8 10, V. és ü, 11, 2, 4, 8 8, 10.) VESTA Rose Marie (11, %2, %4, %6. %4. %10, v. és ü,­ 2, 4, 6, 8, 10.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék