Ujság, 1941. november (18. évfolyam, 250-274. szám)

1941-11-30 / 274. szám

10 ÚJSÁG VASÁRNAP, 1941 NOVEMBER 30 IV O Z I VJncze MáríOii tragikus halála a bíróság előtt Emlékezetes az a tragikus sz«Ten­­eséUenség, amely január 11-én történt a Hanjiia filmgyár műtermében. A „Végre“ cimii film felvételei folytak. A munkások egy öt méter hosszú, 70 kilogramm súlyú deszkapallót akartak felhúzni, de a pallóra hurkolt kötél ki­bomlott, a súlyos deszka a műterem közepére esett, majd onnan több mé­terre visszapattanva, az ott álló Vincze Márton diszletfestő művészre zuhant, aki súlyos koponyasérülést szenvedett & néhány óra mutva az uzsokiutcai kórházban meghalt. A kiváló művész özvegye havi 600 pengő életjáradék megfizetéséért pert indított a Hunnia filmgyár ellen. Hankovszkv Uezső dr. törvényszéki tanácselnök el£lt meg­tartott tárgyaláson a filmgyár az öz­vegy’ kártérítési igényét nem ismerte el. Tagadta, hogy a baleset bekövetkezte­kor a műteremben ő rendelkezett volna. Azt állította, hogy a rendelkezés joga a llajdu Film kft.-t illette meg, meft az, illetve Daróczy József igaz­gató készítette a „Végre“ című filmet, »melyért 25.000 pengő vállalkozási ösz­­szeget fizetett a filmgyárnak. Arra is hivatkozott a gyár, hogy a film elő­­ájlitásához szükséges emberanyag ki­választása a vállalkozó gondja volt, ö sohasem állapodott meg Vincze Már­tonnal, mert a diszletépítő a gyártási vezetővel, jelen esetben Daróczyval állott összeköttetésben. Egyébként is a baleset bekövetkezéséért senki sem felelős, vagy legfeljebb Vincze Márton, mért a palló felhúzásakor kiadták az utasítást, hogy mindenki távozzék, de Vincze mégis a helyén marad*. Végül arra is hivatkoztak, hogy a munkások kiválasztásában gondosan járlak el, mert évek óta szakmunkásokat alkal­maznak. A törvényszék a baleset körülmé­nyeinek tisztázására széleskörű bizo­nyítási eljárást folytatott le. Ennek során megállapította, hogy a balesetet közvetlenül Kónya Józ-ef diszlelmun­­kás gondatlansága okozta, aki a palló megerősítésénél ácskötés hetlyett egy­szerű burkolást alkalmazott. A bün­tetőtörvényszék Kónyát 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Megállapította a törvényszék, hogy felelőssé tehető a munkaadó is, mert nőm bocsátott elég hosszú kötelet a munkások ren­delkezésére. Daróczy József arról val­lott, hogy mint filmgyártó kapla a Hunniától a termet és a munkásokat. Vincze Márton a Hajdú Film kft-vel nem volt jogviszonyban, mert a tisz­teletdijat —>- 1500 pengőt — a Hun­niától kapta. A törvényszék ítéletében a Hunnia-filmgyár kétharmad kártérí­tési kötelezettségét állapította meg. A kárösszeg tekintetében a biróság en­nek a közbenszóló Ítéletnek jogerőre emelkedése után fog határozni. Az Ítélet indokolása szerint Vincze Márton és a Hunnia között jogviszony volt. A műterem, ahol a halálos bal­eset történt, a Hunnia tulajdonában ván, ö adta az emberanyagot is a munkálatokhoz. A kamarai illetéket Vincze után a Hunnia fizette és a filmgyár állapodott meg vele a tisz­­teletdijban is. A törvényszék .szerint a baleset bekövetkeztét túlnyomóan a filtngyár vétkessége idézte elő. Hozzá­járult azonban ehhez Vincze hibája is, mert a veszélyes helyről idejében nem távozott. Ez a magatartása azon­ban nem volt annyira gondatlan, mert nem számíthatott arra a nagyfokú gondatlanságra, hogy a munkás meg­felelő kötés alkalmazása nélkül huzza fel a pallót. Vincze Márton mint ter­vezőművész működött közre és mint ilyen ügyelt fel, hogy a végzett munka megfelel-e művészi elgondolásának. Mindezek alapján a törvényszék a kármegoszlás elvét alkalmazta, még­pedig az özvegy javára kétharmad, a Hunnia javára egyharmad arányban. „Pinocchio" mint karácsonyi ajándék Walt Disney, a tr ük film kitalálója, mestere, művésze és bűvésze, számos mesefigurával ajándékozta meg a vi­lágot. Legutóbb áttért U teljes elő­adást pótló nagy rajzos trükfilmek készítésére. A „Hófchérké"-vcl iskolát csinált, azóta többen követték, de természetesen a mestert utolérni egyik sem tudta. Walt Disney most saját­magát szárnyalta túl. a „Pinocchio" fa­báb történetével. Ez a másfélórás trükfilm a legötletesebb, legkedve­sebb és legmulatságosabb valamennyi Walt Disney-alkotás közül. A pesti közönség karácsonyi ajándékul kapja. Lelki klinika Cserépy László, a magyar rendező­gárda specializált vigjálék-szakembere, szervírozza a legújabb magyar film­­bohózatot, amelynek címe: Lelki kli­nika. Jávor Pál egy újságírót játszik a filmben, Túrái mint egy női klub ellenzékének vezére mulattat, Somlay Arlur, Vaszary Piroska, Hidvéghy Valéria és Pcthes Ferenc vidámabb­nál vidámabb figurákat alakítanak. A filmet gyártó /rís-film igazgatója, vitéz Bánkg Róbert, aki egyébként a Magyar Színház igazgatója is, meg­elégedett egy kis komornyik-szerep­pel. A zenét Fényes Szabolcs irta. iMxf^zX muóoxok(S t. «■* szombat. v =* vasárnap, ü = ünnep.) ADMIRAL. F.gj tál lenen*. <11. %2, 144, K6, 148. 1410.) Vas. d e 11-kor: Egy lencse. alkotás, a Dateien ut. 044, %e. vís. viio. V. !42-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: A vég­­leien ul. ANDRASSY. Érik a gjüniöle». (844. 846. «48, 8410. v. 842, 844. 846. 8. 16.) Vas. d. e. 11-kor: Az üldözött. Átrium. Egy ejsaaka Erdélyben. (HA n 146, ülő. s2.. v ét a 144-kor ts.) BELVÁROSI. Bűn és bünbBdéa. (Hétköznap: 4, 6, 8. 10. v. és ü. jobbt.: 2. 4. 6, 8. 10. balt.: 843, 845. 847. 849.) BELVÁROSI HÍRADÓ. (181-244). Acétulak. Legújabb hadlripnrtnk. Magyar-. Uta-. Luee- és Fni-hlradók. A büvSs szék. Folytatólagos egyórás előadások 10—24 óráig. BODOGRAF. Egy lá| lenese. (844. 846. 848. 8410. V. és fl. 11. 842. 845. 847. 849 is.) BROADWAY. Az. asszony, az orsos és a har­madik. (844 846. 848. 8410; sz.. v. és 0.: V42-kor is.) CAPITOL Ne kérdezd ki róttam. (844. 846 846. 8410. r. és 0 K2-kor !i.) Casino. Algír <84* M8. 84io. sz.. ». e> o 844-kor is.) CITY. A elgány. <848. 848. 8410. sz.. v és ü. 844-kor is.) CO R S O. Mellékutca. (846 848. 8410. sz.. v. és 0.: 844 kor is.) CORVIN, életre Ítéltek. (5. 848. 8410. sz., v. és ü. 843-kor is.) Vas. d e. 11-kor: Dél csillaga. ne CSI. Féltéé. (846. 848. 8410. sz.. ». ás u 0 Hit-kor Is.) ELDORADO. GOI Baba. (4. 6, 8. 10. y. és 0 2 kor is.) ELIT. Háry János. <4. 6. 8. 10, v. és 0- 2-kor is.) P O R U M. A szfli ét a gödölye. (846. H8 1 8410. sz.. v és a 3-kor ti.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. (222-499). Acélutak. Legújabb hadiriportok. Magyar-, Uta-, Luce- és Fo*-hirsdób. Donald udyarol. Folytató­lagos egyórás előadások 9—24 óráig. HOLLYWOOD. Egymásén. 'Cjil. H6, W* VfelO v. és ü. M*2-kor is.) Va«i 4. e. íl-korj Nincsenek véletlenek. IPOLY. Erik a gyOmBIrs. (845. 7. J4lO. j é» ü. 2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor^ Jöjjön elsején. JÓZSEFVÁROSI. Egy tál lencse. (84^- H«, 848. 8410. v. és ü. 842-kor is.) Vas a. e. 11-kor: HBIgyek elfinyben. KAMARA. Csákó és kalap. (11. 2. 4. 6. 8. 10 órakor.) LLOYD. Végre. (844. 846. 848. 8410. v. és ü. 842-kor is ) NÉPSZÍNHÁZ MOZGÓ. A végtelen ut. (844, 446, 148. V410. v. és ü. 842-kor is.) Vas. d. c. 11-kor: Vágyak asszonya. NYUGAT. Allpang. (844. 846, 848. 8410. v és ü. H2-kor is ) Halódik hétre prolongálva! Ne kérdezd ki voltam KARÁDY x Capitol OPEON. Egy tál lenese. (844. H6. 848, 84!0, v és 0. 842-kor is.) .Vas. d. e. 11-kór: RÓEsafubiit. ORIENT. így élni ló. (844. 846, 848. HlO. v és 0 842-kor is.) Vas. d e. 11-kor: Trenk. a pandúr. OTTHON. Közbelép a feleségem. (844 846. (48, 8410. y. és 5. 842-kor is.) Vas. d e. 11-kor: All a bál... PALACE, üyurkovloi-fiuk. (11. 2. 4. 6. 8 és 10 órakor ) RADIUS. Egy éjszaka Erdélyben. <H6, 848. 6410. sz.. v es ü.: 841-kor is i RF.X. Egy tál lenese. (845. 647. 9. sz. H4, 846, 848. 8410. v és fi 842-kor is.) Vas d e. 11-kor matiné. Rt ALTÓ. Halálba jó. (11, 1. 3. 846. 848 és 8410 órakor.) ROYAL APOLLO. Bob berreg. (846. n HA. 6410. sz . v és fi.: ♦. 6. 8. 10., CCALA. La Conga. (5. 848. 8410. sz.. v. “ és fi. 648-kor is.) STUDIO A szerelem gyöngyei. (11, 842 H4. 846. 848, 8410.) TIVOLI, Egy Iái lenese. (644. 646, 648. 6410, y. és fi. n. 642-kor is.) TURAN, össztánc. (11. 842, 4, 6, 8 10, v és fi 11. 2, 4. 6. 8. 10.) VESTA. Aa örök csavargó, (11. 842. (44. 846, 848. 8410. v. és ü.: 11. 2. 4. 6. 8. 10.) ifiii in mu—»—n—■um !!!■■■ iniwiH——in in jmii L k E R E S I Í T- K I H Á l A l k Házassági I Meleg otthont, hozzáillő MAGÁNtílttDETfcS! Nyugodt megélhetéssel is tehermentes házzal rendelkezem a fővá­rostól 40 km-nyire.' 33 éves, gyermek télén, elvált asszony vagyok, érettségizett, izr. Megismerkednék hozzámiilő Hóemberrel házasság céljából Lehetőleg nem benősüléssel. ..Szimpátia 590“ jeligére kiadóhivatalba. 590 Férjiiezadnám leányomat izr. öO.OOO hozománnyal, önálló ipar­ral, 35 feletti, biztos exisztenciájii úr­hoz. Jelige 4,Jó feleség 7112“ főkiadóba Férfhez­adnám komoly, 35 év körüli, nem Arja, diplo­más vagy biztos foglalkozású úrhoz, 5Í—'53 ezer pengő hozománnyal rendel­kező leányomat. Ajánlat az Újság ki­adóba „Jól nevelt“ jelige alatt. 631 JÓMEGJELENESO. 40 es. nagyvállalat volt íó­­tisztvisclóje, izr. (tökével, jövedelemmel) fc'nv6n'|||innnpj<'m6d"’ "'nos. önálló úri­­»'BoöüUIVeillUínői, kinek agilis segitftlársa í.hetne. ..Magánhirdetés 7124“ főkiadóba. 848 Benösíilne jóbb ü.zlelbé, vállalatba izr. 55-ös fivérem, (rlékes munkaerő. KIVÉTELEZETT emlék­­l|pos. tiszt. Vagyona van. Könyvelésben éíjálló, külső, belső üzletiekben gyakorlott. Mértékletes, jómegjeienésü. Hozzátartozóval váffv személyesen, kölcsönös retlilás esetén ..Sízélmasan részletesebben megbest élhetjük“ Máfsánhlrdeté«! Abszolút kulturált, jómegje­­lenésű, anyagilag gondtalan, korrekt urat C32—-40-jg) élettársul keresek finoman szén. decéns, átlagonfelűli intelli­genciájú. melegszívű s bizles egzisztenciáju fúr.) leányom számára. ,,Lehetőleg diplo­­fflíj 7120“ jeligére főkiadóba. 636 Kellemes boldog oltbonl nyajlaoék bózassóg révén intelligens, 50—55 éves, biztos cxisztenciával vagy nyugdíjjal biró úriembernek. Bérmen­tés, modern lakásom van és vidéken házam. Középkorú, jómegjeienésü özvegyasszony va­gyok. „Hűséges élettárs /126“ jelige fiók­ki ádóba. 677 élettársaf keres finómlelkü. kulturált, csinos, nagyon jó megjelcnésuL- .kőiépkoiuj ide. fuvUlósj..joa már vagyontalan özvegy uriasszony. „Szere­tet. harmónia 5941“ fökiadóba. 576 sr bauezió ypiemDept {teresen aki jólmenő gyárvállalalomba tizenötezerrel 623henosuine Ritk.«ikaiom7in főkiadóba. Benősülne fosrakmáöo 20.000 pengő saját tőkével kiváló szakember, intelligens, szolid, 37 éves ur. Válaszokat „Nem árja“ jeligére. Közvetítők kizárva. 605 Adás-vétel Aranyat, ezüstöt, gyöngyöket jó árban veszek. Ezüst évrtkészletek olcsón kaphatók SCHMELCZEK BENŐNÉL. Károly­­körut 30. Keresztény szövetbolt mellett, lfw Agynemlivászon lepedő, angin, köpper, flanelt, törülközők, konyharuhák, stb. rendkívül olcsón. WEISZ, VI., PAUI.AY EDE-UTCA 58. (udvarban), Liszt Ferenc-térrlél. 638 ZONGORÁT VESZ HANGSZERGYAR, RAKÓCZT-UT HATVAN. Kinaezüst ALPAKA asztali felszereléseket. dísztárgya­kat, evőeszközöket, legmagasabb áron vesz HEXNER. Király-u 25. Tel : 227-073. 3038 5501 Qraisi0§0si lemezeliet »wl. 1925 évi utániakat (gramofont ts). Központi Gépraktár Rákórzi-ot 80. udv. Tel.: 224-014 Rádió vilátfmárkás. legújabb tipus. megérkezett Részlet, csere Juventus Te"hnika, Nagy La­jos király.-u. 190 Telefon 296-431 3017 Prlvátkézből vennék zongorát 6502 oiaDinót vidék is. Strok I, Aréná­id. 2. r 225-662 ÜSS! hasznait rádiókai magas áron veszak Szikom Ernő, Teréz-krt 38. T. 11-67-39 Oj rádiók részletre is kaphatók KIS HIBÁVAL NAGYON OLCSÓN VÁROSHÁZ-«. 2 KOSSUTH LAJOS UTCA SAROK TEHEL PAPLAN Mindenkinek bíztog megélhetést nyújt az Vk ÄÄ fi fii? // harisnyuszemfelazedőgép " Ilii Ea affi 113'' Világszabadalom V. Szent István-krt 13. Óvakodjunk az utánzatoktól. 3015 n p ff villamos szemfelszedögíp |k P» ■ szenzáció. Kelen lyászló lezlil- II L «A ipari gépek Bpesl V Csákv. 14 IBB.II t . in-586. Bemutatás: d. u 2-6 ifi HIDEG VAN I Lékelzáró ABLAKPARNA. 1 móteri*.............2.60 P r.tszkimó-paplan Jó melea ........ 28.54 P 3 részes jütamalrac........................14.84 P »Cserhát paplan« Ä'i Telefon 420-454. Vidékre ulánvét. 3046 Honv. min. eng szab Markovits mérnök-féle óvóhely -berendezések Wiesel A., V'lmos császár ut 52 t. 118-^88 Az új ffilzö szenzációsan alakítja. Már 16 P-töl. Készí­tője: Nagvpálné. V., Zsitvay Leó-u. 16. 294 Székek, asztalok, *iégs«krények. eVÖCSZKÖZÖH alpakkából, rozsdamentes acélból Is. tálcák, tálak, hilliárdasztalok és kellékek HEXNER Király-utca 25. 3036 Használt bőröndök nesszeszerek vétele, eladása, cserélése. WEI1* Népszinház-u. 26 Tel.: 144-208. B S#f- és borpull pa SZÉKEK, BILLIÁRDASZTALOK, u 11 ALPAKKA-, UVEGARU. Fried vendéglői berendező. Király-utca 44. Drogériák, szakfizietek büszkesége az uj Tempó hasitékos, széles élű penge a b a k e li t d o b o z b a n írógépet számológépet OoldösrgerOézaSs,“';;,",:; Irodait és hordozhatót jó áron veszek. Zongorát, piait itt ót veszünk a legmagasabb áron MUSICA ? Erzsébet-kiír ót 43. sz. (Royal Apolló) Te'efon 222 282. T0bb ezer modern német regényből és útleírásból válo­gathat hihetetlen olcsó áron BLUM JENŐ könyvesboltjában. Vilmos csáSZJr-ut 44. 1665 Légvédelmi padok, WC-k hordágy olcsón, raktárról kaphatók. Kellermann és Knöpfler. Király-utca 11. Telefon 226-889. 413 Fai- & vegyes alma vggontételben is kápható. Bővebbet Wollák Jenő, Nagykanizsa. 511 MÁRIATERÉZIA1“”“”'"" Biedermeier-, síi) és modern ctdllárnb nag> választékban BUGYI csillársralon T^réz kr» 17 T 121 K47 fieSdo£$o&ók (akik fogyaszlókat szolgálnak ki) különféle textilárut, léli-nyári női nadrágot olcsón vásárolhatnak VI., Paulay Ede-u. 10. Bock cégnél. 573 Aalögeizer eladó 6050 Nagyatádi Szabó-utca 35. Szigeti István. Ha pénzét jól akarja befektetni és kamatoz­tatni, úgy vegyen nálam bélyeget Katonasor kapható. MARKÖ. Tcréz-kórút 50. szám. Telefon: 329-958. 670 Orth. kóser füstölt libahús vegyes 7.50 P, 5 kg vételnél frankó ulánvél mellett. Kapható Heisz Zoltánnal. Debrecen, Simonífy-Utöa 5. 633 Quarciampa vadonatúj, hanaui, bérbeadó. Szobi, 119-250 Hitelesített leMeK m Dohány-u. 66. fszt. S. du. 2—4-ig Vidéki nagyváros főterén kézimunkaüziet nagy árurak­tára vagy az üzlet eladó Levelekét „Családi okok miatt" Arató hir­­detóirodába, Erzsébct-körut 14. 8528 különlegesen szépen csiszolt, füles (bólés) pohár, 12 darab, alkalmi áron eladó. VI., Musso­­lini-tér 4, II. emelet 28. 580 Hurkapálcát minden mennyiségben szállít SÁNDOR IGNÁC, V.. Hollán-utca 5. Telefon 11-82-37. 567 Ruházat P||j Perzsa-, sealbuiula legolcsóbban FL’CHS SÁNDOR szflesmestemél, Rottenbiller-utca 39. Telefon 422-273. 643 Régi ruháit modernizálom Lilly-szalón. Podmaniczky-u. 49. Tel.: 327-832. Olcsó fazónáralc. (Hozott anyagból is.) 3008 Perzsabuntfa, nyörti príma. u.-o(t finom szilbunda Olcsó eladása. Vétel, csere. Vörösmarty-u. 61. If. 1. Kefésk. rókák-, seal-, macska- panofixbundák olcsón. Jollesz szűcs. Visegrádi-utca 18/a. í. emelet 3. Kevés pémén lói ffiöiköM! Szörmebundák lélikabátok. kos/tfimők olcsón Eötvös-uca 30 II. emelet 14 kér. 3021 Holland nerzbunda privátnak eladó. Jókarban. Nagy, Csáky­­utca 16. Hl. emelet 2. 679 Uj bundája lesz ha a régit modernizálja Robitsek Zoltán szűcs. Baross-utca 6. VÁR IRIN Fl használt ruháji­»*■* tói Mindenért SCHMERGEL fi/ct legtöbbet VII. Rnttenbüler­­utca 37. Telefonáljon 422 2I59. Hívásra iövökl ödv&twL cJfuuif hí Újság könyvtárában 100.000 kötet várja Gróf Tisza István u. 6 és Aradi-u. 8 T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék