Ujság, 1941. december (18. évfolyam, 275-296. szám)

1941-12-18 / 288. szám

8 SZÍNHÁZ Tihanyi Béla betegsége A magyar színházi világnak, mint részvéttel értesülünk, súlyos betege van. Tihanyi Béla, az Országos Színészegyesület közszeretetnek ör­vendő elnöke, napok óta betegen fek­szik lakásán. A színházi és művész­világ szeretettel érdeklődik a beteg állapota k­ár­t, mely az orvosainak véleménye szerint nem ad semmiféle fogadalomra okok A Podium valószínű­leg csütörtökön kezd játszani A Pódium Kabaré, mely azt re­mélte, hogy csütörtökön ismét meg­nyithatja kapuit, csalódott várako­zásában. A kultuszminiszteri enge­délyt megkapta ugyan­­a kabaré igazgatósága, viszont a rendőrség nyitási engedélye még nem érkezett be. Most abban reménykednek, hogy holnapra megkapják ezt is. Ha igen, akkor a Pódium csütörtökön ismét megnyílik. * Pázmán György szerzői estje, Pázmán György, aki mint kitűnő előadóművész, elsőrendű pianista már elismert nevet vívott ki, újab­ban saját kompozícióival is több­ször lépett a nyilvánosság el­é. Siklós Albertnál elvégezte a Zene­művészeti Főiskola zeneszerzői tan­folyamát, ahol alaposan megtanulta a komponálás dolog­i részét. Hogy mondanivalója is van, azt a Zene­­akadémia kamaratermében rende­zet­t szerzői estjén tetszetős, formás művek egész sorával igazolta. Mu­zsikájának még nincsen kifejezett egyéni bélyege, de a könnyebb zene területén szín- és hatásérzéke sok sikerrel biztatják. A fiatal szer­zőnek Szervánszky Péter, Montag Lajos, Szű­ts Stefánia, Sólymos Pé­ter, Tátrai Vilmos, Szabó Pál vol­tak lelkes társai az előadásokban. * Növendékhangverseny. A Zene­művészeti Főiskola növendékeinek legutóbbi nyilvános hangversenyén Mozart kam­aramuzsikája: d-dur vonósnégyes (Köch. 515.), a-dur* klarinét (Köch. 581.) és g-moll zongoranégyes szerepelt a műso­ron. Waldbauer Imre és Weiner Leó tanárok kiváló betanításában Cserfalvi Eliz, Deák Ágnes, Endl Györgyi, Czakó Éva, Arató Géza, Molnár Klári, Martsy Johanna, Gross Róbert, Thiring Zoltán, Szolcsányi Gy­örgy, Piovesan Sir­o, Pallagi János, Békefi György ját­szották a szólamokat kitűnő fel­­készültséggel, finoman összehangolt előadásban. * János vitéz. Az országos színész­egyesület színiiskolája december 20-án, délután 1/14-kor tartja meg vizsgaelő­adását az Új Magyar Színházban. A „János vitte“-t adják elő az iskola növendékei Széll József tanár­ rende­zésében, Kossovich Pál vezényletével. A táncokat M. Utassy Gizi tanította be. i. Koncert Hermann Bahr vígjátéka a Nemzeti kamaraszínházában Hermann Bahr, akinek a század elején Bécs irodalmi és színházi életében irányító és hatásában ma­radandó szerepe­­fett,­­ mint elbe­szélő, mint kritikus, mint színpadi szerző megnyilatkozásának minden műfajában mindig és mindenek­­felett:­iró. Ami azt jelenti, hogy se a gondolati értéket, se a történ­tető leleményt, se a megszer­kesztés hatásosságát nem érzi fel­oldásnak a kötelesség alól, hogy azon, amit mond, a művészet fénye ragyogjon. A cselekmény érdekes­ségénél és fordulatosságánál nem kevésbbé fontos a mondanivalója szépsége és a megnyilatkozás tiszta­sága. A koncert, amelynek bonyo­dalma egy korosodó zeneművész csillapíthatatlanul lobbanékony ér­zelmi életéből fakad és kedvesen mulatságos jelenetek sorában vi­rágzik ki, egyáltalában nem erő­szakolja a harsány hatás­­eszközeit. Nem kápráztatnak a darabépítő ügyesség bravúrjai. És hogy az el­ragadóan kedves vígjáték mégis egy egész világra szóló siker örömét h­ozta a szerzőjének, ennek éppen az a magyarázata, hogy dialógusai­nak a szó legigényesebb értelme szerint való szellemessége, mély humánus bölcseséggel átmelegített finom iróniája és felfogásbeli elő­kelősége a legnagyobb teljességgel képviselik Hermann Bahr írói egyéniségének jellemzetes és na­gyon vonzó tulajdonságait. Itt kell mindjárt rámutatnunk a kitűnő tolmácsolás ezúttal különösen fon­tos értékére, amely Innoncent- Vincze Ernő fordításában gondot viselt arra, hogy az író szavának minden színe, árnyalata és jelleg­zetessége veszteség nélkül értéke­süljön. Az előadás, amelyet Németh An­tal rendezett, ragyogó. A színészek érezhető gyönyörűséggel éltek az alkalommal, hogy emberit és íróit tolmácsolhattak. Tímár József a fiatal természettudós érdekes és gazdag alakját az emberábrázolás legtisztább művészi eszközeivel tette élővé és ellenállhatatlanul hatásossá. Ezzel a produkcióval egy magasság­ban áll Makay Margit finom és stí­lusos alakítása. Kitűnő és jellem­zetes Uray Tivadar mozgékonyvérű zeneművésze, és sok humoros ötlet gazdagítja Dayka Margit játékát. Kisebb szerepeikben is elsőrangút adtak O­rty Magda, Gobbi Hilda, Makláry Zoltán és Vándory Mar­git. Fergeteges tapsok garantálták a darab nagy és kétségtelenül tar­tós sikerét. Sz. Zs. Két bemutató Zenevilágk­ Tamás Ica nagyon tehetséges éne­kesnő, aki Olaszországban végezte énektanulmányait és aki olaszországi nagyvárosok hangversenytermeinek dobogóján több alkalommal sikerrel szerepelt, a magyar közönségnek is bemutatkozik. E hónap 26 án este lép fel először Budapesten a Vigadó nagytermében rendezendő előadáson. A Zeneművészeti Főiskola Segítő Egyesülete jótékony célja december 19-én délután hangversenyt rendez. Hangversenyek RÓZSAVÖLGYI karácsonyi rendezései: „Mennyből az angyal...“ 25-én Bach—Corelli—Mozart—Veracini leg­szebb karácsonyi alkotásait és sok más stílszerű muzsikát,­éneket hoz. 7. 5. Karácsonyi Jazz-est 25-én: UPPV Moulin Rouge zenekara, Diana Clay­ton, Türk, Déry Sári, Ehn Mariette, Gervay Marica, Haraszti Erika, Mimi Blanche, Chappy Baba, Tabány, Szondy közv. V. 8. Kocogó Karácsonyi Kóbor, 25-én d. u. 5. V. 20 elsőrangú ko­mikus és dizőz hatalmas műsorral. SZÍNÉSZPARÁDÉ Karácsonykor, 25-én d. u. 5. V. Karády Katalin . Kiss Manyi Muráit Lili Vaszary Piri Latabár Kálmán Rózsahegyi K. Greguss Zoltán, Pethes Sándor, Bo­­ros­s Géza, Kőváry, Lugossy—Szendrő 3 órás műsorral. Jegyek Színházi Ma­gazinnál, Váci­ u. 35. (1848-67), Szin­­házpropagandánál, Teréz körút 50 (111-222). Végit Sándor hegedűest ma Z. 8. Jegyek Marnitznál és az esti pénz­tárnál.♦ Jazzkabaré vas. fél 5. V. Latabár Kálmán,­­Türk Berta, Magyar Revü Tánczenekar, Szilágyi Marcsa, Arizona Bravur Trió, G. K. Leitner, Manuel de Bianco, Hornyl Jazz­kabaré quartett, 4 órás kacagórevű­. Jegy. irodák.♦ KONCERT rendezései: Johann Strauss-est 25-én Hangy. Zenekar, Fricsay, Szabó Ilonka, Sárdy. Z. 419. Karácsony­i Jazzrevü­ 26-án HONTHY Hanna, HARMATH Hilda, Rácz Vali, Szilágyi Marcsa, Anny Kelly, SÁRDY, PÉCSI ÖREGDIÁKOK, Solymossy Luta, Tamás Ica, Szendy, Monstre Jazz-zenekar. (V. 8.) Németi­ Antal Frankfurtban Németh Antal dr., a Nemzeti Színház igazgatója, hivatalosan szerda reggel a menetrendszerű közvetlen gyorsvonattal Frankfurtba utazott, ahol a február 7-én bemu­tatásra kerülő operai vendégrende­­zés előkészületei ügyében folytat további megbeszéléseket. December 22-én már ismét Budapestre érkezik. * Török Sándor előadása. A Buda­pesti Skót Misszió (Vörösmarty­ u. 51) jótékonycélú karácsonyi kulturestet bárt a szeretetről december 19-én, pén­teken este nyolc órakor. Közreműköd­nek: Reök Iván dr. sebészfőorvos, Török Sándor és Baló Elemér, a Nem­zeti Színház tagja. * Nádor-album. Most jelent meg a 34. karácsonyi Nádor-album, amely legismertebb tangókat, foxtrottokat, keringőket, dalokat, nótákat tartalmaz. Az albumnak máris nagy sikere van. SZÍNHÁZAK MŰSORA: OPERA: Pillangókisasszony (7). B. 10. béri. NEMZETI: Nóra (­8). NEMZETI KAMARA: Koncert (*48). MADÁCH: Körtánc. (8). VÍG: Előadási főpróba (448). PESTI: Tűzvész (8). UJ MAGYAR: Szép az élet (8). E. bérlet. ANDRÁSSY: Boldoggá teszlek (8). KAMARA VARIETE: Kubai kaland (6 és 7). FŐVÁROSI OPERETT: Múzsák muzsikája (8). NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK: Délután: Ezüst­­furulya (4); este: Istvánka (8). ROYAL REVI’SZÍNHÁZ: Regürapszódia (dél­után n­) és este Hal. KOMÉDIA ORFEUM: Hébe-hóba (449). ERZSÉBETVÁROSI: Kolozsvári dáridó (dél­után 466 és este 449). JÓZSEFVÁROSI: Legkisebbik Horváth-lány (délután 446 és este Hű), KISFALUDY: A csavargólány (446 és 469). FÉLVÉR Minden kocká­jában művészet, más, mint a többi ! Megrendí­tsen szép filmköltezvény. Svéd világfilm, 7. hét. ALKONYAT. Öregedő férfi és fiatal leány sze­relmi drámája művészi színekkel, ragyogó színé­szekkel. Raimul •fjjjjka 2. hét Forum. EGY ÉJSZAKA ERDÉLY-­ BEN. Kényes téma, szel- 5­lemes megoldás. Sze­­leczky, Lázár, Mezey, Páger, Nagy ! 7. hét premierben Casino 7onét mezHÁGATTík./ BEGEISTEIN BÖSENDORFER FÖRSTER zongoragyárak kizárólagos vezérképviselete mink rt. VII., Erzsébet­ körút 43. szám II. ! Szép az élet! , Vaszary János vígjátéka az Új Magyar Színházban Vaszary János nem kérdőjellel, hanem felkiáltójellel ,mondja, hogy Szép az élet! És három felvonás tarkán kavargó képein keresztül erre a megállapításra jut új víg­játékénak hőse, Péter is s a meg­állapítás annál komolyabb és hihe­tőbb, mert a halál árnyékában szü­letik meg. Péter ugyanis, aki egy nagyválla­lat tisztviselője, meg akar halni. Miért? Elveszíti az állását és re­ménytelenül szerelmes. Szóval mindjárt két oka van az öngyil­kosságra. Már ott van a Lánc­hídon, amikor útjába kerül egy furcsa ember, megakadályozza az öngyilkosságban, csak azért, hogy aztán­­ megkérje az öngyilkos­ságra. És Péter, a jó fiú, az idea­lista lélek, aki mindig mindenkin csak segített, vállalja, hogy ha már úgyis az a szándéka, hogy meghal­jon, úgy hal meg, hogy ezzel má­sokon segítsen. A halála előtt azon­ban egy napot élni akar, huszon­négy órai gondtalan, vidám élet az utolsó kívánsága. És ez alatt a hu­szonnégy óra alatt — megváltozik az egész élete és az egész életfelfo­gása. Mintha csak a mesebeli csodaszemüveget tette volna fel, vagy Karinthy Bűvös szék­ébe te­lepedett volna bele, mindent más­képpen lát és rájön: szép az élet! Szép akkor is, ha az ember küsz­ködik. Szép akkor is, ha szenved. Szép akkor is, ha boldogtalan. Szép akkor is, ha börtönben van. Szép minden körülmények között. Ezek után persze mondanunk sem kell, hogy­­ nem hal meg! Vaszary János a kellemes szóra­koztatók közé tartozik. Ezúttal is annak bizonyul, de ebben­ a darab­jában a vidámság álarcában igen sokszor komoly és érdekes­ mon­danivalói vannak, aminthogy a darab tendenciája is, az életkedv felkeltése, a­ hitvallás az élet szép­sége mellett, több, mint amit pusz­tán mulattatásra szánt vígjátéktól várunk. Itt-ott még van nyesegetni való a darabon az úgynevezett utolsó sírnu­rcok hiányoznak csak, hogy egészen pergővé váljék. Az Új Magyar Színház előadásá­ban Bilicsi Tivadar játssza a főszere­pet s a kitűnő karakterszínésznek ugy­ tudjuk, ez az első vezetőszerep. Alakítása közvetlen és emberi. Mel­lette Földényi László vígjátékba ojtott figurája emelkedik ki. Hid­­véghy Valéria a passzív női főszerep­ben kedves jelenség. Még Fáy Béla Köpeczi-Boócz Lajos és Sugár Lajos egy-egy kitűnően megformált epizód figuráját emeljük ki. Básthy István szép színpadképeket ad díszleteiben. Losonczy Dezső kísérőzenéje pedig újszerű és kifejező. (­!­) ­ A „Félvér“ példája kitűnő filmszezon van. A kö­­zönség tódul a moziba és már egy közepes film minden eddigi moziigazgatói fantáziát meghaladó mértékben arat sikert. Ha az át­lagnál csak egy kicsit jobbat ját­szanak a mozik, csak egy nüansz­­nyi pluszt adnak a sablonhoz, je­lentkezik a kirobbanó siker, sorba állanak a mozik pénztárainál, amely tény természetesen nem közömbös sem a filmet gyártó, forgalombahozó, vagy a filmeket előadó mozis számára. Mindezt azért írjuk le, mert le­velet kaptunk egy teljesen új és alig ismert filmgyártó és film­kölcsönző cégtől, amelyet Kol­­czonay Ervin dr. jegyez. A levél bejelenti, hogy a néhány hónap­pal ezelőtt alakult új filmvállalat első filmjének, a „Félvér“-nek a hetedikheti játszási időben ráeső teljes tiszta jövedelmét a Főmél­­tóságú Asszony akciója javára ajánlja. Ez pedig, tekintve, hogy a „Félvér“ még most is zsúfolt házakat vonz, jelentős összeg, amelyet egész bizonyosan érzéke­nyen megérez egy kezdő film­vállalkozó. Kolczonay Ervin dr., a legfiatalabb filmesek egyike, a maga számára máris levonta a tagadhatatlan nagy filmkonjunk­­túra konzekvenciáit, amellyel ne­héz és áldozatos időkben a nemes akciót támogatni tartozik. Kol­czonay megelőzte idősebb és ta­lán sokkal nagyobb arányú lehe­tőségekkel rendelkező kartársait, akik most bizonnyal követni fog­ják őt­­a helyes utón. O­Z­I A Pinocchio két szerzője: Ododi és Disney Néhány nap múlva a főváros közön­sége már gyönyörködhetik Walt Disney csodás trü­kkfilmkölteményében, a „Pi­nocchió”-ban, amely egy fabáb furcsa történetét meséli el. Mi mindent kell végigszenvedni, végigélni, tapasztalni egy emberi lénynek, amíg valóban embernyi­ ember lesz belőle. A „Pi­nocchio“ szerzőjéről eddig keveset be­széltek. A lexikonok napi igen emlé­keznek meg Collodiról, aki 1826-ban született az olaszországi Monteca­tini­ben és családi neve Carlo Lorenzini, írói nevét édesanyja szülőfalujától kölcsönözte. Az 1848-as szabadság­harcban részt vett, d­e csak ötvenesz­­tendős korában jelent meg első ifjú­sági mű­ve, a Ganettino, amelyben szó­rakoztatva oktatja az ifjúságot. Col­lodi 1890-ben halt meg Firenzében és halhatatlan meséje, a „Pinocchio“» csak halála után lett ismert az egész világon. Walt Disney, akit megihletett a fabáb allegorikus története, több­­millió rajzot készített munkatársaival, amíg ez a másfélórás filmszalag el­készült. A film olyan, hogy Walt Dis­­neyt bátran lehet Coltodi társszerzőjé­­nek nevezni, mert művészete egyen­­rangú a halhatatlan nagy mesemon­dóéval. A filmet december 21-én, v va­sárnap, 11410 órai kezdettel díszelő­­adásban, csak meghívott közönségnek mutatják be, míg a nagyközönség szá­mtára december 22-én, hétfőn lesz a­­ premier a Radius filmszínházban,­­ amely ezzel a filmmel kétségtelenül a­­ legszebb karácsonyi ajándékot nyújtja a mozit szerető publikumnak. „Régi keringő“ a sebesült katonák javára A jövő héten, december 23-án mu­tatja be a Jupiter-film legújabb alko­tását, a Régi keringő-t az egyik elő­kelő premiermoziban. A 23-i díszelő­adás teljes jövedelmét a filmgyártó cég a Vöröskereszt útján a sebesült honvédeink javára ajánlotta fel. T ÚJSÁG CSÜTÖRTÖK, 1941 DECEMBER 18 Mo&i miVohok Sa­k­szorobu v = vasárnap 6 . ünnep.) ADMIRAL. Mata Hari. (11. 442, 444, 444, 448, 4410.) Vas. d. e. 11-kor: Mata Hari. ALKOTÁS. Közbelép a feleségem. (444, 446,, 448, 4410, V. és v.: 442-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Közbelép a feleségem. ANDRASSY. A nagy riport. (944, 446, 448, 1­410, v. és v.: 11, 2, 4, 6, 8, 10.) ÁTRIUM. Bob berreg. (446 448. 441(1, *■ sz., v és 6 ^4 kor is ) BELVÁROSI. Vágyak. (4, 6, 8, 10, v. és 0.: job­b­­.: 2, 4, 6, 8, 10, bal­­: %3, 945. %7. %9.) BELVÁROSI HÍRADÓ. (181-244.) Visanafért csapataink fogadtatása. Gyorscsapatok (Né®­met katona-film). A távolkeleti hadszíntéré Magyar-, Ufa-, Luce- és Fox-hiradó. Foly­tatólagos egyórás előadások : 10—24 óráig. Gulliver Kizárólag Hollywood BODOGRÁF. Angyalvár börtöne. (444, 466, 448, 4410. v. és v.: 11. 442, 445, 447, 449.) Vas. d.­e 11-kor: Matiné. BROADWAY. Beáta és az ördög. (444, 444, 448, 4410. sz.. v. és v. 442 kor is.) CAPITOL Mire megvirrad. (444, 446. 448, 4410. v és a 442-kor is.) CASINO. Egy éjszaka Erdélyben. (446. 846, N10. sz. v és a 444-kor is.) CITY. ő nagysága titkára. («6, «8, %100 sz., v. és ü.: %4-kor is.) BORSO. MellékútTM. (446 446. 4410. sz. ^ v és 0.: 444 kor is.) CORVIN. Utolsó menet (S. 446. 4410. sz., *. és ü.: %3-kor is.) Vas. d. e. 11-kor. Az ij Ázsia. A I­ É C­S­I. Félvér. (446. 446. 4410. zz., v. *d­ö *44-kor is.) ELDORADÓ. Mata Hart. (d, 6, 8, 10, v. és v.: 2-kor is.) ELIT. Csákó és kalap. (4, 6, 8, 10, v. és v.: 2-kor is.) H O R U M. Alkonyat (446. 448. 6410. zz... v. * és v.: 44 4-kor is.) 3-ik hétre prolongálva! Mindennek a férj az oka (Metró-vígjáték) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ. (222-499.) Visszatért csapataink fogadtatása. Gyorscsapatok (Né­met katona-f­ilm). A távolkeleti hadszíntér. Magyar-, Ufa-, Luce- és Fox-híradó. Foly­tatólagos egyórás előadások 9—24 óráig. HOLLYWOOD. Gulliver a törpék országában (V24, V26, V2S, %10, v. és v.: %­2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Gulliver a törpék orszá­­gában. IPOLY. Egy tál lencse. (V74, ^6, V1S, %10, v. és v.: %2-kor is.) Va­s. d. e. 11-kor: Ezryszer vagyunk fiatalok.­ JÓZSEFVÁROSI. Havasi napsütés. O­tt, %8, y210, v. és v.: ^2-kor is.) Vas. d. e.r 11-kor: Alipang. KAMARA. Becsületből elégtelen. (^1L *»1 3. '46 M­8 5410.) LLOYD Mindennek a­zérj az oka. (*£4. «AH* Mi* Mii'» v és a Mi2-kor is . NÉPSZÍNHÁZ. Tilos utakon. (^4. %6, %90 /210, v. és v.: Mi2 kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Lázadás Marokkóban. NYUGAT Vágyak: 0*4, Yz6, %8, %10, v. és v.: Y22-kor is.) ODEON: Egy szív kiadó. (Yp4, ^6, YiS, *410, v. és v.: Ma2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: A királynő huszárja. DANIELLE DARIEUX legszebb filmje: Vágyak BELVÁROSI, NYUGAT, RIALTO ORIENT. Kék hold völgye. (444, 446, 448, 4410, V. és v.: 442-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Ember és gazember. OTTHON, Két szerelmes óra. (44­4 446 448, 4410, V. és v . 442-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Tarzan győz. PALACE: Gyurkova­, fiuk. (11 2. é 6 8 és 10 órakor ) RADIUS Szívdobogás. (446. 448 % 10 sz . és 1 : 444-kor is.) REX. Két szerelmes óra. (465. 4 7 9. sz.: 444 , 446, 448. 44 10, v. és v.: 442-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Matiné. RIALTO. Vágyak. (11, 1. S. 446, 468. 4410.) DUVAL APOLLO Isten veled Franc­eiska. (446, 448, 4410 sz.. v és ü. 4. 6, 8 10 ) C (. A L A- L» Dunga (5. 448 (410 u.. ■*, és Ú ^3-bhf L » STUDIO. Ne kérdezd k! voltam. ill YtZ* ^8 ^10 órakor.) TIVOLI. Két szerelmes óra. (%4, 946, $48» ^10 v és ü 11 ^42-kor is ) FURÁN. Halálos tapasz. (11, M&, 4. 6, 8 10, v. és ü.: 11. 2. 4, 6. 8, 10.) VESTA. Nagy keringő. (11. V42, Vi­, ^­U* &10. v. és v.: 11, 2, 4, 6, 8, 10.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék