Ujság, 1942. szeptember (18. évfolyam, 198-222. szám)

1942-09-09 / 205. szám

­ * Gsin­irt VOGEL tér, IV. Károly-kőret 28 (Városháza), Vili., Mária Terifia-tér 1. — A nyugatmagyarországi felke­lés hősi halottainak emléke. Sop­ronból jelentik: Az 1921 szeptem­ber 8-án a nyugatmagyarországi felkelés során vívott ágfalvai ütkö­zetben hősi halált halt ifjú Machat- Sek Gyula és Szachányi Elemér fő­iskolás felkelők sírjánál Sopron város közönsége a mostani évfor­dulón is kegyelettel adózott a fel­kelés során hősi halált haltak em­lékének. A két sírnál Kanjenszky Árpád dr. polgármester vezetésével a város tisztikara testületileg je­lent meg és ott Gerecs Szaléz ben­cés tanár és Völker József igazgató mondottak emlékbeszédet, majd a Sírokat megkoszoruzták.­­ Megjutalmazták a gálaidei járás sokgyermekes anyáit. A galántai kato­­likus körben rendezett szép ünnepség keretében a járás sokgyermekes anyái­nak pénzjutalmat és érmet adtak át. Szenczy Géza járási főszolgabíró mél­­tatta az anyák nagy érdemeit, Ezután Imre Teréz járási szociális előadó is­mertette a munkaközösségek áldásos működését, Szingyelfalusy József és Be­reg ünnepi beszédet mondott, majd az érmeket és jutalmakat Jamily Döb­­rentey Sándor ny. főszolgabíró adta át 89 magyar anyának, akiknek össze­sen 824 gyermekük van. — Forgalmi korlátozás a hajózási forgalomban. A Magyar Királyi Fo­lyam- és Tengerhajózási Részvénytár­saság igazgatósága közli, hogy Sze­ged, Magyarkanizsa, Zenta és Ada állomásokon és ezen állomásokra irá­nyuló forgalomban a rendkívül ala­csony vízállásra való tekintettel a teherárufelvételt azonnali hatállyal beszüntette. A már felvett, vagy­ útban lévő küldemények a feladó rendelke­zésére bocsáttatnak. ­ NAPIREND CSÜTÖRTÖK: IMI «Replember II. Római kát: Tolent. Miklós. — Protestáns: Erik. — Görögkat.: Menodóra. — Izraelita: Elül 28. — Középeurópai időszámítás szerint Buda­pesten a nap kel. 6 óra 14 perckor, nyug­szik 19 óra 07 perckor; a hold kel. 5 óra 44 perckor, nyugszik 19 óra 11 perckor. — A Kormányzóhelyettes emléke. Kaposvárról jelentik: Somogy vár­megye törvényhatósági bizottsága rend­kívüli közgyűlésen emlékezett meg a Kormányzóhelyettes hősi halá­láról. Széchenyi Endre gróf főispán kegyelet­es szavakkal szólott a nemzet nagy gyászáról. Ezután Igmándy Ala­dár gazdasági főtanácsos és Egerszegi Sándor országgyűlési képviselő mon­dott beszédet. — Egy Batthyány gróf múmiája. Bukarestből kapta a Magyar Táv­irati Iroda a következő érdekes híradást: Az 1884-ben Temesváron párbajban elhunyt Batthyány Zsig­­mond földi maradványait kihan­­tolták és más helyre temették el. Az érckoporsót hivatalos orvos je­lenlétében bontották fel. A halott úgy feküdt a koporsóban, mintha aludnék, teljesen épségben ma­radt. Homlokán ott volt a fehér kötés, amely a halálos sebet elta­karta. A kötés félretolása után vi­lágosan lehetett látni a homlokon adta kis nyílást, amelyet golyó ütött a fejen. — A pápa rádióüzenete a sao­­paolói eucharisztikus kongresszus­hoz. Vatikánvárosból jelentik: A Szentatya hétfőn rádióüzenetet in­tézett a saopaolói eucharisztikus kongresszushoz. Bevezetőben kö­szöntötte a kongresszus résztvevőit, majd felkérte a hívőket, őrizzék meg szívükben épségben Istenben való hitüket és maradjanak meg a nagy katolikus család kebelében. _ Irinyi Miklós kirohanásának év­fordulója. Szigetváron megünnepelték Zrinyi Miklós és katonái hősi halálá­nak 376. évfordulóját. A plébánia­­templomban tartott istentisztelet után a Zrínyi Miklós­ Múzeum Egyesület közgyűlést rendezett. Bemutatták a múzeum legújabb szerzeményeit, köz­tük a legértékesebb darabot. Hor­váth Márk, a vár egykori kapitánya mplószent jelentésének egykorú má­solatát Szigetvár török ostromáról. C­ÜTÖRTÖK, 1942 SZEPTEMBER , ÚJSÁG — Szobrot állítanak Sepsiszent­­györgyö­n Gábor Áronnak. A szé­kely­ség halhatatlan fiának, Gábor Áronnak Sepsiszentgyörgyön szob­rot állít. A szobor megalkotásának költségeit a belügyminiszter által engedélyezett országos gyűjtéssel teremtik elő. — Zászlóavatás Rahón, Rahó köz­ség lakossága három hegyi zászlóalj­nak csapatzászlót ajándékozott. A zászlókat kedden avatták fel ünnepé­lyes keretek között vitéz Lakatos Géza altábornagy, a Kormányzó Ur ő fő­­méltóssága képviselőjének jelenlétében. A zászlóanyai lisztet vitéz Pintér Ala­­dárné töltötte be. — A MÁVAG munkásai a honvéde­kért. A m. kir. állagv­asúti gépgyár munkásai a Főméltóságu Asszony fel­hívására a honvédek iránti bajtársias­­ság és együvétartozás érzésének azzal adtak kifejezést, hogy 1000 darab pul­­lóvert vásároltak és azt eljuttatták a megfelelő gyűjtőhelyre. A MÁVAG munkásainak nem ez volt az első ilyen példaadó megnyilatkozása. A hadiüzem munkásai már régebb idő óta fizeté­sük bizonyos százalékát a gyártás hadbavonult munkásai családtagjainak felsegélyezésére fordítják. A nemrég rendezett füsttelen nap alkalmával a MÁVAG munkásai közel 4000 pengőt adtak össze és juttatták el honvédeink­­hez. — Zsófia sétahajójáratok megszün­tetése. A MFTR közli, hogy az előre­haladott időszakra való tekintettel a Zsófia sétahajójáratokat a folyó évben olykér szünteti meg, hogy az utolsó sétahajó szeptember 10-én indul. — Balatoni hírek. A Balatoni Szö­vetség Schmidt Ferenc dr. elnökletével a napokban tartotta évi közgyűlését a balatonfüredi gyógyteremben. A köz­gyűlés legjelentősebb tárgysorozati pontja az az előadás volt, amelyet Cholnoky Jenő dr. tartott a Balaton részben ismeretlen értékeiről.­­ Az Országos Magyar Balneológiai Egyesü­let -J Köitzel Jenő dr. elnökletével ülést tartott Balatonfüreden. Sarló Károly dr. fővegyész „A gyógy- és ásvány­vizek kémiai értékelése“ címmel, Kunszt János dr. főorvos „A gyógy­­és ásványvizek orvosi értékelése", ifj. Metzler Jenő „A gyógy- és ásvány­vizek palackügye", Kenessey Elek „A gyógyfürdők házirendje", Benyó­­János dr. „A gyógyfürdők 1942. első félévi statisztikája" címmel tartott előadást.­­ A Magyar Földrajzi Társaság bala­toni bizottsága „Tihanyi nemzeti park" létesítésének ügyében ülést tartott. Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár ki­merítő előadásban méltatta a teljesen elkészült terv jelentőségét, Tihany nagy természeti kincseit és a hatósá­gok részéről már elfogadott terv rész­leteit. Sok hozzászólás után teljes mértékben elfogadták Cholnoky pro­fesszor elgondolásait. — Közlekedési balesetek. A Tisza Kálmán­ téren egy motorkerékpár el­gázolja Kecskés Gábor kocsist, aki koponyaalapi törést szenvedett. A mo­torkerékpár vezetője, Schramek La­jos harmincnégy éves kovácssegéd is megsérült, de megsebesült a kerékpár utasa, Biber Ernő is.­­ Az elsötétítés idején, kedden este az Erzsébet híd budai hídfőjénél Arányi Olga ötven­egyéves tanárnő leugrott egy 17-es vil­lamosról és sú­lyos sérüléseket szen­vedett; a mentők az Új Szent János­­kórházba vitték.­­ Nem sokkal ké­sőbb a Boráros­ téren Szabó Imréné hetvennyolc éves eltartott lépett be egy mozgásban levő villamosról. A men­tők súlyos állapotban vitték a Mag­­dolna-kórházba. — A Szent István­­körút 12. számú ház előtt egy 45-ös villamosról leugrott Dózsa Anna har­­minckilencéves házvezetőnő. A kere­kek halálra gázolták. — A Mexikói­ út 41. számú ház előtt összeütközött két postakocsi, melyeknek vezetői, Bakuz István és Fábián József megsebesül­tek. A men­tők a Vöröskereszt-kór­házba szállították őket. — Hajózási Zsita. A MFTR közli, hogy a Tisza rendkívül alacsony víz­állása miatt Szolnok—Csongrád—Sze­ged között személy­hajójáratokat is szeptember 8-tól ideiglenesen be kel­lett szüntetni. Tanév kezdetén Az estéknek almaillata volt, kövér hold mosolygott a langyos tájra és tücsökmuzsika zengett a tarlók felett. Ez volt a búcsú ideje, a rétekre ködfátyolt vont a szeptember, a napon még meleg volt, de az iskola folyosójának bolthajtásai alatt már megbor­zongtunk egy kissé. A napok tele voltak izgalom­mal. Könyveket vettünk, térké­peket és füzeteket, radíót, szótárt és színesceruzát. A fejesvonalzót szakértelemmel nézegettük, vol­tak, akik új körzőjükkel dicse­kedtek, többen tudni vélték, hogy az idén tánctanfolyam is lesz, mások viszont gyorsiróbajnoknak készültek s már jelentkeztek is különórára ... Izgatottak voltunk- Arcunkon ott égett még a leg­tisztább és legszebb csók, anyánk bucsucsókja, kezünk még szorí­totta az ötkoronást, amit apánk­tól kaptunk, reggelenként még egy-egy pillanatra eszünkbe ju­tott a kényelem, a nyugalom, az otthon... de rögtön rádöbben­tünk, hogy vége a nyárnak, a de­rűs, boldog semmittevésnek s megkezdődött az uj tanév. Aztán felsorakoztunk a temp­lom homályában s mig az orgo­nán felbugtak a „Veni sancte...“ ünnepi hangjai, szivünkben meg­könnyeztük az elszállt nyarat és szorongva gondoltunk új és nagy ellenfeleinkre: a Borosay-algeb­­rára, Pirchala latin nyelvtanára s a Lutter-féle „szerszámtáb­­lára“... Ilyen volt a mi szeptemberünk. S hogy most minden iskolában megkezdődött a tanév, minden templomban felzúgott a „Veni sancte...", álljunk melléjük egy pillanatra legalább gondolatban, amint ott sorakoznak a templom­ban, kócos diákgyerekek, selyem­szalagos kisleányok ... Fogjuk meg izgalomtól átforrósodott ke­züket s énekeljük velük mi is az új tanév kezdetén: „Jöjj el Szent­lélek Isten . . .“ Mert bennük élünk tovább. Kis­fiúkban és kislányokban. A mi régen megkopott diákhangunk kér most kegyelmet és segítséget az Eg Urától, a mi fáradt kezünk kulcsálódik ilyenkor könyörgésre. Mert örök az élet, örök a szep­temberi készülődés... — Munkácsy Ernő dr. — a pesti izraelita hitközség főtitkára. A pesti izraelita hitközség keddi közgyűlé­sén töltötte be az Eppler Sándor halálával megüresedett főtitkári széket. A hitközség képviselőtestü­lete egyhangúlag az eddigi fő­ügyészt, Munkácsy Ernő dr.-t vá­lasztotta meg a díszes állásra. Mun­­kácsyval újra literátus ember ke­rült a hitközség élére, a főtitkári székbe, amelyet egykor Goldziher Ignác, a világhíres orientalista, Kiss József, az országos nevű költő, Gábor Gyula dr., a híres jogtudós töltöttek be. Az új főtitkár a jogász­világ előkelősége, kitűnő író és ré­gész. Számos művészettörténeti könyvet irt és a pesti zsidó mú­zeumot nagyra fejlesztette. Fia Mun­kácsy Bernátnak, a nagy nyelvész­nek, a Magyar Tudományos Aka­démia egykori tagjának, aki mun­kásságát jórészt ugyancsak a hit­községnek szentelte, évtizedeken át annak tanfelügyelője volt. Mun­kácsy Ernő dr. egyhangú meg­választása kiváló érdemeinek elis­merése.­­ Ugyanezen a közgyűlé­sen Stern Samu üdv. tanácsos, el­nök és a szónokok hosszú sora el­ismeréssel adóztak a hitközség fő­jegyzőjének, Csergő Hugó dr.-nak, a kitűnő írónak és költőnek, aki hónapok óta nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel vezette az ügyeket. — Rádióközvetítés a szovjet bom­bától sérült városmajori templomból. A Budapestet bombázó szovjet repü­lők, istentagadó elveikhez híven, meg­rongálták a főváros egyik legsz­ebb templomát, a városmajori plébánia­templomot. A keresztény magyar lé­lek — akár a tűzben kovácsolt vas­­— hitében és győzelemtudatában meg­erősödve siet áldozatkészségével a megrongált istenháza helyreállítására. Erről a magyar hitről, áldozatkész­ségről nyilatkoznak a templom plé­bánosa, tervező művészei abban a rádióközvetítésben, amely beszámol a templomot ért károkról és a helyre­állítási munkákról. A rádió csütörtö­kön, szeptember 10-én este 19 óra 20 perckor állítja mű­sorába a város­majori templomból tervezett helyszíni közvetítést „A létek erősebb ..cí­men. — Házasság. Beni József dr. (Aszód) és fróth Vera (Budapest) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés he­lyett.) Taubner Vilmos és felesége Pál Irén leánya, Katika és Zeisler Artúr és fe­lesége Edelstein Irén fia, Ferenc há­zasságot kötöttek. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Mayer Baba (Zalaegerszeg) és Ke­rné­dy Ernő (Tapolca) jegyesek. (Min­den külön értesítés helyett.) VÍZÁLLÁS A földmivelésügyi minisztérium víz­rajzi osztálya jelenti: A Duna Struden és Dunaremete kö­zött árad, máshol apad, alacsony visz­­állású. Szerdai dunai vízállás: Schärding 306, Aschach 200, Struden 288, Krems 211­, Bécs 215, Pozsony 89, Komárom 21­0, Budapest 127 (csütörtökön 127­, Paks 21, Baja 02, Mohács 110, Bestián lá0, Gombos 186, Palán­ka 172, Újvidék 139. Gá­lam­élysétiek a magyar Dunán: Kis­­hodak 1827 km.-nél 20.5 dem., Szap bal 1811.6 km.-nél 21 dem., Iaácsó 1797.3 km.-nél 22 dem., Görtyfi bal 1790 km­­nél 17 dem., Gőnyű­ jobb 1790 km.-nél elegendő. A Rába Szentgottháriynál —81. A Dráva Varasdnál 160, Barcsnál —91, Drávasz­ibolcsnál 15, Eszéknél 64. A Tisza Tiszaújlakig, Tiszafürednél és Csongrádnál árad, máshol apad; igen alacsony vízállású. Szerdai tiszai vízállás: Máramaros­sz­iget 21, Visk —13, Tiszáú­jlak —98, Vásárosnamény —147, Tokaj —82, Tisza­füred —113, Szolnok —136, Csongrád 228, Szeged —104 (csütörtökön —104), Zenta —69, Titel 81. A Szamos Dési­él —70, Szatmárnéme­tinél —121­­ A Bodrog Bodrogszerdahely­­nél 57. A Sajó Bánrévénél 24. A Ilom­ád Hidasnémetinél 2. A Berettyó Margitjá­­nál —2. A Kőrösök Csúcsánál 39, Nagy­váradnál —40, Békésnél —102, Gyoménál —30. A Maros Marosvásárhelynél —85, Makónál —22. A Velencei-tó Agárdnál 105. A JÓ GAZDASSZONYNAK TUDNIA KELL, hogy a szerdai piacon az élelmiszerárak nem változtak. PÉNTEK (Hústalan nap). Ebéd: Paradicsomleves finom ízelék­­­tésztával, tarhonyafelfújt. Vacsora: Főzelékgombóc kapor­mártással. TARHONYAFELFUT. Egy liter vizes tejet felforralunk, majd folyton keverve, beleszórunk 25 deka tarhonyát, mikor a Urhinya megsű­rü­södött, adunk bele 4 deka vaníliás porcukrot és átöntjük egy öblös porcellán­ vagy cseréptálba (Weidling)­ Ha ki­sülőben van, egyen­ként belekeverünk 4 tojássárgát és utána 4 tojás fehérjének a kemény habját is belekeverjük. Kizsirozolt, morzsával kihintett formában vagy lábasban másfél óráig a sütőben las­san sütjük- Hígított gyümölcsízzel tesszük az asztalra. Szegedkörnyégi menyecskék, ah­ov­a finom tojásos tarhonya készül, tejfejes gombamár­tást adnak hozzá, azzal a különbség­gel, hogy a tarhonyafel,fastból ki­hagyják a cukrot és helyette só és paprikával fűszerezik. FILLÉRES FŐZELÉKGOMBÓG KAPORMÁRTÁSSAL Öt deka apróbb darabokra vágott csiperkegombát, úgyszintén zellert, sárgarépát, burgonyát, kelkáposztát és vagdalt zöldpetrezselymet kevés zsíron puhára párolunk. Aztán adunk hozzá .­1 darab szikkadt, vízben mag­­át,talált, kifacsart zsemlyét s ha lan­gyosra kihűlt, elkeverünk benne 2 tojást, sót, paprikát és annyi éles lisz­tet, hogy gombócokká formálhassuk, lobogó sós vizbe dobva, 20 percig las­san főzzük, aztán kész paradicsom­­mártásban tálaljuk. ' ÓhiásC­sikah, filmremekes Újra sarjad az élet! 4- Mi a szeretet­adomány? A szeretetadomány belső sugallat parancsára jut katonáinkhoz, szívé­ből jön és ezt minden, magyar em­bernek éreznie kell a harctéren küzdő honvédek iránt és a sebesül­tek iránt. Akiknek idehaza megada­tott, hogy a világégés legborzalma­sabb napjaiban is nyugodtam élhet­nek otthonukban és hódolhatnak szórakozásaiknak, egy pillanatra sem szabad megfeledkezniük azokról, akik ezt a nyugalmas otthont és szórakozásokat védelmezik az ellen­ség halálos tü­zében, rekkenő hőség­ben, vagy hóviharban. Vannak kötelességek, amelyeket paranccsal előírni, vagy szabályozni nem lehet. Ilyen kötelesség annak a szeretetnek megnyilvánulása, amely­nek minden magyar honpolgár tel­kéből egy pillanatra sem szabad ki­aludnia. Egy cigaretta, egy szál gyufa, egy kis édesség, egy-egy zseb­kendő megszerzése idehaza egyetlen mozdulatot jelent, de azoknak, akiknek minden vagyonuk a háti­zsákjuk, vagy a kórházban az ágyak mellett fekvő kenyérzsák, az ilyen tárgyak többet jelentenek minden­nél. Áldozzunk naponta néhány per­cet hőseinknek, sebesültjeinknek,­­ ha élvezetet okoz nekünk idehaza a terített asztal, a zavartalan szóra­kozás, szívünk szava szerint juttas­­sunk valamit az élvezetet nyújtó tárgyak közül harcoló katonáinknak és sebesült honvédeinknek. Tankönyvet vesz, cseré!. elad előnyösen. Legteljesebb rátát ár. Füzetek minden iskola részére« Rozsnyai Károly könyv-, zeneipa- és papírkeresk. fK Muzeum­-kórut IO •— Sebesültszállító vonatok. Kecske­métről jelentik: Vasárnap érkezett Kecskemétre ez első sebesültszállító vonal. A sebesültek fogadására meg­­­jelent Kiss Endre főispán, Liszka Béla polgármester, továbbá a csapatkórház parancsnoka és a hadikórház parancs­noka. Főként könnyebb sebesültek ér­keztek. Liszka Béláné vezetése alatt ü­ditőállomást állítottak fel a pálya­udvaron, ahol az érkezett sebesülteket frissítőkkel, szereletcsomagokkal és vi­rággal látták el. Kecskemét közönségei a késő esti órák ellenére nagy szám­ban és szeretettel fogadta a sebesült honvédeket. — Szegedről jelentik: Hét­főn érkezett Szegedre egy sebesülteket hozó kórházvonat. A sebesülteket a pályaudvaron nagyszámú tiszti kül­döttség, Kogulovitz Károly, a Vörös­­kereszt szegedi elnöke, és a Vörös­kereszt vezetői fogadják, önkéntes vö­röskeresztes és zöldkeresztes ápoló­nők frissítőkkel, cigarettával és virá­gokkal látt­áá­k el a sebesült katonákat.­ Lúdtalpbetét most érkezett rozsdamentes svéd acélból írhrum-nikkri­­dit­alan lúl­vizsgálat mellett kizirólve nálam kapható. Natív raktár jegy­­nélküli bőrtalpú­ házi-, gyermek- iskola­­cipőkben, valamint cipőkellékekben. BELLA, VI., Vilmos császár­ ut Utt. — Halálos vasúti baleset. Nagy Sándor gyékényesi vasúti fékező a szi­getvári állomáson fel akart ugrani egy mozgó tehervonalra. Visszaesett, a vo­nat kerekei alá került s a kerekek jobb lábát térden felül és bal lárba fejét le­vágták. A szigetvári kórházban né­hány órával később meghalt. — A Tisza alacsony vízállása miatt beszüntetik a hajózást. Szegedről je­lentik: A rendk­ívül alacsony vízállás miatt a tiszai személyszállító forgal­mat az alábbi hetekben Szeged és a Délvidék között be kellett szüntetni. A Tisza további apadása következté­­ben most a Szegm­—Csongrád—Szol­nok­ közötti hajóforgalmat is beszün­tetik addig, a­m­íg a víz emelkedése a forgalom megindítását ismét tehetővé nem teszi. — Halálozás, özvegy Kemény Gé­­záné, szül. Merkl Mária, gazdasági fő­igazgató özvegye életének itt­, évében elhunyt. Feuerzeug Imre 31 éves korában, július 9-én, a keleti harctéren hősi halált halt. Felsőbüki Ilentner Lajos belügy­minisztériumi miniszteri tanácsos, szeptember 5 én meghalt. Temetése szeptember 10-én, csütörtökön dél­után fél 4 órakor tesz a Tisza István­­ligeti kápolnától a Tisza István-ligeti temetőbe. A 83-as villamos végállo­mástól csütörtökön délután 3 órakor külön autóbusz indul a temetésre.

Next