Ujság, 1942. szeptember (18. évfolyam, 198-222. szám)

1942-09-09 / 205. szám

9 SZÍNHÁZ Eltemették Szilágyi Lászlót A tragikus hirtelenséggel el­hunyt Szilágyi Lászlót szerdán dél­után öt órakor helyezték örök nyu­galomra a kerepesi úti temetőben. A gyászszertartáson képviseltették magukat az összes színpadi egye­sületek, így a magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, a Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Egyesülete, valamint a színházak is, amelyekben Szilágyi László da­rabjai színre kerültek. A temetésen résztvettek Szilágyi László kollégái, barátai és mindazok a színészek, akik valaha Szilágyi László darab­jaiban felléptek. Csongor és Tünde a berlini Schiller-színházban A berlini Schiller-Színház szeptem­ber 10-én a „Csongor és Tünde" be­mutatásával kezdi meg őszi évadját. Vörösmarty Mihály verses mesedrámá­­ját Németh Antal dr. a Nemzeti Szín­ház igazgatója rendezi, aki a próbák vezetésére már tíz nappal ezelőtt Ber­linbe érkezett. A darab címszerepeit V­­ili Qualflieg és Gerda Maria Terno játsszák. A darab kísérőzenéjét Farkas Ferenc zeneszerző, a kolozsvári Nemzeti Szín­ház karigazgatója írta, míg díszleteit Pekáry István, a római Teatro Reale dell Offera magyar díszlettervezője ké­szítette. Egyházzenei hangverseny a nagyváradi székes­egyházban Nagysikerű egyházzenei hangver­senyt rendeztek a nagyváradi székes­egyháziban Nagyvárad felszabadulásá­nak második évfordulóján a Katolikus Nőszövetség bihari kerületéhez tartozó összes katolikus asszony- és leányegye­­sü­letek. A hangversenyen Gregor Klára orgonaművésznő, Farkas Ilona opera­­énekesnő,­­Szabó Miklós, az Operaház tagja és Paulovics Géza dr. egyházi karnagy működött közre. Az ünnepi beszédet Némethy Gyula dr. pápai iprelátus-kanonok mondotta. Állandó színtársulat Debrecenben Háromévi cseretársulati rendszer után ismét állandó színtársulat játszik a debreceni Csokonai színházban. A debreceni színjáts­zás új korszakát Beleznai-Unger István színigazgató ünnepi díszelőadással nyitotta meg. A megnyitó előadáson vendégszerepelt Ohtrubay Melinda, a v­. kár. Operaház prímaballerinája, Horváth Erzsébet és Salló­y Zoltán, az Operaház szóló­­táncosai és az Operaház 16 tagú együt­tese. Az új társulat prózai együttese H Herczeg Ferenc Árva László király című történelmi szomorú játékában mutatkozott be. Szezonnyitás a Pesti Színházban Csütörtökön este folytatja vendég­játékát a Nemzeti Színház társulata a Pesti Színházban. Ilarsányi Zsolt nagysikerű „A bolond Ásvayné" című­ színműve kerül előadásra, változatla­nul Bajor Gizivel és Jávor Pállal a főszerepekben. Jávor Pál szerepét még a tavasszal Nagy István vette át, azon­ban a kiváló színművész — befejezvén olaszországi filmezését — néhány nap­pal ezelőtt Budapestr­e érkezett és ismét felléphet Harkányi Zsolt darabjában. ..A bolond Ásvayné­-nak egyébként szombaton este lesz 75-ik előadása. nak távh­ait... A Vidám Színház szezonnyitó Nemes Tsózsa című zenés vígjátékéból szep­tember 1- én, csütörtökön este 8 órai kezdettel nyilvános főpróbát tart. Az előadás teljes jövedelmét a Főméltó­­ságú Asszony téli ruhasegély-akciójára szolgáltatja be a színház. ★­­ Hétfőn tartották az Új Magyar Szín­házban a „Vén diófa“ hetedik jubi­leumát, azaz százhetvenötödik előadá­sát. A közönség a jubileumi előadáson is zsúfoltságig megtöltötte a nézőteret , és sokat tapsolt a szereplőknek. ★ A Madách­ Színház csütörtökön tartja főpróbáját a Kormányzóné segély­akciója javára Darvas József, a fiatal népi Író Szakadék című­ színművéből, -ből. Vitéz Bánky Róbert szegedi társulata Szolnokon Mint ismeretes, vittéz Bánky Róbert, az Új Magyar Színház igazgatója kapta meg a jövő szezonra a koncesz­­sziót a szegedi színházra is. A szegedi társulat még a szegedi kapunyitás előtt Szolnokon mutatkozott be, még­pedig nagy sikerrel. A megnyitó elő­adáson Carlo de Funes operettje, a Száz piros rózsa került szinre. A Száz piros rózsa pesti szereplői közül Ma­darász László játszotta el régi szere­pét Szolnokon, a két női főszereplő pedig K­adnóthy Éva és Harczos Irén volt. A szegedi színtársulat előadásá­ban Szolnokon színre kerülő két kö­vetkező darab Bók­ay János Hazudj nekem című vígjátéka és Gerhart Hauptmann drámája, a Naplemente előtt. Mindkettő Somlay Artúrnak, az Új Magyar Színház tagjának vendég­felléptével kerül színre. Készül a „Garabonciás" A téli évad folyamán kerül szinre a m. kir. Operaházban Lehár Ferenc „Garabonciás“ című műve, amelynek szövegét és ver­seit Innocent-Vincze Ernő, a ki­váló író és újságíró írta. A „Ga­rabonciás“ Lehár Ferenc „Zigeu­­nerlicbe“ d­usű régi daljátékának nyomán készült. Innocent-Vincze Ernő mintegy hat hete fejezte be a „Garabonciás“ szövegét és Le­hár Ferenc utolsó pesti tartóz­kodása alkalmával meg is kapta tőle a kéziratot. A híres zene­szerző most Bécsből táviratozott Pesten élő rokonainak. A sür­gönyben elsősorban az iránt ér­deklődött, várjon Innocent-Vincze Ernő feljöhetne-e pillanatnyilag két napra Bécsbe, majd így fe­jezte be a táviratot: „Ich arbeitet mit grosser Freude. Stop. Texte sind ausgezeichnet. Stop. Lehar. Innocent-Vincze Ernő tehát való­színűleg a közeli napokban Bécsbe utazik, hogy Lehár Ferenccel együtt fejezze be a „Garabonciás“ kéziratát. Azonban az is lehetsé­ges, hogy Lehár ismét Magyar­­országra jön, mégpedig az egyik magaslati üdülőhelyre és ott dol­gozik együtt kitűnő szövegírójá­val a darab befejezésén. Naponta */a4 és 7 órakor kezdődnek a Fényes­ Cirkusz előadásai A Fényes Cirkusz igazgatósága a közönség kényelmét szem előtt tartva, megváltoztatta az előadások kezdetének időpontját. Az a szem­pont vezényelte ugyanis Fényes György igazgatót, hogy a közönség még az elsötétítés beállta előtt ké­nyelmes világosságban érhessen haza otthonába. Ezért az esti elő­adások kezdetét mától kezdve 7 órára tűzte ki, a délutáni előadá­sok pedig minden nap fél 4 órakor kezdődnek. A cirkusz előzékeny­sége bizonyára a közönség osztat­lan tetszésével fog találkozni. Revü a pokolban Bemutató a Royal Színházban ügyes ötleten épül fel a Royal Srevüszínház új műsora. Egy pesti színésznő lekerül a pokolba, ahol azután Mefisztó színigazgatása mel­lett nagy revü­előadás következik. Érdekes díszletek között mozgal­masan követik egymást az esemé­nyek: színpadi és artista attrakciók. A revünek ezúttal is Véry Sári a primadonnája, aki temperamentu­mával, kedvességével és eleganciá­jával újra sikert arat. Nagyon mu­tatós Bárczy Kató, kis szerepében is kedves Rév Erzsi és sikerrel sze­repel Nagy Anci és Vay Ilus is.­­•Fodor Artur mint mindig, most is bőségesen szolgál humorral, rokon­­szen­vvel fogadta a közönség a Ro­yal színpadára visszatért Lugossy Györgyöt is. Temesváry László, mint színész és rendező egyformán sikert arat. Utassy Jenő kitűnően táncol. A műsorból kiemelkedik még a Három honvéd című, hangulatos ötleten felépülő scenirozott kép. Az artista produkciók közül a A Dob­­rics, a A Mi­sieg és a két Merkl nő­vér emelkedik ki. A műsort Bog­nár Elek konferálta. ÚJSÁG cstr BÖRTÖK, 11142 SZEPTEMBER 1© Szeptember 18: Mária főhadnagy A Fővárosi Operettszínház Finger Szabolcs igazgatása alatt készül Husik­a Jenő Mária főhadnagy című törté­nelmi nagyoperettjének bemutatójára, amelynek végleges időpontját szep­tember 18-ában állapították meg. Az óriási kiállítású „48-as daljáték­ fő­szereplői Honthy Hanna, Kiss Manyi, Szeleczky Zita, Sárdy János, Latabár Árpád, Haraszthy Mici, Fülöp Sándor, Pártos Gusztáv és Pataky Miklós. Az operettet Tihanyi Vilmos rendezi, Endre Emil vezényli, a díszleteket Bercsényi Tibor, a táncokat Horváth Manci tervezte. Zenevilági Losonczy György a „Farsangi lakoda­lom" legközelebbi előadásában először énekli a gárdaliszt szerepét. A Pol­­dino dalműben mutatkozik be a szín­ház új tagja, Sipos Erzsébet. Manyák Lívia a „Szevillai borbély“ frosina szerepét, Walter Rózsi a „Bű­vös szekrény " Zulejka szerepét, Koréh Endre „A nürnbergi mesterdalnokok“ Pogner szerepét, Jámbor László „Az álarcosbál ”­fréné szerepét tanulja az Operaházban. Ma 7-kor Beethoven-est vez.: Ferencsik. Szfőv. Zenekar. HI. Leonora nyit., VII., VIII. szimf. Főv. Képtár. SZÍNHÁZAK MŰSORA. NEMZETI: /Orszisópit( PAD). V. bérlet. MADÁCH: Szakadék (8). Főpróba. VÍG: Négy apának egy leánya 18). D. béri. UJ MAGYAR: Vén diófa (8). PESTI: A bolond Ásvayné (8). ANDRÁSI: Ártatlan vagyok (8). E. bérlet. VIDÁM SZÍNHÁZ: Nemes Rózsa (8). Főpróba. ERZSÉBETVÁROSI: Délután és este: Arany­sárga falevél (%0, %9). NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK: Délután: Terülj, terülj, asztalkám (4). Este: Az ember nin­csen fából (8). ROYAL N­EVŰ SZÍNHÁZ: Délután és este: Revü a Pokolban (%5, %9). KOMÉDIA ORFEUM: Tilos a csóki 0£5, %9). FÉNYES-CIRKUSZ: D. u. és este: Cirkuszok cirkusza — szeptemberi óriásműsor (^4, 7) Móniin m­usolta (Sz. ,. sz­imbat. v. — vasárnap, fi.:­­ ünnep.) ADRIA (ADMIRAL). Illúzió. 044, 146, 648, 1/­ 10, V. és v.: 11 és. Vekkor is.) ALKOTÁS. Egy asszony, aki tudja mit akar. (V41, 646. V48. V410, v. és v.: 11 és 642-kor is ). Vas. d. e. 11-kor. Egy asszony, aki tudja mit akar. A­NDRASSY Csak névleg. (644, 648, 648, 6410, v. és v.: 2, 4, 6, 8, 10.) ÁTRIUM. Őrségváltás. (646, 648, 6410. sz., v. és v.: VI4-kor­­s.) RÁKOSI (BODOGHAF): Szű­ts Mara házas­sága. (644, 646, 648, 6410, v. és fi.: 642-kor is.) BARLANG (BROADWAY). Virrasztás. 644, 646, 648, 6410. sz., v. és fi.: 642-kor is.) BELEZNAY (STÚDIÓ). III. Richard. (11. 642, 644, 646, 648, 6410.) BELVÁROS H­imrADÓ (181-244). Légi táma­dás után. Harc a Kaukázusért. Szárnyas­­kerék. Rajzos hiradó Sztálingrádról. Ma­gyar, Ufa-, Luce- és Külön híradók. Foly­tatólagos egyórás előadások 10—24 óráig. Hűtött nézőtér. BETHLEN (HOLLYWOOD). Kádár, kontra Kerekes. (644, 646, 648, 6410.) BUDAI APOLLO. Szűts Mara házassága. (643, 647, 9. V. és ü.: 642, 641, 646, 648, 6410.) Vas. d. e. 11-kor. Ember és gazember. CAPITOL. Egy éjszaka valcere. (644,­­ 646, 648, 6410. v. és v.: 642-kor is.) DEÁK (D É C S I). Endelt szeretem. (644, 646, 648, 6410.) DUNA (LLOYD). Szerelmi vihar. (644, 646, 648. 6410, v. és v.: 642-kor is.) Nyitott tetőt ERZSÉBET (VESTA). S rózsatábor. (644, 646, 648.­­,410, v. és ü . 2. 4, 6. 8, 10.) FOK­U M. Romantika. (646, 648, 6410, v. és v.: 644-kor is ) ItIP.ADÓ FILMSZÍNHÁZ (222 499). Légi táma­dás után. Harc a Kaukázusért. Szárnyas­kerék. Rajzos hiradó Sztálingrádról. Ma­gyar, Ufo-, Luce- és Külön híradók. Foly­tatólagos egyórás előadások 9—24 óráig. Hűtött nézőtér. HOLLYWOOD (BETHLEN): Kádár, kontra Kerekes. (644. 646, 648, 6410.) HOLY. Szűts Mara házassága. (644, 646, 648, 6410, v. és v.: 642-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Veszedelmes leány. JÓZSEFVÁROSI. Szűts Mara házassága. (644, 646, 648, 641­1, V. és v.: 642-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Mindenért fizetni kell. KAMARA. Estélyiruha kötelező. (11. 642, 641, 646, 648, 6410.) KASZINÓ. Jelmezbál. (646. 648, 6410. sz.. v. és fi.: 641-kor is.) J OR­ZÓ. Sziriusz. Fősz.: Karády Katalin. (646, 648, 6410. sz.. v. és v.: 641-kor is.) MESEVÁR (ELIT). Kádár, kontra Kerekes. (4. 6, 8­10, v.: 2 kor is.) NE M Z E I I (HÓVAL) APOLLO. Elhagyatva. (644. 646. 648 ,410.) NYUGAT. Átalakítás miatt szeptember 111-ig zárva! OTTHON. Illúzió. (641, 646. 648, 6410 v. és v.: 642-kor is.) Vas. d. c. 11-kor: Európa nem válaszol. PEST (PALACE). Fráter Lóránd. (11, 2, 4, 6, 8, 10.) PETŐIT (ODEON). Szűts Mara házassága. (641. 646, 648, 6410, v. és v.: 642-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Hatosfogat. N­ A D I U S. Sziriusz. (646.­­Iss. «410. sz., v és v.: 644-kor is.) * SCALA Újra sarjad az élet. (646. 648. «410. sz., v. és 0­­ 3-kor is.) Nyitóit jelöl SZITTYA (CITY). Barlettoi párviadal. («46. «46. «410. sz., v. és v.: «44-kor is.) SZIVÁRVÁNY (REX). Szűts Mara házassága. (645, «47, 9. sz.: 644, 646, 648, 6410. v. és v.: 642-kor is.) Vas. d. c. 11-kor: Matiné. TINÓDI (TIVOLI). Szűts Mara házassága. («41, «46, «48, «410. v. és v.: 11 és 342-kor is.) TISZA (ELDORADO). A nőnek mindig sike­rül. (i. 6. 8, 10 v. és u.: 2-kor is.) Vas. d. e. 11-kor: Rád bízom a feleségem. TOLDI (KIÁLTÓ): Kanadai kaland. (11, 1, 3. 648.­­48. ,410.) TURAN: Illúzió. (11, 642. 4, 6, 8. 10. V. és fi.: 11, 2. 4, 6, 8. 10.) MOZI A Nemzeti Apollo és Szittya olasz óriás filmje: Bab­ettai párviadal Az olaszok mindig el is jártak a történelmi filmek rendezésének kivite­lezésével. Amit a korhangulat, korhű jelmezek s a kor levegője szempont­jából adni lehet, azt ők a tehető leg­nagyobb hűséggel, kitűnő filmszerűség­gel, pompás képekkel és nagyszabású tömegjelenetekkel karöltve — a leg­­művészibb kidolgozásban adják is. Ilyen film a „Barlettai párviadal“, melynek meséje középpontjában egy középkori vár áll. Erre a várra nem­csak a francia hadsereg feni a fogát, de igényt tartanak rá a spanyolok is. A vár felkészül a védelemre, de a védők nagyravágyó és sötétlelkű vezére, aki, miután elnyerte a vár uralkodó­nőjének kezét, árulást követ el is eladja magát a franciáknak. A fran­ciák be is vonulnak a várba, majd a közelgő spanyolok elé mennek és nagy csatában vereséget szenvednek. A pár­viadal azonban csak ezután következik. A vár egyik hőslelkű zsoldosvezére ugyanis, aki ízig-vérig itáliai, tévedés­ből olasz testvérei ellen harcol a csatá­ban. Mikor a tévedés kiderül, akkor már késő. Mindössze néhány olasz éli túl a szörnyű tévedést. Az olasz zsoldosvezér párviadalra hívja ki a francia lovagokat. A párviadalt fényes külsőségek között, szabad téren, gyö­­­­rgörű helyen vívják meg , or­maszok győzelmével végződik. A monumentális kiállítású olasz tör­­ténelmi film főszerepeit régi, kipróbált szereplők játsszák és ugyancsak kitűnő rendező — Alessandro Blasetti — ren­dezte. A nagy olasz történelmi filmet a Nemzeti Apolló és a Szittya mutatja be. Magyar filmek Velencében A X. nemzetközi foozgóképmű­vészet! kiállításon hétfőn bemutatták az Em­berek a havason című magyar filmet. A film drámai cselekedet keretében mélységesen emb­eri tartalommal meg­ismertet a hegylakók életével. A kö­zönség a filmet nagy tetszéssel fogadta, úgyszintén a Correo de Indias dra et spanyol filmet is. A tizedik filmművészeti kiállítás ke­retében kedden nagy sikerrel mutat­ták be a Sziriusz című magyar filmet. S­PORT Vasárnap: Vasas—WMFC A NAC, a Haladás és a Vasas a táblázat élén A labdarúgó bajnokság táblázatán még a szokásos kezdeti fejetlenség uralkodik. A NAC továbbra is meg­tartotta vezető helyzetét, szorosan nyo­mában a Haladás és a Vasas követke­zik, mindkettő csak rosszabb gólarány­­nyal. Két négypontos csapat követi őket (a WMFC és az Újpest), öt három­pontos és öt kétpontos csapat mel­lett egyedül az Elektromos áll — pont nélkül. A Ferencváros — szerencsét­len mérkőzései és­­ sok sérültje miatt — éppen a kieső zóna felett, a 13-ik helyet foglalja el. Jövő vasárnap bizonyára nagy válto­zások lesznek, a táblázaton. A bajnok WMFC az Elektromos-pályára látogat el, ahol a Vasas fogadja. A múlt héten bombameglepetést okozó Vasas és a bajnokcsapat mérkőzés élvezetes sportot ígér. Újpest a Törekvést fogadja ottho­nában. Az újpesti tizenegynek módjá­ban áll a Szent István Kupában elszen­vedett vereséget kiigazítani. A Ferenc­város Kispestre utazik, ahol mai körül­ményei miatt nagyon meg kell majd dolgoznia akárcsak egy pontért is. A Gamma—Haladás-mérkőzés lesz még Budapesten. Vidéken —­ Salgótarjánban — az Elektromos kísérli meg a pontszerzést. Újvidéken a Kolozsvári AG vendégszere­pel, Diósgyőrben a Szolnoki MÁV, Sze­­­geden pedig a Nagyváradi AC. A tdl­­bajnoki táblázaton most ez a hely­ 1.Nagyváradi AC3 2 1 3:15 2 Haladás ............3 A 1_ 8:3 3.Vasas..................3 *_1 ___ 6:45 4.WMFC...............3 **— 1 11:44 5.Újpest ......3 2 ___1 7:74 6.Kolozsvári AC .3 1 1 1 8:53 7—8.Szolnoki MÁV .3 1 1 1 3:33 7—S.Diósstr. MA VAG3 1 1 1 4:43 9.Törekvés............3 1 1 1 2:33 10.Gamma ............3 1 1 1 bi 83 11.Kispest ............3 1— 2 10:12 »* 12.Újvidéki AC . .3 — 2 1 5:6 «■» 13.Ferencváros . . .3— 2*1 7:9­12 14.Salgót. BTC . .3 — 2 1 8:112 15.Szeged AK ...3 — 2 1 4:32 16.Elektromos . . .3 —— 3 1:6— Meghalt Boronkay Gábor Hosszas szenvedés után elhunyt Boronkay Gábor, az ismert kitűnő futballbíró. Boronkay két évtizeden át folytatta játékvezetői működését, az utóbbi években azonban elvi okok miatt visszavonult. Elvállalta az MTK főtitkári tisztét, a kék-fehér csapat feloszlatása után azonban az admi­nisztrációs és sportvezetői ténykedést is abbahagyta. Halála nagy részvétel keltett a sporttársadalomban. Teme­tése csütörtökön délután 5 órakor lesz a kerepesi úti temetőben. Csík dr. legyőzte Elemérit Kedden tartották meg a Nemzeti Sportuszodában a 100 méteres gyors­­úszás válogató versenyét. Csik dr. és Eleméri indult a versenyen, melyen az olaszok elleni válogatottság kérdése dőlt el Csik dr. pontosan 1 percet ért el és ezzel könnyen verte az 1 perc 01.8 másodpercet úszó Elemérit. Pénteken tartják meg az elmaradt birkózóversenyt Megírtuk, hogy a szombatra és a vasárnapra hirdetett birkózómérkőzés az elsötétítés miatt elmaradt. A bir­kózó­műsort pénteken pergetik le. Vasárnap pedig a hivatásos ökölvívó bajnokság mérkőzéseire kerül sor, így pénteken bonyolítják le a Vary—Mo­raton találkozót. Ekkor kerül sor a Németh—Hirsch összecsapásra is. Szeptember 10-én délután VIa órakor Nincs megélhetésem. Ha közérdekű munka­szolgálatra vonult be, akkor jár a segély. Ha kisegítő szolgálatra, akkor az elöljáró­ság javaslatára dönt a miniszter. Marcsa. Vagy a köröm anyag szárazsága okozza, vagy bizonyos körömlakknak hasz­nálata. Próbálja meg szárazságukat valami­­lyen zsiradékkal megszüntetni. Füred. A felmondási időre járó fizetést havonta köteles elfogadni. A végkielégítés egyszerre esedékes. G. Sándor: Sajnos, ha a VII. ker. csoport nem tehet semmit, mi még tanáccsal sem bírunk szolgálni. Egy nagyon régi előfizető neje. Sajnos, ebben az ügyben nem tehetünk semmi­t D. J., Rákospalota. Az eddig beérkezett és közlésére elfogadott cikkeken kívül ebben a témakörben hozzászólásokat már nem kö­zölhetünk, mivel a tárgy már teljesen ki van merítve. I., Kolozsvár. Ilyen természetű lap alig van. Talán a következők között lesz meg­felelő: Fővárosi Közlöny, Budapest Város** háza, Községfejlesztés, Budapest, Szentkirá­lyi-utca 31. Községi Közlöny, Budapest, Üllői-út 31. Városok Lapja, Budapest, Deák Fe­re­nc-utca 4. V. R., Erdély. Oak az I. fokú iparható­­ság engedélyével vehet használatba új he­lyiséget. MEGHÍVÓ :­ Magyar Keszt­yűkészítők Be­szerző, Termelő és Értékesítő Szövetkezete 1942 szeptember 21-én délután 7 órakor az i­portost fllét ben IV., Nagy Sándor­ utca 4) tartandó ,1941. évi rendes közgyűlésére. Mérleg- és eredményszámla a szövetkezet székhelyén megtekinthető. Tárg­ysorozat : 1. Az igazgatóság és felü­gyelőbizottság jelentése az 1941. évről. 2. Határozathoza­tal az üzleteredményről. 3. Esetleges in­* ditványok. — Mérlegszá­mla 1941 dec. 31. Vagyon: Pénztár 107.42 P. Áru és beren­dezés 1756.— P .Adósok 10.322.93 P. ös­szesen 12.186.35 pengő. Teher: Hiteleik II. 223.57 P. Részjegy tőke 875 — P. Ered­mény 87.76 P. összesen 12.186.35 P. Ered­ményszámla: Termelési költség 2980.01 P. nyereség 87.78 P. Összesen 3067.79 P. Áruszámlán eredmény összesen 3067.79 P. Az igazgatóság. Megvizsgálta és rendben, találta a felügyelőbizotság. 200

Next