Ujság, 1942. szeptember (18. évfolyam, 198-222. szám)

1942-09-09 / 205. szám

­ Három hét múlva nyílik meg az Őszi Lakberendezési Vásár Az ezévi őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár időpontját a keres­kedelmi miniszter október 1—12-ben állapította meg. A rendelkezésre bo­csátható területet az ipar a szervező­munkának már az első napjaiban tel­jesen lekötötte. Ennek ellenére a Vá­sár iránt továbbra is élénk érdeklő­dés mutatkozik s a kiállítók száma napról-napra emelkedik. A Vásár ve­zetősége nyilvántartásba veszi a ké­sedelmesen jelentkezett kiállítókat is és a hét végén a pótigények figye­lem­bevételével új tárgyalásokat­­ indít a vásárterület további kibővítése ér­dekében. Amennyiben az illetékes fő­városi hatóságok­­hozzájárulnak, az ezévi Lakberendezési Vásár a háborús nehézségek ellenére is nagyobb lesz az előző éveknél elért legnagyobb ke­reteknél. A Vásár egyébként pontosan három hét múlva nyitja meg kapuit. Az idei Vásár országos jelentőségét a szokatlan méretű területi gyarapodá­son felül különösen az emeli, hogy annak keretében a mai időkben ége­tően aktuális olyan problémát mutat­nak be különkiállítások keretében, amelyek mindegyike az egész ország lakosságát a legközelebbről érdekli. CSÜTÖRTÖK, 1942 SZEPTEMBER­IG ÚJSÁG KÖZGAZDASÁGI ÚJSÁG A kereskedelmi miniszter újabb magyarázó rendelete az ü­gynökük arcképes igazolványáról A kereskedelmi miniszter az ügynö­kök arcképes igazolókönyve ügyében kiadott kormányrendelet végrehajtása során felmerült kétségek eloszlatása végett újabb magyarázó rendeletet in­tézett az elsőfokú iparhatóságokhoz. E rendeletében utal arra, hogy a 3989/1942. M. E. számú rendelet rész­letesen sorolja fel azokat az eseteket, amikor ügynöki arcképes igazolvönyv kiadásának helye van. Minthogy ebben a felsorolásban az iparosnak, kereske­dőnek rokoni alapon végzett ügynöki munka nem szerepel, ilyen jogcím alapján ügynöki arcképes igazolóköny­vet kiállítani nem szabad. Természe­tesen, ha a rendeletben felsorolt ese­tek valamelyike fennforog, semmi aka­dálya annak, hogy ügynöki munkát családtag végezzen és részére arcképes igazolókönyv állíttassék ki. A rendelet nem tesz különbséget aszerint, hogy az ügynök zsidónak minősülő személy-e vagy sem. Ennek folytán ez a kérdés az arcképes iga­zolókönyvek kiállításánál figyelembe nem vehető. A kormányrendelet ugyan­csak nem tesz különbséget aszerint, hogy az ügynök belföldi vagy külföldi­ cég alkalmazottja-e. Ennek folytán, ha külföldi iparos vagy kereskedő kíván itteni alkalmazottjával ügynöki mun­kát végeztetni, az arcképes igazoló­könyv kiállításánál szintén az emlí­tett kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eredeti rendelet célja az, hogy az iparos vagy keres­kedő telephelyétől távol tevékenykedő ügynök minden esetben azonnal iga­zolni tudja magát. Erre az értéktőzs­dei hites alkuszoknak, továbbá a tőzs­dei készáru üzletekben tevékenykedő alkuszoknak a tőzsde különös szabá­lyainál fogva szükségük nincsen és így a tőzsdei alkuszokra, ha kizárólag a tőzsdén fejtenek ki tevékenységet, az arcképes igazolókönyv váltásának kö­telezettsége nem terjed ki. Nincsen halasztó hatálya a bornagykereskedői felsze­relések igénybevétele elleni fellebbezéseknek A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara ezúton közli az érdekeltekkel, hogy a megszűnő bornagykereskedő cégek kötelesek a tőlük igénybevett helyiségeket, valamint felszerelési tár­gyakat az igényjogosultaknak haladék­talanul átadni, tekintet nélkül arra, hogy az igénybevételre vonatkozó vég­határozat ellen jogorvoslattal élnek-e, vagy sem. A kereskedelemügyi minisz­ter rendeletére, a II. fokú iparhatósá­gok az átadás megtagadása miatti pa­nasz beérkezésétől számított 24 órán belül gondoskodnak a véghatározat maradéktalan végrehajtásáról és az odaítélt helyiségek, vagy felszerelési tárgyak birtokbavételét, vagy haszná­latát jogtalanul akadályozó személy ellen a rendőri büntetőbírói eljárást megindítják. az építési vállalkozó forgalmi adózása Az építési vállalkozók forgalmi adó­zásával kapcsolatosan felmerült egyes kérdések és kívánságok tisztázásáig a pénzügyminisztérium a Budapesti Ke­reskedelmi és Iparkamara előterjeszté­sére haladékot adott az érdekelteknek a július és augusztus hónapokra esedé­kes bevallások és forgalmi adó befize­tések tekintetében. Az említett két hó­napra vonatkozó bevallások és befize­tések határidejéről a minisztérium ké­sőbb fog dönteni. Korlátozott a papirosnak csomagolásra való felh­asználását Az iparügyi miniszter 57.100/19­12. szám alatt rendeletet adott ki a papi­ros csomagolásra való felhasználásának korlátozásáról. A rendelet értelmében olyan árut, amely papirosba, vagy — üveg kivételével — szilárd burkolatba (például fémdobozba, faláda, stb.) cso­magolva kerül forgalomba, kiszolgál­ta­tásakor tilos papirosba csomagolni, kivéve, ha a vevő részére az emetett árucikkből egy alkalommal több dara­bot szolgáltatnak ki.­­ró- és nyomó­­papirost tilos áruk csomagolására fel­használni. Értékpiac A szerdai értékpiac irányzata válto­zatlanul barátságos volt, az árfolya­mok azonban lényegesebben nem vál­toztak. A bankpiacon a Nemzeti Bank 6, a Hitelbank és a Kereskedelmi Bank 1,1 pengővel olcsóbbodott. A többi papírok közül a Bauxit 11, a Fegyver 1, a Ganz 0,50 pengővel ol­csóbbodott. Amivel szemben a Kőszén 1, a Cukoripar 2, a Stummer 3, a Részvénysör 2, a Goldberger 4, a Pa­­m­utipar 2,50 és a Hungária Műtrágya 5 pengővel drágult. A fixpiacon az 1914-es fővárosi köt­vények 4 pengővel drágultak, míg az 1927-es fővárosi kötvények változatlan áron cseréltek gazdát. Az erdélyi nye­­reménykölcsön-kötvények árfolyama nem változott. ÉRTÉKTŐZSDEI ÁRFOLYAMOK Előző Előfordult zárlat kötések Zárlat Nemzeti B. 335.— 330 329.— Hitelbank 101.— - --100.— Szlovák Bank —— 7.— Jelzálog B. 13.—— 13.5 Keresk. B. 155.5 154.5 154.5 MOKTAR— — 55.— Pesti Hazai 120.—— 122.— Első M. B. 1305.— 1310—13301320.— Első Bp. gm.37.—— 37— Bauxit 510.— 505 505.— Borsodi szén 29.5— 29.— Szentlőrinci 23.5— 24.5 Drasche 58.—— 58— Magnezit 668.—— 670— Kőszén 915.— 923—916 916.— Salgó 735 73.5 73.5 Urikányi 50.6 50 50— Rigler 168.—— 171.— Fegyver 190 190 189— Ganz 65.— 64 64.5 Láng— — 225— Acél 168.—— 168— M.vagon 120.—— 123— Rima 2115 209—212 211.5 Schuller 76.25— 78.5 Soproni vasáru —— 31 — Ofa— — 20— Levante 3.40— 3.30 Nova 49.5— 49— Trust 97.5 97.5 97.5 Ausztria 75.— 77 77— M. cukor 212.— 214 214— Georgia 43.5— 43.5 Stummer 130.—— 133— Dreher­ H. 378.—— 380— Goldberger 124— 128 128— Magy. kender —— 56— Pamutipar 82.—— 84.5 Szeg.­kender —— 192— Chinoin —— 49.5—51 50.5 Danica 8.50— 8.50 Műtrágya 230.—— 235.— Klotild— — 33.— Vasúti forg. 53.—— 53.— Telefon 23.5 25.5 25.25 Pálfalvi— — 38.— Államadósság, kötvények, záloglevelek: Népszövetségi holland forint 84.— 83.—, svájci frank 92.— 92.— 1941. évi nyereménykölcsön (100.—) 100.— 100.—. 1910. évi föv. (168.—) 275.— 275.—. 1911. évi 20.25, 21.—. 1914. évi (486.—) 491—490 490.—. 1927. évi (115.—) 115.— 115.—. Hitelbank 7.5% al. zl. (122.—) 122.— 122.—. Olasz­­bank A. B. doll. zl. 115.— 115.— Pesti Hazai 7.5% doll. zl. (124.—) 124.— 124.—. ftttlföläi értéktőzsdék NEW.YOBK. (Keddi zárlat.) Allied Che miről 132, Aracrir. Smelting 38.875, Anjeric. Telephone 121.625, Amcric. Tobacco 42.50, Anaconda Copper 25.625, Baltimore 6c Obk) 3, Bethlehem Steel 53.75, Canadian Par. 4.25, Chrysler Corp. 61.38, Gen. Electric 26.625, General Motors 38, Internal. Telephone 2.75, Rework Central 8.875, Pennsylvania R. 21.625, Radio Corp. 3.25, Standard OÜ 38.25, U. S. Rubber 10.875, U. S. Steel 46.75, Wes­tinghouse Electric 69.75, Woolworth Comp. 27.75. LONDON. (Keddi zárlat.) Brit. Consols 827/g, Conversion Loan 10711/,#, Brit. War. Loan 10fl* */8, Brit. Funding Loan 110*/8, Brit. Victory Loan 114%. Bio Tinto 7%, Charte­red 21*/*, De Beers Dcf. 85/g, Goldfields 36%, Rnnd Mines 130. Anglo Iraian OU 51 Vt. Burtnah Oll 381/«, Mexican Eagle 10%, Shell Transport Courtaulds S8*/g, Electric Musical 177/*, Imperial Tobacco 6l7/s5, Im­perial Chemical 33*/*, Lever Brothers l1T/>2, Vickers 17 Vs. VALUTÁK ÉS DEVIZÁK A nemr­etközi devizaforgalomban Zürich­ben az angol font, valamint a francia frank jegyzése szerdán is változatlan maradt. VALUTÁK: Szlovák korona (20 K-nál kisebb címlet kivét.) 11.45—11.75. leu (csak 1000 lei és kisebb címlet kivét.) 1.95—2.05. Ura (csak 10 ó­rás és kisebb címlet kivét.) 17.40-17.00, svájci frank 79.68-80.00, svéd korona (csak «50 korona és kisebb címlet kivét.) 81.70—82.70, DEVIZÁK: Athén 2.21—2.24, Amsterdam 100.67H—181.40, Belgrád 6.78%—6.SSM». Berlin 138.70—136.70, Pozsony 11.64-11.78, Brüsszel 64.28-54.08, Bukarest 2.75—2.82, Kopenhága 70.84—71.36, Istanbul 268.68Vi—10.00Mad­rid 32.00—32.24, Milano 17.66—17.8864, Oslo 77.16—77.67, Pária (Vichy) 6.78H— Prága 13-57-13.67, Szófia 4.14-4.17, Stock­holm 82.06—82.80, Zürich 79.80—80.80, Helsinki 6.87—0.93, Zágráb 6.79—6.8,3. (Az amsterdami, belgrádi, brüsszeli és oslói kifizetés árfolyama csak a magyar—német devizakompenzáción keresztül lebonyolódó elszámolási forgalom­ban, a párisi kifizetés árfolyama pedig csak A meg nem szállt Franciaországgal szemben az áruforgalom körén kívül eső követelések és tartozások, valamint az 1940 július 16-a előtti áruszállításokból keletkezett követelé­sek elszámolásánál érvényes. A madridi ki­fizetés árfolyama kizárólag az 1940 július 15-én életbe lépett magyar—spanyol keres­kedelmi és fizetési megállapodás keretében lebonyolódó fizetésekre vonatkozik. Az athéni kifizetés jegyzése a magyar—olasz fizetési forgalom keretében történő fizetéseknél érvé­­vényesülő árfolyam.) Külföldi devizazorintok AMSTERDAM. Berlin 75.3«, Newyork 1.88»­,«—1.88»,,«. Brüsszel 38.11—30.17, Zürich 43.61—43.71, Stockholm 44.81—44.80, LONDON. Newyork 4.83K—4.0344, Zürich 17.30—17.4», Stockholm 18.85—16.05, Lissza­bon 20.80—100.20, Buenos­ Aires 16.95%—17.13, Nenihivatalos árfolyam: Madrid 40.50. ZÜRICH: Paris 0.58, London 17.30, New York 431.00. Brüsszel 69.35. Milano 32.68', Madrid 40.00. Amsterdam 339.50. Berlin 172.55, Stockholm 102.67, Kopenhága 90.25. Oslo 98.75, Szófia 5.41­, Prága 17.37­A, Zágráb 8.75. Istanbul 3.37H. Bukarest 3.75. Helsinki 8.77H. Lisszabon 18.07, Buenos­ Aires 100.25. Budapesti gacoimtőzsde v­id 52. — ROSTLENMAG 67. — TÜKMAG 65. — RICINUSMAG la 100, Ha 75. — KENDERMAG, szokr. 120, magasnöv. belf. vetőmag 150. — MÁK kék 175. — KÖMÉNYMAG 380, édes 300. — KORIANDERMAG 80. — LEN­CSE, kicsi 54, közép 64, nagy és érd. 64. — LÓHEREMAG, ny. ar. 230, er­­délyi és kolozsv. 240. — BALTACÍM­­MAG, hámozatlan 80. — VÖRÖSHERE 350. — BIBORHERE 150. — KOML.­­LUC. 200. — NYÚLSZAPUKA 220. — SZARVASKEREP 260. — SZUDÁNI FŰMAG 70. — CSILLAGFÜRT. édes 15, keserű 28. — CSIBEHARMAG, óriás 55, aprószemü 50. LISZT- ÉS ŐRLEMÉNY ÁRAK. Ru­andára 73.50, nullásliszt 70, egys. bú­za- és rozsliszt 37, búza és rozskorpa 18, búza- és rozslábtiszt, rozsszél­­korpa 18, malombükköny, szemes 17, datált 18. A szerdai gabonatőzsdén a magpiac forgalma mérsékelt volt. Biborh­eréből 4, babból 1100, mákból 50, mustár magból 20, lucernam­agból 25 és sző­szösbükkönyből 175 mázsa cserélt gazdát. KÉSZÁRU PIACI JEGYZÉSEK TÉNYLEGES KÖTÉSEK. LENCSE 150 q 74 ab feladóáll. — BÍBOR HERE: 4 q 150 ab feladóáll. — BAB 300 q 64 kisalföldi, 300 q 59 csalló­közi, 500 q 59 dluk­. — MÁK: 50 q 175 ab feladóáll. — MUSTÁRMAG: 20 q 25 ab feladóáll. — LUCERNAMAG 25 q 385 ab feladóáll. — LENPELYVA 100q 12­ 50 ab feladóáll. — SZÖSZÖS­­BÜKKÖNY: 25 q 115, 150 q 115 ab feladóáll. HIVATALOS TERMÉNYJEGYZÉS BÚZA, szokv. 78 kg 30, minős. 80 kg 31, 81 kg 31.50. — ROZS, 71 kg 28. — KÉTSZERES 28. — TAK.­ÁRPA 65 kg 24.50, kopaszárpa 50, sörárpa közönséges 29, elsőrendű 30, kiváló 31. S ZAB, 41 kg 27. MAGVAK, HÜVELYESEK: KÖLES 32 — REPCEMAG, kap. v. répa 08 PIACOK BUDAPEST! NAGYVASAK A nagyvásártelepen szerdán közepes volt a forgalom. A gyümölcsös közül olcsóbbodott a héjas dió, sző­ és a szilva. A zöldfélék piacán olcsón­ lett a főzetök. Árak: GYÜMÖLCSÖK: alma 50—160, körte 50—170, szőlő 60—160, szilva 45—660, héjas dió 320—550, őszibarack 80—240, sárgadinnye 20—40, görögdinnye 26— 45. — BURGONYÁK: nyári rózsa 28, Güibaba 28, Ella 25.80. — ZÖLDSÉG ÉS ZÖLDFŐZELÉKEK: vöröshagyma 24.50, fokhagyma 50.81—65.22, karfiol 10—100, fözőtök 10—18, zöldbab 30— 60, zöldborsó 60—100, sóska 40—50, paraj 30—50, hegyes paprika 10—26, tölteni való és húsos 20—32, uborka 20—45, sárgarépa, csomója 8—SÓ, pet­rezselyem 8—30, kararábé, drb 6—14, csöves kukorica 14—22, paradicsom, kg 14—32. — KÁPOSZTAFÉLÉK: fejes­káposzta 26—36, kel 36—50. — GOMBA: csiperke 500—700. — TOJÁS: friss, eredeti 350—358, repedt 320—330. — ÉLŐ BAROMFI: tyuk 370, csirke 430, kacsa 315, lúd 345. — VÁGOTT BAROMFI: tyuk 420, csirke 500—533, kacsa 340, lúd 370 fillér. CSARNOKOK Vásárcsarnokok és nyilt piacok ki­csinykém árainak jegyzése: HÚSNE­­MŰEK: háj 360, zsír 3­80; élő baromfi: lyuk 420, csirke 480; tisztított baromfi: lyuk 470—503, csirke 550—589, kacsa 390, lúd 420; hal: ponty, élő 460, je­gek­ 360—440. — TOJÁS: friss 380. — TEJTERMÉKEK: teavaj 730—770, tejfel 230, sovány tehgyi­uró 130—150. — BURGONYÁK: Gu­lbaha 32, Ella 28. — ZÖLDSÉG ÉS ZÖLDFŐZELÉKEK: vöröshagyma 30, fokhagyma 60—74, sóska 40—60, paraj 40—64, fejes­­káposzta 32—48, kelkáposzta 48—64. — GYÜMÖLCSÖK: alma 68—180, körte 96—220, szőlő 100—200, szilva 60—90, őszibarack 120—300, sárgadinnye 40— 664, görögdinnye 40—60 fillér. GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGPIAC GYÖNGYÖS. Vörösszilva 30—40, kékszilva 60—70, sárgadinnye 20—30, görögdinnye 30—36, saszlószőlő 80— 90, szőlőskertek királynője 70—80, borszőlő 70—80, gerezdes paradicsom 7—8, Lucullus 6—8 fillér kg-ként. — Szőlőből és paradicsomból a felhoza­­tal erős, egyebekből gyenge. Vontatott kereslet mellett szilárd áron történtek a vásárlások. KECSKEMÉT: Körte la 80—100, Ha 50—60, őszi aszaló szilva 55—60 alma la 60—70, Ha 40—50, szőlő­ saszla 90—100, oportó 65—70, mézes fehér 60—65, zöldpaprika tölteni való 18, zöldbab 30—32, paradicsom 14 fillér kg-ként. — Élénk kereslet mel­lett szilárd volt a helyzet, a felhoza­tal közepes. ÉLŐÁLLATPIAC Budapest) sertésvásár. Árak: 145 kg-nál nehezebb la jól hízott sertés 231, 130—145 kg-os fia 226, 115—130 kg-os la szedett sertés 223, 100-115 kg-os la 219, lila 100 kg-os és nehezebb 215, 80 kg-os és nehezebb sonkasüldő 219, 145 kg-nál nehezebb öreg­­sertés la 213, 145 kg-nál kisebb fia 207, súlyhatáron aluli sertés 211 fillér kg-ként élősúlyban. Húsfér 298, kolbászhús 320, nyersbél kövér 280, szalonna bőr nélkül 314, kenyér- és tokaszalonna 310, hás 340, zsír belföldi 360, sertésbelsőrész 170, bél és gyomor 150, töpörtyű­fa 360, Ha 50 fillér kg-ként. Vér literenként 30 fillér. Budapesti hús- és hideghúsvásár. II u *­vásár: Arak: Marhahús, ökör la egészben 253. Ha egészben 237, tehén fa egészben 237. fia egészben 215, csontoznivaló 170, csiger 130, faggyú 52—206, csont 43—64, mirhafej (% fej), orr és köröm 70—90, láb 4 darab 200, pacal egészben 130—180, marhabél 500 fillér kg-ként. Vér literenként 30 fillér. — Ilideghúsvásár: Árak: Marhahús II. 215, sertés lehúzott 298, süldő 312, sertés­­zsiger 170 fillér kg-ként. LOSPORT Botond erős küzdelem után megverte Kamarást Izgalmasan szép versennyé alakult vasárnap délután az Erzsébet királyné­­díj annak ellenére, hogy a startjánál mindössze hat telivér jelent meg. Az érdekességet már eleve biztosította Botond és Kamarás találkozása. A történtek teljesen meg is feleltek a várakozásnak. A meglehetősen együtt haladó me­zőnynek élére a kanyarodó után Bo­tond szökött. Kamarás azonban ott járt a nyomában. Annyira, hogy az egész egyenesen végig szinte élet­halál harcot vívtak egymással. A má­sodik tribün előtt szinte már Kama­rás járt az élen, mikor a hároméves újított és V. hosszal mint első érte el a célt. Harmadik a végén frissen előretörő Bohém lett, mely valamivel hosszabb távon talán meg is előzte volna ellenfeleit. . 1. futam: 1. Mokány legény (8/10 r.) Rózsa. 2. Rafael (2) kaján. 3. L­ugojina (81 Szokolai. Km.: Isonzo. Tot.: 10:16. Bel.: 27. II. futam: 1. Csutak (2) Keszthelyi. Tampiere (2H) Klimseha, 3. Feles (pari) Szokolai. Km.: Újházi, Hacuka. Tot.: 10:31. IS, 16. Befutó: 96. III. futam: 1. Gyömbér (7/10) Kele­nits, 2. Olympia (6s Kajári, 3. Bokser (31 Bocskai. Km­.: Femina, Rekruta, Dehogy, Selyemkendő, Falstaff. Tot.: 10:17, 12, 14, 12. Befutó: 88. IV. futam: 1. Botond (pari) Keszthelyi- 2. Kamarás (H) Klimseha. 3. Bohém­­it Gill. Km.: Díszes, Dioclecián, Ural. Tot : 10:18, 13, 13. Befutó: 46. V. futam: 1. Szonáta (2) Különíts. 2. Burkus (3) Kovák. 3. Trilla (4) Keszt­helyi. Tot.: 10:32; 12, 12. 13. Befutó: 90. VI. futam: 1. Trent báró (pari) Hor­váth p. 2. Sirály.(2) Klimseha. 3. Leffentyfl (12) Kisch György. Fmn: Primärer­, Azs­e, Vércse. Tot.: 10:12; 12. 13. Befutó: 54. VII. futam: 1 Eszter (6) Szokolai. 2 Szekler (4) Csuta. 3. Adu (3) Pfendler, Fin Almaviva, Pötty­­. Fara Yokk. Palotás. Vessző. Aratás. Tot.: 10:100; 27. 20. 18. Be­futó: 450 és 360. Vili. futam: 1. Borka (21t). Alt. 2. Lonci (6) Bocskai. 3. Habanera (1H) Gill. Km.: Cirano, Lator, Etele, Diadantin, Medea, Pityi-Palkó, Fruska. Tot.: 10,54, 21, 20, 19. Befutó: 173 és 137. Nemzetközi kettesfogatú verseny A csütörtöki programm érdekessége egy 2800 méteres kettesfogatú verseny, melynek díját azért szabták a rendes­nél magasabbra, távolságát azért csök­kentették le 400 méterrel, hogy a leg­első klasszisba tartozó ügetők is meg­jelenjenek startjánál. Ez ugyan nem következett be, de így is könnyen le­het, hogy a csütörtöki győztes meg­javítja az eddigi kettesfogatú pálya rekordot. A győztes valószínűleg a Csakugyan—Ficsur II. összefogás lesz, főleg előnyös felállításának következté­ben. A második helyre a már remekül szerepelt Cirkáló—Magnézium fogatot várjuk, bár könnyen lehet, hogy Aprópénz—Sirocco lesz a mezőny leg­gyorsabb kettőse. Érdekes verseny lesz még az 1690 méteres Villám-díj is, melyben Sirius­­nak a hátulról induló Virilis leh­et a legveszedelmesebb ellenfele. A programm eredetileg két futammal gazdagabb lett volna, a vezetőség azon­ban attól tartva, hogy az elsötétítés miatt a programm nem lesz lebonyo­lítható, a két futamot törölte. Talán helyesebb megoldás lett volna főleg az istállók érdekében vagy koraibb kezdetet kiírni, vagy kisebb időközök­kel lebonyolítani a versenyeket. Jelöltjeink: I. Berente—Rózsika. II. Peter Walts—Em­őd. III. Duna—Udvar­­bíró. IV. Örvény—Index. V. Csakugyan- Ficsur II.—Cirkáló-Magnézium. VI. Gulliver—Előkelő. VII. Sirius—Viril­ist VIII. Iládli—Harcos. II. Tüzes— üdülő. X. Csákó—Dévény. A Kiértesítésért PÁNCZÉL LAJOS, • kiadásért Dr. BAGYÓ JÁNOS felelős KIADÓTULAJDONOS, AZ UJSAO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTOTTA [ Dr. ÁGAI BÉLA A­próhirdetések )­ t'AiS.áS, fafik­&ko­zás ALLAS NOK RtbZEKe A41AS FÉRFIAK RÉSZÉRE KILENCÉVES kisfiam sétáltatásáért perfekt német-angol, fiatal, izr., gyermekhez értő, szendéletü, finom urihölgynek lakást adok egészséges, jól fülölt, szép gyerm­ekszobában, na­ponta fűtött fürdőszobahasználattal, intelligens úri környezetben. Jelent­kezés hétköznap 9—2 között. Tálca­­utca 22/b. Női ruhaüzlet. 17014 DÍJTALANUL közvetítem villájában, bérházában házmester­ lakását. Verskó, Akadémia tizenegy. 113-084. 6507 FIATAL fiú vagy leány könnyű munkára azonnal felvételik. (Vallás mellékes.) Star Leíró. Klebelsberg­­utca 27. 17027 FIATAL munkásnő bakelitüzembe állandóra felvételik. Jelentkezni tíz órakor:­ Újpesti­ rakpart 7. (Margit­ hídnál.) 9280 FIATAL, kerékpáros, megbízható kifutófiú azonnalra felvételik. Je­lentkezés: Patak hirdetőir­odában, Vilmos csász­ár-út 29 7022 MEGBÍZHATÓ, középkorú zsidó házvezetőnőt keresek idősebb úr kétszobás háztartásához. Dr. Gál, Győr, Árpád-ut 48. 9019 milGÉPJAVITÓMOHFI.U sóháztól való fiatalembert tanoncnak fel­vesz. VII., Nagyatádi Szabó-u. 46. 6262 PERFEKT német kisasszonyt hét­­és négyéves gyermekekhez felve­­szek. Aréna-ut 54. I. 3. 3258 PERFEKT német, középkorú, árja urine, könyvelésben, levelelésben jártas, állást keres. Megkeresések „Német anyanyelvű“ jeligére aj­tó­­kiadóba. 17000 NÉMET kisasszony két gyermekhez, délutánra felvétetik. Lakos Imréné, Szondy­ utca 94. Jelentkezés kettőtől négyig. 3219 INTELLIGENS leány, hét éve, kis­leányhoz délutánra felvételik. Je­lentkezés: Hahn, Horthy Miklós-al ló., este félnyolctól félkilencig. 3248 NÉMETANYANYELVÜ né. heti 2—3 órára 2 gyermekhez felvételik. Dr. Krámer, Ill., Nagyszombat­ utca 3 8791 DÉLUTÁNRA nyolcéves kisleányom, hoz magyar—német gyakorlott, izr. nevelőnőt felveszek. Anhalt. Falk Miksa­ utca 3. 3256 KOZMETIKUST­ANULÓT azonnal felveszek. Vámos kozmetika. Ká­­roly-körut 2. 382-073. 3251 SZERÉNY, fiatal, izr. németül beszélő kisa­sszonyt hétéves fiúcská­hoz felveszek. Déry-utca 10. 11. 4. 2108 Háztartási alkalmazottal! IDŐSEBB vidéki házaspár keres valláskülönbség nélkül betegápolás­ban gyakorlott, lehetőleg egyedül­álló és szerény igényű, erőteljes r.öt. ki háztartási teendőknél is se­gédkezik. Ajánlatok ..Nyugodt ott­hon 1182“ jeligére Blocknerhez Városház­ utca 10. 3254 JÓMEGJELENÉSŰ, jó családhoz tar­­tozó, fiatal izr. leány, ki a háztar­tási munkákat vállalná, idősebb házaspárnál barátságos otthonra ta­lálna. Részletes ajánlatot ..Barát­ságos otthon 8792“ jeligére kérünk 8702 KOMOLYABB nő, gyermek mellé felvétetik, ki a háztartásban is se­gít. Személynök-utca 27, V. 6. Lift. Kertész. 3268 KOZMETIKUS tanítványt szaksze­rűen kiképez. Teréz-körut 15. 1.1. 8820 NAPONTA bejáró takarítónőt, két­szobás lakáshoz azonnal felveszek. Visefk­ádi­ utca 40, IV. 2. 17007 JÓLFŐZŐ mindenttsl keres házas­pár 15-ére. négy szoba, központi füles. Csak komoly, rendes ne je­lentkezzék. IV., Liszt Ferenc­ tér 10. V. 7 Lifthasználat. Telefon: 22-58-40._______________________3261 BECSÜLETES főzőrfik­idenés, hosszu bizonyítvánnyal két személyhez fel­­vételik. Lehet zsidó is. Izabella­­utca 83­­. (.._________________ TAKARÍTÁSÉRT lakást ad«* ma­gános nőnek, fiatal, gyermeketlen házaspárnak. férj közalkalmazott. Nürnberg-utca 29. IV. 1. ( Bal­lépések) »-259 FŐZŐ mindenes felvételik- Kolesa írógépüket. Markó-utca 33. 8065 ÖNÁLLÓ, kóser! főző. l­ cic­ztény mind­enes­­ 15-ére keres-ok Budára. Jó fizetés. Telefon: tőfi-t .9. KSH FIÍZNITUDÓ. BEJÁRÓ TAKARÍ­TÓNŐT keresek hetenként három­­szorra kis lakásba. Jelentkezés csü­törtökön, pénteken délelőtt­­t 11 óráig, VI., Felsőerdősor 12, Hl. 6. LAKÁST, ellátás­­fizetési adók magánosnak takarításért. Fő­ utca 2. Lánchíd-kávéház, 3257

Next