Ujság, 1942. szeptember (18. évfolyam, 198-222. szám)

1942-09-09 / 205. szám

ISI ÚJSÁG CSÜTÖRTÖK, 1942 SZEPTEMBER T© APRÓHIRDETÉSEK ÚJSÁG apróhirdetési árai szavanként: Állás, foglalkozás hétköznap 12 fillér, vasárnap 24 fillér. Levelezés, Szoba kap­­ható. Szoba-ellátás kapható. Nyelvoktatás hétköznap 20 fillér, vasárnap 40 fillér. A többi rovatban hétköznap 15 fillér, vasárnap 30 fillér. Az első és minden vastagon szedett szó kétszeresen számit. Jó fizetéssel bejárónő félnapra kis lakásba felvétetik. Jelentkezés 9— 11-ig. Semmelweis­ utca 8 III. 1. _____________________________3262 JÓLFŐZŐ mindenes középkorú asz­­szonyt felveszek tizenötödikére. Le­het zsidó. Széchenyi-rakpart 12/C IIi. 1. 3264 MEGBÍZHATÓ, fiatal takarítónő, mindennap héttől tizenkettőig, bizo­nyítványokkal, felvétetik. Légrády Károly-utca 40/a, III. 2. 5026 BEJÁRÓ takarítónőt felveszek azonnalra. Jelentkezni reggel 9-ig. Hársfa-utca 40 III. 2. 8823 ÁLLÁST KERESŐ FÉRFIAK ELSŐRANGÚ könyvelő, nagybank 43 éves ny. tisztviselője, raktár­­noki, pénzbeszedői, vagy bármi­lyen hasonló elhelyezkedést keres. „Garanciaképes 17096“ jeligére fő­­kiadóba. 7093 t­ÉRLEGKÉPES, nagyképzettségű izr. könyvelő könyvelési, levelezési, és minden irodai munkát, óraköny­­velést vállalna.­­Pontos 9006“ jel­igére főkiadóba. 9006 ŐS KER­ES­ZT­ÉN­Y, m­es­ter vizsgáz­o­tt Lm­törsz­akember, egyik bútorgyár üzemi tisztviselője, a butorkészités­­b­­en és­ eladásban többévi önálló gyakorlattal, azonnalra állást keres. ..33 éves 8803.“ 8803 ÁLLÁST KERESŐ NŐK ELSŐRENDŰ NEVELŐNŐK, ma­gyar­ok, idegennyelvüek, tanítónők, CSECSEMŐGONDOZÓNŐK legmeg­bízhatóbb közvetítése. Kereskedelmi minisztérium 7839/42. sz engedélyé­vel. Várady­ Sz.-né „PEDAGÓGIA“ Intézetében. Eötvös­ u. 41/b. (116-155.) ______________________________3161 JÓLSZÁMOLÓ, négy polgárit végzett keresztény leány, elárusítónak el­menne. Maglódi-nyaraló, Kossuth Lajos­ utca 70. 17007 BÁRMILYEN elfoglaltságot vállal v­agy irodai gyakorlattal rendelkező izr. magyar—német gyors- és gép­­írónő. Otthoni munkát is saját író­gépén, „ügyes, szerényigényű 17074“ főkiadóba.____________________17174 ALKALMI irodai munkáit elvégezné (hatéves gyakorlattal), izr. tisztvi­selőnő. Telefon: 29-59-13. 9128 délutánra vállalom 2-3 zsidó gyermek feláltatását, szerény díja­zás mellett, kívánatra németül is. Ugyanott korrepetálás elemi iskolá­sok részére. Jelige: „Gyermek­szerető 7020“ főkiadóba. 70 ÚJ N­EVELŐNŐK­ET, TANÍTÓNŐK­ET, CSECSEMŐGONDOZÓNŐKET min­den igénynek megfelelőt lelkiismere­tesen ajánl, elhelyez Tulokné, NEVELŐNŐK IRODÁJA. Csengery­­utca 58. 112-772. 6515­­ LECSEMŐGONDOZÓNŐ, magyar­­rómei. állást keres 15-ére. József­u­.c­a 32. I. emelet 15. 9282 IRODAI, titkárnői munkát váll . gyakorlott urileány. „Német-angol“ jeligére­lőkiadóba. 9288 NÉMET anyanyelvű nevelőim dél­­u­tánra állást keres. Jelige: „Hosszú bizonyítvány 8807.“ 8807 PERFEKT német, intelligens hölgy félnapos társalkodónői, kísérői, sib.­ri foglaltságot keres, Cselleg ugyanott háztartási felügyeletét vállalja. Meg­hívást „­Elsőrendű referenciák 7012“ jeligére fokiadéba kér 7012 ÓVODÁBA vagy családnál elhelyez­kedne németül tudó, gya­korlo­tt, képzelt, fiatal leány. Zsitvay J­oó­­utca 16. I. 8.__________________886) MAGYAR NÉMET, izr. nevelőnő ál­lást keres. Bébiápolásban jártas. Azonnalra, vagy bármikorra. Fried­mann, Sók, up., Tornóc. 9264 FIATAL uriteány­­irodai és gyermek mellet­ti gyakorlattal, délelőttre ál­lást keres. „Többnyelvű“ főkiadóba. 9263 ÜGYES felsőruha házivarrónő, ajánlkozik. Cím: Könyves Kálmán­nál, Wesselényi­ utca 28. I. 9261 HÁZHOZ ajánlkozik elsőrendű női ruhavarrónő. Telefon: 126-095. 9266 LEÍRÓ- és fordítóiroda, bejelentés­­mentesen elintézi német, francia, angol levelezését, mindennemű for­dítást ,és leírást vállal. Taxigépirás. Helyettesítés. Mérsékelt árak. 319-863._______________________MI 4 PERFEKT német, angolul is beszélő izr. nevelőnő, zongoratanárnői dip­lomával, félnapi vagy bejáró állást keres. „Jó pedagógus 9267“ főkiadó- ja.____________________________9267 FIATAL magyar nevelőnő, gyakor­llathíd délelőttre elhel­yezkedne. Megkeresések: Szent István­ körút 29. Dohánytőzsde._____________2110 SZOPTATÓSDADÁNAK elmennék vidékre is. Molnár Mária, Újpest, Petőfi­ utca 4. 8810 SZR.. árva urileány házikisasszony­nak, társalkodónőnek vagy anya­helyettesnek ajánlkozik. „Otthon 8086“ jeligére főkiadóba. 8066 INTELLIGENS, magyar-német kis­asszony gyermekekhez állást keres. Mayer, Eötvös­ utca 27, III. 22. Te­­lefon: 112-630.______________ *S18 CJ MIR ÁLT: gépírást, fordítást, le­letezést o­tthonra vállalok. Telefo­n: •329-353. Háztartási alkalmazottak ÚRI háztartásokhoz ajánl és keres szakácsnőket, szobaleányokat, inaso­kat, mindeneslányokat vitéz Kraj­­czár elismert hirnevű irodája. Irányi-utca kilenc. Telefon: 184-633. 4501 ÖNÁLLÓ főzőmindenes azonnalra állást keres. „Megbízható 9284“ jel­igére főkiadóba.__________ 9281 FÉLTÍZTŐL délután 4-ig, takarí­tást vállal állandóra. Hollán-utca 9, földszint 2._________ 9273 FIATAL házaspár, négyéves bizo­­­­nyitvánnyal takarításért lakást ke­res AZONNALRA. Cím: III., Árpád , fejedelem­ utja 3, II. 5. Pataki Már­ton­né. 8787 MEGBÍZHATÓ­, szorgalmas bejáró­nő, ajánlkozik. Nagytakarítást is vállal. XII. ker. Németvölgyi­ ut 4. Házfelügyelő. 9270 MEGBÍZHATÓ. magános asszony délutáni takarítást vállalok lakásért. 15-ére, magános egyénnél. Holló­­utca 19. földszint 3. 9277 JOBB asszony magános vagy két­személyes úricsaládhoz önálló főző­mindenesnek ajánlkozik. Aggtele­ki­­utca ,12. 1. 15._________________3258 SZOBALEÁNY mellé szakácsnő ajánlkozik, esetleg bejárónőnek is. Dembinsky-utca 19 fdszt. 4. 2118 MEGBÍZHATÓ bejáró takarítónő há­romszor hetenként ajánlkozik. Szö­vetség-utca 4 földszint 12. 2116 JÓLFŐZŐ mindenes ajánlkozik köz­­ponytisütéses lakásba. Rózsa­ utca 52 IL_17._____________________2115 MEGBÍZHATÓ, magánosnál lakásért takarítást­­vállal. Légrády Károly­­utca 50/a. IV. 2.______________3271 FŐZŐ szobaleány, háromszor egy héten, bejárónőnek ajánlkozik. 128-943. 9290 TAKARÍTÁSÉRT lakást keresek. Szondy­ utca 50, földszint 16. Ivánné __________________________________2112 MEGBÍZHATÓ, rendes, szorgalmas mindenesnek ajánlkozik kisebb ház­tartásba. Singer Ilona: Népszinház­­utca 18, IV. 53. 2111 MEGBÍZHATÓ bejárónő, takarítónő hetenként háromszorra vagy min­den nap elmenne VilO—%1-ig. Holló­ utca 10. földszint 3._____9278 FIATAL, gyermek idén házaspár ta­karításért lakást keres magános­nál vagy villában házmesterséget. Pozsonyi­ u­t 34. , II. 1. 2107 Magyar Fürdőalkalmazottak Országos Egyesülete által igazolt VIZSGÁZOTT FÜRDŐSÖK GYÓGYMASSZÁZS, Csáky-utca­ 15, II. em. Főlépcsőház. FRIEDMANN. ___________________ 8811 GYÓGYMASSZÁZS, Csepreghy-utca 1, földszint 1. József-körútnál. Schwarczer Teréz. 9212 KOZMETIKUSNŐ pedikür, masz­­százs, Rákóczi-út 65, II. 25, Lédigné. 9287 UDITÓi gyógymasszázst adok. Dr. Lászlónné, Horn Ede-utca * 13, I. emelet 1. 8064 GYÓGYMASSZÁZS mindennap. Ha­jós-utca 32, második lépcsőház, félemelet 2* Szabola. 8064 GYÓGYMASSZÁZS egész nap. Pau­­lay Ede-utca 16, III. 18. Laudon­­utca sarok. Varga Manci.­r 8064 GYÓGYMASSZÁZS, Pozsonyi-ut 43, I. 2. Főlépcsőház. 1097-ig. Csikyné. ______________________________8064 GYÓGY­MASSZ­ÁZS, Podmaniczky-u. 1, I. hét. Főlépcső­ház. (Nyugati­nál.) Taksonyi Ilona. 8064 OKLEVELES fürdőmesternő gyógy­­maszázst ad egész nap. Farkas, Képiró-utca 4. földszint 1 806­4 GYÓGYMASSZÁZS, Üllői­ út 3, föld­­szint 1. Főlépcsőház. (Kálvin-tér sarok.) Pásztorné. 8052 KIVÁLÓ képzettséggel masszírozok, Szerb­ utca 9, kapu alatt 1. Pet­­róczyné. 8064 GYÓGYMASSZÁZS naponta. István­ut 3, földszint 1. Beck Gabriella. 8064 MASSZÍROZOK, pedikürözök. Nagy Eszter, Zoltán-utca 7, földszint 3. 8064 GYÓGYMASSZÁZS, vizkura, pedi­kűr. Király-utca 42, félemelet 5. Haászné. 8064 GYÓGYMASSZÁZS, Nagymező-utca 37—39, II 14. balra, Lőwyné. 8064 ORVOSILAG vizsgázott masszázs, pedikür. Oszvaldné, V., Kresz Géza­­utca 16, I. 4.__________________9265 PEDIKÜR, masszázs. Vilmos csá­­szár-út 46, földszint. Marton Sa­rolta. 3255 GYÓGYMASSAGE naponta Ilázsifa­­utca 17 földszint 2. Kozák Erzsé­bet. 2120 SZABÁS­Y VARRÁS ÚJJÁALAKÍTOM hibás fehérnemű­jét, nyakkendőit, zoknijait Szán­tóné Dob­ utca hatvanhat (E­rzsé­­bet-körút mellett.) Munkáért jövök. OKTATÁS gyorsan tanit, nagy praxissal fiatal lady teacher. Tel. szásztizenegy-hat­­kilenckettő, köznap csak 1A—2-ig. ANGOL korrepetálás, társalgás, leg­kitűnőbb referenciákkal. Londoni okleveles tanár. Telefon: 120-821. KORREPETÁLÁST vállal gimná­ziumban érettségizett. izr. uri­­b­any. Telefon: 29-59-13.______9128 NÉMETET ÉS NÉMET GYORS­ÍRÁST gyorsan elsajátíthatja ta­nárnőnél. Bevált EGYÉNI mód­szer. Telefon: 22-05-22. 7017 NÉMET FRANCIA tanár nyelvok­tatást vállal, korrepetál ebédért is. „Napi egy órát“ jeligére.______8794 ANGOL-NÉMET fiatal tanárnő gyermekoktatásban specialista, ki­tűnő eredménnyel tanít. Válaszokat „u­rileány 8812“ jeligére főkiadóba. 8892 NÉMET, francia, angol órákat ol­csón vállalok. Zsitvay Leó­ utca 16. I. 8. 8799 NÉMET-FRANCIA korrepetálással keres magyar érettségizett fiú mellé ir.struktori állást. Jelige: „Jó peda­gógus 8800.“ 8809 CAMBRIDGE­ diplomás,, fiatal nyelv­tanárnő. TÖKÉLETES KIEJTÉSSEL tanit ANGOLRA kezdőket, haladó­kat. Telefon: 123-065, hétköznap reggel 10-ig. 8802 N­ÉM­ETÁN­Y A N­Y­ELV­ű francia ta­nár, nyelvoktatást vállal, magán­vizsgára előkészít. Elmenne házi­tanárnak. „Vidékre is 8793“ jel­igére. ___________________8793 MEGTANÍTOM angolul, németül, héberül, ha lehetővé teszi egy ko­moly szakma megtanulását. „Dip­lomás ,8785“. . 8785 KEZDŐ olaszt tanítani tudó. r­evelő­­nőt délután 3—8-ig keresek. Len­gyel, Királyi Pál­ utca 9. ill. 6. ____________________2113 MAGYAR-NÉMET montessori dél­előttre gyermeket vállal tornával. Kardosné, Rákóczi­ út 88. Trafik. ______________________________2117 EGYETEMET járt német-angol ta­nárnő, tanítványokat vállal. Tele­­fon: 114-319. 10—12 közt.______3270 FIZIKA-, kémia-, matematikaszakos tanárjelölt korrepetál, vizsgára elő­készít. Német, franciában perfekt, kitűnő latinista. Telefon: 427-270. 8819 ÜRES szobát (lakrészt) keres úri­­helyen nyugdíjas úriember. 186-212. Délután 3-ig.__________________9281 URIASSZONY, szerény, tiszta szo­­bácskát keres izraelitásér­. Ármeg­jelöléssel bárhol. K. V., Olaszfasor 13—15, ill. 1. 2106 URILÁNY komfortos kis szobái keres­és­ére a főkiadóba. 2114 IZR. urinő különbé,járatú, csinos szobát keres fürdőszoba­, esetleg telefonhasználattal. Belváros kör­nyékén. , Elfoglalt“ Tenzerház, Szervita-tér. 3260 SZOBA. ELLÁTÁS KAPHATÓ NYUGDÍJAS izr. hölgy vagy ur tel­jes ellátást kaphat -háztulajdonos Özvegynél, kertes házban. X., Makki­ ut­ a 8.__________________9274 EGY-KÉT diákleánynak elsőrangú otthont nyújtok, Sforthy-körtéren. Telefon: 458-740. „Nem árja uri­­család 8790“ főkiadóba. 8790 NYUGATINÁL gázfütéses,­­ elegáns, kitűnő ellátással izr. uricsaládnál. Telefon: 110-830._______________3265 OPERÁNÁL, komfortos lakásból, világos, nagyméretű üres szoba, kí­vánságra ellátással. 126-915. 9289 SZOBÁT, ELLÁTÁST KERES VILÁGOS hálószoba, ebédlőasztal, székekkel, tizlyukas Héber-kályha, eladó. Csütörtökön este hattól nyolcig. Lázár­ utca 10, I. kettő. 3246 SZŐNYEG VESZEK PERZSASZŐNYEGET LEG­MAGASABB áron. Telefon: 428­0­­. VESZEK perzsa- és mindenfajta szőnyeget, műtárgyat. Schlesinger szőnyegüzlet. Wesselényi-utca 6. Telefon: 227-347. 6537 PERZSASZŐNYEGET megbízásból jó áron veszek. Honvéd-utca 25. Telefon: 125-147. 6543 RUHÁZAT HASZNÁLT FÉRFIRUHÁKÉRT cso­dálatos árakat fizet FISCHBEIN, Dob-utca 25. Telefon: 228-380. 6506 HASZNÁLT férfi­, női ruhákért, EGYENRUHÁKÉRT, egész háztar­tásért, szőnyegért legtöbbet fizetek. FREUND, Dobosi­ utca 27. Telefon: 349-860.________________________6505 HASZNÁLT férfiruhát magas áron vesz WERTHEIMER. Teréz-körút 29. TELEFON: 426-727. Hívásra ház­hoz jövök. 6504 PERZSA-, macska-, hörcsög-, sakál- és más bundák, szépek, eladók. Szemere­szűcsnél, Erzsébet-körút 28, második emeleten. 8017 HASZNÁLT FÉRFIRUHÁKÉRT, NŐI RUHÁKÉRT, EGYENRUHÁKÉRT, BÚTOROKÉRT, egész háztartásért SZENZÁCIÓS árat fizet: Gersli, István­ út 28. Telefon: 426-547. 4502 HASZNÁLT férfiruhát, női ruhát, fehérneműt, cipót, zálogtárgyakat és mindenfélét magas áron vesz, vidéken is Nutovits, Népszínház­­utca huszonhat. Telefon: 340-967. 8016 EGYÉB ADÁSVÉTEL VESZEK bútort, üzlet- és irodabe­rendezést, pénzszekrényt, ruhát, fe­hérneműt, háztartási felszerelése­ken Jelinek Ármin. Dobozi­ utca 27. Telefon: 133-769._______________^4508 BRILIÁNS ÉKSZERT, aranyat, ezüs­töt legdrágábban veszek. ELZÁLO­GOSÍTOTT ékszert költségmentesen kiváltok. SINGER, Egyetem-utca 11. ______________________________3003 VESZEK BRILIÁNST. ÉKSZERT: KLEIN­BERGER, Váci-utca 10. 8005 BÚTORÉRT, ruháért, háztartásért legtöbbet fizetek. Steingiser, Do­bozi­ utca 17. Telefon: 336-735. 6001 ANGORANYUL, 100 darab, faj­tiszta, ketrecekkel, egészben vagy darabonként, elfogadható áron el­adó. Melita Erzsébet, Eger. 9014 BRILIÁNS ÉKSZERT, aranyat, ezüs­töt, perzsaszőnyeget legdrágábban veszek, zálogból kiváltom. József­­körút 58. 3023 KOZMETIK elektromotor, „Sanax“, 200 pengőért eladó. „Majdnem új" jeligére fakiadóba. 9279 FELOSZLÓ uradalom kastélyából egy nagyon szép billiárdasztal, dákókkal, golyókkal eladó. Klein István, Törökszentm­iklós, Kossuth­­utca 93._______________________9017 UNIÓ Amerikai, 16-os. majdnem ui kályha eladó. Friedman. Reiter FíSrenc-ulca 16. Telefon: 2U9-3/X>. 8824 VILLA — CSAIADIHAZ ZUGLÓBAN gyönyörű háromszo­­bás, komfortos uriház 35.000-ért; ugyanott kel­lőszobás, komfortos vasrácskor­déssel, diszkért­tel, villa­mos-, autóbuszmegálló elött 26.000- ért; egyszobás, fürdőszobás, adó­mentes, gyümölcsössel IS.OOO ért. Pásztor, Teréz-körút 47. T. 326-146^ 6555 FRANCIA anyanyelvű, érettségizett izr. urileány, többéves gyakorlattal órákat ad gyerm­­ekeknek, felnőttek­nek: Madeleine III., Lajos­ u. 49/a. II. 3. 8815 SZOBA KAPHATÓ ÁTUTAZÓNAK olcsó napibéres, bárhol főlépcsőházi szobák, kony­­hás lakrészek, garszonbérletek Expressnél. Telefon: 422-156. Erzsé­­bet­ körút 16, földszint 3. 8007 ÜRES különbejáratú, világos utcai, jólfűthető (fafütéses) szoba, októ­ber 1-re izr. úri családnál kiadó, házon kívül elfoglalt, egyedülálló személynek, esetleg irodának félfor­galom nélkül. Megtekinthető hétköz­nap 16 órától. V., Kresz Géza­ utca 24, IV. l. (Lift.)_______________7013 ÁTUTAZÓSZOBÁK Méhesnél, Jókai­­tér 10, 1. 3. Telefon: 127-44­1. 6530 KÜLÖNBEJÁRATU szoba, fürdő- és telefonhasználattal kiadó azonnalra. 120-525. _______________ 9283 KOMFORTOS lakásába nyugdíjas, izr. uriasszony hasonló lakótársnőt keres. „Fürdőváros“ jeligére fő­kiadóba. 9285 CSINOS szoba urnák napi- vagy hetibérért. V., Gyöngyház­ utca 2. földszint 3.____________________2105 FŐLÉPCSŐHÁZI átutazószoba napi-, havibérbe. Érdeklődés csak 1—2-ig. Telefon: 180-474. (Apponyi-térnél.) 8064 VIDÉKRŐL érkező utasoknak tiszta, elegáns szoba napokra kapható, urihelyen. 226-783._____________8019 KÜLÖNBEJÁRATU, szépen bútoro­zott szoba l­átria-kávéház közelé­ben telefon-, fürdőszobahasználattal urnák kiadó. 420-756. 8804 FIATAL leány keres szobát zongo­rával, teljes ellátással úri izr. csa­ládnál. „Z­eneakadémista“ főkiadó. 5025 LAKÁSCSERE__________ ELCSERÉLNÉM tátrautcai egyszo­bás, hálófülkés, telefonos régibérű, központi fütéses, melegvizes lakáso­mat kétszobás, esetleg fafütéses, te­lefonos lakásra Budán, vagy IV és V. kerületben. Telefon: 12­8312. Reggel és este 8-tól 9-ig. 17051 ELCSERÉLNÉM kétszobás, komfor­tos, Paulay Ede­ utcai lakásomat lépcsőházi lakással, „Régibéra“ jel­igére főkiadóba. 8064 LAKÁST KERES DÍJTALANUL kiadom lakását, vil­láját, bútorát megvesszük, költsé­get térítünk. Express. Telefon: 422-156. Erzsébet-b­örut 16. föld­szint 3. 8007 EGYSZOBÁS berendezett lakást ke­resek villamosnál. „Jó fizető“ 8821“ jeligére főkiadóba._____8821 K­EH­ESEK egyszoba hallos, vagy kettőszobás üres lakrészt konyhá­val, vagy annak használatával V., VI. kerületben. „Izt. uricsalád“ jel­igére Patak hirdetőirodába, Vilmos császár­ ut 29. 3247 HELYISÉGBÉRLET - ---­ÓVODÁNAK helyiséget keresek Li­pótvárosban, vagy közelben. „Sür­gős 8797“ jeligére főkiadóba. 8797 ev ó­dás­ volt&S.2 BÚTOR NAPOS elfoglaltságu úri hölggyel tirt lakásunkat megosztanánk. Ágy­neműt kívánunk. V., Wahrmann-u. 33, I. 2. mi UTCAI különbejáratu bútorozott szoba, fürdőszoba, telefonnal izr. előkelő urnák Wahrmann-utcában azonnalra kiadó. 490-356. 6554 FŐ-LÉPCSŐHÁZI, melegvizes, szép szoba napibérbe. Pannónia-utca 68. 111. 2. 3260 KÜLÖNBEJÁRATU szép bútorozott szoba, fürdő-, telefonhasználattal, kiadó. Lázár­ utca 16. I. 2. 4512 ALBÉRLETBE szoba-konyhás lakás villában két személynek kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 8817 FŐLÉPCSŐHÁZI. csinos átutazó­­szoba kiadó. Telefon: 224-307. 2109 SZOBÁT KERES FIATAL házassár, október elsejére tiszta bútorozott szobát keres, konyhahasználattal, izraelita­­ csa­ládnál* Jelige: „Pontos fizető 8788“. 7888 ÜRES vagy részben bútorozott, vi­lágos szobát, kettőemeletig, Margit­­körút, Szent István­ körút környékén keres azonnalra „Izr. urinő 8813“ főkiadóba. 8813 BÚTOROZOTT LAKRÉSZT vagy különálló­­ szobát, lehetőleg villa­negyedben, jó villamosösszeköt­­etés­sel keresek 15-ére, egy személy íté­szére. Délelőtt 9—10 között: 110-014. 7021 VESZEK bútort, pénzszekrényt, irodabútort, ruhaneműt, szőnyeget a legmagasabb áron. Mach. Dobozi­ Utca 15. Tel.: 333-152._________8013 BÚTORT legjobban „BOG MIL*4 bútorüzletében vásárolhat. Vilmos császár-itt negyvenhárom. Báthory­­utcával szemben.______________8010 FIZETÉSI kedvezménnyel is kony­hák, rekamiék, la. kombinált szek­rények és sezlonok használt bútor­csere. Podmaniczky-u­tca hat. 3004 HASZNÁLT ebédlők, kombinált szo­bák, halók, konyhák, kárpitosáruk minden árban Lászlónál. Jókai­ u. 6. ___________ 8004 EZT a címet írja fel: SZÉKELY tutor, Vilmos csázsár-ut 63. Nyu­gatinál. 3002 IZECAMIEREK, sezlon, matrac és más kész kárpitosbutorok csak mi­nőségi áru, OLCSÓN eladó. Gróf Zichy Jenő­ utca 33. Kisipari mű­helyben._____________ 6519 VESZEK lakberendezést, antik és irodaberendezést, pénzszekrényt, füg­gönyt, szőnyeget. Schwartz, Dob­utca 1. Telefon: 226-083.________8808 USUSZOBA, elsőrangú kivitelben, eladó. Megtekinthető d. u. 5—7-ig. Zsigmond-utca 23, I. cm, 2. 17008 ÖSSZECSUKÓ­ÁGYAK, ágysodro­­l­yok, vaságyak, csőbutorok, afrik­­matracok Prohászka-gyárból, Gróf Zichy Jenő­ utca 46. Fióküzlet üllői­­ut .__________________ 8757 ORVOSI lakásból szalon-garnitúra, tükrök, íróasztal, eladó. Andrássy­­út 1, II. 8. 3250 Vidéki hirdetőink figyelmébe! A posta hibáján kívül előforduló késedelmes kézbesítésekre való te­kintettel, kérjük vidéki hirdetőin­ket, hogy szíveskedjenek hirdeté­seiket lehetőleg 3—4 nappal a köz­lési nap előtt postára adni. NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI Uj’INTÉZET R.-I. KORFORGÓGÉPEIK BUDAPEST, VL. ARADI UTCA S. -FELELŐS. VITÉZ MARGITTAY ANTAL IGAZGATÓ TÁRS — PÉNZ TÁRSULNÉK bármilyen háziipari munkához „Közreműködéssel és pénzzel“ főkiadóba. 9275 PÉNZES társat, illetve társnőt ke­resek. Szerényi Jenő F­ürész­ u. 56. Üzlethez. 8825 MAGÁNNYOMOZÓ WALTER nyugalmazott detektiv­­főfelügyelő közismert sikereit leg­modernebb technika, lelkiismeretes­ség eredményezi. Telefon: 383-549. Váci­ utca 41/a. 6502 Dr. JANDA Miklós magánnyomozó, olcsó, gyors, megbízható. Teréz­­körut harmincnégy. 123-999 6508 GÉREC figyelése, nyomozása ered­ményes. Erzsébet­ körut 50. Telefon: 221-580 6531 NYERGES nyomoz, megfigyel, in­formál. Rákóczi-út harminchat. Te­lefon: 225-414. 8001 POLOSKAIRTAS LAKÁSÁBAN ALUDHAT, közvetlen a féregmentesítés után. Uj rendszerü gázzal, tökéletesen irtunk. (Nem cián.) TÓTA Pál, Révay­ utca 25. Telefon: 129-829._______________8012 CIÁNOZÁS, PATKÁNYIRTÁS ol­csón, jótállással KÖNIGSTEIN mérnök, Andrássy­ út 57. Telefon: 228-073. 6503 PAX TÖKÉLETESEN CIÁNOK- Te­lefon: 11-«-». Van** vasakr-mt 17. 8002 NYUGALMA LESZ, Jut Fi*eher és Weiss vegyészmérnökökkel ciánoztat. 4504 MATTEINE Ch­NOZ JÓTÁLÁSSAL. Király-utca 16. Telefon: 227-632. 6003 INKÁBB Stern vegyészmérnökkel ciánoztassonl Károly-kört 26. Te­lefon: 188-775. Korrekt munka. 6004 TAKARITT ÁSSON Virággal, mert jól takarít. VI. ker* Szondy-nk­jL 4. Telefon: 310-885. 9269 EGYÉB KÜLÖNFÉLE PEDIGRÉS JAPÁN CSÍN. 3 drb., ELADÓ. Kizárólag állatbarátok­­vá­laszoljanak. „Japán“ jeligére fő­kiadóba. 17071 ^ igezagg-sás—Tiárzan­ás.­­( LEVELEZÉS KIFOGÁSTALAN megjelenésű izrael* lila hölgy ismeretségét keresi jó­­megjelenésű ul. Házasság lehetsé­ges. „Telefonszá­mmal“ jeligére Va­­dász hirdetőirodába, Andrássy­ út 9. ______________________________9286 CSINOS, 35 éves hölgy úriember ismeretségét keresi. ,Jó pajtás 9276“ jeligére főkiadóba kérem. Házasság lehetséges. 9276 INTELLIGENS, kellemes izr. hölgy­­gyel megismerkednék „önzetlenül 8806“ főkiadóba. 8805 JÓKÜLSEJÜ izr. férfi gondtalan urinővel megismerkedne. „Esetleg házasság 9271“ főkiadóba. 9271 CSINOS, 17—18 éves, intelligens urileányt keres szórakozópartner­nek és lelkitársnak, érettségizett izr. fiatalember. „Jópajtások 8796“ jel­igére. Házasság lehetséges. 8796 NEGYVENES, jó megjelenésű, ke­resztény, önálló iparos, ismeretsé­get keres. Jelige: „Csinos, okos le­gyen^. Házasság­ lehetséges. 9268 CSINOS, középkorú, szolid izr. uri­­asszony, feltétlen úriember ismeret­ségét keresi. „Megértés 8789“ fő­kiadóba. 8789 MEGISMERKEDNÉK szolid. izr. urinővel, 42-ig. „Szeretet 5199" fő­kiadóba. Házasság lehetséges. 6021 MEGISMERKEDNÉK szép, független, dolgozó zsidó leánnyal, szórakozás céljából ,,24—28 éves“ jeligére fő­kiadóba. Házasság lehetséges. 9262 INTELLIGENS, csinos, fekete úri­­asszony (nem árja) magasabb in­­tellektusú megbízható szórakozó­­társat keres. „Negyvenöttől“. Há­zasság lehetséges. Balogh, Szent István­ körút 9. 3267 FIUK! Ki lenne jópajtása izr., írett­­ségizeti urileánynak. Találkozás megjelölésével „Vidéki 22“ jeligére főkiadóba. Házasság lehetséges 3269 MAGA,NOS, csinos, izr. igazi uriasz­­szony, megismerkedne nagypozi­­cióju, független, középkorú, abszo­lút urral. Házasság lehetséges. „Téli esték“ jeligéje Balogh hirdetőbe, S­zent István-körút 9. 3272 MAGAS, jóalakú, disztingvált k­r, elvált úriasszony megismerkedne abszolút urral. „Középkorú 41569“ főkiadóba. Házasság lehetséges. _____________________________44069 MŰVÉSZETKEDVELŐ úrinővel uri­­ember megismerkedne. „Filmmű­vészetért rajongó 41/19“ főkiadóba. Házasság lehetséges. 41719 VIDÁM fiú megismerkedne fiatal, csúcs, izz. urileánnyal. Házasság lehetséges. „Együttesen sportolni, kettesben szórakozni 44748“. 44743 JÓMEGJELENÉSŰ harmincötös fia­talember abszolút csinos urileány, uriasszony ismeretségét keresi. Há­zasság lehetséges. ..Jó szerencse 40686“ jeligére a főkiadóba. 40686 NEGYVENÖTTŐL öt vénig függet­len, jó megjelenésü izr. urral meg­ismerkedne „Tisztviselőnő 4477.V* Házasság lehetséges. 44775 INTELLIGENS, csinos, dolgozó zsi­dóleány, harminckörüli, kulturált férfipartnert keres. „Jó megjelenés nem akadály 44753“. Házasság le­hetséges. 44753 JÓ MEGJELENÉSŰ, kulturált izr. fiatalember keresi hasonló urköl­ű ismeretségét. ..Diplomás 44367“ Jel­igére. Házasság lehetséges. 44367 HÁZASSÁG FŐBÉRLETTEl rendelkező, csinos­nak mondott asszony, középkorú, k­ílelligprisebb urral megismerkedne. „Házasság 2104“ jeligére főkiadóba. Ügynök kizárva. 2104 VAGYONOS szülők gyönyörű szép, rendkívül intelligens, öt nyelven beszélő, nem árja. 21 éves leányá­­rsak keresek házasság céljából kor­ban hozzáillő orvos, gyáros, mér­nök, nagyvállalkozó, stb. ismeret­séget. Csakis teljes című levélre válaszolok. „Magánhirdetés 500.000“ jeligére Balogh-hirdetőbe, Szent István-k­örút 9., 3273 ÖNÁLLÓ iparos és kereskedő, saját üzemmel, keresi házias, szolid, finom gondolkozásu izr. nő ismeret­­ségét, házasság céljából, 35—38 éves korig. Ügynökök kizárva. ..Disz­krét 44278“ jeligére a főkiadóba. ______________ 44278 URIASSZONY. 46 éves, izr., némi vagyonnal, férjhez menne exiszten­­ciáva! biró, hozzáillő úriemberhez. „Vidéki 43844“ főkiadóba. 43814 Közvetítő Irodák KITŰNŐ úri házasságokat diszkré­ten. gyorsan közvetít GOLDNÉ, Alsóerdősor 8. földszint 2. Telefon: 6509 FELTŰNŐEN csinos úrileány, férj­hez menne hetvenezerrel. Megbí­zottja: Nagy Jenő. Rákóczi-út hat­vanegy. 8735

Next