Ujság, 1942. szeptember (18. évfolyam, 198-222. szám)

1942-09-09 / 205. szám

meg a1 egységet, ■ harmóniát a Gajdáca Pálhoz hasonló lelkületű emberek életmunkájában. Gajdács 57 évig lelkészkedett és ebből 47 évig Tótkomlóson. Ez alatt a fél­századot meghaladó idő alatt mint papi, mint műveltségben kimagasló ember lelki és szellemi vezetője lett községének éppen abban a korszak­ban, melyben az abszolutizmus bék­lyóitól megszabadulva egyszerre több évtizedes mulasztást kellett pótolni. A cura pastoralis gazdag és sok­oldalú feladat volt az ő szemében. Annak a kis társadalomnak, mely­nek magyarrá formálásában neki van oroszlánrésze, résztvett passzív vagy aktív módon minden megmoz­dulásban: elnöke a kaszinónak, vö­röskeresztnek, férfidalkört alakít, megteremti a község ma már hatal­mas népkertjét, mindenütt ott van, ahol a civilizáció útját kell egyen­getni és mint lelkész mindenütt ott van, ahol segíteni kell hívein. Kultúrateremtő ember volt. Az abszolutizmust követő félszázadon át ezalatt nem kell és nem lehet egyebet érteni, mint a magyar kul­túra alkotásainak ismertetését és megkedveltetését az előadások, tár­sadalmi ünnepélyek közvetlen mód­ján. Tótkomlóson Gajdács Pál lel­készsége alatt egymást érik a ma­gyar irodalmi ünnepségek, amelyek Rákóczit, Kossuthot, Vörösmartyt, Petőfit, Jókait, Mikszáthot vagy Arany Jánost ünnepelték. A már európai nevű Chopán Kálmán Bice­­bál jön St Tótkomlósra hangver­­senyt tartani. Gajdács Pál nemcsak szerette, művelte is az irodalmat. Arany Já­nos hagyományain nőtt fel . Arany János szellemében írta nagyobb köl­tői elbeszéléseit, elsősorban a Hu­nyadiakat, a Hunyadi János is fiai, Jászló és Mátyás történetét feldol­gozó hatalmas trilógiát, melyet an­nak idején a Kisfaludy Társaság di­csérő elismerésben részesített. Sajó Sándor nemcsak a mesemondó kész­séget, hanem a színekben gazdag nyelv pompás zenéjét is hangsú­lyozza jelentésében.­­A ponyva el­leni küzdelemben kiváló fegyver le­hetne ennek a nagyszerű trilógiá­nak a terjesztése a nép körében. Szerk.) Hivatkozhatnánk még Si­monyai József, a híres óbester c. 12 énekes népies elbeszélésére, amely eleven színekkel rajzolja meg a Na­póleon ellen összefogott Európa hadviselését s ebben Simonyi óbes­­ter szerepét, aki ugyan „hitvirágot szedni“ megy a háborúba, de aki­nek mégis a magyar lovagiasságból szövődik a fejére a legdíszesebb ko­szorú. Ha az ellenség fél is tőle, annál jobban megszeretik jó szívéért és kegyelemre mindig kész lelküle­­téért a megszállt helységek lakosai. A költői elbeszélés kiemelkedő epi­zódjai: hogyan ül le Simonyi a francia császár aranyos trónusára s rágyújtván pipájára, hogyan kínálja meg a meglepett francia kormány­zót egy pipa jó magyar dohánnyal. Másik epizód: Simonyi a bécsi ope­rába viszi 800 huszárját s kiadja nekik a napiparancsot. Napi parancs ez volt: „Egyenesen mint, Mindent jól megnézni, társalgást kerülni!" . Végül: „le nem kapni publikum fejére­“ így parancsolja ezt az ezred vezére, fis a huszárfiak ezt meg is fogadták, Pedig egyszer sem szólt nektek a „hapták", De mert ez az ordré, mind úgy ültek ottan, Mint egy-egy pikkdáma csendesen, nyugodtan. A huszárok betartják a parancsot,­­ámde mikor a busz magyar legény és 20 magyarruhás leány jelenik meg a színpadon s mikor a tobor­­zóra rázendítenek, végigfutván raj­tuk a lelkesedés lángja, a napipa­rancsot ugyan betartották, de azt mégsem állhatták meg, hogy lábaik­kal bele ne szóljanak a toborzóba. Mert egyszer csak új dal vegyül a zenébe. Úgy illik az bele, mint dal a mesébe. .A huszárok előbb csak csendesen, halkan, Majd meg erősebben, egyre szilajabban, Szipek-lelkük szinte működjén itt közre.­­A sarkantyúikat pönögtették össze. S kiverték a taktust, hogy az olyan­forma. Mintha csak karmester dirigálta volna... * Lírájáról — családi és humoros versek, népdalok, vallásos költemé­nyek — az itt adott kereteken belül csak nagy vonásokban emlékezhe­tünk meg. Gajdács Pált, aki megér­tően tudott mosolyogni az emberi gyengeségeken, épugy megihlették a végső problémák, mint Székács Jó­zsef vagy Győri Vilmos nagy költő- pap társait s a végső problémák közt elsősorban az ember, aki elbizako­dottan szembeáll teremtőjével. A büszke ész merész magaslatán Az ember áll kemény tusára kész ... Mint egykoron a lázadó titán. Az Ég trónját megy ostromolni róm, Hogy telke oly hiú, kévéig, merészt S ki mondja rá „Te őrült vakmerő!?“... A fény gyorsvonatán robogtatja el előttünk az emberi haladás nagy állomásait, de az alkotás végső oka előtt az ész, a gondolat leroskad, mintha egy szédületes örvény nyitna meg előtte. A szépnek, jó­nak első alkotója maga az Isten: S mi hát elméd s éltedt csak egy araszt­alt, hol minden örök és végtelen! Hol millió év alkot egy tavaszt S hol millió világ dicséri azt, Ki ar ott is az Égen­­ idelenn... S mi vagy magad, te ember, oh te nagy!? — Kicsiny porszem parányi része vagy!! Gajdács Pál: (Az Úr című költeményéből.) ♦ Nem sorolhatjuk el mit és hova irt Gajdács Pál, csak futtában em­lítjük meg, hogy a humor, lelküle­­tének jellemző alkatrésze nemcsak életét, de irodalmi működését is át­csillogja. Munkatársa az Üstökös­nek, Borsszem Jankónak, Urambá­­tyámnak. A Boldogfalui csendélet (humoros elbeszélések könyve) az igazi bölcs ember mosolyával raj­zolja meg a falu jellegzetes alakjai­nak arcképeit Ámde semmi igazán emberi dolog nem esett távol érdek­lődésitől. Mikszáth Kálmán Magyar Néplapjában külföldi élményeiről számolt be. Dr. Horváth Dezső Nemzeti Kultúrájába, mely a világ­háború előtt éveken át csaknem egyetlen nevelésügyi lapja volt az Alföldnek, e könyvnyomtatásról írt komoly tanulmányt. Ámde ércnél maradandóbb emléket állított köz­ségének és önmagának Tótkomlós­ról írt nagyértékű monográfiájával. Ezt a 428 oldalas alapos és odaadó szeretettel megírt könyvet jó lélek­kel ajánljuk falukutató íróink figyel­mébe. Mintaszerű munka ez már az eredeti levéltári források felhaszná­lása folytán is. Felfedi Tótkomlós régi településeit, megrajzolva azon korszakot is, melyből csak templom­romok és földalatti lakások marad­tak fenn az 1764 előtti időből. Lát­juk a társadalmi harcokat, melyeket a nép olykor elöljáróival, földes­­uraival vívott, de látjuk a társa­dalmi megbékülés, az emelkedő jó­lét folyamatát is. Felsorakozik előt­tünk a kolera, a nyomor pusztítása s ezek kapcsán a társadalmi segítő­­szándék felébredése. Az elöljáróság, az egyházak, az iskolák életét a ve­zető személyek arcképein át mu­tatja be s ezzel nemcsak a tótkom­­lósiak számára teszi a művet köz­vetlenné, de idegenek részére is élet­­teljessé és forrásmunkává. ★ Gajdács Pál egy hosszú életet ál­dozott Tótkomlós fejlesztésére, de hogy ezt megtehesse, gyökeresen kellett tanulmányozni községe tör­ténetét. Számba kellett venni, mi­lyen szellemi és anyagi alapot rak­tak le az elődök s az elődök arckép­­csarnokában különösen Wallaszky Pálról, a nagy történetíróról, a köz­ség volt papjáról ad kitűnő arc­képet. Lélekkel irta meg Gajdá­s Pál Tótkomlós monográfiáját s ez a lelkiismeretességgel párosult sze­retet teszi kívánatossá, hogy a falu­kutató írók ne hagyják figyelmen kívül. Olyan ember hite kellett e munkához, aki érzi, hogy bármi­lyen kis faluban is nagyszerű fel-­­adatot tölthet be az ember, ha érzi a maga elhivatását. Gajdács ilyen hivatást érző ember volt... Meg­­érezték-e ezt kortársai? Valljuk be: nem az ist megillető mértékben. A Luther-Társaság díszoklevele, a Hollós Mátyás-Társaság tagsága, a kormányzói kitüntetés, egyes kiváló személyek (Kozma Andor, Mikszáth Kálmán, Ben­ke Gyula) elismerései bizonyára melengették az öregedő poéta lelkész szívét. Halála után nyolc évvel meghaló ünnepen emel­tek síremléket költőpapjuknak az evangélikus hívők és más élő bará­tai. Életének főbb mozzanatairól Chován József csabacsüdi lelkész számolt be egy kis füzetben. Azután ismét ráborult a feledés fátyola, ma már ő is, mint sok más kortársa, a magyar vidék rejtett értékeihez tartozik ...♦ Mélyen tisztelt Szerkesztő Uraim Kedves Barátom! Semmi egyebet nem akartam, csak a magyar vidéknek egy sajátos egyéniségét kiemelni a viszonylagos ismeretlenségből. Az átértékelés korát éljük, s ha igazán akarunk átértékelni, joggal emléke­zünk azokra, akiket jogtalanul fe­ledtek el. S még egy célja is volt írásomnak. Tudom, hogy Gajdács Pál csak eg­y a magyar vidék érté­keinek sorában. S ha utánam má­sok is felbuzdulnak ebben a „szel­lemidéző“ munkában, akkor már nagyon is elértem célomat. Abban a reményben, hogy nagy­becsű lapodban időről-időre felsora­koznak ennek a végzetes küzdelmet élő magyar glóbusznak időálló rej­tett értékei, őszinte barátsággal kö­szöntelek, régi iskolatársad és tisz­teled: Kemény Gábor dr. ÚJSÁG CSÜTÖRTÖK, 1842 SZEPTEMBER AH Eltemették a szovjet légi támadás gyermekáldozatait Kedden délután óriási részvét mellett helyezték örök nyugalomra a farkasréti temetőben a szovjet bombatámadás két kis gyermek­­áldozatát, Jankó Pál igazgató öt­éves Beáta és hétéves Mária nevű kislánykáját. A tragikus sorsú gyermekek a rózsadombi Zilahy­­villát ért bombatámadás alkalmá­val veszítették el életüket, nevelő­nőjükkel, a huszonhárom éves Ke­­resztfalvy Irmával együtt. A tra­gikus éjszakán Zilahy Lajos, a ki­váló író és családja nem tartózkod­tak odahaza, Zebegényben voltak, ahol néhány napig gróf Károlyi Lászlónénál vendégeskedtek. A Zi­­lahy-villa egyik lakásának bérlője, Jankó Pál dr. bankigazgató sem volt odahaza a szörnyű éjszakán, az igazgató feleségével Leányfalun volt, rokonlátogatóban, úgyhogy a villában csak a nevelőnőre bízott két kislány tartózkodott. A szeren­csétlen sorsú két kislányt és ne­­velőnőt álmukban érte a halál. A kedd délutáni temetésen a kor­­mányt Homonnay Tivadar főpol­gármester képviselte, ő helyezte el a kormány és a törvényhatóság koszorúját a két ártatlan kis áldo­zat ravatalán. Szendy Károly pol­gármester hatalmas virágkoszorú­­ját Salamon Géza közegészségügyi tanácsnok tette a ravatalra. Az egyházi szertartást Bárány­ay Jusz­tin egyetemi tanár végezte, aki megrázó beszédben búcsúzott a szovjet támadás gyermekáldozatai­tól. Nagyhatású gyászbeszédében rámutatott arra, hogy ebből a tá­madásból láthatja mindenki a szov­jet igazi arcát. A sírnál Zilahy Lajos búcsúzott meghaló szavakkal a kis áldozatoktól. A péntek éjszakai szovjet légi támadásnak újabb két halálos ál­dozata van. Rafael Mária nyolc­vanötéves kispesti cigányasszony, aki Kispesten lakott és egyik Kispes­ten lehullott bomba szilánkjától sebesült meg, sérüléseibe a Szent István-kórházban belehalt. Ugyan­csak belehalt sérülésébe a Mag­­dolna-kórházban Gál Imre kispesti lakos is, akit a támadás alkalmával két bombaszilánk ért. Nagy-Budapest ügye Pest megye közgyűlése előtt Pest megye törvényhatósága szerdán délelőtt a vármegyeházán tartotta év­negyedei rendes közgyűlését. Viczián István főispán elnöki megnyitó beszé­dében megemlékezett arról, hogy újabb családi gyász borult a Főméltóságú családra: hősies, tragikus körülmények között elhunyt ifj­ Károlyi Gyula gróf, a kormányzó veje, aki kiváló sport­repülő volt. A továbbiakban a főispán elparentálta a törvényhatóság elhunyt tagjait. Vitéz Endre László alispán javasla­tára a közgyűlés elhatározta, hogy a Kom­ányzóhel­yettes hősi halála alkal­mából tartott gyászközgyű­lés szónoká­nak, Ravasz László református püspök­nek beszédét a megye kinyomtatja­ A közgyűlés egyhangú helyesléssel hozzájárult az alispánnak ahhoz a javaslatához, hogy Pest vármegye megfestett a Korm­ányzóhelyettes arc­képét. — Horthy István nemcsak a legszentebb magyar kötelességteljesítés terén volt és marad örökké eszmény­képünk — mondotta az alispán —, hanem a polgári kötelességteljesítés minden egyéb vonatkozásában is példakép előttünk, s a hazáért kiöntött vére áldozat a nemzet oltárán. Az alispán megemlékezett a leg­utóbbi szovjet orvtámadásról. A szov­jet gépek b­arkái — mondotta a többi között — egyetlen hadiüzemet, vagy honvédelmünk szempontjából csak legcsekélyebb jelentőségű célpontot sem találtak el Feldúltak néhány békés családi otthont, elpusztult egy templom, megsérült néhány bérház és villa. Vármegyénk városaiban és köz­ségeiben munkásemberi életek, egy­szerű földszintes lakóházak, berende­zési tárgyak és néhány háziállat esett a támadás áldozatául. Amíg szomo­rúan állapítom meg — megtekintve a károkat —, hogy a pusztulás képe a megye árvízkatasztrófával sújtott vidé­keihez volt hasonlatos, azt a vigasz­taló megállapítást is kell tennem, hogy a vármegye népe ugyanolyan fegyelmezettséggel, szerencsétlenségé­­ben is Krisztus híveihez ülő megadás­sal és a szebb jövőbe vetett bizakodás­sal viselte és viseli a csapásokat. Az alispán beszédét többször szakí­totta félbe a közgyűlés tagjainak viharos helyeslése­ A főispán bejelentette, hogy vitéz Endre László alispán önálló indít­ványt tesz: javasolja, mondja ki a köz­gyűlés, hogy ellenzi Nagy-Budapest megalkotását, a polgármesteri tervet károsnak tartja, mert Nagy-Budapestet a megye térü­letéből alakítanák ki, a megye pedig minden talpa­zottnyi föld­jéhez ragaszkodik­ Megemlítette a fő­ispán, hogy a törvényhatóság legutóbb 951­0 pengőt szavazott meg az alispán ellenjavaslatának összeállítására és ki­nyomtatására. Felvetette azt a kérdést a főispán, váljon indokoltá, ha a törvényhatóság az eben javasol­t el­készülte előtt állást foglal Nagy-Buda­­pest ellen, ha pedig az állásfoglalás megtörténik, véleménye szerint a ta­nulmány kinyomtatása esetleg feles­leges, mellőzhető. Vitéz Endre László alispán válaszá­ban hangoztatta, hogy a vármegyé­nek feltétlenül állást kell foglalnia Nagy-Budapest kérdésében, mert kü­lönben felsőbb helyen a hallgatást beleegyezésnek vélnék- A megye Nagy-Budapest terve ellen elvileg kell hogy állást foglaljon már akkor, mielőtt az illetékes fórumok részletes tárgyalás alá vennék Szendy Károly polgármester Nagy-Budapest-tervét. Egyébként ki­­jelentette az alispán, az ellenjavaslat összeállítására és kinyomtatására nem­ használja fel a már megszavazott 9500 pengőt, ennek a már megszavazott összegnek felhasználásától eláll. P. Varga Vince hangoztatta, hogy a mostani idők nem alkalmasak Nagy- Budapest megvalósítására, Szigeti Gyula ugyanilyen értelemben beszélt,­­ Viczián István főispán is felszólalt a vita során. Védelmébe vette a fő­várost. — Kár úgy beállítani a dolgot ■— fejtegette —, minth­a Nagy-Bu­da­­pest megalkotása a főváros kedvéért történnék, hiszen a fővárosnak a kör­nyék átcsatolásából nem volna haszna. Geográfiaiig megvan Nagy-Budapest és ezzel számolni kell. Vilcz Endre László alispán felszóla­lása után a főispán elrendelte a név­szerinti szavazást. Ez az aktus hosz­­szabb ideig tartott, majd a főispán ki­hirdette az eredményt. E szerint 60 szavazatból 5­ 1 az alispán javaslata mellett, 9 a javaslat ellen szól, négyszáztilen­hárman pedig tartózkod­tak a szavazástól. Kiemelték a Piáskéi Tasnádi Léssí© holttestét A hétfő esti órákban az érdi Dima-kanyarban a Duna medrének egyik sziklájába akadva megtalál­ták a múlt szerdán ifjabb gróf Ká­rolyi Gyulával együtt pilótahalált halt Tasnádi László m­ű­repülő holt­testét. A folyamőrök, az utászcsa­patok és a révkapitányság emberei kutatómunkájuk során megtalál­ták a lezuhant gép motorját is. Ettől a helytől körülbelül ezer mé­ternyire a téglagyár alsó területé­nek közelében akadtak rá Tasnádi László holttestére. A kutatók hor­gonya az ejtőernyő egyik lécében akadt meg, az ejtőernyő alatt erő­sen a talajba fúródva feküdt a szörnyű katasztrófa egyik áldozata. Tasnádi László. A vizsgálat szerint Tasnádi ugrása közben az ejtő­ernyő nem nyílt ki, mivel Tasnádi körülbelül csak ötven méter ma­gasságban ugrott ki a gépből, ejtő­ernyőjének kinyílásához pedig leg­alább 80 méterre lett volna szük­ség. A folyamerők, az utászcsapa­tok és a révkapitányság emberei most fokozott erővel folytatják a kutatómunkát és remény van rá, hogy rövidesen előkerül gróf Ká­rolyi Gyula, a Kormányzó Ur pi­lót­ahalált halt ve­jének holtteste is. A megtalált géprészekből ugyanis a gép pilótaülése hiányzik, ebbe bele­­szijjazva ült Károlyi Gyula gróf. A holttestét ezért nem dobhatta partra a víz. Szerdán reggel ismét átkutatták az érdi Duna-kanyart ifj. Károlyi Gyula gróf holtteste után, a munka azonban a déli órákig még eredménytelen maradt. * Az érdi repülőszerencsétlenség alkalmából pilótahalált halt ifjú Károlyi Gyula gróf lelki medvéért szeptember 11-én délelőtt 11 óra­kor a budapesti ferencesek belvá­rosi templomában Slarza Lajos dr. pápai kamarás szentmisét mutat be. Ugyanebben az időben a gróf Károlyi család kegyuraságához tartozó templomokban is szentmi­séket mutatnak be. Min­isztertanács A kormány tagjai Kállay Miklós miniszterelnök elnökl­ésével szerdán délután 5 órakor minisztertanácsra­ ültek össze. Kolozsvár felszab­adulá­sá­n­ak második évfordulója Szeptember 11-én, pénteken lesz két éve annak, hogy a honvéd­­csapatok, a bécsi döntés alapján, bevonultak Kolozsvárra. Az évfor­duló alkalmából eltekintettek a hazafias ünepségek rendezésétől . Keledy Tibor dr. polgármester hir­detménye alapján hálaadó isten­tiszteletekkel ünnepük meg a fel­­szabadulást. Ezenfelül elrendelte a polgármester, hogy Kolozsvár min­den házát lobogóval díszítsék. Az angol szakszervezeti kongresszus kívánságai Stockholm, szeptember 9. (Bud. Tudj, Az a­ngol szakszervezeti kongresszus felhívást in­té­zett a kormányhoz, hogy az állam vegyen át saját kezelésébe valamennyi háborús fontosságú ipart. Ezenkívül határozatot hoztak, amely kimondja, hogy a kormányt felszólít­ják, biztosítson a munkásoknak na­gyobb részt a vállalatok vezetésében. Kereslet-Kínálat VIHARKÁRAI HÁTIZSÁK HÁLÓZSÁK Molnár Gyula VII . Károly körút 3/c. Saroküzlet. Tel. 427-573 Aranyat, ezüstöt, SírstíSt* jó árban veszek Ezöst evőkészletek olcsó* kaphatók SCHMEMZI:» BENŐNÉL Károly­­kőpirt 30 Keresztény szövőtből! mellett.­­"2 Hurkapálcát minden mumityisét­brn szálló SÁNDOR IGNÁC, V. Ilován-utca 5. Telefon: 118-237. 05 Használt ruhát, cipőt, vUlpit szenvepot, »óllat hagyatékot «tob 74. Kálvária-tér­ 16. I 9 Telefon: sörkimérő készülékek, asztalok, billiárdaszta­­lok, evőkészletek,­­tálcák, teáskannák tálak nagy választékban IIK.VNER, Király-utca 25. Karpitosaim­Hák háznál is szolid árban teljes felelősséggel. i’KlLü kárpitos Lovag­ u. 6. T -hívó: 120-938. A Magyar siettem Kör® közóhonni rendezett. m­­.szerazakácsok által vezetett ás a modern, korszerű főzés átdo­­zatait felölelő ujab­b délelőtti és esti főző­tanfolyamait a nagy érdekl­ődése való te­kintettel szente.11r tier 15-én újból mek­­­nyitja. Érdeklődés: Vili.. Tsákóczi-ut 30. Telefon 225-024. Délelőtt a 1 1-ig. S2S Méziszövőknek mintázást, anyagismeré­set, szüzeselemzést műszaki számításokat tanít, szaktanácsot ad aranyéremmel kitüntetett takácsmester. Vi­dékieknek levélben is. Értekezés délután­­11 között: II., BAJORY LÁSZLÓ-U. 5-0, Műtereit

Next