Ujság, 1943. február (19. évfolyam, 26-47. szám)

1943-02-26 / 46. szám

ÚJSÁG h !->««>■ PÉNTEK, IMS Spellman érsek küldetésének érdekes magyarázata Géni, február 26. Magyar TávmU Iroda.) A Tribune de Geneve római tudósítója Spellman érsek látogatási­ról többi kórt a kővetkezőket jelenti: A legutóbbi orosz sikerek hatása alatt ma világosan felismerhető a szövetségesek/ és a tengelyhatalmak érdekeinek bizonyos azonossága. Ez egyáltalán nem jelenti art, hogy a tengely békét fog kérni, de a szövet­séges hatalmak jól tennék, ha számot vetnének a valódi helyzettel ét nem Utetlleninek Európában második arc­vonalat. Bas«t, február 26. (Búd. Tud.) A Basler Nachrichten római tudósítója jelenti, hogy római semleges meg­figyelő körökben mindnagyobb poli­tikai fontosságot tulajdonítanak Spell­man newyorki érsek vatikáni látoga­tásának. Azt hiszik, hogy Spellman érsek elsősorban arra szerelné rábírni a Vatikánt, hogy Szovjet-Oroszország iránt engedékenyebb magatartást ta­núsítson. - • A háború egyéb hírei Angolok Finnország ellen London, február 25. (Búd. Tud.) A mértékadó angol körök mind hűvö­sebb álláspontot foglalnak el Finn­országgal szemben. A liapoí' egyúttal éleshangu figyelmeztetéseket intéznek a finn néphez és cikkeikben Finn­ország különleges gazdasági és poli­tikai helyzetének elismerése mind­jobban háttérbe szorul. Londoni ame­rikai körökben úgy vélik, hogy Sum­ner Wellies államtitkár legutóbbi ki­jelentéséi utolsó figyelmeztetésnek' kell tekinteni, amelyet angolszász részről a finnekhez intéztek, j Gandhi felgyógyul Amsterdam, február 25. (Német Távirati Iroda.) Az Exchange Tele­graph jelenti Bombavból: Az első európai, Alexander Quaker szerdán meglátogatta Gandhit. A látogatás után kijelentette, biztosan lehet rá számítani, hogy Gandhi túléli a böj­tölést. Gandhi máris terveket készít a böjtölésutáni tevékenységéről. Böjtö­lését három hétre tervezte és ebből már csak öt nap van hátra. Gandhi ágyban tölti a* időt és látogatókat fogad. Minden látogató csak három percig maradhat. Gandhi csak suttog, szavai nehezen érthetők. Indiában ed­dig nem voltak zavargások, de az indus tömegeket mélgen megindította Gandhi böjtölése. A britindiai kormány által szerdán este kiadott hivatalos jelentés szerint Gandhi állapotában a szerdai nap folyamán könnyű javulás állott be. A jelentés szerint Gandhi hangulata jó­nak mondható, s a jelenlegi körül­mények között aggodalomra nincsen ok. Bombay, február 25. (NST) Chur­chill miniszterelnök táviratot intézett Sir Tey Bahadur Sapruhoz, amelyben elutasította Gandhi szabadonbocsátási kérését. Döntését azzal indokolta, hogy Gandhi fogvatartása India népe szempontjából kívánatos, azonkívül pedig Churchill kötelességet teljesít a I 7-én halálraítélt tiz norvégnek meg­­szővetséges nemzetekkel szemben, j kegyelmeztek. amidőn a szabadonbocsátásra vonat­kozó követelést elutasítja. Gandhi és az indiai kongresszus többi vezetői között nincsen különbség és Gandhi éhségsztrájkjáért egyedül a Mahatmál terheli a felelősség. A brit és az indiai kormány legelső kötelessége Indiát a kívülről fenyegető invázióval szemben megvédeni, hogy a jövőben résztvehessen a szövetséges nemzetek közös erőfeszítéseiben. Külpolitikai hírek mindenfelől RÓMA: Egy ellenséges rádióállomás azt a hirt közölte, hogy az olaszországi Fiat-müvek munkásai sztrájkba léptek, mert nem kapták meg bérüket. 'Mér­tékadó helyen ezzel kapcsolatban kije­lentették, hogy az ellenséges híreszte­lés nem egyéb légibőlkapott állításnál. (NST) PARIS: Marcel Déat, mint a nem­zeti népi tömörülés vezetője, kizárta a pártból René Chateau szocialista kép­viselőt, a „La France Socialiste“ és a „Penséé Fran^aise“ napilapok főszer­kesztőjét. (MTI) RÓMA: A Giornale d’ltalia tangeri értesülés alapján szerdai számában azl írja, hogy Giraud tábornok előkészüle­teket tesz egy diplomáciai küldöttség­nek Washingtonba való menesztése érdekéiben. A küldöttséget a jelenleg» ■ g.xhe, E.déluhe északafrikai főkormánybiztos vezetné, WO*»m8rOsene2 bfOeiyDe a brit és degaulleista körök azonban szeretnék, ha ezt az állási Massigli volt nagykövet töltené be. (NST) Tanger, február 25. (NST) Az újon­nan létesített állandó háborús gazda­sági tanács Algírban megtartotta első ülését Brünnel, & tanács elnök© meg­nyitó beszédében felszólítást intézett Algír népéhez, hogy készséggel visel­jék a háború terheit, mert a lét-, vagy nemlét kérdéséről van szó. Oslo, február 25. (NST) Az északi SS és rendőrbiróság Által 1943 január Mi a helyzet a 200-as tábori postánál? Amióta a téli csata hullámai a magyar arcvonalat és a második hadsereget elérték, megritkultak a 200-as tábori postán feladott levelek. Az álló hadműveletek idején a posta­fiókokhoz 60—80 alakulat tartozott, köztük olyan is, amelynek állomás­helye 100 kilométerre volt a postá­tól. A leveleket repülőgépen juttat­ták az arcvonalhoz legközelebb eső repülőtérre, de egy-egy repülőgép még nyáron, kedvező légköri viszo­nyok melleit is csak nyolc-tiz méter­mázsa levelet tudott szállítani. Akkor még a csütörtökön irt le­vél pénteken repülőgépre juthatott i szombatra már a tábori postánál volt. Azóta azonban a hadvezetés úgy látta jónak, hogy honvédőink kitérjenek az ellenséges támadások elől és ez a mozgó háború lényege­sen megnövelte a posta és a csapa­tok közti távolságot. Előfordul, hogy egy-egy csapat most sincs száz kilo­méternél messzebb a tábori postától, de jobbról-balról ellenség van és «•sak viszonylag keskeny sávon, egy­elheti kimaradással lehet fenntar­tani a ppsí aösszeköt leié» a hátsó vonakkal, esetleg a hófúvástól el­­rekesztett utakon. * A budapesti tábori postaközpont Vezetője szeriül a 200-as tábori posta­számról érkező levélküldemények megcsappanása azzal is magyaráz­ható, hogy harcoló houvédeink el vannak foglalva, kevesebbet írhatnak és postájuk nem abban az ütemben jut a postahivatalokhoz, mint az állóharcok idején. Nemrégiben ren­dezték a repiilőposlu kérdését, olyan­formán, hogy kint az arcvonalon a honvédek válaszon, kékszinii leve­lezőlapokat kapnak, amiket repülő­gépen továbbítanak. A leli légköri és leszállási nehézségek- ellenére a gedelt át 63.5UO pengőért. postaforgalom kedvezően indult, de sajnos, a téli idő miatt a postai re­pülőgépek leszálló helyét nem tud­ják olyan közelvinni a csapatokhoz mint nyáron és ősszel és igy a leve­leknek bizony tekintélyes távolságot kell megtenniük a havas orosz uta­kon kocsin, autón és vonatokon. Pusztán ez az oka annak, hogy kés­nek a tábori posta levélküldemé­nyei. Azt hisszük, ez mindenkit meg­nyugtathat. FŐVÁROSI HÍREK MEGINT EGY TELEKCSEKE. Mi­alatt a pénzügyi bizottságból hango­san követelték a fővárosi telkekkel való cserc-berét és lelkek álengedését — újabb telckátengedés ügyében jött létre megállapodás. A Magyar Fém­lemez ipar az Erzsébet királyné-utoti, levő gyártelepét- bővíteni óhajtja s ezért a teleppel szomszédos fővárosi telek átengedését kérte. Ezen a telken eddig a BSzKRt autobuszgumijavitó műhelye és raktára állott. A vállalat a lelek átengedését -kérő beadványá­ban hajlandónak nyilatkozott arra, hogy nemcsak megfelelő érlékü csere­­telket bocsát a főváros rendelkezé­sére, hanem a BSzKRl-ot is kárpótolja a felmerülő költségekért, ilyen érte­lemben léire is jött a megállapodás. Eszerint a fi város a kért terűiéiből 977 négyszögölét csereképpen, 100 négyszögölet pedig bérlet formájában ad át a gyárnak. A cserébe kapott telkek a Yacliot-utcáhan és az Olt-utca mentén fekiisznek. A BSzKRt viszont 70.000 pengő kártalanítást kap. A BSzKRt uj javitóműhc.'vének és rak­tárának elhelyezésére a Töváros a -la­vórba Ádá«n-utea és a Must-utca sar­kán 1270 négyszögölnyi lerületvl rn-SomssiGh László grót logatsalomíéfele c A Kormányzó Ur ő főméltósága előtt Saárdi Somssich László gróf magyar királyi títjios tanácsos, a Magyar Nemzeti Bank alelnőke csü­törtökön déli egy órakor ünnepélyes fogadalfhat tett. A fogkdalomtételnél közreműködött: Reméniji-Schneller Lajos dr., m. kir. titkos tanácsos, pénzügyminiszter, Ambrózy Gyula dr., a kabinetiroda főnöke és Langs­­feld Géza dr. kabinetirodai osztály­főnök. A fogadalomtétel szertartása után a Kormányzó Ur a Magyar Nemzeti Bank alelnökét kihallgatá­son fogadta. Sebesült honvédeket látogatók figyelmébe! A Magyar Távirati Iroda jelenti Illetékes helyről közük: A debreceni központi elosztó és vesztegzár-hadikórház hivatása sze­rint nem gyógykezelő kórház. Az idekerülő sebesültek csak fürdeté­sen, fertőtlenítésen esnek át Amennyiben a sebesültek fertőző megbetegedésre nem gyanúsak, a legrövidebb időn belül más hát­­országi kórházba kerülnek. A fer­tőző megbetegedésre gyanús sebe­sültek pedig zárlat alatt Debrecen­ben visszamaradnak. Ezért az uta­zással járó felesleges költségek el­kerülése. végett felhívjuk a nagy­­közönség figyelmét, Ivogy a Debre­cenbe érkező sebesültek látogatását mellőzzék, mert azokkal ottartózko­­dasuk alatt az érintkezés úgysem lehetséges. utazóit a kenderutcai gyilkosság gyanúsítottja A főkapitányság deteklivjei szer­dán éjszaka nagyarányú razziát rendeztek a IV., Vll., Vili. és IX. kerületben a kenderutcai kalapá­csos rablógyilkossá# tettesének fel­kutatására. Nagyszámú detektív és rendőr fésülte át a chicagói lebujó­kat, józsefvárosi• kocsmákat és a Ferencváros környékét, mert a nyo­mozás megállapította, hogy a rabló­­gyilkosság egyik komoly gyanúsí­tottja, Kerekes György 21 éves hentessegéd, a gyilkosság napján egy telekitéri kocsmában volt egy férfi társaságában. Kerekesről egyéb­ként megállapították a rendőrsé­gen, hogy a múlt héten hallgatták ki éppen egy kerékparlopási ügy­ben a főkapitányságon, ahonnan ki­hallgatása után elbocsátották. A szerda éjszakai razzia során 150 férfit és 70 nőt állítottak elő a de­tektívek, de Kerekes György, akit •kereste!:, nem került elő. Csütörtö­kön reggel jelentkezett a főkapi­tányságon a. rablógyilkossággal gyár nusitott hentessegéd egyik ismerőse és elmondta, hogy Kerekes pár nappal ezelőtt azt hangoztatta előtte, hogy rövidesen pénzhez jut és akkor elutazik Erdélyben lakó nöismeröséhez, akibe régóta szerel­mes. Ez a vallomás megerősíti a nyomozó hatóságoknak azt a felte­vését, hogy a meggyilkolt öreg mosónő rádión körözött ajbérlöjc szerdán korareggel elutazott a fő­városból. A rendőrség érintkezésbe lépett a vidéki halóságokkal és rá­­diogrammon értesítették annak az, erdélyi városnak rendőrségét is, ahová Kerekes, a bejelentés szerint ulazoll. A rendőrség megállapította már Kerekes bűntársának kilétét is, de a férfi nevét a nyomozás érde­kében egyelőre titokban tartják. Mély fájdalommal- jelentjük, hegy szeretett testvérünk szüi. Holländer Katinka e hó 2-1-ón elhunyt. Temetése e hó 23-án, pénteken d. e. %I2. érakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. Gyászolják: Berczeller Antal­éi szül. Holländer Ilona, dr. Holländer Dezső testvérei, Ber­­(rtrlLr Antal sógora, rokona! és j-T-arátát. Felére korlátozzák motalkáfogyasztást A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az üzemanyaggal való gazdálko­dás érdekében a közlekedésügyi kormányzat kénytelen volt a mo­­talkófogyasztást újból korlátozni. A hivatalos lap pénteki számában jelenik meg a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek n ma­­talkó kiszolgáltatásának újabb sza­bályozásáról szóló rendelele. A rendelet értelmében az ez év már­cius és április hónapjára érvényes motalkó-jegyek közül ' a magán­használatú személygépjárőmUvek, motorkerékpárok és tehergépjáró­­müvek számára rendszeresitett I. Sz., II. Sz. és in. Sz., I. M.. II. M., illetőleg L T, EL T., ID. f. és IV. T. jelzésű jegyekre a jegye­ken feltüntetett leanyMf fele szolgáltatható ki. A rendelet részletesen szabályozza a motalkó kiszolgáltatásának mód­ját és szigora büntetést helyez ki­látásba a rendelet megszegőinek. A kereskedelem- és közlekedés­­ügyi miniszter nyomatékosan fel­hívja az érdekelteket, hogy a csök­kentett motatkó-mennyiségnek a régi mennyiségre való kiegészítését ne kérjék, mert az ilyen kérvénye­ket a minisztériumnak nem is áll módjában tárgyalni. Elfogták a józsefköruti rablótámadót Megírta az Újság, hogy néhány nappal ezelőtt vakmerő rablótáma­dás játszódott le a József-körut 68. számú házban. A házban lakó Horo­­vitz Sándor magántisztviselő fele­sége este, mikor hazatért a lakásba, egy ismeretlen fiatalemberbe ütkö­zött az ajtóban. A férfi nem jött za­varba és mikor az asszony felelős­ségre vonla, mit keresett a lakásá­ban, nyugodt hangon a következő­ket mondta: — Horovitz ur szabója vagyok, a javításra szánt ruhát akartam el­vinni, de Horovitz ur alszik. Mikor látta, hogy az asszony ké­telkedik szavaiban, felajánlotta, hogy visszamegy az uriasszonnyal a la­kásba, ahol majd kiderül, hogy iga­zat mondott. Horovitzné erre maga előtt tessékelve, beengedte a fiatal­embert a lakásba, aki az előszobában hirtelen visszafordult és egyetlen ökölcsapással leütötte az uriasszonyt. Azután leakasztotta az előszoba fo­gasán talált télikabátot és elmene­kült. Csütörtökön megjelent a rendőr­ségen egy kazárutcai ruhakereskedő, aki elmondta, hogy egy fiatalember télikabátot adott el neki az elmúlt napon és a télikabáí egyezik annak a kabátnak leírásával, amelyet a rendőrségtől kapott lista szerint a józsefköruti rablótámadásnál lopott el a tettes.*A detektívek ennek a be­jelentésnek alapján egy óra múlva elfogták a rablótámadót, Lakos György 21 éves faipari tisztviselő személyében. A fiatalember régi is­merőse a rendőrségnek, ő volt az, aki bárom évvel ezelőtt két társán val együtt ellopott az Éden-szálloda elől egy autót, amellyel azután a Podmaniczky-utcában elgázoltak egy asszonyt az autótolvaj fiatalemberek. Akkoribán két hétre Ítélték ezért a stiklijéért. A rendőrségi kihallgatása során nem tagadta, hogy ő követte el a józsefköruti rablótámadást is, sőt még bárom másik betörést is be­­ismert. Mint vallomásából kiderült, az utóbbi időben ő követettnél ha­sonló betörést a Vörösmarty-utca 62, az Aradi-utca 32 és az Izabelía-utca 36. számú házakban. A rablótámá­­dót beismerő vallomása után őri­zetbe vették. Papp Jenő megvált az Uj Magyar Színháztól Papp Jenő lemondott az Uj Ma­gyar Színházban viselt művészeti igazgatói tisztségéről! Mint a futó­tűz terjedt el\ez a hir Budapest mű­vészi és színházi köreiben és a hirt annál nagyobb meglepetés fogadta, miután az illusztris igazgató és iró egy szinházi hetilap hasábjain most adott hosfeabb nyilatkozatöt jövő évi terveiről és elgondolásairól. Igaz, hogy már ebben a nyilatkozatában is érintette Papp Jenő azt, hogy ő „nem igy gondolta a szinigazgatást“, meg hogy „az elmélet nagyban kü­lönbözik a gyakorlattól“. Azonban mindezeken túl még jövő évi műsor­tervét is ismertette, amely nyolc pró­zai darabból, egy operettből és egy zenés vígjátékból állolt volna. Mindez azonban most már túlhaladott állás­pont. Magához Papp Jenőhöz for­dultunk, aki következőkben nyilat­kozott a kényes kérdésről: — Megpróbáltam megvalósítani művészi elképzeléseimet az Uj Ma­gyar Színházban, azonban külön­böző akadályok állottak ulamban. Bővebb részletességgel nem óhajtok ezekről az akadályokról nyilatkozni, talán elég annyi, hogy — eltekintve Fájdalommal jelentem, hogy Irága szeretett Édesanyám, Szv. Wortmann Náfhánné szül. Deutsch Johanna hirielen elhunyt. Siratja egyetlen fia: Wortmann Arnold; menye: Wortmann Ar­­nojdné sz. Goldmann Franciska; unokái: Ilus és Vera. Tcmelés időpontja megtudható telefon 311—569 szám alatt. a művészeti részt — olyan suttogd propaganda indult meg körülöttem és a színház körül, hogy jobbnak láttam abbahagyni az egészet. El­tekintve attól, hogy művészi terveim kivitelezésére sem láttam elegendő garanciát. . , — Elhatározása most már végle­ges? — De még mennyire. Lemondtam szinészkamarai tagságomról és még a taxiengedélyemet is visszaadtam. Visszavonulok az Uj Magyar Szín­háznál viselt tisztségemtől és vissza­megyek kritikusnak... Ennyi az igazság... fmmmBmmmmassssrié Fried . Emil és Fried Zeitén szó-' morod olt szívvel jelentik, hogy drága, jó Édesanyjuk, • özv, Krausz Henríkné Fried Sáiidorné sz, Braun Malvina f. hó 24-én, %79. éves korában, vis­szaadta jóságos lelkét Teremtőjénck. Földi maradványait f. htk 26-án déli *2.2 órakor kísérjük ulolfó útjára a rákoskeresztúri izr. temetőben. . Gyászolják még- testvére, menyei, unokái és nagyszámú rokonsága. Emlékét őrökké megőrizzük. Bészvétlátogatúsok mellőzését kérjük. Aszódi Sándorné szül. Welner Lenke, a fájd a lómtól megtört szívvel jelenti Évike leánya, dr. Aszódi Zollán fivére, Jaques Re!sz sz. Aszódi Elvira (Newark) buga és az összes rokonok -névé: ben, hogy ilnádolt férje Aszódi Síiiier február hó 22-én, 47 éves korá­ban, tragikus hjirleíenséggel el­hunyt. Temetése február hó 26-án, pénteken d. u. A 2 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. feN US

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék