Ujság, 1944. február (42. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-11 / 33. szám

rtrrtx, m febemmh­h ÚJSÁG — Polonflik kegyeletd kwynaM-sceáse. Pozsony város és vármegyeiek Egesülete is idén is kegyelettel em­lékszik meg 1919 február 12-ről, a posonyi vérfürdőről, melynek során hé lelkes magyar életét oltotta ki a cseh légionáriusok fegyvere. A gyász­ukon, február 12-én, szombaton dél­előtt 10 órakor gyászmisét mondat­aik a királyi Vártemplomban. A szentbeszédet és gyászmisét Folba János tábori vezéresperes mondja. — Csecsemőotthon Gyöngyösön. Az állami gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal évtizedek óta szorosan együttdolgozó Országos Izraelita Pat­­ronázs Egyesület a korszerű higiéniai követelményeknek megfelelő Csecse­mő- és Kisded-Otthon felállítását ha­tározta el a viszonyok kényszerű ha­tása alatt a hatóságilag elhagyottnak nyilvánított csecsemők és kisdedek gondozására. A csecsemőket anyjuk­kal együtt fogadja be, hogy biztosítsa egészséges fejlődésüket. Nem szorul bővebb magyarázatra, mit jelent egy ilyen otthon felszerelése a mai szű­kös világban s a tervet közelebb vinné a megvalósuláshoz, ha a társadalom megértő tagjai a saját gyermekeik kedves emlékként elrakott csecsemő­­-,tílengyéjét juttatnák a rászoruló el­­vigyott kicsinyeknek. Szinte ezen mulik, megnyithatjuk-e a kis otthont. Vill., Nagyfuvaros utca 4, I. Telefon 52-743.) — Adomány, Fejér Gyula elhunyta alkat­jából k­onzorumesiváltéa rimén aa Ifj. Szán­tói Gyermektelep Eayentlet részére Feig G­yörgy, Goldberger Henrik, Guttmann Mór, ilienthal Alfréd és Soimnenfeld Ede 10—ló rugót adományozott — N. N. 10.— pengőt tományozott m OMZSA-nak. — Maó Izzó ereik tanácsáé elhunyta «Uralmából Kantus Imio (V., Pononyi­us 10) az V. ker. lír­ óegyletnek 14.— pengőt áa a Peed far. tuárvaházak 14.— pengőt adományozott. —­­,Sagárdi Zótd Antalkra az életént alkalmával fear bér Jolán áa Andor 25.— pangót ado­­mányozott a mtmkaszolgálatosoknak és 35.— pengőt aa tar. F­uárvaháznai. — Életuntak. Szabó József 45 éves kereskedő csütörtökre virradó éjszaka a Munkácsi Mihály­ utca 30. szám alatti lakásán főbelőtte magát és meg­halt. — özv. Túri Károlyné, 51 éves­­­városi nyugdéres, a Delej­ utca 49. szám alatti lakásán öngyilkossági tá­ndékből kinyitotta a gázcsapot és ura tettét felfedezték, halott volt — Közlekedési balesetek. A Kere­­pi-ut­ca Sarkantyu-utca sarkán egy EV-villamos elgázolta Melesovics Iván 29 éves tisztviselőt, aki su­ba sérüléseket szenvedett. A mentők a Horthy Miklós­ kórházba vitték.­­ a Váci-utcn egy villamos elgázolta Idár János 29 éves szabómestert, sponyatöréssel vitték a mentők a agdolna-kórházba. — A Margithíd Idás hídfőjénél egy 5-ös villamos tárolta Lingay József 25 éves pénz­­üyi, tisztviselőt. A mentők az Uj­fent János-kórházba vitték. — Halálozás. Unott Lajos nyug.­tV főfelügyelő február 8 án, 72 éves bábán elhalálozott. Temetése 11-én, eteken délután 4 órakor less­z­rkasréti temető halottasházából,­­érmékei és azok családján kívül­­szólják • Haasz-, Kancz-, Bartha­­é Lárencz-családok. vitéz Orsovay (Gramling) Alajos, anydiplomás gazda, a Délmagyar­­szági Gazdatiszti Egyesület elnöke, Enckheim József gróf uradalmainak ny. jószágigazgatója, országosan is­­itt mezőgazdasági szakember Békás­éban 72 éves korában meghalt. ELŐADÁSOK­ ­ Magyar Tudományos Akadémia­­ osztálya február 14-én, hétfőn dél­­en 5 órakor felolvasó ülést tart. Srati! Ákos r. tag: A nemzeti va­­gy sorsa a háborúban címmel ad 4. Utána bizalmas értekezlet a tag­­alások tárgyában, a Szabad Egyetemen február 11-től héten át, minden pénteken este t fél 8-ig a tudományegyetem jogi tának IV., Pázmány Péter­ tér 1­8. orti épületében Koczkás Gyula dr. f. m. tanár Felfedezések az atomok m­agában címmel bemutatásokkal és átélt képekkel kísért előadássoro­kat tart. eküldött könyvek zórakozzunk számokkal. Simon : Szórakozzunk számokkal címü e­gyve könnyedén tanít. Bemutatja a nematikát, mint játékot. Egyfor­­­ érdekes a középiskolai tanuló­­n az egyetemi ifjúnak és a szer­ző szórakozást kereső gondolkodó­kernek. Hihetetlen változatosság­a vonultatja fel a szerző a mate­­nika játékait és a játékok matema­tját. Színes ismeretterjesztő ez a kyr, melynek színeit a számtan sisaságai, érdekességei és talányai fek. Külön csemege a tréfás példák­r e és a sok még nem ismert SZáhi­­t ,,mutatvány-trükk“. Van benn­e itt, kombinett, kubikoller, rouletté­r kártya, kombinatorika, egyenlet, etan és bűvös négyzetek. Különö­s érdekes a „nagy számok“ újszerű ékeltetése. A könyvnek nagy erő­­, hogy sok jól sikerült ábra és 4 kévéé képlet tarkítja. Bárdos Artur beszél Yvette Guilbert-ről Jászai Mari levele és egy 1923-as nyilatkozat — Yvette Guilbert! — Keveset mondhatok róla ... Ismertem, igaz, de csak futólag, egy-két napig. Jött és elutazott a szép, vöröshajú ván-­­ dörmadár... — mondja Bárdos Artur kérdésünkre, hogy beszéljen a franciák nagy Yvette-jéről, akit egy­szer ő is felléptetett a Renaissance­ Színházban. Madame Guilbert, azaz Madame Schiller ugyanis vagy há­romszor járt Budapesten, még a világháború előtt, először 1913-ban, másodízben 1923 decemberében, mikor Bárdosnál lépett fel és har­madszor úgy a harmincas évek körül a Zeneakadémián. ■— De talán azért mégis segíthe­tek valamiben — mondja előzéke­­­nyen Bárdos és másnap már a Central-kávéház egyik asztalánál folyik a kérdezgetés. Illusztris tár­saság ül Bárdos körül —Schöpflin Aladár, a magyar kritika egyik i­doyenje, Kárpáti Aurél, Mohácsi I Jenő, Vass László —, valamennyi­­ szívesen segítene az Interjúban, de egyik sem ismerte személyesen a francia dizezt. Csak maga Bárdos igazgató. Aki következőképpen ve­títi Yvette arcképét: — Rendkívüli tehetség volt, min­denkit magával ragadott megjelenítő művészetével. A montmartrei Chat Noir kabaréból világnagysággá nőtt kabaréénekesnő különösen átváltozó képességével ejtette ámulatba az embereket. Hol pikáns francia ga­­mine, hol illatos apáca, előkelő dáma vagy tízesztendős kisgyerek­­— minden érzést, minden egyénisé­get arcának egyetlen mozdulatával érzékeltetett. Az arca és mozdulatai — ezzel a kettővel hódított, ezzel teremtette meg sajátos légkörét. Pe­dig alig mozdult, csak állt a zon­gora mellett — néha, nagyobb ki­töréseknél, felemelte a kezét, kitárta a két karját —ez volt minden, egyébként szoborszerű! maradt. Csak­­ a szemében égett valami furcsa villódzás. Vibrálás, amely soha, egyetlen pillanatig sem szűnt meg. Az áramkör kapcsolása mindvégig kitűnően működött. Ezért volt ké­pes egymagában teljes estért át is ébrentartani a közönség érdeklő­dését. —­ Milyen volt mint embert ! Yvette Guilbert-ről, az emberről szeretnénk valamit hallani? — Mint ember is egyike volt a legnagyobbaknak —■ mondja Bár­dos meggyőződéssel. — Okos, mű­velt, szellemes, bájos, szép, finom, — de minek folytassam. Elhoztam­­ 'Jászai Mari egyik levelét, amelyet Yvette Guilbert fellépése előtt né­hány nappal írt nekem. Ha elol­vassa, meglátja, hogy a legnagyobb magyar tragika hogyan vélekedett a franciák utolérhetetlen művésznő­jéről. És már nyújtja is felénk ezt az értékes szintháztörténelmi dokumen­tumot, amelyben szó szerint követ­kező áll: „Kedves és tisztelt Igazgató Uram! Olvastam Yvette jövetelét és sietek egy helyet kérni színházában az egyik estjére. Mert amit ez a mű­vésznő ad, az a legmagasabb mű­vészi produkció e kerek kis föld­golyóbison. Úgy örülök neki előre, mint a gyerek a karácsonynak. Most, tisztelt barátom, most azután előszedhetjük a szuperlativuszokat, amelyeket művészethez értők máig színjátszók fejére ráolvastak. Ké­rem, hogy okvetlenül felvétesse műsorába a Nantesi harangok­at, melyből kihallatszik az üldözők lármája, a harang zúgása és látjuk a kétségbeesett úszót... És okvet­lenül kérje tőle a Május-t, amelyből egy egész boldog gyerme­ekser­eg hangja cseng, élén az öreg, recsegő hangú tanítóéval. Mekkora művész a franciák , vette fel Bizony, a leg­nagyobb, akivel bírnak." És mek­kora, mint ember,­aki otthon kegy­vesztett volt, mert fejedelmek előtt térdreborult és a békéért könyör­­gött. Ezt érdemes lesz ünnepelnünk A viszontlátásig tisztelt barátom, sajnálom, hogy mindezt nem szóval mondhatom el. Tisztelő híve Jászai Mari.** Úgy mellékesett, ői még idéztük a nagy Yvette egyik nyilatkozatát, amelyet 1923 december 15-én este kilenc órakor adott a Hungária­­szálló 118-as szobájában, lázasan és kimerülten, hosszú utalás után. Ak­kor is első gondja a béke volt, a világ jobbulása és a gyűlölet elleni harc kitel­jesítése Mert Madame Guilbert akkor így beszélt az inter­júvoló újságíróval: — Tíz éve, a háború előtt voltam először Budapesten. Mondja, sokat szenvedtek a háború alatt? Beszélt a nők hivatásáról, a béke fenntartásáró s azt mondotta: ha a nőkne­k több befolyásuk lenne a világ sorsának irányítására, az em­berek egy kicsikét jobbak lennének és egy kicsikét magasabbra tudná­nak emelkedni. — Mi művészek — mondotta be­fejezésül­­— állandóan harcolunk a gyűlölet ellen és terjesztjük a szép­séget, jóságot, gyönyörűséget... —■ Kire hatott legjobban Yvette Guilbert csodálatos művészete a mag­yar előadóművésznők közül? — kérdezzük meg Bárdos Artúrt. — Talált Medgyaszay Vilmára. Ő volt az, aki magáévá tette a francia ditőz egyszerű előadó-stílusát (bár Medgyaszay sokkal többet mozog a dobogón és ez gyakran elvonja a közönség figyelmét a Szövegmon­dástól és énektől), valamint a mű­sor megválogatását, sőt felkutatását is. Medgyaszay is énekel régi ma­­gyar népdalokat, értékes műdal­o­­kat, sőt német, francia chansonokat is — Yvette Guilbert is így dolgo­zott. Kezdeti sikerek, kis francia pikantériák után teljes művészeté­vel az ősi, népi, művészi témák felé fordult. Ez tette később naggyá, világhírűvé és ez tette felejthetet­lenné művészetét, valamint utódaira és utánzóira gyakorolt hatását is. Buki Marica * Beeth­oven-ért. Komor Vilmos karmester kitűnő vezénylésével a Szimfonikus Zenekar Beethoven harmadik és ötödik szimfóniáját játszotta legutóbbi bérleti hangver­senyén a Zeneakadémia zsúfolt nagytermében. A dirigens elképze­lését a teljes odaadással működő ■orcheszter maradéktalanul érvén­ye­sí­tette és igy mind a két remek­művet hatásos interpretációban él­vezhette a hallgatóság. * Zongoraest. Eiser György zon­goraművész a Zeneakadémia ka­mara­termében rendezett önálló hangversenyén Bach—Busoni­c-dur Orgona toccatáját, Mozart a dur­ szo­nátáját, Beethoven Appassionata szonátáját, Dohnányi c-dúr Rapszó­diáját, egy Csoport Chopin-szerze­ményt és Liszt Rigoletto-parafrázi­­sát adta elő. A tehetséges fiatal pia­nista tömör billesztése, technikai fél­kész­­­ltsége és intelligens értelme­zése biztosítja hogy induló pályája sikeres lesz. Most is tetszéssel és el­ismeréssel fogadta játékát a termet megtöltő hallgatóság. Zenevíl­ás A Filharmóniai Társaság legközelebbi bérleti hangversenyén, február 18-án, az Operaházban Bérg Ottó karnagy vezényletével kizárólag új magyar mű­veket mutatnak be. Takács Jezsci, Gaál Jenő, Majorossy Aladár, Tóth Dénes, Bandó Gyula és Horusitzky Zoltán egy-egy szerzeményét adják elő először. Torsten Ralf svéd kamaraénekes a héten Budapestre érkezik és több estén vendégszerepel az Operaházban. A kolozsvári Nemzeti Színházban nagy sikerrel adták elő Bartók Béla ..Fából faragott királyfiú táncjátékát. .. címszerepben Harangozó Gyula ven­dégszerepelt és ő is rendezte a balettet. * Növendék hangverseny. A Zene­művészeti Főiskola ötödik nyilvános növendékhangversenyét Szakolczai- Rieger Ernő, Dániel Ernő, Molnár Antal, Walter Margit, Székelyhidy Ferenc, Waidbauer Imre tanárok ta­nítványai vizsgáztak nívós előadások­kal. Dicsérettel emeljük ki Erdélyi Valéria, Molnár Ágnes, Tekeres Sán­dor, Nádas István, Erdélyi István, Hübner Lilián és Országh Éva pro­dukcióját. Csak KövidAK... A Müncheni­­Német Akadémia nagyváradi lektorátusának rendezé­sében Nagyváradon­­most nyitotta meg a német-magyar kulturhetet. A lektorátus részéről Sievers kis­asszony, a város nevében pedig Hlatky Endre főispán köszöntötte a megjelenteket. * Raics István, a kitűnő fiatal zene­kritikus és muzsikus szombaton este 6 órai kezdettel előadást tart a szabadegyetem keretében A zongora­irodalom remekei címmel. Az elő­adás színhelye a tudományegyetem bölcsészeti karának C. épülete, I. emeleti nagyterme. * Csütörtökön este a rádió a Víg­színházból közvetítette Thornton Wilder­­A mi kis városunk című szín­művét. A darab vezetőszerepeit változatlanul Somlay Artur, Fényes Alice, Vértess Lajos, Orsolya Erzsi, Kőmives Sándor, Litkey Irén, Dénes György és Bihary Józ­sef alakította. A Pázmány Péter Tudomány­egyetem és Budapest Székesfőváros szabadegyetemén Raics István hír­lapíró előadássorozatot tart „A zon­­gorairodalom remekei“ címmel. Az előadássorozatot február 12-én kez­dik meg és minden szombaton este hatól fél nyolcig tartják az egyetem bölcsészeti karán. n Schaffer Sándor meghalt. Csü­törtökön hajnalban rövid szenvedés után 69 éves korában meghalt Schaffer Sándor, a Nemzeti Újság és a Pest volt Zenekritikusa, a Művészet című folyóirat szerkesztője, aki év­tizedekig népszerű, lelkes tagja volt az újságírótársad­alomnak. Váratlan halálának híre őszinte részvétet kelt a főváros irodalmi, színházi és zenei köreiben. Giervay Erzsi énekm­űvész­­nő­­ férjét, Gervay Marica szín­művésznő édesapját gyászolja az elhunytban. Temetése pénteken dél­után fél 3 órakor lesz a kerepessúli temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. • „Visszadalolt városok“. A Ma­gyar Művelődés Házában szerda este szép sikerrel mutatták be Pász­tor Zoltán „Visszadalolt városok" című daljátékát, amely az elszakí­tott városok keserű éveit és a fel­­szabadulás boldog hangulatát va­rázsolta vissza. A közönség sokat tapsolt a főszereplőknek, így Barabás Sárinak, Nagyajtai Györgynek, Solthy Györgynek és Siolossy Marikának. Az előadást írót József rendezte. A bemutatót február 14-én megismétlik. * „Ellentétek játéka.“ Ez a címe a Vajda János Társaság vasárnapi matinéjának, amelynek bevezetőjét József Jolán tartja. Előadók: Bánki Zsuzsa és Gerő Ilona. Közreműkö­dik: Pataki­ Jenő. Műsoron Ady, Arany, Babits, Csokonai, Giraudoni, József Attila, Kaffka, Maliért, Pe­tőfi, Sophokles, stb. művei szerepel­nek. * Az OMIKE MŰvészakció műsora. Szombaton, 12-én először, vasárnap, 13-án és szombaton. 19-én este Mól­nár Ferenc vígjátéka, Delila (Rosty Magda, Simon Zsuzsa, Mányai Lajos Peti Sándor, Gonda József, Sik Rezső, Szabó Dezső dr., Sas Imre, Gellei Ottói (fél 7). Rendező Nagy György. Az első­­ két előadásra minden hely foglalt. Va­sárnap, 13-án délelőtt tides mostoha (gyermekelőadási (fél TI), aznap dél­után flatmath Imre operettje, Békebeli béke (fél 3). Hétfőn, 14-én délután Ibsen színműve, A vadkacsa (fél 3), aznap este Álarcosbál (6 órakor), min­den hely foglalt. Kedden, 15-én IH/1) és szerdán, 16-án (H/2) Zenekari hang­verseny. Vetrényál Fraknói Károly. Közreműködnek Herz Lili (zongora) és Fejér Sándor (hegedű). Mű­seron Beet­hoven, Brahms, Mozart, Schubert mű­­vei és Kelen Hugó új kantáté­ja: Zsol­tár a Minden ég szeretetéről (fél 7). GUTHI GYÖRGY hatodik könyve Vissza az életbe megjelent. Ára 10 pengő HANGVERSENYEK Yesudian álló fe morgóképekkel kísért elő­adása INDIA LELKE Vigadó, vasárnap, febr. 13. d. e. 11-kor. Jegyek az­ összes jegyirodá­­ban és előadás előtt helyszinen. * Zenekari hangv. ma. Z. *Az. Ver . Feren­csik, közi­.: Gonda Lucy (Kon­cert). Sztárok Jazz-estje vasárnap lát. V. Magyar Revü Tánczenekar, Latabár K., Szabó Kálmán-trió, Fel­legi T, Rácz V., Rátkay Márta, Ta­­bány! jazz-trió. Marion Fred, Bródy Tamás, Haláczy ■együttes, Szentgyörgyi Tamás. Jegyek Koncertnél, összes jegyirodákban. Filharmónia V. bérleti estje február 18-án. Vez.: Berg Ottó: Új magyar művek. ♦ SZÍNHÁZAK MUSÓfiA OPERA: Csavangó és királyleány; ftji szas; Gsiszérkeringő; Boleró (6). NEMZETI SZÍNHÁZ: Napfottok (V,7) NEMZETI KAM­A­RA SZÍNHÁZ: &to rny(* HAT). MÍ'VERaniBS HAZA: Délután: Szeptember 14-kén (4). — Este: NoU­est (%7). MADÁCH SZÍNHÁZ: Első Anna és Harmadik Károly (1|V) VÍGSZÍNHÁZ: Warrenné mestersége (147). PI­STI SZÍNHÁZ: Fecske és deftevér iűi ANDI­­ÁSSY SZÍNHÁZ: Pénz nem boldogít (% Nyilvános főpróba. ÚJ MAGYAR SZÍNHÁZ: Az első (447). fővárosi operettszínházi a kirn­yt csókja (6). LiftAM SZÍNHÁZ: Ballépés jobbra (9 7). OMIKÉ (Gundmark terem): Nincs előadás. REVÜPACOTA: Akrobath­oh! (MI). KOMÉDIA ORFEUM: Hetye-petye (447). SZEIFIKESZTŐI ÜZEMETEK I­rbova, A.­­ lapot a Magánalkalmazottal Biztosító Intézete (Budapest Péterfy Sándor útra 12) adja ki tani­ni számára. i-ra­ szeretnék.­1 F.nyikt sorsjegyet húzták ki. Knüpflez Frigyes. Az átszámítás az általá­nos 1 millió korona , 80 pfengő. Vámospém. Lehet küldeni. Zsuzsok. Személyenként két kilogrammot. 153.SOÓ/1MJI. F. M. rendelet. Kötvényeit rvm­ húzták ki. L. Judith, Kassa. Magyar Faiskolai Szíveté­sók (Budapest, Dohány­ utca 20). A magot február 10-ig veszik át. Fogadás, Beregszász. A nagy Tolsztoj unokaöceg, Tolsztoj Alekej írta. Magyarul is megjelent. Nagybánya. Ha az üzlet bérlője zsidó, a bérlet felmondható. ' nutgolá­nfi. Az ön felfogása a helyes. De még hazlólleh­etít, hogy a dolgozó nő a tágabb általánosabb fogalom, mert sok dolgozó nem keres, de majdnem minden kerest dolgozik. Kereset. A vállalatnak joga van az ipar abbahagyását követelni. Svábbogár. Száz gramm borsx-vornák és sztáz gramm cukorpornák keverékéhez kévés*­­jen húsz gramm gurl Tajakérése portit. Hit olvasó. 1. Magánember ingóságait tet­­szésszerinti áron adhatja el. 2. Ez tisztán megállopodás dolga. Általában a munk­a­válla­lót nem érh­eti károsodás amiatt, mert a munkaadó nem tud neki munkát adni. Tanácstalan asszony. Ak­i­ teh­et valamit, mert a bér ugyan nem emelhető, de ■al­bérlet felmondható. A főbérlő birtokvója arra hivatkozik, hogy ágyneműje kifogyott nek­i képes újat beszerezni. W. L. Nem i­llette meg az Excellent cím. Menthol, öt liter 96 fokos részben fel­oldunk 300 gr. japán mentbolt, 200 gr­. vegytiszta ecetétért és 1 20 gr. vegytiszta ecet­­savat, másrészt 40 liter vízben feloldunk 200 gr. konyhasót és a két oldatot össze­­késverjék. \\. József. Nagykéroly. Sok reményt nem fűzünk a kedvező felintézéshez, d­e szert rlem kell kísérelni. Róna Mik­s,^ né. Újpest. Albérlet indokol­ás nélkül felmondható Esetleg a kilakoltatást kell kérni a járásbíróságtól, amit azonban különösen méltánylandó esetben nem rendel­nek el.. Régi olvasó. Semmit sem köteles átadni. Bélhurut. 1. Előfordulhat. 2. Csak ha é. kukacot, vagy petét n­egtalá­lja. G. P.: ‘Csongot*. Ha az édesapját fivérei tartották el, kérje a segélyt az elöljáróságtól. Inasiskola, inasiskolába kell járnia. átÖMÁK itáM március hóra j­iá p / (Tanár üdülőben) ml Üt­ 4M%Ú/ZeÚK március hóra azonnalra­­ foglalhat nálunk szobát. Husvétra korlátolt svájmi előjegyzést fogadunk pl IMI Utazást Irmtáta SS.'. Y­.152

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék