Katolikus gimnázium, Újvidék, 1904

IIl. Osztály. Osztályfőnök: Dr. PIUKOVICH SÁNDOR. Hittan: Az újszövetségi sz. irás Krisztus'Urunk születésé­től mennybemeneteléig. A szt. Lélek eljövetele, az apostolok cse­lekedetei. Palesztina földrajza. Katekizmus ismétlés: A parancsról szóló tan. Heti óraszám: 2. Tankönyv: Bibliai történet nagyobb gyermekek számára. Uj szövetség. Irta Róder Alajos. Tanár: Varga Mátyás. Magyar nyelv. Rendszeres alaktan és mondattan. Olvasmá­nyok: 1. Leirások, elbeszélések. 1. A bölcs dervis. 2. Keresztény és török. 3. Világos vára (Mikszáth Kálmán). 4. A körtefa (Jókai Mór). 5. A fejedelem buzogánya (Jókai Mór). 6. Az utazók. 7. A gondviselés útja. 8. Beczkó vára. 9. A nagy ugrás (Tolsztoi Leo). 10. A befagyott Balaton (Jókai Mór). II. Képek a magyar törté­netből: 1. A mohácsi vész (Jókai M.) 2. Zrínyi Szigetvárott. 3. Buda visszafoglalása a töröktől: a.) Buda mint török város (Mar­­czali Henrik és Salamon Ferenc után.) b.) Buda felszabadítása (Acsády Ignác). III. A görög világból. 1. Perikies (Bajza J. után.) a.) Perikies kormányának kezdete, b ) Perikies beszéde Athénről, c.) A peloponnesusi háború kezdete, d.) Perikies halála. 2. A gö­rög színház (Spitkó Lajos.­ a.) Görög színműírók, b.) A színház, c.) Az előadás (Oedipus Kolonosban.) IV. Találmányok és felfede­zések. 1. A könyvnyomtatás, a.) Az iróanyag és íróeszköz törté­nete, b.) A papiros, c.) A könyvnyomtatás. 2. Amerika felfedezése (Jules Verne után), a.) Kolumbus tervei, b.) A tengeri út. a.) Az új világ. Költemények emlékésül és pedig: 1. Himnusz (Kölcsey). 2. Szózat (Vörösmarty). 3. Nemzeti dal. (Petőfi). 4. Mohács, (b. Eötvös József.) 5. Szülőföldemen (Petőfi Sándor). 6. A hamis tanú. (Arany). 7. Szüreten (Gyulai). 8. Füstbe ment terv (Petőfi). 9. Ta­más vitéz (Tompa). 10. Pató Pál úr (Petőfi) 11. Az alföld (Petőfi). 12. Egy gondolat bánt engemet (Petőfi). 13. Családi kör (Arany). 14. Pipás kántor (Tompa). Kéthetenkint iskolai írásbeli gyakorlat. Tárgyuk részint a tanult olvasmányok tartalmának emlékezetből való leírása, részint önálló tételeknek kidolgozása. Ezeknek anyaga ré­szint a természet köréből, részint a közvetlen szemléletből lett merítve. Rendszeresen folytatott helyesírási gyakorlatok és pedig szöveg tollbamondása, vagy egyes szabályok begyakorlása. Heti óraszám: 4. Tankönyvek: Szinnyei J.: Rendszeres magyar nyelv-

Next