Universul, aprilie 1923 (Anul 41, nr. 84-110)

1923-04-02 / nr. 85

TELEFON: Direcţia 13/72 Administraţia 13/71 Secretariatul de redacţie 56/43 Redacţia: coresp. cu provincia 2/0S şi 35/31 Nu este bine Ziarele au arătat după te­legramele sosite, starea de In­toleranţă religioasă care se ma­nifestă in Rusia, atât din par­tea autorităţilor de a f­ contra creştinilor, cât şi din partea populaţiei contra evreilor, pe care ii socotesc cauza persecu­ţiei contra fostei religii domi­nante , a pravoslavnicei Rusii. De­ cele ce se petrec tn fostul co­los Moscovit nu suntem sur­prinşi, căci era fatal să ajungă aci, din ceasul tn care anarhia s’a întronat tn locul ordinei. Dar ceea ce ne surprinde adânc, este că astfel de acte se petrec şi tn alte părţi ale lumei, soco­tite civilizate, în acest secol, când din toate bunurile dobân­dite de cultură, libertatea de gândire şi de credinţă religioa­să se socotea ca definitiv câşti­gată de omenire. Cum am arătat şi altă dată, sângeraseră destule secole oa­menii din cauza diferenţelor de credinţe religioase, pentru ca cel puţin din această parte, pa­cea să le fie asigurată. ■ Poate că reamintind rezulta­tul luptelor religioase din tre­cut, vom face pe toţi cei ce le-au uitat sau le-au ignorat să-şi aducă aminte de cuvintele, trase, din înţelepciunea moralei creştine, de Sf. Atanase, care spune: „Nu prin persecuţii ci convotvând faci să triumfe cre­dinţa ta". Cum putem dar să uităm, cât de dureroase au fost persecuţii­le contra creştinilor, cât rău a făcut civilizaţiei cruciada con­tra Albigesilor, care a înecat in sânge o întreagă viaţă de splen­doare a ţinuturilor provenţa­­te; cum exterminarea Maurilor şi Evreilor a adus ruina Spa­niei; cum tirania religioasă a lui Filip II şi a ducelui d'Alba în Ţările de Jos, a adus împărţi­rea nu două pentru totdeauna a acestui frumos stat; dar răz­boiul de 30 de ani care a pus­tiit adânc toată Germania şi a dat-o înapoi cu mai mult de un secol; apoi autodafeul inchizi­ţiei din Spania, Portugalia şi Sicilia; persecuţiile contra disi­denţilor catolici şi puritani din Anglia; persecuţia Bogomilă in Bosnia. Unde au dus toate aces­tea? La ruina popoarelor şi a ţărilor cari s'au lăsat a fi tea­trul acestor lupte religioase. Numai Filip al II-lea zicea: „Mai bine vreau o ţară depopu- Iată de­cât populată cu here­­tici Credem că astăzi nu se mai poate judeca tn felul acesta. Persecuţiile în materie de conştiinţă sunt hotărît contrarii chiar învăţămintelor lui Cristos. „Datoria guvernului este să facă să înceteze jugul tiraniei asupra conştiinţelor ca să se va­dă nu numai un act de justiţie către popoarele oprimate, dar să şi aşeze libertatea şi pacea publi­că pe interesul conştiinţei tutu­ror". Aşa zicea Roger Wiliams, un bine­făcător al omenirii în 1633, când propovăduind nu numai toleranţa, dar completa egalita­te a cultelor înaintea legii, reuşi pe acest principiu să fon­deze un stat: „Rhode Island“. Reînvierea luptelor religioase denotă nu numai oprirea în loc a civilizaţiei ci şi darea înapoi din drumul ei. Este destul de regretabil, şi pentru noi Ro­mânii din cale afară de întris­tător, când vedem că lupta re­ligioasă necunoscută la noi în ţară, se manifestă acum cu a­­tâta perseverenţă de la o vre­me încoace. Intoleranţa religioasă, ori din partea cui ar veni, fie creştini contra evreilor, fie evrei contra creştinilor, este una din greşe­lile de care mai curând sau mai târziu, omenirea se va ruşina, socotind-o ca o nebunie, contra căreia orice om cu mintea în­treagă trebue să se opue, mai ales, când la baza acestei into­leranţe nu mai este­ nici măcar substratul mistic al evului me­diu. Luptele religioase de azi as­cund luptele economice, dintre indivizi, dintre popoare, dintre rase, şi, in loc de a se da pe faţă, această luptă, se prezintă ochilor naivilor mirajul religiei. Or, dacă adevărul este altul, pentru ce aceia cari se socotesc în drept a duce această luptă nu-l dau pe faţă, şi făţiş la lu­mina zilei, să caute pe calea a­­ceasta triumful cauzei lor. Nu urgisind religia unui po­por, oricare ar fi el, se poate a­­sigura isbănda unei cauze, chiar de ar fi dreaptă, ci pu­nând faţă în faţă adevărul cu minciuna, pentru ca oamenii de bună credinţă să poată alege. Iată de ce noi încă odată desaprobăm excesele antisemite şi cele ce s-au petrecut la Iaşi, ne umple sufletul de du­rere, fiindcă, dacă studenţii sau poporul, au ceva de revendicat contra evreilor, nu pe calea lup­telor religoase îşi pot câştiga revendicările, ci arătându-şi fă­ţiş aceea ce vor pentru ca lumea toată să ştie de ce este vorba. Sarah Bernhardt şi-a fă­­cut programul înmormân­tării pe patul fie moarte uc.iraaraiwi. Ziarele din Paris scriu că la ziua morţii sale, Sarah Bern­hardt a dat dovada unei excep­ţionale vitalităţi. Ea a spus doctorilor că ago­nia, ale cărei începuturi le sim­ţea, va dura mult şi a expus celor dimprejur liniile generale ale înmormântării, tot­ aşa cum odinioară dedea indicaţii pentru punerea în scenă a celebrelor sale reprezentaţii. Un esemplu de urmat Miss Gealibrand din înalta societate engleză și care s’a căsătorit îa Londra cu marchizul de Casa Maury. Mir­easa poartă o rochie rară nici o podoabă foarte simplă rară beteală și eftină. Cuponul de premii N-rul 2 se găsese în zia­rul de azi, în ca­­pul primei co­loane de pe pag. II a ziarului. Noul turb&b­ire în Bulgaria Sofia 30. — (Rador). Auto­rităţile au luat măsuri severe ca să se împotrivească acţiu­nea teroriste pornită de câtte­­va grupuri anarhiste. Aceste măsuri au provocat câteva in­cidentele­­ Sofia şi YamboU, unde poliţia a întâmpinat o vie rezistenţă pe când proce­da la mai multe arestări. La Sofia, un terorist s’a sinu­cis. La Yamboli, au fost cioc­niri între anarhişti şi jan­darmi. Un jandarm a fost u­­cis. Imediat după aceste miş­cări, s’a restabilit ordinea de­plină în toată ţara. Manifestaţii ostile comisiunei interaliate in Ungaria Budapesta, 30. — Irt arma unui denunţ, comisiunea mili­tară interaliată a sosit ori în localitatea Kecsemet, pentru a face percheziţii şi a descoperi depozite de arme ascunse. Co­­­misia a percheziţionat un ma­re număr de case, fără a găsi o singură armă. In timpul cercetărilor, s’a strâns un ma­re număr de lucrători agricoli, femei şi copii, cari au început să insulte pe ofiţerii străini, protestând îrt contra faptului că Ungaria este •nevoită, să plătească soldele ofiţerilor mi­­siunei interaliate. Când comi­siunea a părăsit localitatea, o piatră aruncată de manifes­tanți a spart Un geam la Uni automobil. Guvernul a luat măsuri pentru a stabili res­ponsabilitatea manifestanți­lor. (Rador). Sociologia franceză — Conferinţa d-lui Bougie — O inteligenţă sclipitoare, du­blată de un talent oratoric şi o erudiţie vastă, consacră pe d. C. Bougié, printre cei mai de seamă învăţaţi ai Franţei contimporane. După prima conferinţă, care a stârnit entuziasmul publicului intelectual bucureştean, cu ace­iaşi vervă caracteristică rasei franceze, d. Bouglé a vorbit des­pre „sociologia franceză“. Conferenţiarul a făcut la În­ceput o caracterizare a precurso­rilor sociologiei. A spus că in Franţa, sociologia este prin ex­celenţă individuală, chiar de la începuturile ei, contrastând cu cea a poporului german, măsu­rat în toate manifestările sale, suferind tradiţia hegeliană, c­are spunea că statul este o creaţie a lui Dumnezeu în lume. Vorbind despre precursori, tre­ce în revistă teoriile sociale în­cepând cu Montesquieu, Saint Simon şi Karl Marx, August Comte, Spencer, Proudhon. După precursori, trece la fon­datorii sociologiei, expunând pe larg teoriile lui Tarde, care Îşi bazează tot sistemul său pe instinctul de imitaţie şi a lui Dürkheim, ale cărui teorii con­cepute pe o obiectivitate absolu­tă, creiază sistemul colectiv. După ce ilustrează cu exem­ple variate aceste teorii, termi­nă arătând că sociologia se în­dreaptă pe drumul care limi­tează tendinţele şcoalei materia­liste. ____ imigrările din Austria in 1922 In România au­ intrat din Austria 2586 persoane din totalul de 23.880, fiind ţara cea mai preferată de pe Con­tinent. După ea urmează Germa­nia cu 1719 persoane, Iugo­slavia cu 891, Albania 755, Olanda 442, Italia 327, ur­mând apoi celelalte state cu mai puţin de 300 persoane. Printre emigranţii din Ro­mânia cei mai mulţi sunt me­­talurgişti 708, meseriaşi în maşini, aparate, instrumente 690, constructori 177, lucră­tori în lemn 165, lucrători a­­jutori şî cu ziua 121, con­­fecţîuni 121, etc. CHESTIUNE*. RUHR CE URMĂREŞTE FRANŢA Declaraţiile D-lui Poincaré Lafaye’ête, 80.— D. Poincaré reaminteşte în Cameră declara­­ţiunea făcută anterior referitor la ocupaţia din Ruhr: „Am a­rătat, zice d. Poincaré, că nu vom primi propuneri indirecte sau neoficiale. Am arăta­t că atunci, când Germania se va convinge, că re­zistenţa ei este păgubitoare faţă de ea Însăşi şi când va tri­mite propuneri directe Franţei sau tuturor aliaţilor, aces­tea vor fi examinate cum se cuvine. I (Lungi aplauze). Adaog că este nu numai copilăros dar şi urât să se atribue Franţei planuri secrete de anexare. Am declarat în­totdeauna că noi ne am dus în Ruhr numai pentru a urmări năzuinţele noastre economice şi că nu dorim să ne apropriem nici cea mai mică porţiune din teritoriul german, dar că nici cea mai mică porţiune din te­ritoriul german, dar că nici nu vom renunţa la garanţiile noas­tre decât atunci când vom ob­ţine avantagii substanţiale (a­­plauze). Ne vom retrage forţele din Ruhr numai în proporţie cu plăţile primite (lungi apla­uze). Germania nu are datorii, este mai puţin îngreuiată decâ­t Franţa, este deci echitabil ca să repare toate pagubele, pe care le-a cauzat“. GERMANIA N’A CERUT IN­TERVENŢIA AMERICEI Berlin. 30. (Rador). — Din sursă oficială germană se des­minte ştirea pe care agenţia ,,Reuter“ a transmis-o din Washington, cum că guver­nul german s’ar fi adresat Statelor.Unite spre a le soli­cita intervenţia in chestia Ruhr IZOLAREA ORAŞULUI DÜS­SELDORF Lafayette, 30. — Se află din Düsseldorf că In urma a­­tentatului comis la Metteori contra unui comandant de escadră a cuirasierilor, oraşul a fost izolat de azi dimineaţă. Primăria a fost indicată să a­­resteze pe cei 2 vinovaţi. Cir­­culaţiunea tramvailor a fost suspendată, iar plecarea călă­torilor din gară a fost inter­zisă. CE CHELTUELI DE OCUPA­ŢIE PRETINDE AMERICA Berlin, 30. (Rador). — Se a­­minţă că conferinţa de la Pa­ris pentru fixarea cheltueli­­lor de ocupaţie a ajuns la o Înţelegere stabilind suma to­tală de un miliard de mărci aur pe care Germania trebue să o plătească în timp de 12 ani. Din această sumă Fran­ţa va reţine 40 de milioane mărci aur pentru livrările ce ie-a făcut armatei americane de ocupaţie după încheierea armistiţiului. Mii fi toti­n­inii O noua nenorocire se abate peste fraţii noştri, românii din Macedonia. Massa refugiaţilor greci din Asia mică, este instalată în Macedonia, iar guvernul grec profită de dânşii înfiltrân­­duî în comunele româneşti, a­­ducând prin aceasta pe ro­mâni la ruină şi silindu-î la emigrare, începutul s’a făcut în co­munele din jurul oraşului Ve­­ria de lângă Salonic. Românii de acolo au adre­sat guvernului român precum şi oamenilor noştri­ politici un memoriu în care, între altele, ei spun: Năvala refugiaţilor greci în Macedonia ne-a dezorientat în mersul economic. Ocupaţia de predilecţie a românilor macedoneni este : a) creşterea vitelor, în special a oilor; b) industria lâneî şî a laptelui; c) negoţul cu deri­vatele lânei şî a laptelui. In câte şî trele ocupaţîuni sun­tem loviţi în mod ireparabil: a) Instalarea refugiaţilor a a­­dus cultivarea locurilor de păşunat şi ca urmare impo­sibilitatea întreţinerii turme­lor de oi. b) Oile lipsind, şomajul ce­lor cari se îndeletnicesc cu industria lânei şi a laptelui este inevitabil. c) Printre refugiaţi fiind prea mulţi neguţători cu capî-­i taluri mari, privilegiaţi şi toţ­t neguţătorilor noştri este ani­hilată. Bucuros ne-am fi dedat a­­griculurii; pământ însă n’a­­vem şi nici nu mi se poate da, suprafaţa arabilă fiind prea mică faţă de numărul refu­giaţilor, pe cari guvernul grec se vede obligat a-i preferi la împroprietărire. Nu vedem­eşirea de­cât în emigrare. Şi dorind a ne a­­runca în braţele patriei mu­me, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a interveni pe lângă guvernul român. 1) Să ne admită Intrarea în România, 2) Să intervină pe lângă guvernul grec ca să ni se asigure libera eşire, 3) să ne împroprietărească şî să ne înlesnească pe cât îi va sta în putere transportul şi instala­rea în ţară. Având în vedere gravitatea faptului, am căutat să aflăm părerea românilor macedo­neni stabiliţi în ţară. Iată ce-mi spune d-l T. Ha­­gigogu, un fruntaş din Veria, care este bine informat asu­pra situaţiei din Grecia: ,,Părerea mea, pe care vă rog s’o înregistraţi sub rezer­va cuvenită, este că interven­ţia românilor de acolo consti­­tue o protestare deghizată fa­ţă de colonizările grecilor din Asia, cari nu justifică de loc dizlocarea bruscă a români­lor. îmi reamintesc de­ o decla­raţie a d-lui Venizelos făcută h­aralui grecesc de aci „Eth- ÎÎS? şi din care reeşea că Macedonia are pământuri pen­tru de trei ori atâta popu­laţie. Se făcea chiar apel pe lângă grecii din România să colonizeze Grecia­ nouă. D-l N. Iorga, care are darul să observe totul, obiecta că grecii din România nu vor găsî în Grecia ce aveau ca bun în România. Ce va trebui făcut după a­­ceasta incumbă guvernului român şi celuî grecesc, ca să găsească soluţia, înainte de toate civilizată, pentru înlă­turarea unei catastrofe. V. C. Hrisîcu — O mişcare pentru susţinerea magistraturei. — Nu trebue să se întindă coarda prea malt. — Datoria guvernului — Din diferite părţi ale ţării vine ştirea că se iau iniţiative serioase pentru susţinerea cau­zei magistraţilor. Ca efect al fi­­reştei legături sufleteşti şi pro­fesionale dintre barou şi ma­gistratură, avocaţii, cari în a­­tâtcea rânduri au cerut să se îmbunătăţească soarta colabo­ratorilor lor in lupta pentru dreptate, au trecut de astă dată la acte concrete şi anume s-au hotărît să nu mai pledeze câtă vreme nu se va rezolva chestiu­nea. Această mişcare e legitimată de două consideraţiuni. Una : desbaterile proceselor nu se pot face decât înaintea unor jude­cători cu existenţa asigurată, deci în măsură să-şi concentre­ze atenţia exclusivă asupra che­stiunilor în litigiu, ceea ce nu se poate pretinde unor oameni lipsiţi de strictul necesar. A doua consideraţiune, care de a­­semenea interesează justiţia şi pe justiţiabili, barourile au voit să-şi afirme din nou simpatia pentru magistraţi şi adânca lor nemulţumire, faţă de menţine­rea unei situaţii cu totul anor­male, aceea de a se cere unor oameni să facă dreptate altora atunci când nu li se face lor dreptate ; de a se admite idm­a condamnabilă că trebue lăsate să plece unele după altele ele­mentele cele mai bune; de a se abandona cele cari mai au virtutea să rămână, în condiţii absolut insuportabile. Ceea ce s-a întâmplat, opreşte cursul justiţiei, păgubeşte pe justiţiabili, prelungeşte preven­ţiile, creiază o sumedenie de neajunsuri grave. De aceea, guvernul e dator să rezolve chestiunea şi să nu se mărginească la făgăduieli lip­site de preciziune. Omul trebue să trăiască şi viaţa nu se mul­ţumeşte cu speranţe. Şi mai a­­les când e vorbe de cei cari au în mână balanţa dreptăţii, tre­bue să ne gândim că este în inn­­t­teresul întregii societăţi sâ le asigurăm existenţa şi indepen­denţa. Orice Întârziere e fatală. Re­zultatele s‘au văzut. Cel puţin­­ să le oprim. Mai târziu s‘ar pu­tea să fie prea târziu. Academia Română CMUNNICAREA D-LUI PROF. PARVAN Vineri, d. prof. V. Pârvan a făcut la Academia Română o comunicare cu privire la des­coperirile făcute de d-sa în Histria. Multe din monumentele a­­flate în Dobrogea au fost ri­dicate de bulgari şi nemţi în­­ timpul vremelnicilor lor ocu-­­ păţii. Unele dintre ele au fost­ regăsite şî aduse în tară, mul-­ te însă n’au mai fost găsite.­­ Printre acestea e un frumos stâlp de marmoră găsit în Iu­lie 1916, pe care era săpată o, epigramă.­­ Din fragmentele de fraze, care s’au mai putut cîtî pe pietrele descoperite de d-sa, se poate vedea că erau însem- j nate laude aduse unor cetă-­ ţeni cari făceau fapte mari. Pentru ţară. Altele se ridicau în onoarea împăratului de u­­nii cetăţenii cari fondau câte un sat. Dintr’un fragment de mo-­­ nument găsit la poarta Hris­­tinei şi care datează din anul 300 înainte de Christos, se ve­de că în locul acesta se afla şi o universitate. In­­ satul Quintiu a descope­rit cinci monumente, care da­tau din anii 173, 174, 175, 170, 177.­­ Partea interesantă e că toa- t­­e aceste documente au fost ridicate în aceiaşi zi a anului şi anume la 13­ Iunie (ziua Ro­­saliilor), zi în care se făceau praznicele şi cultul zeilor, pre­cum şi faptele mai de seamă ale unei familii. In 1914, a descoperit lângă poarta cea mare a Histrîeî o piatră de prin anul 149—155 cu o inscripţie în latineşte. Această piatră scoasă şî ri­dicată de bulgari, avea aceiaşi­­ inscripţie în greceşte pe am­bele feţe, cea­ ce dovedeşte că era aşezată pe stâlpul unei străzi. 1 Prima femee doctor în is­­torie primită la Sorb­naa Zilele acestea, d-na Madeleine Dories, fiica unui istoric apre­ciat, a obţinut la Sorbonna cu menţiune onorabilă titlul de doctor în litere pentru istorie. Este prima oară când o fe­mee cucereşte acest titlu. FILIAE IN 1915 Icsuiescu vrea să cumpere casă, dar n'are bani. Dubluvescu are o sută de mii de lei şi vrea să-i plaseze cu dobândă. Zetilescu are o sută de mii de lei şi s'ar mulţumi chiar cu venit mai mic, numai să facă şi o fap'că bună. IN 1916 .Icsuiescu convine cu Dublu­vescu : cel dintâi se împrumută de la cel de al doilea cu o sută de mii de lei, exact prețul cu care cumpără casa. Prin act­ul de vânzare se constitue în fa­voarea creditorului privilegiul prevăzu­t de lege pentru cel care dă banii, exigibil peste șapte ani, cu dobândă de 12 la sută. In modul acesta Icsuiescu de­vine proprietar şi Dubluvescu şi-a plasat banii. Zetulescu, doritor să-şi aju’te ţara, îşi bagă suta de mii de lei în împrumutul Naţional, cu dobânda mică dar cu mulţumi­re sufletească. IN 1923 Icsuiescu, care n‘a avut nici un ban, se felicită că n‘a vân­dut casa în 1921 cu un milion jumă’cate şi-l chinueşte gândul dacă, dând-o acum cu două milioane jumătate, cât i se ofe­ră, nu va pierde diferenţa faţă de preţul ce i s'ar putea da în 1924. Deci câştig sdravăn faţă de vremea dinaintea războiului. Dubruvescu îi dă ghes lui Ie­ştii eseu să-şi vândă imobilul, ca să-i plătească datora de o su­tă de mii de lei, la care deocamda­tă debitorul întârziază cu nu­mărarea dobânzilor. Deci, pier­dere faţa de vremea dinaintea război­ului, căci banul nu mai are valoarea de atunci. Zetulescu cioceşte zilnic ru­brica bursei Şi constată cu du­rere că cursul efectelor este cu mult sub cel cu care le-a cum­­­­părat, în afară de faptul că banul nu mai are valoarea d'a­ , Vanei. Deci dublă pierdere. Icsuiescu îi tratează dta când în când cu şpriţuri şi-i mângăe: — Dragă, în viitorul război să faceţi ca mine. Meşteşugul nu e să câştigi cu parale , asta știe ori-cîne. Chestia e să câș­tigi fără să ai nimic ; aici să vă văd ! Don José 31 Martie | Se anunţă că în răspunsul dat de aliaţi guvernatul din Angora, in legătură cu con­­tra-propunerile Turciei, s-a respins cererea relativă la­­ modificarea frontierei greco-­­ turceşti. Turcia a propus ca linia de frontieră să fie talve­ ,­gul cursului principal al flu-­­­viului Mariţa. Linia aceasta,­ dacă nu prezintă importanţă­­ azi, ar putea prezintă în vii-­­ tor, de oarece regimul apelor , din bazinul Mariţeî ar deveni­­ o sursă de conflicte serioase, în cazul când s’ar schimba­­ cursul râului şî deci s'ar schimba talvegul. De aceea experţii au res­pins, din motive de ordin neo­­grafic şi strategic, modifica­rea teritorială cerută de Tur­cia. : ( iMjţP) S'a respins şi cererea turci­lor de a nu supune Curţii­ permanente de justiţie de la­­ Haga chestia împrumuturi-­­­­or, care sunt în legătură cu­­ datoria otomană şi cu sarci­­nele unor linii ferate asiatice. Regimul concesiunilor a fost amendat de aliaţi. Chestia despăgubirilor de război, pusă de Turcia, în sensul ca Grecia să plătească despăgubiri, va fi tranşată le conferinţa păcei, care va fi convocată, probabil între ÎS şi 25 Aprilie a. c. Drepturile Belgiei sunt menţinute. Nu s’a fixat încă localitatea un­de se va ţine conferinţa. Se vorbeşte iarăşi de Constanti­­nopoL In rezoluţia votată de par­tidul ţărănist-croat, de sub şefia lui Rădici, se cere revi­zuirea constituţiei statului iugo­slav, prin orice mijloace,­­ deci şi ilegale. Guvernul din Belgrad, manifestă neli­nişte faţă de activitatea poli­tică a lui Rădici şi a parti­zanilor acestuia ,care tinde la zdruncinarea unităţii statului sârbo-croatosloven. Marko­vici, ministrul justiţiei, a de­­clarat că datoria guvernului din care face parte e să su­pravegheze de­ aproape acţi­unea lui Rădici. La Roma, primul ministru Mussolini a avut lungi intre­­vederi cu ministrul de exter­­ne a! Poloniei şi cu Seiper cancelarul Austriei .In anulHH de întrevederi s’a discutat chestiuni de ordin economii şi s’au luat unele hotărlrî im­­portante pentru ţările respect­­ive. " Sensaţionalele destăinuiri la soc. de propagandă a ungurilor Cluj, 28 Martie Cu multe greutăţi trimisul nostru din Budapesta ne-a trans­mis o dare de seamă a adu­nării generale a celei mai şovi­­niste societăţi ungureşti, alcă­tuită după război in scop de propagandă şi de revanşă, a „Asociaţiunei naţioanle maghia­re“ (Magyar Nemzeti Szövetség). Această societate­­ iredentistă şi-a ţinut adunarea generală la Budapesta în Duminica Florii­lor. N'au participat decât exclusiv membrii, cari se puteau legi­tima. Intr'o sală mare, care era to­tuşi neîncăpătoare pentru toţi, cei prezenţi, in picioare, au reci­tat în cor, crezul iredentist. Preşedintele general al Aso­ciaţiei, Zsigmond Perenyi, des­chide şedinţa şi, printre altele, roagă pe membri să se stră­duiască să câştige, noui adesiuni de înscriere in societate, întru­cât eficacitatea luptei şi desvol­­tărei Asociaţiei depinde tocmai de numărul mare al membrilor. Okolcsamyi László citeşte un interesant raport despre activi­tatea comitetului executiv şi, declarându-se nemulţumit de roadele de până acum, îndeam­nă la o acţiune mai­ energică. Din raportul său reiese extra­ordinara propagandă pe care Asociaţia a făcut-o in Franţa, Italia şi Anglia. Şi suntem nevoiţi să ne între­băm ce am făcut noi spre a contrabalansa acţiunea pe care ungurii au întreprins-o în câş­tigarea de prieteni. Un alt preşedinte, Szortsey, arată celor de faţă cum fiecare membru e dator să lucreze spre a­ contribui la propaganda ex­ternă. Faţă cu străinii veniţi în Un­garia, în afară de răpitori (noi şi celelalte state moştenitoare ale Austro-Ungariei) fiecare tre­bue să fie excesiv de ospitalier primindu-i în familiile lor, co­­pleşindu-i de cadouri, etc., şi mai ales demonstrându-le cu orice prilej „nedreptatea strigă­toare la cer ce s'a făcut cu îm­­bucătâţirea Ungariei (!) „păcat făptuit împotriva civilizaţiunii mai ales", îndeamnă pe fiecare membru al Asociaţiei să nu neglijeze să infiltreze copiilor şi elementelor tinere dorul de a revedea pa­tria reîntregită şi orice adunare familiară sau de prieteni să fie în primul rând o adunare şi o o sărbătoare naţională. Dr. Kristies relatează despre activitatea secţiunii externe a Asociaţiei şi,­­nai optimist, re­cunoaşte că s'au obţinut succe­se mari, căştigându-se multe simpatii în străinătate. Roagă membrii să a­re în le­gături cu rudele şi cunoscuţii din străinătate, să le amintea­scă mereau suferinţa sufletului m­aghiar şi să obţie cât mai mulţi partizani binevoitori pen­tru, idealurile lor-Cei din societate cari au posi­bilitatea să-şi trimeată copiii în străinătate şi fiecare copil să fie pioner al intereselor superi­oare maghiare şi agent de pro­pagandă. Majoros subdirectorul­ Aso­ciaţiei, face raportul situaţiei fi­nanciare şi arată membrilor că e nevoe da multa­nta la «fil­oane de coroane pentru tipări-• turile şi propaganda activă a a­­sociaţiei. Nimeni nu trebuie să se dea înlături de la nici un sa­­crificiu pentru îndeplinirea „O­­perei visate“.* E nevoe să mai adăugăm ceva ! Ziarul Universul şi-a făcut datoria de a da şi această nouă dovadă, acest nou document de­spre pericolul pe care, orbiți de­­ patima luptelor politice din in-­ terior, ne încăpățânăm să nu li vedem, la hotarele noastre... . Chestia Orientului . Peste 15 zile reîncep tratativele Lafayette 30. — Scrisoarea, ce trebue trimisă guvernului! din Angora învitându-1 la re-­ luarea tratativelor din Lau-­­sanne, fiind redactată șî a­­probată de primii miniștri al Marilor Puteri, va îi trimisă Vineri. Ea va sosi im capitala turcă abia j I nist II zile. Ini. consecinţă, tratativele nu vor­ putea fi reluate înainte de 1? sau 20 Aprilie. KEMAL PAŞA ASTE APT. COMUNICĂRI OFICIALE­­ DELA LONDRA Roma, 31. — Din Angora ce anunţă că Must afa Kema­ şi-a întrerupt călătoria în in* tenorul Anatoliei, reîntoreân­­du se la Angora unde așteap­­tă comunicările oficiale ale consfătuirilor din Londra. Bande magheiara în Slo * vacia ! Praga, 30. — După ziarul Nar Listy se constată o creș-­ tere a contrabandei maghia­re, tot deodată și dese incui*­­ sîuni a bandelor maghiare în­­ Slovacia. Guvernul va intro- i duce dealungul frontierei în­­j tre Bratislava șî Kovavno un serviciu aeronautic regulat care va fi executat de aeror­om­e speciale. jiirTFl ~ din 2 Aprilie 9­923 „ CUPON l ' pentru asigurarea cazului de­ invaliditate permanentă, pro- 5 venită din accidente de tren,­­ tramvaie, vapoare și automo-­­ bile cu suma de : $ Lei 30.000 (treizeci mii) › ? Numele și pronumele › O­cupajiunea și adresa! N. b­. — Acest cupon destinat a fi trimis impreună ,cu sum­a de 5 lei, Soc. Română de ăsi­­■ Zurări STEAUA RO­MANIEI 5 I Str. Carol No. 19, asigură pe­­ cititorul expeditor contra inva­lidităţii, până la 1 Decembrie 1923, cu condiţia de a avea în , orice moment cele din urmă la cupoane. 1

Next