Válasz, 1935 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1935 / 11. szám - Illyés Gyula: A puszták népe

Illyés Gyula: A puszták népe a közös konyhán a béresgazdáékkal. De legtöbbször a kis cse­lédkertbe húzódtak, hol terjedelmes helyet foglalt már a mé­hes, mely később nagyapám kenyerét biztosította, mikor a szolgálatból kivonült. A vendég lehúzta hatalmas csizmáit és papucsot kapott. Társalogtak. Néha egy méh zümmögve kö­zibük szállt s kivétel nélkül az idegesen legyintgető vendéget kerülgette, mintha megszagolta volna benne az idegent. A házi­gazda elnézően mosolygott, őt sohasem csípték meg a méhek. Minden téren fölényben érezte magát. Miről beszélgettek? A juhász körülményes, végehosszat­­lan előadást tartott például arról, mennyi vesződséggel jár a juhok bélférgeinek kiirtása. Anyám apja elmesélte, semmivel sem rövidebben, hogy éltek az ő fiatalkorában a gyulavári pa­rasztok. Általában mindegyik olyan dolgot ismertetett, mely­nek a másik soha az életben nem láthatta hasznát. Figyelme­sen hallgatták egymást, még kérdéseket is tettek fel, ha egy­két részlet nem volt elég világos. Néha akaratlanul is sértő szót ejtettek egymás rovására, például a vendég valaki jel­lemzésére ilyet mondott: „becsületes ember volt, pedig kálv­inista volt“. A kálvinista házigazda bólintott, a beszéd mehe­tett tovább, döccenés nélkül. Pedig a vallás volt az egyetlen terület, melyen néha szem­­től-szembe kerültek. De a tengelyt itt sem akasztották össze. Gyakran elég kemény felfogást kellett közölniök, de ezt min­dig nyugodtan, személytelenül tették, mint két ellenséges tábor parlamentérje, akik csak a seregek mondandóját mondják s a maguk véleménye elvész az összességében. Apám apja például az országot ösztönszerűen a katolikusok tulajdonának tartotta, amelybe a reformátusok valahogy csak úgy tolakodtak be, a későbbi idők folyamán. Anyám apja fölhúzta szemöldökét. — Micsoda? És elővette a kálvinista lemezt, mely, mint tudjuk, és az ellenkezőt hirdeti, majdnem ugyanannyi joggal. — És Kossuth? És Petőfi és Arany János, meg Csokonai, Berzse­nyi, Kölcsey, Tompa, Jókai, Tisza Kálmán, Szilágyi Dezső, Bartha Miklós, azután meg... mint a kalapácsütések, hangzot­tak kitartóan nagyapa ajkáról a nevek, melyek nagy részét csak emiatt az érv miatt jegyezte meg valamelyik egyházi naptárból. Ezek nem voltak magyarok? Minden valamire való ember pro­testáns ebben az országban! Gyánt legyőzve hallgatott. Mit sem tudott a felsorolt kitűnőségekről, de valami suskust sej­tett a dologban... Hörpintett a gyanús pálinkából, melyet a méhész-lap receptje után szegfűszegből, tormaléből és erjesz­tett mézből maga a házigazda kotyvasztott, s melynek külö­nös ízétől a vendég még tájékozatlanabbnak érezte magát.. Igyekezett más témát találni, valami reálisat. „Mikor én Tótiba kerültem...“ —húzott ki csak úgy vak­tában emlékezete gomolyagjából egy fonalat és minden meg­ volt mentve, pár órára ismét övé lett a tér.

Next