Válasz, 1947 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1947/11. szám - Dokumentum - Kozocsa Sándor: Justh Zsigmond parasztszínháza

DOKUMENTUM JUSTH ZSIGMOND PARASZTSZÍNHÁZA „Kijövet az egyszerű k­is színházból, elterül a puszta silója előttem s felgyulladnál,­­örültem az anyaföld csil­lagjai, a pásztortüzek­, aztán meg hallom messziről azt a népdalt, amely ennek a népnek­ a lelk­éből fak­ad, s tudom, hogy ez a nép, mely a mai éjszak­át fáradhatat­lanul és amellett oly józanul vigadta át, holnap kora hajnaltól késő estig az aratással lesz elfoglalva, önk­ény­­telenül feltek­intek a nagy égboltra, amely olyan fényes és végtelen csillagk­oszorúval övezi e földet és hálát adv­ annak­, az életet és a halált dobta a mindenségbe, hogy itt élhetek, hol oly szép, szép az élet, s hol ha­­ a nép filozófiája szerint élünk, oly természetes és könnyű a halál. J­usth Zsigmond­ Ide­s­tova egy évtizede foglalkozom Justh Zsigmond levelezésének, összegyűjtésével, feldolgozásával és sajtó alá rendezésével. A háromszáz levélből álló gazdag anyag 1944 koratavaszán sajtókészen állott és csak arra vártam, hogy az év őszére, az író halálának félévszázados évfordulóján kerüljön prés alá, ezzel a dokumentációs anyaggal ünnepelni a csendes jubileumot. A történelem tragikus és szomorú fordulata, majd súlyos balesetem, hosszú időre megakadályozott abban, hogy a levelek nyilvánosságra kerüljenek. Most már nincs okunk a várakozásra, a kor, amelyben élünk, megérett ezeknek a dokumentumok­­nak a közzétételére. A levelezésnek kétségtelenül egyik legértékesebb részlete a parasztszínházra vonat­­kozik, az első magyar szabadtéri színházra, melynek deszkáin egy „különcnek” tartott magyar dzsentri kedvenc színészeivel (egytől-egyig falusi paraszt leányok és legények) adatott elő Aristophanes, Plautus, Shakespeare és­ MoHére darabokat. Ezek az előadások nem kuriozitások, ínyenc műélvezők asztalára szánt exotikus csemegék voltak, hanem való­ban műalkotások. A fennm­aradt dokumentumok, szakemberek véleményei, szemtanuk le­írásai egybehangzóan elismerték, hogy Justh kísérlete nemcsak megállotta a próbát, hanem minden művészi igényt messze túlszárnyalt. Az előadások frissesége, a rendezés lendüle­tessége, a szereplők tökéletes tudása és művé­szi tehetsége, nem is szólva rendkívül felfoko­zott becsvágyukról, meghozta a színház rajongólelkű álmodozójának, Justh Zsigmondnak a legszebb elismerést. Ez a 30 éves korban a tüdőbal lázában égő író népének egyik legnagyobb, legihletettebb szerelmese. A francia szalonok dandyje, Taine, Barbey d’Aurevilly, Bourget, a Goncourtok barátja milyen féltő és szerető gondoskodással fordítja figyelmét életének minden pillanatában népének szellemi felemeltetése felé. A magyarországi napló­ban a 80-as évek végén még a fővárosi irodalmi, közelebbről szaló n­élet foglalkoztatja, a Műpártoló Kör alapítása köti le a már­i,súlyosan beteg energiát; 1890-től kezdve azon­ban egyre sürgetőbben, egyre határozottabban lép elő népe iránti szerelme. Elbeszélései, rajzai, regénye (Dányó furcsa) előtanulm­ányok a végleges programmhoz, a nép szellemi színvonalának felemeléséhez. Justh népe tanítójának érezte magát, a nép pedig tanító­­mesterének vallotta. Ezt a fennkölt célt szolgálta parasztszínháza is. A békésmegyei földes­­úr tevékenyen szerette és nevelte népét. Mit jelentett neki a népe? Megvallja maga Justh: „A falu népének ősei az én nagy-nagyszüleim zsellérei voltak. Szépanyám bátyja aztán még jóval a forradalom előtt feloldozta őket minden kötelmek alól, úgy, hogy az állam, a regale eltörlése által, csak

Next