Válasz, 1949 (9. évfolyam, 1-6. szám)

1949 / 5-6. szám - Hajnal István: Az első gépek

AZ ELSŐ GÉPEK 359 akkoriban, a kézművesi kézimunka zieljében, egy egyetlen gép, csupán egy egyetemn fit­om művi­k elvégzésére! Ez talán a legmélyebb impresszió, ami az első gép vizsgálatánál ér bennünket. Az első fonógép tehát nem gyártott fontalait,, hanem csak egy végső szabályos mecha­­­ni­kus műveletet végzett el* a csakrteim kész fonálon, a­mit a' Iszakértő iklézművesség hosszú eljárásokkal előkészített! Sohasem érezhetjük erősebben, hogy a gép sohasem gyárt, csak vak mozgásokat végez, az em­beri munka kiegészítésére, segítségére. Ah­hoz, hogy e mozgásokat a gyártásfolyamnatba bele lehessen iktatni, értelmes, képzett emberi munkának kel az anyagot előkészítenie oly finomságokig, hogy végül már csak egyetlen gépie­s művelet maradjon hátra, a valk mechanizmusra bízható. Nem a min­­d­enáron való mechanizálásának g­ond­olata­­teremti meg a gépet,­­ hanem­ az anyagot minden sajátosságában­ ismerő, minden fázisában biztos tudással megdolgozó kézmű­ves szakmák választanak ki olyan finom műveleteket­, amelyekre már a gépies moz­gás is alkalmazható. Nem a nyereséges üzlet, amely a gyors és tömeges gyártás céljaira lélektelen műveletekre bontaná "Szét és lélektelenül mozgó emberi kezek sorozatára osztaná szét­­a folyamatot, nem ez a munka-lélekt­elenítés a gépkorszak eredetei A tőkés vállalkozó gyorsítani akarná, mechanikussá tenni a bérm­unkát, minden egyes eleven munkásból kihajszol­ná az emberi izmok, idegiek ös­szes képességeit s e szerint osztaná szét mű­veletekre a gyártásfolyamatot Ebből pedig sohasem­­­választódnának ki olyan műve­­letszakaszok, amiket vak szerkezetre lehetn­e bízni, hanem­ csak Szakaszok,­­amiket gépesített emberekre lehet bízni. Ahhoz hogy egynemű, pusztán az anyagi törvényszerűség alat­t álló mechanikus mozdulatok váljanak ki, az anyagnak szakértő, pontos finomságú, értelmes előzetes megdolgozása szükséges. All er­smith Ádám híres példájára is az acéltű és a vasszeg gyártásának mecha­­-•nizálásáról. Smith példája szerint ahelyett, hogy mirből egyik munkás m­­aga külön vágná ■ a drótanyagból s hegyezné, fejelné az egyes tűkeit és szögeket, az egyik munkás •csak a szétvágást végzi, a másik csak a hegyezést, a­ haronadik csak a fejelés, de m­indegyik most már gyakorlott, beidegztett, gyors, pontos­ mozdulatokkal­. Ily módon ugy­anazon három munkás húszszor annyi tűt, szöget tud gyártani, mint előbb, ami­kor mindegyik külön készítette fel­­a teljes darabokat. A lényeges azonban itt is az,, hogy az acél- étel vasidrót tökéletes és egyenletes minőségként a kívánt keménység­gel, rugalmassággal, hajlékonysággal kerüljön a mechanikus műveletek alá, m­ert­­egyébként minden darabját mégis csak külön figyelemmel, a szerszámok, mozdulatok külön­­beállításával kell­ene kezelni. Tudjuk :a­­vasművesltség kiterjeszt­ése a középkori ■és újkori Európának egyik legcsodálatosabb telljesítménye. A bányától,­­a kohótól kez­­dve a bádog­- és drót,gyártáson át — amiket az antik ipar nem ismert — egészen a készárút gyártó lakatos-, kovács-, fegyverkovács, műszeres-órásműhelyig a szakértő mesterségek bámulatos egymásba dolgozó tagozódása volt szükséges ehhez. A kérdés az anyag alapve­tő megdolgozásán dőlt el: változatos, finom, pontos, igen érzékeny vegyi, bottani, m­echanika­i műveletek sorának és kombinációjának kialakításán. Mi volt a végső­­darabgyártás az alkotó munka e szédítő mélységeihez képest! Csak vékonyka kicsiny végső sávja a teljes és értelmes gyártásfolyamatnak, végső aratása az emberi és­­társadalmi ik­észségek telijének, anyagi szerkezetre bízhatóan objekitivált művelet, amelyben az ember már mintegy megpihenhet, a vak mozgásra hagyván a továbbiakat. Az első fonógép­ idején a textil-kézművességek már régen a nyersanyagok, mi­­sítőségek, finomságok meghatározot­t fonalh­ajtáinak százaival d­olgtoztak .Mit ér a gép.

Next