Váráshely Népe - Viharsarok, 1949. október-december (6. évfolyam, 228-303. szám)

1949-10-18 / 242. szám

Remekül védett a kiskőrösi kapus HSzMSE—Kiskőrösi Petőfi 1:1 (1:0) NB. III. bajnoki. Vezette: Vadász. Góllövők: Kántor, B. Kovács. HSZMTE: Varga — Er­dős, Potyák — Koós, Tóth, Kecskés — Nagy, Szilágyi, Kán­tor, Katona Hegyi. K. Petőfi: Móró — Fábri, Tiu­rán — Bánszki, Daubner, Su­ba —­ Balogh, Németh, B. Ko­vács, Csordás, B. Varga. Kezdés után azonnal táma­dást vezet a HSZMTE. Nagy, Szilágyi révén gyorsan lefutnak az ellenfél kapuj­a előtt és Kán­­tor villámgyors labdája a háló­ba köt ki. 1:0. E támadás vá­laszául Csordás szabadrúgása következik, amit Varga reme­kül üt ki­­a mezőnybe. A H. Sz. MTK nagy fölénybe kerül és so­rozatos rohammal szorítja a­­ Petőfi csapatot a kapu elé. Nesoká fordulat áll be és Ba­logh, a kiváló jobbszélső hosszú beadását B. Kovács egyből to­vábbítja­ kapunkra. Az­ éles lö­­­ést Varga nem védhette. 1:1. Az egyenlítés után egyenlő ellenfelek küzdenek egymással. A rohamozások egymást válto­gatják. Szünet után Kecskés csatársorba megy és Katona vez­delembe húzódik vissza. Ezek­­után megindul a küzdelem a győztes gólért. Csatáraink lö­vései azonban a kitűnően védő K. Petőfi kapujában megsem­­­misülnek. A végén azonban egy vereséggel felérő döntetlennel k­ellett beérnünk. Bírálat. A találkozó elég szép sportot hozott. Különösen az el­­ső félidőben, amikor a vendé­gek kivették részüket a táma­dásból. Szüne­t után egyoldalúvá vált a játék , a rossz taktikát alkalmazó HSZMTE meddő fö­lényét nem tudta gólra váltani. Hiányzott a csapatból Porkoláb, de megérdemelten nem is kerül­hetett be a csapatban, mert nem járt edzésekre. Nagy hiba a csapat felállításában az is, hogy állítandóan össze-vissza forgatva­ állnak fel játékosaink. Varga jól védett. A védelemből azon­ban mégis Koós volt a legjobb. Pólyák hullámszerűen küzdött. Erdős gyengébb volt, mint szo­kott. Kecskés csatársorban szé­pen és jól játszott. Nagy­­a meccs elején kiválót nyújtott. A csatár­sor közül Kántor volt, a leg­gyorsabb és ötletesebb. Gólja ige­n szép volt. Katona úgy le­het csatár, ha végleges helyet találnak számára. Fedezetben­ jól játszott. Vadász jól vezetett, d­e az előnyszabály alkalmazásá­ban nem következetes. A Petőfi csapatban Móró kapus kivételes tehetséggel és szerencsével vé­dett. Fábri jobbhátvéd óriási mun­kát végzett. Kiváló volt ez egész védelmük a második félidőben. "■ er.:: úrsorban­, jók Balogh, B. Kovács és Csordás. Meg kell azonba­n végül emlékezni a­ K. Petőfi sportszerűtlenségéről, amit szándékos part­raj­átszás­sal nyilvánítottak ki. Alapfokú bajnokságok eredményei: Úttörő női röplabda Szandra . . 2608 Zrinyi 2:0 Kinizsi 2609 ■J. 1 Zrínyi 2:0, Károlyi—Laborfalvi 2:0. Úttörő fiú. röplabda: Zrínyi —Rákóczi 0:2, Arany—Széche­nyi 2:0, Petőfi—Kossuth 2:0. Úttörő labdarúgó: Zrínyi—Szé­chenyi 2:0, Petőfi—Rákóczi 3:0, Kossuth—Jókai 3:1, Rákóczi—­ Kossuth 2:5, Széchenyi—Petőfi 1:1, Arany—Zrínyi 0:2. Felnőtt labdarúgó: Kollégium—Tarján EPOSZ 2:2, Mezőgazdasági— Iptan SZIT 0:1. Közgazdasági­tt. ker. EPOSZ 4:1, Kossuth— Deák 5:2. Felnőtt röplabda: Ált. gim.—Gazdasági gim­­. 0:2, Pe­dagógiai iskola—Mezőgazdasági gimn. 2:1. Mezőgazdasági— III. ker. EPOSZ 2:0. A Közgaz­dasági—III. ker. EPOSZ mérkő­zés ellen a III. ker. EPOSZ óvást nyújtott be. A KÁOSZ SZÍT— Gimnázium II. mérkőzése csü­törtökön délután 3 órakor lesz lejátszva a volt HTVE sporttele­pen.* Felhívjuk a vásárhelyi szak­­szervezeti asztalitenisz csapa­tok figyelmét, hogy a szakszer­vezeti II. osztályú bajnokság sorsolása megtörtént. Az első forduló mérkőzéseit folyó hó 23-igy bezárólag le kell játszani. Az e­ls­ő forduló mérkőzései: OTP —HSZMTE II. Posta—MÁV, Kórház—KÁOSZ SZIT, Iptan,­­ SZÍT—Textiles SZÍT. (Minden külön értesítés helyett.) özv. Marton Jánosné, szt­- s letett Molnár Etelka és­­ gyermekei. Janiki és Gyuri­ka fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy a forrón­­ szeretett férj és édesapa MARTON JÁ­nos kereskedelmi könyvelő folyó hó 17-én hosszú és sú­­­lyos szenvedés után 37 éves korában visszaadta lelkét te-­­­remtőjének. Temetése folyó hó 19-én , délután 2 órakor le­sz a köz­­kórháznál megtartandó re-­­ formátus gyászszertartás­a után a római katolikus te­­j­énetébe. Gyászolják nővére férjével,­­ kérészi gyermekei, feleségé­nek szülei, sógornői, kiter­­j­­edt rokonsága, jóbarátai, tanyai és városi jóismerősei. Az örök világosság fényes-­­kedjék neki.­­(Községi Tem. Váll.) MNDSZ HÍREK Az MNDSZ központban no­vember 1-én egészségőri tanfo­lyam indul. Kérjük az asszony­társakat, hogy minél számosab­ban jelentkezzenek. Vezetőség. Az MNDSZ központban hár­­tanfoly­am indul. Kérjük az asz­­szonytársakat, valamint a többi tömegszervezet tagjait, hogy­ akik részt akarnak venni az MNDSZ központban (Hódi Pál utca 1-ta.) jelentkezzenek. Veze­­tőség. — A Illik kerületi MNDSz október 19-én este 7 órai kez­dettel új helyiségében (Révai és Botond u. sarok) Nőnapot tart. Az MNDSZ VII­. kerületi cso­portja folyó hó 19-én, este 7 óraikor taggyűlést tart. Tekin­tettel­ a tárgy fontosságára, kérjük a tagok pontos megjele­nését. Tagkönyvét mindenki hozza magával. Az MNDSZ V. kerületi cso­portja folyó hó 18-án, keddest délután 4 órakor ta­gértekezleteit tart központi kiküldöttel. Min­den tag megjelenését kérjük. Traktortulajdonosok figyelmébe A vásárhelyi gazdasági Fel­ügyelőség felhívja valamennyi trak­tortulajdonos figyelmét, hogy 1949 október 18-án, ked­den­­délig minden traktor hagy­ja el Vásárhely belterületét és a beosztott körzetében haladék­talanul kezdje meg a munkát. A rendelet be nemtartója elen az őszi munkák szabotálása cí­len járnak el. Entitle a kocsi Szombaton délután a Belci­­úton eszméletlen állapotban ta­lálták Hegedűs Imre Kistópart­­utca 39 szám alatti lakost. He­gedűs Imrét hazafelé j­övett el­ütötte egy ismeretlen kétfoga­­tos lovaskocsi. A lelkiismeret­len gázoló a szerencsétlenség megtörténte után tovahajtott, ahelyett, hogy a szerencsétlenül járt embert elsősegélyben része­sítette volna. Hegedűst életve­szélyes állapotban a kórházba szállították, az ismeretlen gá­zoló ellen a rendőrség megindí­totta a nyomozást. 1000 kéve csutkaszár, réti szénát, méhcsaládok eladók Száraz utca 3 szám. 50 Épüle tanya új eladó. Ér­tekezni s déli órák­ban Visszhang utca 7 szám. Húzás már 19-én. Osz­tál­ysors­jegy nélkül nem nyerhet 500.000 forin­tos főnyereményt. Si­essen Onody sorsjegy­üzletébe, Szántó K. J.­­utcai 8. válassza ki sze­­rencseszámát. 1961 Apróhirdetések Felhívás a Iraki ártulaj­­donosokhoz és a gazdál­kodókhoz! Minden kije­lölt bérszántó köteles a részére kijelölt körzet­ben tartózkodni és ott a szántást azonnal meg­kezdeni és ha a helyzet úgy kívánja, azt úgy nappal, imint éjjel foly­tatni. A gazdaköz­önsé­get pedig kérjük, hogy a beosztás végett s­zán­­tanivalóját azonnal je­lentse be a Munkakö­zösség Zsoldos utca 11 szám alatti irodájában, ahol azonnal kijelölik a szánkáshoz szükséges traktort. Munkaközösség elnöksége: 39 10 hónapos kocasüldő elveszett a Bocskai ut­­c­d tóból. Megtaláló a rendőrségen jelentse: 44 KORZÓ MOZI Eladó házak: György u. 9/a, Szivárvány u. 1/b ártézi vízzel, Bajnok u. 5, Ga­rai 54, Vörösmarty 19. Magányos komoly férfi költségmegtérítés­sel egyszobás lakást keres Újvároson, vagy nagyállomás közelében. Háromszobás ház kiadó Tárkány, Andrássy u. 16/a. 47 Egyszobás lakást kere­sek, esetleg kétszobást cserélek Egész évi ház­­bért előre fizetek Ká­rolyi utca 10/a. 42 Eladó házak azonnali beköltözésekkel: Belvá­rosban kis ház 3000, kétszobások 8—10.000- ig, Damjanich utcánál 1 szobás azonnali be­költözéssel 4200 forint id. Csorba, Szántó Ko­vács J. utca 22/a. 48 Cserépkályhák kék és barna­, sütővel ellátva, könyvek, regények el­adók Andrássy u. 24 sz. az ingatlanirodában. 49 Eladó házak: 2 pados­ szobás istállóval 7800, követ utcán kétszobás 5500, egyszobás 4600, kétszobás Bel­vár­osban feláron ifj. Csorbánál, Könyves utca 1. 46 950 öl föld eladó a für­­kehalmi II. dűlőben. Ádám utca 7. 45 Tej és mindenféle tej­termék állandóan kap­­ható a Tejüzemben Pe­tőfi utca 12. Fölözör tejet hizlalásra­­- kor­látlan mennyiségben kiszolgálunk. 1984 ELVESZETT­­és oda minden reménye ha nem vesz osztálysorsjegyet a 19-én kezdődő osztály­­sorsjátékra a Tószegi sorsjegyirodában. 1973 Au­tó, motorkerékpár, kerékpárgumi, hó- és sárcipő, gumicsizma szakszerű javítása: pon­tosan készítem. Béres István gumijavító. End­­rey Gyula utca. 1858 Erdély utca 24 számú fér.ház eladó. 43 Kerményfaháló antik,­adó Püspök utca 2. Kedden, szerdán Csendháborító Legnagyszerűbb vígjáték Humor! Ötlet! Izgatom! Előadások: Hétköznap, 6 és 8 óra, vasárnap, 4, 6­8 órakor Bérlet 87- --------------ELIT MOZI­QKedden, szerdán MOSZKVA SZÉPSÉG DIADALA Kétrészes szovjet színes sport film. Előadások: Héten, fél 6, fél 8 vas, fél 5, fél 7, és 9 órakor. I Újra szabályozták a sertésárakat Az OKJ hirdetménye Értesítem a város lakosságát, hogy az Országos Tervhivatal, illetve a Sertés- és Zsiradékfor­galmi Nemzeti Vállalat a süldő és hízottsertés, valamint a ser­­t­és és fehéráru (zsirsaalom­a) ára­t az alábbiak szerint állapí­­tott­a meg: Termelői árak: Süldő 30—70 kg-ig 7.20 Ft, 70—100 kg-ig 7.50 Ft. Hizottsertés (hússertésnél és asírserténél egyformán): 126— 136 kg-ig 7 Ft kg-ra, 136—156 kg-ig 7.40 Ft kg-ra, 156 kg-on felül 8.5 Ft kg-ra. Nem jól hízott fiatal, vagy jól látott öregser­tés 50 fillérrel ol­csóbb. Nem jól hízott öregsertés további 50 fillérrel olcsóbb. Kam­­tottaknál 10 kg sulylevonás. Mustrakoca 7 Ft kg-ja. Must­rakan 8 Ft kg-ja. A m­alacárak változatlanok, sulylevonás továbbra is érvény­ben maradnak. Ser­egből kitért .malit hús és fe­héráru fogyasztói ára október 11-től: Sertéshús egységesen kg-ként 13.5 Ft, zsírszalonna kg-ként 14.40 Ft, sertészsír kg-ként 16 forint. A megállapított árak­ az adót magukban foglalják és semmi­féle más költség nem követel­hető. OKJ Kirendeltség? HÍREK Naptár- 1949. október 18. kedd. — Kát.: Lukács év. — Prot.: Lu­kács. — A nap kél: 6 óra 06 perckor, lenyűgözik: 16 óra 52 perckor. — A hold kél: 1 óra 09 perckor, lenyugszik: 15 óra 32 perckor. — Két trafik a város birtoká­ba került. A Kossuth-téri néhai Endrey Gyula-féle trafik és a Szeremlei utca és Bajcsy-Zsilin­­szki utca sarkán lévő trafik a város tulajdonába került. A két trafik építtetője a várossal olyan szerződést kötött, hogy 20, illet­ve 25 év után az épület átkerül a város tulajdonába.­­ A DÉFOSz hódmezővásár­helyi szervezete felhívja a dolgo­zó parasztság figyelmét, hogy 23-án, vasárnap este 8 órakor a Fekete Sas nagytermében a Szovjetunió mezőgazdaságának fejlődéséről ünnepélyes előadás lesz. A­dülőfelelősök, mezőőrök, termelő csoportok, DÉFOSz be­­fizetőhelyek hassanak oda, hogy az ünnepi előadáson minél töb­ben jelenjenek meg. S­tívászhi:­. Szomorú és fáj­dalmas szív­vel közöljük, hogy drága édesanyánk, Kriván Ger­­gelyné Szabó Julianna, ittha­­gyott bennünket. Temetése folyó hó 18-án, kedden délután fél 3 órakor lesz a Petőfi utca 28 sz. gyászháztól a róm. kat. temető­be. Engesztelő szentmise áldozat a belvárosi róni­­ka­, templom­ban folyó hó 18-án, kedden reg­gel 8 órakor lesz. Gyászoló csa­lád._ A Nemzeti Paraszt párt fo­lyó hó 23-án, vasárnap este 7 órai kezdettel táncmulatságot rendez, melyre mindenkit szeret­­­ettel hívunk és várunk. Kitűnő zene. Vezetőség. 622 — A kereskedelmi alkalmazot­tak! Kedden, folyó hó 18-án es­te 7 órakor rendkívüli taggyűlést tartunk. A tagok megjelenése 51 kötelező. — Felhívás: A JKIOSz helyi szervezete folyó hó 19-én, szer­dán este az Ipartestületi nagy tanácstermében taggyűlést tar délután fél 6 órai kezdettel, ahol ismertetni fogja a veze­t­ség a Magyar Közlönyben meg­jelenít magasépítésekre vonatko­zó rendelet­eket és az ötéve Tervkölcsön kisiparosságra vo­nat­kozó végleges eredményei Tagkönyvét mindenki hozza m£ gávan. Megjelenésüket elvárja Vezetőség. — Fellövöm a szerződési cukorrépa termiőlök figyelme hogy a cukorrépa átverése , szállítása folyó hó 21-én lesz hódmezővásárhelyi nagyál­om­­on és Kútvölgyön, Szikáncsi és ikopáncson pedig folyó 26-án. Tehát mindenki úgy sze­je a cukorrépa termését, hogy fenti időpontokban feltétlen szállítható legyen. Továbbá fe­­hó 16-án délután 2 órakor 1 páncson a Szántó-féle vendég­ben azoknak a répatermelői, kik a kopáncsi állomásra szál­ják a répát­, Pintér répaféle gyűlést tart a szállítás megsz­­ezése ügyében. Miután is fontos, ajánlatos a megfelel­ő répa beszáll­­ása ke­llező, hát mindenki feltétlenül száll­ be, mert aki nem­ szállítja az szigorú büntetésben fog szesülni. Tudomásunkra jut hogy a lens­zabnát még so nem szállították be. Felhívja termelők figyelmét, hogy a szalmát mindenki haladéktala szállítsa be a vásártérre, s mindennap 7 órától délután óráig veszik át. Amenny ezen felhívásnak nem tesz eleget, úgy kénytelenek lesz átadni a hatóságnak­. — Gyászhir. Mély fáj­da­mal tudatjuk, hogy Schléss Mátyás kereskedő 65 éves­­ ban elhunyt. Temetése ke délután 2 órakor lesz az izi­­nető halottasházától. Gyá család. Részivé 11 ut­ogat­ás r­­ésé, kérjük. — 50 százalékos itázási vezmény Budapestre. A igazgatósága az Országos testáns Napok alkalmává százalékos utazási kedvezi engedélye’Zeb.: Budapestre, u­tazni lehet október hó visszautazni lehet ok éber kezdve. Felvilágosítást az 1 MÁV Menet­jegyiroda­­ (Nagytrakiarék) a hivatalos Ellás­t adnak.­­ Az ötéves Tervk jegyzéssel kapcsolatban nyugdíjasok, akik adata­ik fele céljából az Országos rékpánztár M­ Hódemző helyi Fiókjánál (Kossuth­­még nem jelentkeztek, tőbb folyó hó 19-én déli­­­ig az említett fiókot­k fél Hozzák magukkal fel nyugdíjfizetésre vonatkozó vényüké, és a jegyzésb­e hozó igazolásukat. — A fodrászipari mi folyó hó 18-án este 6 rendkívüli taggyűlést­­ szeminárium ügyében. E megjelenést kér a Vezeti VÁSÁRHELY nép­pol­tikai napilap Felelős szerkesztő Kovác Felelős kiadó: Török Nyomta­ . Magyar Alföld dal Kft. Felelős nyom­t Széll Imre.

Next