Vasárnapi Hírek, 1990. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1990-03-18 / 11. szám

aK «... írni sem tudott, nyilatkozik Vasárnapi Cr7Pt*Pf't11 ^ Híreknek tjdJV jAtl t­L111 Federico Fellini írta: „Az Országúton elein­te csupán egy zavaros érzés volt, egy bizony­talan dallam, amitől csak végtelenül szomorú lettem... Hogy ki vezetett el hozzá? Első­sorban Giulietta ... Olyan színésznek tartom, akit egyedülálló tehetséggel áldott meg az Isten: rendkívüli közvetlenséggel tudja ki­fejezni egy bohóc ,csodálkozását, rémületét, kirobbanó Vidámságát és komikus szomorú­ságát ... Azt hiszem, azért csináltam meg a filmet, mert szerelmes voltam abba a félig bolond, félig szent nagy gyerekbe, akit Gel­­sominának kereszteltem, akinek trombita­­szavára ma is szomorúság fog el.” Berkes Kálmán klarinétján csendült fel szombaton este a budai várbeli Korona Cuk­rászdában az a szomorú dallam, amelyre be­vonult egy piciny, vékony, mosolygós asszony, a világ egyik legnagyobb színésznője, Giu­lietta Masina. A Budapesti Tavaszi Fesztivál vendégeként érkezett Magyarországra, hogy ezen az estén találkozzon a közönséggel. A minipódiumon Jancsó Miklós filmrendező köszöntötte a kétszeres Oscar-díjas művész­nőt, akivel ezután Máté Judit újságíró be­szélgetett. Ezen az estén szó volt itt sok min­denről. Gyermekkorról, művészetről és arról a 46 éve tartó kapcsolatról, amely Fellinit és Masinát összeköti. Mikes Lilla Fellini­ köny­­véből oyan részeket válogatott össze és mon­dott el, amelyben a filmrendező feleségéről vall. Vukán György zongoraművész és Berkes Kálmán klarinétművész pedig olyan zenéket szólaltatott meg, amelyeket Fellini filmjeiből ismerünk. A közönség nehezen akart búcsút venni a színésznőtől, aki fellépése előtt in­terjút adott a Vasárnapi Híreknek. • Mi jellemzi ma Fellinivel a kapcsolatukat?­­ Majd meglátják, hogy én milyen nagyon szeretek be­szélni. Mivel Federicóval 46 éve vagyunk házasok, egy ki­csit sikerült már megnevelnie. Ő csendes, én ellenben annál többet beszélek. De mindig tiszteletben tartom, ha Fede­rico magányra vágyik. És olyankor, ha nehezen is, de tudok hallgatni. • Filmforgatások közben is? Ak­kor is, ha nem ért egyet Fellini instrukcióival? — Azt hiszem, a színész eszköz. Eszköze a dramaturg­nak, a rendezőnek. Mint a fes­tőnek az ecset, az írónak a pa­pír. Persze a színészek között is vannak olyan szerencsések, akik inspirálni tudják a ren­dezőt. A másik szerencsés szí­nész, aki olyan alkotóval ta­lálkozik, akinek nemcsak esz­köze, de alkotótársa is tud lenni. Nálunk is előfordult: Federico elmondta, mit akar, én is mondtam a magamét, hogy én ezt hogyan csinálnám. Nem tagadhatom, voltak ve­szekedések. Sőt, folydogáltak könnyek is. Nemegyszer elő­fordult, hogy a stáb az én pár­tomra állt, mert hogy én olyan kicsi vagyok. És azért az is igaz, utálatos is tudok lenni. De általában, ha nem is ér­tem, hogy Fellini mit és miért akar, végül mégiscsak megcsi­nálom, és látja, eddig még mindig neki volt igaza. • Nehéz elhinni, hogy ön undok is tud lenni, hiszen nem csak ala­kításaiból, de a szeméből is su­gárzik a szeretet. . . — Csodálatos gyerekkor emlékét hordozom magamban. Vidám ház volt a miénk. So­(Müller László felvétele)­kát nevettünk. Otthonunkban békesség honolt. Én ezt a gyer­mekkorban kapott szeretetet szeretném mindenkinek átad­ni. Kislányként soha nem ba­báztam, színházat játszottam. Táncoltam, háromévesen már verseket írtam, a testvéreim­től elvártam, hogy engem hall­gassanak. A papa rajongott a klasszikus zenéért. Én odaül­tem a rádió elé, hallgattam Puccinit és Verdit, megpróbál­tam énekelni. Kilencévesen léptem fel először iskolai elő­adáson egy árva kislány mo­nológjával. Sírva mondtam a színpadon. De mégis örültem, mert körülöttem mások is sír­tak. Én tudtam, hogy nekem színésznek kell lennem. De mivel a szüleim elvárták, hogy legyen egy becsületes foglal­kozásom is, a római egyete­men 1945-ben irodalomtudo­mányból és keresztény archeo­lógiából diplomát szereztem. Persze erre soha nem volt szükségem, hiszen az Ország­úton Gelsominája írni sem tu­dott, csak szeretni. • Mikor áll ismét a kamerák elé? — Nem tudom. Én mindösz­­sze kilenc film főszerepét ját­szottam. Sok szerepet ajánla­nak fel. De be kell vallanom, félek. Félek attól, hogy a né­zők majd azt mondják, miért vállalta ezt el Gelsomina vagy Cabiria. Volt már, hogy kértem, írjanak nekem egy modern Kurázsi mamát. Olyannak szeretném, ciki jó­szívű és szeretetet tud adni. Azt hiszem, a mostani évek­ben nagyon hiányzik a filmvá­szonról is egy ilyen asszony. Sebes Erzsébet Mostanában látható a tévében Bán Róbert rendező Néhány perc Kabos Gyulával című sorozata. Ez a tény és ennek a rendkívüli mű­vésznek a holnapi születésnapja in­dokolja, hogy megemlékezzünk róla. Holnap lesz ugyanis százhárom éve, hogy 1887. március 19-én világra jött a kis Kari gyerek ... ja, hogy e néven nem ismerik, persze, mert Kabos Gyula néven lett a magyar színművészet vitat­hatatlanul egyik legnagyobb tehetségű és legnépszerűbb alakja. Tipikusan ma­gyar zsidó sors jutott osztályrészéül, aki a fasizmus elől kényszerült művészi ereje teljében, legnagyobb sikerei köze­pette emigrálni, csak azért, mert ember­ként és művészként akart élni. Gyerekkorában a Király (ma Maja­kovszkij) utcában lakott, középiskolába a magyar kabaré későbbi kiválóságával, Salamon Bélával járt egy osztályba. A Gyula gyerek kifejezetten jó fiú volt, aki már gyerekkorában elhatározta, hogy színész lesz, de szülei kívánságának en­gedelmeskedve, azért elvégezte a keres­kedelmi iskolát is. Ám ezzel egy időben példátlanul fiatalon, 16 évesen, a Soly­­mosi Elek-féle színiiskolának is növen­déke lett. Első szerződése Szabadkára szólította, Pesti Ihász Lajos direktorhoz, aztán bejárta az akkori egész magyar délvidéket, mindenütt jobbára operett­szerepeket játszott. Barátja, Gázon Gyu­la tanácsára Nagyváradra ment, ahol már tehetségéhez méltóbb feladatokat kapott, olyannyira, hogy művészi képes­ségeire felfigyelt Beöthy László, a pesti Magyar és Király Színház igazgatója. 1913-ban le is szerződött hozzá, de a há­ború közbeszólt, katona lett, megsebe­sült. Felépülése után fellépett a Kristály­palotában (ma Arany János Színház), majd a Fővárosi Orfeumban (Fővárosi Operettszínház), és a Jardin d’Hiverben (Thália) is. Mindez azonban az ambició­zus és többre hivatott művészt nem elé­gítette ki, ezért gondolt egy merészet: visszatért sikerei színhelyére Váradra, ahol színházat nyitott. A háború utáni zűrzavaros idők azonban nem kedveztek a színházaknak, ezért 1919-ben — már házas emberként, feleségének első házas­ságából származó lányával — visszatért Pestre. Még 1919-ben megszületett imá­dott fia. Vele pedig ismét Beőthynél, az Unió Részvénytársaság színházainál ta­lálkozhatunk. Itt rengeteg szerepet osz­tottak rá, keresett, nagyon sikeres ko- kisember mikus lett. 1924-ben a Vígszínház hívta meg, ahol a Cseresznyéskert Lopahinjá­­ban már egy egészen más habos volt látható. A Renaissance Színházban (Thá­lia) játszhatta el első óriási sikerét, Szemjon Juskevics: Szonkin és a főnye­remény című darabjának címszerepét. Vágyott nagyon arra, hogy ne csak komikusként ismerjék el, ezért amikor 1929-ben a Fővárosi Operettszínház meg­bukott, igazgatását ő vette át, és Fővá­rosi Művész Színház néven nyitotta meg kapuit. Zsolt Béla Erzsébetváros című művével nyitott, ő játszotta a főszere­pet is. Ezt követte még néhány igényes darab, azonban tiszteletre méltó művé­szi törekvései nem jártak sikerrel, az igazgatásba ezúttal is belebukott. Rövid igazgatóságának emlékeként csak rengeteg adóssága maradt, ezért nem szerződött sehová, de esténként két­­három helyen is fellépett, sokat fizetett, kellett a pénz. Nagyszerű alakításokkal rukkol elő: a Bűn és bűnhődés Marme­­ladorja, a Lovagias ügy főszerepe és Fodor László Érettségijének Bárány ta­nár úr szerepe. Ezekben már szerencsém volt láthatni őt, csodálatos volt az a je­lenete, amikor az Érettségiben a nyug­díjba vonuló tanár szerepében némán búcsút vesz a tanári szobától. Ezért a néma jelenetért többször is megnéztem a darabot. Feledhetetlen alakítása volt még László Miklós Illatszertár című darabjában, mint Hammerschmidt, a nagy siker jórészt neki és Peti Sándor nagyszerű alakításának volt köszönhető. Közben — mint említettem már — rengeteget filmezett. Ez nem csoda, hisz a ma is — szerencsénkre egyre gyakrabban — megismételt filmjei tanú­sítják, hogy szerepeltetése a siker záloga volt. Így volt év, amikor 16 filmet for­gatott, 1931-től kényszerű Amerikába tá­vozásáig mintegy 50 filmben játszott. Akkor már többször kapott ajánlatot Amerikából, mégsem ment, magyarnak hitte és vallotta magát mindaddig, amíg a törvények rá nem ébresztették, hogy a brutális, embertelen rendszer urainak nem ez a véleménye. 1939-ben az utolsó pillanatban, fájó szívvel távozott Ame­rikába, ahol rá is — hazai népszerűség ide, hazai népszerűség oda — az emig­rációba kényszerült magyar színészek sivár sorsa várt. Betegségek és hajszák között vergőd­tek feleségével együtt, míg egy jelenték­telen kis színházban előadás közben szív­rohamot kapott. Ebből még felépült, de következett a második, majd a harmadik roham, mely a kórházba szállítás után pár nappal végzett vele. Mindössze 54 évet élt, Amerikában alussza örök álmát ez a zseniális magyar művész, aki szín­háztörténetünkben külön fejezetet érde­mel. Sívó Emil A legendás Mi történt Lellén?... N­yár, sztárok házhoz szállítva Nyár, Balaton, szép lányok: nem kell hozzá megvárni a fő­szezont, s ki sem kell érte mozdulni a szobából. Mindezt házhoz hozza a televízió a Csenterics Ágnes rendezte show-műsorban ma este. Közkedvelt színészek és éne­kesek társaságában utazha­tunk körös-körül a Balaton partjainál. Régi idők zenéjét és divatját idézi a Fonográf együttes Viktória című dala, a nyári szerelmeket hozza vissza Katona Klári. Komár László — a magyar Elvis — igazi bu­­lihangulatot varázsol. A jó bort és a hozzáillő nótákat kedvelők is megtalálják szá­mításukat, többek között Bes­senyei Ferenc gondoskodik er­ről. A balatoni nyarak egyik legszebb hagyományáról, a fü­redi Anna-bálról Pitti Katalin énekel. Együtt „kesereghe­tünk” azon, hogy milyen „kár, hogy nincs Kékes a Balato­non”. Hernádi Judit és Tahi Tóth László előadásában azt tudhatjuk meg, hogy mi is tör­tént egy bizonyos nyári napon Lellén. Amint azt a műsor készítői­től megtudtuk, mindez nem múló pillanat: akik szeretnék máskor is meghallgatni az is­merős és kedvelt dalokat, könnyen megtehetik, mivel a film szponzorainak köszönhe­tően és a Hanglemezgyártó Vállalattal együttműködve a műsor anyaga lemezen már kapható is a boltokban, de március 19-től az Utazás ’90 kiállításon a Balatontourist standján is megvásárolható. P. T. Cs. Felvétel közben: Gulyás Dénes, Tokody Ilona és a rendező, Csenterics Ágnes • SZOBRÁSZHÁZASPÁR tárlata nyílik holnap, hétfő délután 5 órakor a budapesti Váci utcai Csók Galériában. A kiállító művészeknek, a Sze­geden élő és alkotó Tóth Va­lériának és Kliegl Sándornak egyaránt ismeretes több, ked­ves hangulatú alkotása közte­rekről is. Egymástól önálló utakon járó, új műveiket D. Fehér Zsuzsa művészettörté­nész mutatja be megnyitójá­ban. Amadeus Amerikai film. Rendezte: Milos Forman. Amikor néhány esztendővel ezelőtt a Vígszín­ház minden ízében kitűnő elő­adásban, Gálffi László pará­dés címszereplésével bemutat­ta az Amadeust, A középszer hamis természetrajza címmel írtam bírálatot. A közfelfogás­sal — ha tetszik, legendával — és a világhírű szerző felfo­gásával ellentétben én ugyan­is azt gondolom, nem igaz, hogy Antonio Salieri felismer­te Wolfgang Amadeus Mozart zsenialitását és a saját törpe­­ségét, s ezért gyűlölte, netán halálba hajszolta, vagy éppen­séggel megölte minden idők egyik legnagyobb muzsikusát. A középszer alapvonása — szerintem — éppenséggel az, hogy nem ismeri föl saját kö­zépszerűségét, meg van győ­ződve önnön zsenialitásáról, s az igazi lángelmében jobb esetben jelentéktelen deviánst, rosszabb esetben sültbolondot lát. Persze lehet, hogy nem ne­kem van igazam, hanem Peter Shaff­ernök, aki darabjában igencsak hatásosan képviselte álláspontját. A filmben már kevésbé, noha a forgatóköny­vet ő maga írta. A Csehszlo­vákiából elszármazott rende­zőről, a kétségtelenül óriási tehetségű Milos Formánról ed­dig szinte minden Amerikában forgatott filmje kapcsán leír­ták a bírálók: az Újvilágban is érvényesíti európai szemlé­letét. Az Amadeus esetében viszont egy jellegzetesen euró­pai témát dolgozott fel ame­rikai, pontosabban hollywoodi, módra. A mozi persze kitűnő, Miroslav Ondricek felvételein káprázatos a látvány, nagysze­rűek a színészek, F. Murray Abraham (Salieri), Tom Hulce (Amadeus) és Elisabeth Ber­­ridge (Morkat felesége) — a gondolat, a dráma azonban el­vesz a hatalmas filmes kaval­­kád­ban. (murray) • BACSÓ PÉTER A tanú című filmjét március 15-én, nemzeti ün­nepünk alkalmából mutatták be Prágában. A zsúfolásig megtelt moziban az ünnepi beszédek el­hangzása után vetítették nagy si­kerrel a produkciót a rendező je­lenlétében. A filmet egyébként csehszlovákiai forgalmazásra a napokban vásárolták meg, így a március 15-i előbemutatóra még nem készült el a film feliratozása és a szöveget alámondták. Bacsó egy másik filmjét, a Titaniát ugyancsak néhány nappal ezelőtt vetítették Bukarestben a magyar nagykövetségen Tőkés László je­lenlétében. A Titaniát Románia több mozijában is bemutatják majd. K­ántorkoncert az Operában Bizonyára páratlan zenei élményben lesz részük azoknak, akik a Budapesti Tavaszi Fesztivál kereté­ben rendezett nemzetközi kántorkoncertek valame­lyikére jegyet váltanak. Amint azt dr. Schöner Alf­réd főrabbi, az Országos Rab­­­bitanács elnöke a Vasár­napi Híreknek elmondta, a hang­versenyek világhírű szereplői a tengerentúlról és Izraelből érkeznek. Ezúttal első alka­lommal lépnek színpadra a ká­ntorművészek, ,március 19- én, hétfőn este a Magyar Ál­lami Operaházban, a dalszín­ház zenekarának kíséretével. Vezényeli Michael Recchiuti (New Yor­k). A második hang­verseny színhelye 20-án este, a Zeneakadémia nagyterme lesz, a harmadiké 21-én este, a Dohány utcai zsinagóga. A kántor művészek koncertsoro­zatának utolsó állomása Sze­ged, ahol az ottani zsinagógá­ban 22-en lépnek a közönség elé. További kérdéseinkre vála­szolva Schöner főrabbi el­mondotta: a világszerte nagy érdeklődésre számot tartó koncertek menedzsere a Gila és Haim Wiener Alapítvány, amely a kántorművészet tá­mogatására jött létre. Az ala­pítvány feladata a kántormű­vészet népszerűsítése és pro­pagálása az amerikai konti­nensen csakúgy, mint Euró­pában. Az elmúlt évben ér­deklődésüik középpontjába ke­rült Közép-K­elet-­Európa. Tu­dásukat már megcsodálhatták Romániában, Csehszlovákiá­ban, Lengyelországban, a Szovjetunióban, Ausztriában, Hollandiában, s többször jár­ták Magyarországon is. A kántormű­vészet a zeneművé­szetnek különleges ága, amely biblikus háttérrel, sok évszá­zad zenei tradíciójával és Ke­let-Európa zenei folklórjából született. Természetesen te­kintet nélkül vallásra és vi­lágnézetre, mindenki szívesen látott vendég a nemzetközi kántorlsconcerteken — mon­dotta befejezésül a főrabbi. A hangversenyeken egyéb­ként közreműködik Ben Zion Miller (New York), David Bagley (Toronto), Albert Miz­rahi (Cleveland), Arie Braun (Jeruzsálem), Naftali Hershu­k (Jeruzsálem), Isaac Good­­friend­­(Atlanta), Chaim Adler (Toronto) és Daniel Gildar (P­­­i­ladelphi­a). M­űs­orukat operaáriákból és liturgikus dal­ok­ból állították össze. Vágó Tibor

Next