Vasárnapi Hírek, 1997. július-december (13. évfolyam, 27-52. szám)

1997-09-14 / 37. szám

2. oldal ­ Boszniai választások Nacionalista pártok győzelmétől félnek - Elszántságból vizsgázik a NATO Valóban felér a kör négyszögesítésének lehetetlen feladatával a két­szeri halasztás után megkezdődött boszniai helyhatósági választás, hiszen a három etnikum mindegyike retteg a másik kettőtől, s így vaj­mi kevés esély van rá, hogy bármelyik kiakolbólítaná a hatalomból a maga nacionalista erőit, noha azokat terheli a felelősség a véres hábo­rúskodásért és ők gátolják a Daytonban elképzelt etnikai béke megva­lósítását. Magának a szavazásnak a viszonylag normális lebonyolítása is teljes NATO- és EBESZ-„bevetést” kívánt, ám a következő időszak­ban még inkább az atlanti szövetség hitele forog kockán, s akként az amerikaiak jövő júniusra tervezett csapatkivonása. Szombat reggel 7 órakor Bosznia- Hercegovinában megkezdődtek a két­napos helyhatósági választások, és miután az utolsó pillanatban a bosz­niai horvátok is visszavonták korábbi bojkottfelhívásukat, elemzők szerint a mintegy 2,5 millió szavazópolgár több mint 50 százaléka részt vesz majd az EBESZ által szervezett egy­fordulós választáson. A választásokat több mint 2500 - köztük több mint 100 magyar - EBESZ-megfigyelő el­lenőrzi, míg az SFOR-erő katonái megemelt létszámmal őrködnek a szavazók biztonsága és a mozgássza­badság tiszteletben tartása felett. A voksolás menetét eddig nem zavarták meg komoly incidensek. A muszlim-horvát föderációban 74, a boszniai Szerb Köztársaságban pe­dig 75 önkormányzati választási kör­zetben járulhatnak az urnákhoz a szavazók,­és 91 párt, illetve 9 koalíció jelöltjei közül választhatnak. A vá­lasztásokon 159 független képviselő­­jelölt is indult. Az első eredményeket várhatóan szeptember 20. után teszik majd közzé, azonban szinte biztosra vehető, hogy a szavazók a múlt évi el­nök- és parlamenti választásokhoz hasonlóan a muszlim, a szerb és a horvát nemzeti közösségek naciona­lista pártjait segítik majd hatalomra. A helyben szavazók mellett részt vesznek azok a menekültek is, akik jelenleg is külföldön tartózkodnak, és mostani lakóhelyükön adták, illetve adják le szavazatukat. Így előfordul­hat, hogy egy-egy városban az onnan elűzött nemzeti közösség tagjaiból álló helyi önkormányzat jön létre. A választások megkezdése előtt né­hány órával, szombaton hajnalban a Banja Luka központjában történt rob­banás hírén kívül két, kisebb jelentő­ségű incidens borzolta a kedélyeket. Világpolitikai elemzők szerint a nyu­gati hatalmak „elértek a Rubiconhoz”, a választások után alighanem dönteniük kell, hogy akár katonák életét is kockáz­tatva próbálják elérni azt, ami a Clinton­­kormány változatlan célja: Karadzic és a nacionalista szerb erők félreállítása. Egyelőre reménykednek benne, hogy e hétvégi szavazás bizonyítani fogja az ál­taluk támogatott Plavsic mérsékeltjei­­nek előretörését, ekként igazolva az ed­digi taktikát. Ám a Karadzic-dilem­­mától Washington nem szabadul. S új gondot okoz, hogy az e heti brüsszeli orosz-NATO egyeztetésen Moszkva kép­viselője keményen óva intette a nyugati hatalmakat a boszniai szerbek közti „nem kiegyensúlyozott” politikától. Ugyanekkor a Washington Post szemleírója „elválaszthatatlan” ösz­­szefüggésbe hozta a nyugati Bosznia­­politikát és a NATO-bővítést: ha az amerikaiak dolgavégezetlenül távoz­nának a terepről, vajon mi értelme van az ily módon tehetetlenségét bi­zonyító szervezet kibővítésének? Ho­gyan vehetnék akkor komolyan a NA­­TO-t bárhol másutt? A publicista sze­rint a „tétet” immár óhatatlanul meg­emelték: vagy a NATO tekintélyéből kell engedni, vagy a jövő júniusi ha­táridőt elhalasztani. (avar) Pozsonyi „erőszaktárca” Kovácsot Berlinben is a lakosságcseréről faggatták A szlovákiai helyzettel foglalkozó szombati jegyzetében a Lidové Noviny című prágai napilap élesen bírálja a pozsonyi kormánykoalíciót, mert az nyíltan hangoztatja: nemzetárulásnak tartja még annak gondolatát is, hogy a magyarok az ellenzék esetleges győzel­me után vezető pozíciókat kapnának a kulturális és az oktatási tárcánál. Idézi a Magyar Koalíció vezető politikusai­nak nyilatkozatait is, akik jelezték: realisták, és tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi helyzetben ez nagyon érzékeny kérdés. A Lidové Noviny sze­rint viszont nagyon szomorú állapot, ha a magyaroknak a szlovák demokrati­kus ellenzékkel együtt tudomásul kell venniük: a kormánykoalíció az eredeti­leg kulturális tárcákat erőszaktárcák­ra változtatta, amelyek gyakorlati te­vékenysége igen közelít ahhoz, amit holland eredetű szóval apartheidnek hívnak. „A magyar kormány határozottan el­utasítja a szlovák kormányfőnek a la­kosságcserére tett javaslatát, és min­dent megtesz azért, hogy az európai történelem sötét időszakait visszaidéző kezdeményezés ne valósuljon meg. Ugyanakkor a nemzetközi közösség tá­mogatásával, csakúgy, mint az összes többi szomszéddal, Szlovákiával is tü­relmesen keresi a párbeszéd és az együttműködés lehetőségeit” - jelen­tette ki Kovács László külügyminiszter a berlini sajtóklubban pénteken este. A miniszter a német főváros újságíró­egyesületének díszvendégeként Ma­gyarország euroatlanti integrációs po­litikájáról tartott előadást, és Vladimír Meciar indítványáról a hallgatóság kérdéseire válaszolva beszélt. Hangsú­lyozta, hogy a magyar kormány a ki­sebbségek érdekében is folytatni kí­vánja a párbeszédet a szomszédos or­szágokkal, és segíteni kívánja őket euroatlanti integrációs törekvéseikben. Szorgalmazta, hogy az Európai Unió és a NATO bővítésekor ne záruljanak be a kapuk az első körből kimaradók előtt. El kell kerülni, hogy bármiféle bizal­matlanság alakuljon ki az első forduló­ban bekerülők és az egyelőre kimara­dók között. Albright tárgyal Egyaránt kedvezően értékelte szomba­ton Madeleine Albright amerikai kül­ügyminiszter közel-keleti útját Hoszni Mubarak egyiptomi és Jasszer Arafat palesztin elnök. Az AFP jelentése sze­rint Mubarak az észak-egyiptomi Ale­xandriában Albrighttal folytatott meg­beszélését követően kijelentette: az amerikai külügyminiszter ingázása a térségben felülmúlta a várakozásokat, tárgyalásai bátorítóak és reménykel­­tőek voltak az elkövetkezendő megbe­széléseket illetően. Albright - aki idő­közben Alexandriából továbbutazott Szaúd-Arábiába - méltatta az egyipto­mi szerepvállalást. TÖRTÉNT Keleti kém A Focus című müncheni hetilap értesü­lése szerint kémkedés vádjával letar­tóztattak egy magas rangú német tit­kosszolgálati tisztet. A Szövetségi Hír­szerző Hivatal (BND) egyik regionális igazgatóját, akit még csütörtökön vet­tek őrizetbe, a szövetségi ügyészség az­zal gyanúsítja, hogy becsapta „cégét”, és egy keleti ország titkosszolgálata ja­vára kémkedett - jelentette az APA a Focus hétfőn megjelenő számát előze­tesen ismertetve. Linda tombol az óceánon A Csendes-óceán keleti partvidékén pénteken emberemlékezet óta a leghe­vesebb hurrikán tombolt. A miami amerikai hurrikánközpont szerint a Linda névre keresztelt forgószél he­lyenként elérte az óránkénti 350 kilo­méteres sebességet - jelentette az AP. A forgószél némileg lecsillapodva két­­három napon belül elérheti Mexikót és az Egyes­lt Államok délnyugati részét. Ajtónyitások a pekingi pártkongresszuson Pekingből az AFP arról számolt be, hogy szombaton - eddig nem tapasztalt nyitt légkörben - bizottsági ülésekkel folytatta munkáját a KKP kongresszu­sa. A mintegy 2 ezer küldött a Nép Nagy Csarnoka számos termében visszavo­nulva kezdte meg tanácskozását. Ezek a szekcióülések eddig szigorúan zárt aj­tók mögött zajlottak, ám most néhány tanácskozásra újságírókat is beenged­tek. „Kínában a nyivános viták nincse­nek szokásban, az egység benyomását igyekeznek mutatni, és vitáikat zárt aj­tók mögött rendezik” - mutatott rá egy nyugati diplomata. Megfigyelők emlé­keztetnek rá, hogy Csiang Cö-min párt­főtitkár megnyitó beszédében politikai reformokat szorgalmazott, ám csak a szocializmus megjavítását tartotta el­képzelhetőnek, és kizárta a „nyugati modellek” átvételét. Szombaton egy magas rangú, keményvonalasnak is­mert kínai katonai vezető áldását adta a hadsereg-karcsúsítási tervekre. Idő- és egyéb számítások Világszerte az észak-koreai rezsim napjait számlálják a szakértők, s ekként mi sem ter­mészetesebb, mint az e heti phenjani bejelen­tés az új naptár bevezetéséről. Ezentúl a pár esztendeje, a régi időszámítás szerint 1994- ben meghalt diktátor, Kim Ir Szen születésé­vel, a másutt még használatos régi naptár szerinti 1912-vel kezdődik a kalendárium. A jelenleg hatalmon lévő fia végleg besorolná papáját (és így közvetve önmagát is) az iste­nek közé, ahogyan az idősebb Kimet már éle­tében is imádni illett. Elgondolkodtató a diktátorok vágya: pa­rancsolni az időnek is. Mert tagadhatatlanul lehangoló lehet, hogy mindenki engedelmes­kedik nekik, csupán a természeten nem képe­sek uralkodni: bizony, rájuk is csak halál vár. Hát akkor legalább rezsimjüket szeretnék örökönvalónak tudni. Hitler „ezeréves biro­dalomról” szónokolt, Sztálin mélyen sajnálta, hogy nem személyesen vezetheti be népeit az emberiség fejlődésének végállomására. Az idén szemtanúi lehettünk a kongói Mobutu előbb politikai, majd valóságos haláltusájá­nak, s láthattuk meggyötört arcán, mennyire megviseli, hogy a három évtizedes teljhata­lom után még meghalni sem engedik haza, hát még ha olvashatta volna a nekrológjait, amelyek egy egész országot ellopó tolvajként emlékeztek meg róla. Ő nem ehhez szokott, mármint a hazai sajtóban. Észak-Korea éhező lakóinak nyilván rizs helyett adják az új kalendáriumot, bár vélhe­tően az élelmiszer utáni hajszában nincs elég idejük kellően büszkének lenni: a minden szomszédjától hermetikusan elzárt állam pol­gáraiban azt a hitet kelti, hogy ők volnának a vitág közepe. Bizonyára elámulnának, ha módjuk volna rápillantani a külvilág elavult naptáraira. Eközben a déli Koreában az újra­egyesítés esélyeit és veszélyeit latolgatják (emlékezve a német egység váratlan gondjai­ra), s aligha képesek megfeledkezni a - csu­pán fegyverszüneti­­ vonal túloldalán felso­rakozott hatalmas hadseregről, amelynek Szöul pár órás tankjárásra van. S hát a phen­jani naptárreformereket pár atombombájuk is ijesztővé teszi. Mert akik az időszámítást is hatalmukba vélték keríteni, azoktól egyéb té­ves számítások is kitelhetnek. A. J. ­A VJLjVJ1 Légi felvétel készült a Microsoft amerikai számítástechnikai vállalat elnöke, Bill Gates épülő új otthonáról. A Washington-tó partján lassan befejeződéséhez közeledő építkezés fő anyaga a fa és az üveg. Mint a cég szóvivője elmondta, Gates és felesége, Melinda asszony, valamint egyéves kislányuk, Jennifer Katherine a hét végén birtokba veszi az épületegyüttest MTI-telefotó Windsor-vész Hétfőn újabb csapás éri a brit királyi családot: egymillió példányban jelenik meg Amerikában Kitty Kelley róluk szóló könyve, a The Royals. A leleplező művek pletykákat és valós értesülése­ket keverő szerzője egy évtizede a Nan­cy Reaganről írt „nem jóváhagyott életrajzával” kavart vihart. Új művét még Diana hercegnő halála előtt kezd­ték nyomatni, de a monarchia bánatára az időzítés tökéletes. A Windsorok ugyanolyan kínos helyzetbe kerülnek, mint tíz éve a brit titkosszolgálat: a kémszervezetet pellengérre állító könyv is külföldön jelent meg, ám persze tíz­ezrével vitték be Angliába. Most ráadá­sul az Internet is az érdeklődők rendel­kezésére áll, utazni sem kell a kötetért. Rágalmazási pert Amerikában indítani reménytelen, hiszen ott korlátlan a saj­tószabadság, a szigorúbb brit törvé­nyekkel viszont legfeljebb a zugáruso­kat lehet üldözni. Keley öt évig gyűj­tötte az anyagot (a négymillió dolláros előlegből futotta), s állítólag még Dia­nával is többször találkozott, mert lát­ták beosonni a hercegnő palotájába. Kutyaanalízis A New York-i utcán kutyáját sétáltató idősebb ápolónő rémülten próbálta szétfeszíteni az ölebére támadó, három­szor akkora eb harapó állkapcsát, mire az leharapta a hölgy hüvelykujját. Az ügy a megszokottnál nagyobb port vert fel, mert a nagy kutya gazdija az orosz ENSZ-misszió biztonsági őre volt. Ta­lán ezért is perelt az ápolónő potom tíz­millió dolláros kártérítésért. Zavarában a New York-i bíró egyelőre elrendelte a harapó eb „teljes pszichológiai vizsgá­latát”, nyitván az előre megfontoltság kiderítésére. Mire az orosz ügyvédei kö­vetelték a kisebbik kutya analízisét, is, ám azt a bíró azzal utasította el, hogy az öleb szemmel láthatóan jámbor állat. Ami már előrevetíti a fellebbezés sorát. Monica memoárjai Újabb, önéletrajzi elemekkel sűrűn át­szőtt könyvet írt az immár 66 éves Monica Vitti. A férfivágyak hajdani bál­ványa olyan őszintén és érzékletesen fej­tegeti a szexualitás témáját, hogy a mű egyes részeiből tankönyv lett: az olasz gimnáziumok és egyetemek modern művészetek kurzusain tanítanak belőle. A kritika szerint Vitti e könyve is kivá­lóan eligazítja a fiatalokat a szex ügyei­ben, s teszi ezt nemcsak beavatottan, ami megérthető, hanem szép, irodalmi értékű hasonlatokat használva. Miként egy helyütt írja, az ágyban „csodálatos és rettenetes dolgok történhetnek”. Ki tudhatná ezt jobban Monicánál?! A nők jobb főnökök Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélan­­don és az Egyesült Államokban végez­ték el azt a munkahelyi felmérést, amelynek során az alkalmazottaktól azt tudakolták, szerintük a férfiak, avagy nők a jobb főnökök. Az ered­mény nyiván meghökkentő a még min­dig macho viágban, mert a beosztottak többsége a női bosst részesíti előnyét. S ezt olyasmikkel indokolták, hogy a nők nagyobb erőfeszítésre hajlandók, de még inkább a munkatársaik jobb bevo­nására és támogatására. S főként az belentette a hölgyek javára a főnöki mérleget, hogy a beosztottak szerint ők hajlamosabbak nyivánosan megdicsér­ni munkatársaikat. Hazugságvizsgálók A legtöbb ember tévesen hiszi, hogy ő képes észlelni, ha valaki hazudik neki. Brit kutatók felmérései és tanulmányai szerint valójában nem a megfelelő je­lekre figyelünk: korántsem igaz, hogy az hazudik, aki kerüli pillantásunkat vagy zavart mozdulatokkal „árulja el magát”. Már csak azért sincs így, mert a „profi” hazudozók is tudják ezt, ezért kifejezetten törekednek belenézni a sze­münkbe. A kutatók szerint éppenséggel erre kelene felfigyelnünk: gyakran a fiülentők ezt viszik túlzásba, s így ez le­het az árulkodó jel. Továbbá az is, hogy a hazug egyre rövidebb mondatokban beszél, s igyekszik kerülni a részleteket, hiszen azokban akaratlanul is megbúj­hat olyasmi, ami leleplezheti. Szóval, immár sejthetjük, miért kedvelik a poli­tikusok a jelszószerű szövegeket és mi­ért lakozik az ördög a részletekben. Életmentő taekwondo Egy izraeli diáklányt a minapi szörnyű jeruzsálemi bombarobbanásnál a taek­­wondo-fogások elsajátítása mentett meg: a piacon járva már feltűnt neki, hogy három arab férfi keresi egymás pillantását. S aztán egyikőjük hirtelen megragadta a lány karját. Utóbb kide­rült, hogy ez is az önmagára erősített robbanóanyag hordozója volt, tehát a diáklányt is magával rántja a biztos halálba. Ő azonban szinte ösztönösen a taekwondo-tanfolyamon megtanult ki­szabadulási mozdulatokkal, könyökét a férfi hasába vágva kirántotta magát a fogásból, s gyorsan szaladni kezdett. Már csak a robbanás hangjára jött rá, hogy többről volt szó, mint egy férfi zaklató közeledéséről. 1997. szeptember 14 \ / / tmno Másfélszeresére bővített terjedelemben, „változatlan áron! A megszokott népszerű rovatok - divat, szépségápolás, orvosi tanácsok, sztárportré, receptéka, szexuálpszichológia, 100000 Ft­­os nyereménykirakat stb. - mellett 16 oldalas exkluzív melléklet: Lady Diana Máshol még nem látott gyermekkori és más családi felvételek, utolsó boldog napjai, a szardíniai nyaralás képei, a baleset hely­színén készült megrázó fotók, a hercegnő részletes élettörténete, magyarországi lá­togatásainak szemtanúi emlékeznek.

Next