Vasárnapi Hírek, 2005. január-június (21. évfolyam, 1-25. szám)

2005-04-24 / 17. szám

•1 — Virágzanak a cseresznyefák - szá­momra talán a legszebb időszak. A virágzás a kibontakozás ideje. A hűvös reggel, a délutáni meleg, a kavargó szelek, a csendes esők, és mostanában még az égzengések ideje. A szerelem is ilyen változa­tos. Nincs még egy ilyen érzés, mely ennyire felemel és letaglóz, energiát ad és iszonyú energiákat emészt fel, boldogító és kínzó. A vége lehet beteljesülés vagy kiáb­rándulás, csalódás, és mégis újra meg újra visszavárjuk e különleges állapotot. Változik a világ, az erkölcs, de általában a szerelem kialakulásá­hoz kell egy befogadó, odaadó női lélek és egy szárnyaló, mindig mozgó, „vadászó” férfi princí­pium. Ádám és Éva vagy Síva és Sakti, melyek egymás ellentétei és kiegészítői. Ez az egész univer­zumra érvényes tétel: az ellentétek vonzása. A szerelem az életerő, ahhoz ha­sonló, ahogy elindul a csírázás a magban. A kapcsolat kezdetén szinte magától fejlődik a szerelem, ez a könnyed, eksztázissal teli kor­szak. Ezután jön egy pont, amikor­tól a növekedés csak a szerelem tu­datos táplálásával érhető el, ami már napi erőfeszítést követel mind két részről, különben a gyors fel­lángolást ugyan ilyen gyors el­­hamvadás követi. Mindannyian a kiegészülésre, egységre és kielégülésre vágyunk! Ahány ember, annyiféleképpen él­jük meg a bódító érzést. A tudat alatt egységre törekvés indítója, katalizátora a szerelem. Ekkor a lelkűnkbe még be nem épített, általunk még el nem foga­dott „árnyékunk” vetül ki a má­sikra. Őbenne látjuk meg a másik felünket. Először persze csak a bennünk lévő csupa jó és nagysze­rű dolgot fedezzük fel, később az­tán csak az ő hibáit látjuk, saját hibáinkat nem akarjuk észrevenni. Lehet benne némi igazság, hogy a szerelem vakká tesz. De ez olyan jó dolog. Zoránnak is igaza lehet, hogy „a szerelemnek múlnia kell”, de mért is? Mert ezután jön az iga­zi beteljesülés: a szeretet, amely nem birtokol és nem birtokolható. A mondás szerint „a szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából. A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. Mert a szeretetnek elég a szeretet.” Köveskuti Tünde „A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. ” (Kahlil Gibran: A próféta) A I /, / ‘ ^ í ; * / / , Alapítvány az egeszsegert-Tegyünk Egészsé­günk Színvonalért néven IQápítvánvt hozott létre az inno­vatív gyógvszpr­­gyárfoF egy -cso­port]^ hogy a lakos­ság körében tudato­sítsák: az egyéni felelősségvállalás­nak fontos szerepe van az egészség­­megőrzésben és a betegségek megelő­zésében. Másrészt szakmai fórumot kí­vánnak teremteni a magyar egészségügy át­alakításával kapcsolatos vélemények és ja­vaslatok kifejtésére, hogy ők is bekapcsolód­hassanak ezáltal a döntések előkészítésébe. Pemer Ferenc, a TESZ alapítvány tiszte­letben elnöke elmondta: közhelynek számít ma már, hogy egy magyar ember várható átlagéletkora évekkel alacsonyabb az Euró­pai Unió tagállamaiban élőkénél, azt azon­ban már kevesebben tudják, hogy az újonnan csatlakozott országok között is se­reghajtók vagyunk. Élen állunk ugyanak­kor az egyes daganatos betegségek okozta halálozások világranglistáján. A szakember meggyőződése, hogy társadalmi összefogás­sal javíthatunk ezeken a megdöbbentő eredményeken. A professzor kifejtette, hogy az alapítvány egészségnevelési moz­galmának lényege: a lakosság felismerje, az egészség valóban a legfontosabb érték. Fontos, hogy megértsék: saját maguk és családjuk egészségének megőrzése érdeké­ben rengeteget tehetnek helyes táplálkozás­sal és rendszeres testmozgással. Éhhez sze­retne segítséget nyújtani a TESZ minél szé­lesebb körű tájékoztatással az egészséges életmód lehetőségeiről, és a betegség meg­előzésről. Ezenkívül társadalmi kezdemé­nyezést indítanak, hogy összefogással javít­sanak a magyar lakosság egészségügyi színvonalán. Támogatást nyújtanak majd a gyermekek egészségének védelme és fej­lesztése érdekében, valamint segíteni sze­retnék a társadalmat ténylegesen foglal­koztató egészségügyi problémák képvise­lőit. Az ide programokat támogatja a Nép­egészségügyi Kormánymegbízotti Iroda, il­letve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. A mozgal­mat segíti a célok megvalósításában többek között Igaly Diana, olimpiai aranyérmes koronglövő, Csaba László közgazdász. Pemer Ferenc a TESZ idei programjával kapcsolatban elmondta: működésük első lé­péseként az egészségügy legfontosabb kérdé­seiről közvélemény-kutatást végeztek a la­kosság és a szakmai döntéshozók körében. A felmérés tanulságait az elemzések elkészülte után nyilvánosságra hozzák. K. R. R. _ , r J'f . | Botrányos vizeken A Nemzetközi Vízkiállítás (Thermalies Aqua Expo) vezetője szerint a fogyasztók és ITEozvélemény megtévesztése, valamint jo­gosulatlan márkanévhasználat miatt kínos jogi eljárás elé néz a Benedek és Plutzer Kft., amely Veritas nevű ásványvizét egy olyan nemzetközi díjjal reklámozza, ame­lyet nemhogy nem nyert meg, de maga az el­ismerés sem létezik.- Most már betelt a pohár, valahogy kény­telenek vagyunk elejét venni annak, hogy egyes gyártók versenyünk nevével és hírével visszaélve reklámozzák termékeiket - nyi­latkozta tudósítónknak Frédérique Gervais asszony. A párizsi székhelyű Thermalies Aqua Éxpo igazgatónője hozzátette, a Veri­tas nevű magyar ásványvízről csak annyi igaz, hogy részt vett a párizsi Aqua Expón, és indult az ásványvizek versenyén. Gervais asszony hozzáteszi, sajnos nem az első eset, hogy gondjuk támadt magyar „versenyzők­kel”, hiszen az elmúlt esztendőben a Szent­­királyi ásványvíz tévesztette meg a fogyasz­tókat, amikor a külföldi vizek versenyének szénsavmentes kategóriájában elnyert díját rábiggyesztette más, az Aqua Expo verse­nyén díjat nem nyert termékére, és azt hir­dette a brandről, hogy a világ legjobb ás­ványvize. Az Aqua Expo igazgatónője azon­ban sietve hozzáteszi, szó sincs arról, hogy esetleg a magyar vizeket támadnák, hiszen az ilyen fogyasztókat megtévesztő reklámok nem csak az Expo hitelét, de a többi - köz­tük számos magyar - induló jó hírét is sér­tik. A Szentkirályi-ügy azonban lezárult, hiszen a magyar vizet gyártó kft. elismerte a hibát, és ki is fizette a magyarországi ver­senyhivatal inkább csak jelképesnek tekint­hető egymillió forintos bírságát. Gervais asszony és az Aqua Expo jogi lé­péseket tehát csak a Veritasszal szemben kí­ván tenni, annál is inkább, mert attól tart: ha nem vetnek gátat a csalásnak, évről évre megpróbál majd valaki visszaélni a jól csen­gő nevű párizsi verseny nevével. Ráadásul az ügy paradoxonja az, hogy az idei ver­senynek három magyar díjazottja is volt ­­igaz, egyik sem a Veritas. Szénsavas kategó­riában az Ave, ízesítettben ismét a Szentki­rályi, innovatív kategóriában pedig a Jodi­­cum nevű víz hozta el a kategóriagyőzelmet, vagyis a magyar ásványvizek egyébként rendkívül jó szereplését árnyékolja be a szintén magyar csalók üzletileg etikátlan vi­selkedése. Az igazgatónő azt is fontosnak tartotta elmondani, a párizsi ásványvízver­­seny lényegében egy könnyed kiegészítő rendezvénye az általuk szervezett és évente megrendezett Thermalies Aqua Expónak, vagyis az itt elnyerhető díjak nem alapos mikrobiológiai vizsgálatokon alapuló szak­mai döntések eredményei. A verseny nem­zetközi jelentőségéről pedig elég annyi, hogy az idén indult összesen nyolc ásványvíz­gyártó közül négy magyar. A zsűri - amely­nek tagjai között újságírók és sportolók is helyet kaptak - kóstolás, és nem vizsgálatok alapján választja ki a győzteseket. így - is­meri el Gervais asszony - adott esetben az is előfordulhat, hogy egy, a zsűri tagjai számá­ra kellemes ízű, de egészségügyi szempont­ból nem a legideálisabb ásványianyag-ösz­­szetételű víz győz.- A kiállítás alatt zajló verseny célja ugyanis nem komoly, megalapozott szakmai elismerések odaítélése, hanem egy kellemes, a látogatók számára is élvezetes ásványvíz­kóstolás végeredménye. Vagyis amikor óriásplakátokon, rádiós és televíziós kam­pányokban hivatkoznak a gyártók erre az elismerésre, illene hozzátenni, kiktől és mi­lyen kritériumok alapján kapták a díjat. Nem véletlen - szögezi le Gervais asszony hogy több, az Aqua Expón rendszeresen részt vevő és kiállító nagy ásványvízgyártó tudatosan nem verseng a laikusok által ki­osztott díjakért. // Keserű Sándor A Veritas ásványvíz címkéjén sze­replő díj a párizsi Aqua Expo szervezői szerint nem is létezik _ g 1 _Egészség, Életmód 300S- ÁPRiUS 24. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék