Vasárnapi Hírek, 2005. július-december (21. évfolyam, 26-51. szám)

2005-08-21 / 33. szám

2005. AUGUSZTUS 21 TV — I­­fférUnV Kultúra ­ Frei Tamás, a leghitelesebb Mutató, TV2 Mutató címmel új közéleti műsor indul ősztől a TV2-n, így szól a be­harangozó: „Jakupcsek, Bárdos, Frei és Sváby­­ ősztől a legkedvel­tebb és leghitelesebb műsorveze­tők, egy műsorban várják a néző­ket... Okos beszélgetések közérde­kű kérdésekről a magyar média legkedveltebb és leghitelesebb műsorvezetőivel, most tényleg ko­molyan.” Tekintélyes társaság, de hogy kerülhet a magyar média leghite­lesebb műsorvezetői közé Frei Ta­más? Az a Frei Tamás, aki 2001. április 23-án becsapta a nézőit? Frei, aki fizetett egy bolti eladó­nak, szabadidejében műkedvelő statisztának, hogy neki „riport­alanyt álljon”, és arcát is vállalva a vérszomjas - és igen óvatlan - orosz bérgyilkos szerepét alakítsa, hogy feltehesse neki a kérdést, mennyiért ölné meg Magyarország miniszterelnökét, melyre ő a neki átadott forgatókönyv szerint vála­szolt: „egymillió dollárért”. Frei Tamás, aki beperelte Juszt Lász­lót, illetve az ATV-t (majd az első tárgyaláson visszalépett), mert Juszt riportot készített a bolti el­adóval, aki elmondta, hogy keres­ték meg, hogyan adták át neki a pénzt (600 dollárt) és a forgató­­könyvet. Frei, aki mikor lebukott, előbb tagadta, hogy „kamuinterjút” ké­szített volna egy nem is létező bér­gyilkossal. Mint mondta, az RTL Klub vezetőinek telefonszámok­kal, számlákkal bizonyította, hogy valódi, kelet-európai­­ és minden bizonnyal számlaképes­­ bérgyil­kossal beszélt. Ekkor jegyezte meg azt is a Népszabadságnak, hogy a műsora körüli vita „vihar egy po­hár vízben”. Később tagadás helyett mente­getőzésre fogta a dolgot: lehetsé­ges, hogy „megvezették”, hiszen nehéz egy ilyen interjúalanyt le­nyomozni, és csak az informátorá­ban bízhatott. Majd azt mondta, a személy hiteles­­ az ajánlóira való tekintettel de mert a riport az orosz maffiára terelte a figyelmet, azok később „elhiteltelenítették” azt, felhasználva Jusztot, akinek már 12 éve van kapcsolata az orosz maffiával, szemben vele, akinek csak két hónapja. Végül azzal „zárta le az ügyet”, hogy komo­lyan aggódik családja biztonsá­gáért, ezért nem akarja kiadni az orosz kapcsolatát, és a dologról többet nem hajlandó beszélni. Utolsó közleményében kért ugyan valamiféle bocsánatot, de nem azért, amiért kellett volna: „elné­zést kérek az általam okozott za­varokért, megkövetek mindenkit, akinek érdekeit az általam készí­tett riportfilm sértette, és kész va­gyok elismerni: naivul, félreve­zetően és riporteri ösztöneim által megcsalatva jártam el”. Frei súlyos­­ és semmivel sem bizonyította, hogy nem szándékos - szakmai hibát követett el. Végül az ORTT 5,7 millió forintos bírsá­got és 10 perc elsötétítést rótt ki­­ az RTL Klubra, de nem a nézők becsapása, hanem a miniszterel­nök személyiségi jogainak megsér­tése miatt. Ha már a TV2 újabb és újabb lehetőségeket ad neki, vajon miért állítja róla, hogy „a leghite­lesebb”, vagy egyike a leghitele­sebbeknek? Azt hiszik, a bérgyil­kosügy már a feledés jótékony ho­mályába veszett? Vagy hogy Frei tanult a hibájából, és legközelebb jobban vigyáz, hogy ne kapják ha­zugságon? Jakupcsek Gabriella, Bárdos András és Sváby András helyében én kikérném magamnak, hogy a leghitelesebb Freijel soroljanak egy szintre. „ Bálint Orsolya a----------------------------------­ ------Vv '—kftu KÖNYVEK PIZSAMÁBAN GONDTERHELTEK. A méregpo­harát kiürítő antik bölcs egyik ta­nítványával is találkozunk.Cser­pák Árpád, a tanult foglalkozása szerint színészmesterséget is foly­tató író válogatott prózakötetében. Novellái egy része természetesen a színházzal kapcsolatos. Igen jó, beleértő és mégis távolságot tartó alkotások akadnak közöttük. Eny­hén meghökkentő, hogy egyik sem fest rózsás képet e fontos művésze­ti ág bonyolult hálózatának hely­zetéről és résztvevőiről. Ahogy el­mélyülünk az egyre rétegesebb fölépítésű művekben, mindinkább rájövünk, hogy egzisztenciális problémákkal szembesülünk az ugyanezekkel küzdő szerző jóvol­tából. Nem véletlen hát, hogy elő­kerülnek a létkérdésekkel foglal­kozó filozófusok a közbeszőtt me­ditációkban. Egyebek közt úgy hívják őket, hogy Albert Camus, Soren Kierkegaard, valamint­­­ajaj - Samuel Beckett. Ezek után óhatatlanul megjelennek az írá­sokban az idegbajosak és az elme­gyógyászok, nem beszélve az alko­holistákról és más elesettekről. Az előbbieket szatirikusan is igyek­szik bemutatni Csernák, aki azon­ban érzelmesebb, jobb ember an­nál, hogy gondterhelt sorstársai történetébe bele ne csempéssze a sajnálatot, a segíteni akarást és a támogatási készséget. A köznap­okból kiinduló, de náluk soha le nem ragadó témaválasztások néha abszurd körülmények közé juttat­ják a balszerencsés hősöket. A túl­élés stációi című füzér egyik másik darabjáról pedig nem tudjuk el­dönteni, miért vannak elítélve, il­letőleg kiszolgáltatva a véletlenek szeszélyének. Az öt ciklusból álló gyűjte­ménynek a Magyar Naplónál gon­dozott java művei A vörös bohóc és más démonok fejezetében kere­sendők. Mindegyikükben van ter­mékeny alapötlet, szépen kidolgo­zott részletmegoldás, finom meg­figyelés. A zöld lány például egy­szerű firenzei képtárlátogatásból lesz példázatos életkép. A hajlék­talanságot meseszerűen feldolgo­zó Mellcsont-próba a mindig érvé­nyes remény jelképévé, a Mellék­hatás a színház iránti olthatatlan rajongás foglalatává szépül. Egy régibb keletű novellájában, az In­gában együtt lép fel a színész és az író alteregó. Utóbbi kifejti: a kö­zönség nem a sztorikra hanem a belső folyamatokra kíváncsi. Partnere hallgatja, aztán meg­jegyzi: „Álmomban holtakat fag­gattam, hogy miből lehet észre­venni, ha az ember már nem él”. Szerintem ez egy kísérteties Mik­­száth-anekdotához mérhető lé­nyeges gondolat.­ ­ Iszlai Zoltán \A . Éless Béla, a Budaörsi Játékszín igazgató-rez­dezője okosan dön­tött. Mondhatnám: nyerő színésznőre tett, amikor Nyertes Zsuzsá­ra bízta A néma levente Zilia-szereplőlA jövő heti premierhez kap­csolódó,a szimpla, pársoros hír is már felkeltette az újságírók, a piárosok, de még a színházzal kevéssé foglalkozó kereskedelmi te­levíziók figyelmét. Végtére nem mindennap esik meg, hogy a hajda­ni Vidám Színpad lenge, szép, kacér hölgyére osztják az erényes, rátarti Zilia (Bajor Gizi, Ruttkai Éva és az újabbak: Bánsági Ildikó, Kováts Adél, Gregor Bernadett) legendásan sikeres, híres szerepét. .. - Azért nem minden előzmény nélkül jutottam el Zik­áig - vitatko­zik velem, és a felvezető szöveggel, kedves közvetlenséggel Nyertes Zsuzsa. - Az elmúlt húszvalahány éves pályám során nemcsak „babá­kat” játszottam a Vidám Színpa­don. Voltam Toroczkai menyasz­­szony is. Eljátszhattam Maggie szerepét Arthur Miller Bűnbeesés titánjában, méghozzá nem akárki, hanem Lukács Sándor oldalán a Játékszínben. De említhetem a Va­ginamonológokat, a Két lány az ut­cán című előadásokat, vagy éppen a Budaörsön bemutatott Könnyű erkölcsöket. Az elmúlt évek alatt Éless Béla is sokszor meghívott egy-egy szerepre. Meggyőződhetett arról, hogy rám lehet bízni fajsú­lyosabb figurákat, darabokat is. De mondhatom azt is: eltelt egy­két évtized. Ma már közelebb va­gyok az ötvenhez, mint a negyven­hez. Talán színészileg is beértem. Próbáltam nem megöregedni. • Mégis, hogy csinálja? Smink, árnyalás és kendőzés nélkül is lát­hatóan, érzékelhetően nagyon fia­talos.­­ Egy színésznő mindig annyi idős, amennyinek látja a közönség. Már régen rájöttem arra, hogy az igazi szépség belülről jön, és az ön­bizalomból táplálkozik. • Ahhoz is kellett némi önbiza­lom, hogy elfogadja. Gregor Ber­nadett, a Magyar Színház Ziliája, most Beatrixként jóformán „sta­tisztál” ön mellett. Ez a felállás külön pikantériát kölcsönöz az augusztus végi nyári premiernek.­­ Hogy hűek legyünk az előz­ményekhez: eredetileg úgy volt: Gregor Bernadett játssza Ziliát, én meg a királynőt. Csakhogy Iglódi István, a Magyar Színház­i előadás rendezője nem vette jó néven ezt a felállást, így felcse­réltük a szerepeket. Megmondom őszintén: nagyon örültem a hely­cserének. A királynőt tíz év múl­va is eljátszhatom. De a Zilia ak­kor elment volna mellettem. Ta­lán az utolsó pillanatban kaptam meg a szerepet. Persze tudom: a darab szerint a királynő idősebb Ziliánál. S én, ha a fejem tetejére állok, akkor sem látszom majd fiatalabbnak Gregor Bernadett­nél. De talán nem is ez a figura lényege. Én amúgy nem vagyok g­őgös, se rátarti személyiség, mint Zilia. Nekem kezem, lábam, fejem állandóan mozog, jár. Ön­kéntelenül is gesztikulálok az életben, és a színpadon is. Most megpróbálom lenyugtatni ma­gam, hogy mozgásban, hangsúly­ban, értelemben is megfeleltek az elegáns, a visszafogott, előkelő, de nagyon érzékeny asszony sze­repének. • Nyertes Zsuzsa igazán „Nye­rő” volt a Vidám Színpadon. Szin­te minden darabban játszott. Mos­tanában más idők járnak a Révay utcában. Szerepeiről is keveset hallunk. - Szervezetileg most is odatar­tozom. De ez a színház már más. Puskás Tamás nem is akarja, hogy olyan legyen, mint régen volt. Azzal, hogy Bodrogi elment, lezárult egy korszak. Meghalt valami. A közönség is más. Ha minden igaz, novemberben a Le­génylakásban próbálok, Puskás Tamás rendezésében. Nem is tu­dom, mit kezdtem volna magam­mal, ha közben nem hívnak ide vagy oda, a különböző színhá­zakba. Szerencsére a gyerekem és a színházszerelem mellett le­het a szépségszalonom is, így egy percig sem voltam munka nélkül. • Huszonhárom évet húzott le a Vidám Színpadon. Sohasem gon­dolt arra, hogy esetleg színházat vált? Akkor talán másként alakult volna a pályája? - Gyakran csábítottak. De Bod­rogi nem nagyon engedett el. Ta­lán nem is tudott elengedni, mert benne voltam a legtöbb darabban. Gyakran mondogatta: „Nyerő, gondold meg, elmehetsz, de nem biztos, hogy vissza tudlak venni.” És én, talán gyáva voltam? Vagy hűséges? Végül is én a színházat Bodrogitól tanultam. Azt hiszem, alapvetően hűséges típus vagyok. Gyerekem apjával 31 éve ismerjük egymást. Elég régi a szerelmünk, a kapcsolatunk. Lányunk már tizen­két éves. Azt hiszem, amíg időm, energiám van, és nyitott vagyok a világra, addig nem lehet baj. Gantner Ilona I Zik­a szerepe megtalálta Nyertes Zsuzsát . Bár főszerepben a labda, no de ez mégis egy nyár vé­gi utolsó nagy pihenésre invitálás. A Tokaji Borvidék fellegvára, Sátoraljaújhely, a természeti szépségek­ben és kulturális örökségekben gazdag Hegyköz fővá­rosa, augusztus utolsó hétvégéjén - 26-tól 28-ig - ven­dégségbe hívja a futball szerelmeseit. Minifutball, te­remfoci és amerikai futball jelentik a program gerin­cét, a színpadon és a pályán sztárok tömkelege. Min­denekelőtt a háziasszony, Kapocs Zsóka és a Média­válogatott képviseletében számos kiváló zenész, mé­diaszemélyiség és sportoló. Balázs Pali és Csordás Ti­bi mindkét helyen feltűnik, míg Inti, Hajdú B. István, Papp Gábor, Borbély Zoltán, Istenes László és Várkonyi Attila mellett meglepetésvendégek is meg­­küzdenek a helyi kiválóságokból összeálló Újhely All Stars csapatával. Az aktív pihenést kedvelők a Lihe­gő Libegő futáson kívül nevezhetnek a nyílt teremfo­ci- és a hat korosztályban zajló minifutball-bajnok­­ságra is, ahol a környékbeli, az ország különböző pontjairól érkező, esetleg szlovákiai ellenfeleken kí­vül, akár a Médiaválogatott csapataival is szembe ke­rülhetnek. A gyerekek sem fognak unatkozni, hiszen pénteken nyolccsapatos nemzetközi villámtorna ke­retében többek között egymás ellen is pályára lép a Ferencváros és az Újpest hétévesekből álló csapata, mindezt Istenes László szakértő kommentálásával te­szik. A nyílt minifutballtomnára négy korosztályban nevezhetnek a zsenge korúak, míg a legkisebbeket a színpadon többek között Bőrönd Ödön és az Alma együttes szórakoztatja. A hölgyek szívét Binder Géza hajkölteményei dobogtatják meg és természetesen a Budapest Wolves amerikai futballistái, akik pénteken délután a Magas-hegyi Libegő festői környezetében mutatják be tudományukat. E férfias játék hívei ter­mészetesen éles meccseket is láthatnak. Az összecsa­pás szünetében pedig a testfestés új dimenzióira cso­dálkozhat rá a szépségre fogékony publikum. Bővebb információért látogasson el a szervezők honlapjára: www.focivarazs.hu. (királd) -VÁ­Három nap a szépség bűvöletében rmn --------jf..»}

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék