Vasárnapi Újság, 1836 (3. évfolyam, 91-141. szám)

1836-01-17 / 93. szám

23 talannak tartván Klózel marsall, a3 várát lerontá 3s a3 várost felgyujtatá. Aztán az egész sereg a3 zsidó lako­sokat oltalmába véve, ezekkel együtt nagyon terhes útban 3s ottan ottan a3 kóborló arab csapatok által nyaggat­­va visszaindult Mosztaganem városá­ba, mely az Ibrahim bej főlakja le­én­i. Az egész táborozás 12 halottba és 200 sebesekbe került. A 3 sebesek közt van Udino *) tábornagy és az Orleáni herczeg maga is, de egyik sem veszedelmesen. Udino már egy két nap múlva lóra ült, a 3 herczeg pedig decz­­lödikén Tálon tengeri városba megérkezett. Bonaparte Napoleon Lajos, Na­poleon volt franczia császár unoka­öcscse, kihirdette az újságokban, hogy hir lévén, mintha a3 portugáli király­né szemeit reá vetette volna máso­dik férjének választandó, ő ezennel jelenti, hogy sem ilyen ajánlás nem tétetett neki, sem ő el nem fogadná, ha mindjárt a3 portugált koronával kínálnák is, mivel ő nem kíván e­­gyéb lenni, csak franczia polgár és katona, melyet reményi is, hogy el­ér. (A3 Bonaparte família t. i. máig is ki van tiltva Francziaországból). A3 jeges tengerbe fagyott czetha­­lász hajók közül egy „Donkonb44 nevű haza érkezik. Legénysége egésséges ugyan, de nagyon meg van fagyva; 40 napig voltak befagyva a­ tenger­be. Eleségben megszűkülvén, utoljára minden ember csak fél font kenye­ret és egy kis darabocska füstölt mar­ha húst kapott napjára. Hogy a­ tűz­re valót kíméljék, csak 3 napban főz­tek egyszer, és ek­kor sem ehettek me­g ) Oudinot. Jeget, mert a3 hús, a3 mint elvették a3 tűztől, tüstént megfagyott. Kovemb. Ildikén szabadultak­ ki a 3 jég közül. Muszkaországban a3 Volga me­llékéről írják, hogy decz. 1. napja ó­­ta oly hideg uralkodik hó nélkül, hogy a3 termometrum 20 fokot mu­tat a­ fagyponton alól. A­ Volga még októberben befagyott, mi a’legéltebb emberek tapasztalása szerint csak 30 évben történik egyszer. Angliában közelebbről oly gőz­­gépelyt készítenek, mely az mint hí­re vala, másfél véka szénnel 900 e­­zer mázsa vizet egy lábnyi magas­ságra emelt. Ez sokak előtt hihetlen­­nek tetszvén, számos és ahoz értő­ ta­nuk jel­enlétében törvényes hitelessé­gű próbát tettek, midő­n a­ felemelt víz mennyisége 1 millió és 250 ezer mázsára ment. Szabad kir. Debreczen városának érdemeket becsülni tudó polgárai Cso­konai Vitéz Mihály elhunyt lánge­szű költő­ sírját emlékoszlop által kí­vánván maradandóvá tenni, e­­­végett városi népszószólló Vécsey József úr aláírást nyitott, és már eddig a3 ne­mes czélra majd 3 ezer forintot gyűj­­tött­ be. A3 szép terv kivitelében ve­tekedve kíván részt venni a 3 hely­beli ref. collegium tanuló ifjusága is derék és lelkes tanitójok­nek. Pécze­­ly József úr által felszólítatva , ki ma­ga 25 forintot ajánl a 3 nemes czélra. Kolozsvárit jan. 41. reggeli 9 ó­­ratájban, ausztriai estei kir. főherczeg Ferdinánd kir. Fennsége elindult Bécs felé, honnan kevés hetek múl­va ide vissza jőni szándékozik.

Next