Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 8. kötet (Budapest,1890)

319 EGYVELEG. * A khinai hírlapok közt legrégibb a pekingi állami lap («Csing-Pau») melyről azonban hibásan hirdették nemrég, hogy ezer éve áll fenn, mert be­bizonyítható, hogy a Ming dynasztia idejében kelet­kezett és igy legfeljebb 500 éves. Legtekintélyesebb azonban a Shanghaiban megjelenő s 1870 ben alapí­tott «Shnn Pau», melynek naponként megjelenő pél­dányait 10,000-nél többen olvassák. A többi tekin­télyesebb lapok Tiencsinben, Kantonban és Hong­kongban jelennek meg. A képes lapok közt legelter­jedtebb a «Tien-Si-Csai-Hwa-Pau», melyet 1885-ben Shanghaiban alapítottak, háromszor jelenik meg egy hóban 7000 példányban. A lapok száma különben a nagy birodalomhoz képest kevés s többet európaiak alapítottak, igy Sikaviban a jezsuiták adják ki a «Ji- Ven-Luh» (Irodalom javítója) czimü lapot 1879 óta mintegy 2000 példányban. * Á legközelebb eső álló csillag földünkhöz a Centauri alfája, mely a déli égboltozaton látható, de ennek távolsága is 4000 milliard mérföld, azaz oly nagy távolság, hogy ha gyorsvonattal óránként átlag 96 kilométernyi utat téve mennénk oda, csak 48 millió 663,000 év múlva lehetne oda el­jutni. * Macska-menedékház van Boston egyik külvá­rosában, hol gazdáik költségén az elaggott vagy el­gyöngült macskákat egész kórházias berendezéssel ápolják. A macska-intézetben jelenleg 261 benlakó állat van, bár az influenza sokat elpusztított közü­lök. Az állatvédő egyesület is itt helyezi el az elfo­gott kóborló macskákat. * A földgömb legtermékenyebb vidéke Orosz­országban van a Kárpátok és Ural hegység között. Vannak itt oly vidékek, hol a gabna 70 év óta folyvást jó termést ad, bár soha sem trágyázzák. *Az énekesnők fizetésének óriási arányai I. Napo­leon idejében kezdődtek, ki Catalani asszonynak két havi szabadság mellett 100,000 frankot adott; de a hires énekesnő mégis megszökött Párisból Lon­donba, hol kétszer annyit adtak neki. Lind Jennynek Barn um minden fellépteért útiköltségen s öt kísé­rőjének ellátásán kívül 2000 forintot fizetett. Elsner Fanny, a hires tánczosnő, 10 havi amerikai körútja alatt 280.000 forintot szedett össze. Patti minden felléptéért 8000 forintot kap. * Olcsó hullaégetés. A párisi Pére-Lachaise-te­­metőben új szerkezetű hullaégető kemenczét alkal­maznak, mely Siemens rendszere szerint készült, de javításokkal. A kemenczében fa helyett coaksot lehet használni, egy óra alatt a felnőtt holtteste hamuvá lesz s az elégetés 3 frank. * Jövedelmező állás. Jáva szigetén a benszülöt­­tek 13 év óta évenként mintegy 600 forintot adnak egy embernek, hogy — ne szóljon. A babonás nép ugyanis szentül meg van győződve, hogy ennek az embernek egyetlen szava elegendő, hogy az egész szigetet özönvíz borítsa el. * Meseszerű fösvény asszony volt az éjszak­amerikai Green Hetty. Vagyona 80 millió forintra rúgott, de azért nemcsak koplalt és rosszúl ruház­kodott, de soha kocsit nem bérelt s lakását folyton változtatta, hogy meg ne adóztassák. Egyetlen fia beteg lett s koldusasszonynak öltözködve vitte el egy new-yorki orvoshoz, hogy ingyen gyógyítsák s midőn később felismerték, a gyógyítást abban­­hagyta, bár fia nyomorékká lett. *A föld tengelyének ingadozása. A «Gaea» szak­lap egyik közleménye szerint most mára csillagvizsgá­lók észlelései folytán teljesen igazolt ténynek tekint­hető az, a mit a szakkörök eddig csak gyanítottak, hogy t?i. több város földrajzi szélessége jelentékeny változásoknak van kitéve; igy Berlin és Potsdam földrajzi szélessége az 1889-diki év második felében előbb növekedett s azután kevesbedett, az eltérés körülbelül egy fél másodperczet tett ki. A különböző észlelések megegyezése annyira szembeszökő, hogy ez említett változások okát nem lehet a megfigyelések, avagy a készületek hiányosságának tulajdonítani. A jelenséget tehát másként kellett megmagyarázni. Az egyik magyará­zat úgy szól, hogy a nap energiája következtében a föld tömegében történő változások miatt (eltekintve a föld belsejében történő változásoktól) a föld forgási tengelye szabálytalan ingadozásokat kénytelen tenni. Az ez év szeptember havában Freibergben tartandó nemzetközi földmérési kongresszuson e kér­dés megvitatás tárgya lesz. * Nyári palotát építtet a pápa a Vatikán terje­delmes kertjében egy domb tetején, hogy messze elláthasson. Az építési költség 120,000 forintra van előirányozva. Ugyancsak most engedte át közhasz­nálatra a pápa a vatikáni könyvtárt, melyben csak 50,000 kötet könyv van, de 25,000 darabnál többre menő latin, görög és keleti kéziratai világhírű kincsek. *A táviró-huzalok hossza az Egyesült-államokban magában közel 2 milló kilométernyire terjed, úgy hogy ezzel a földet többszörösen körül lehetne övezni. Ugyanitt 250,000 ember áll a villamosság szolgálatában. A villamos vasutak hossza 1000 kilo­méternél nagyobb. * Négy nap alatt el lehet jutni Európából Ame­rikába, ha kiépül Uj-Skócziában a tervezett Ter­minal-City nevű kikötő a Canso keleti végén, mely 400 mérfölddel lösz közelebb Liverpolhoz, mint New-York vagy Boston kikötői. * Fecskék állították meg a toronyórát Sar­­niában, Ontario egy kis városában. Az óra-mutatók közt szemelt ki helyet fészeknek egy fecskepár s mivel a mutató mozgása alkalmatlan volt nekik, füvekkel s más anyagokkal megkötötték, hogy ne mozdulhasson. * Ellenséges fák. Acziprus-fa és mogyoró-bokor, továbbá a cziprusfa és czédrus, ha egymással össze­kötik, csakhamar rothadni kezdenek, mig ha az ösz­­szeköttetés megszűnik, a rothadás is szünetel. * Igen érdekes virágot fedeztek fel a Tehuante­pec szoroson. A virág színe naponként többször változik; reggel fehér, délben piros, este kék s csak délben illatos. A virág kúszó jellegű.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék