Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 16. kötet (Budapest,1894)

IV Tartalomj­egyzék. Lap­nyán. — A fő-utcza Selmeczbányán. — A béla­­bányai templom. — A szénagyűjtésről hazatérő tót asszony Revuczán. — Három-l­evucza ... 163 Nagybánya és vidéke, Nagybánya nyugat felől. Dörre Tivadar rajza. — Nagybánya éjszak fe­lől. — Nagybánya főtere 1868 előtt. ■—• A főtér déli oldala Nagybányán a r. kath. plébánia­templommal és a Szt-István-toronynyal. — A hid­­utcza Nagybányán a református templommal és a községi iskolával. — A nagybányai pénz­verőház (jelenleg a bányaigazgatóság épülete. — Zúzó-malom érettető bányászokkal. — Részlet a nagybányai Széchenyi-ligetből. — Gyertyánfa­sor a nagybányai ligetben.­­— A Kereszt-hegy. Cserna Károly rajza. — Emelőgép a kereszthe­gyi bányában. Cserna Károly rajza. — Bányá­szok munka közben. — Izvorai részlet. — Szturi patakrészlet. — Az alsó-kapniki kohó. — A fer­­nezelyi kohótelep. — Felsőbánya nyugatról. — Kapnikbánya. — A harmadik vízesés a szturi völgyben. — A kapnikbányai tatár-emlék. — Gróf Teleki Géza pribékfalvi udvarháza.­­— A nagybányai Szent-István-templom romjai 1842-ben. — «Krisztus az olajfák hegyén», a nagybányai Szent-István templomból fenmaradt dombormű. — A nagybányai Szent-István-to­rony _..................­­__ ... ... ... ... 184—205 Debreczen iskolái: A debreczeni állami főreális­kola épülete. — A debreczeni kollégium, mel­lette a gazdasági tanintézet. — A debreczeni kereskedelmi akadémia uj épülete. — A debre­czeni zene­iskola uj épülete ... ... ... 206—207 A kir. József-műegyetem épülete. Dörre Tivadar rajza. ... . ... ... ... ... ... ... ... 257 A nemzetközi közegészségi és demográfiai kon­gresszus kirándulásaiból. Balatoni táj Aligá­­nál. — Zenekari csarnok a siófoki parti sétá­nyon. — A parti sétány Siófokon, kilátással a Balaton túlsó (zalai) partvidékére. — A parti sétány Siófokon a «Sió] vendéglővel. — A parti sétány Siófokon a balatoni különfürdőkkel 269—271 Szemmelveisz síremléke a kerepesi­ úti temetőben 275 Balassa-Gyarmat: Cserna Károly rajza... ... ... 301 A balassa-gyarmati honvéd-laktanya. Cserna Ká­roly rajza ... ... __ ... ... ... ... ... 302 Nógrádmegye székháza Balassa-Gyarmaton : A ki­rály szállása a hadgyakorlatok alatt. Cserna Károly rajza... ... ...­­__ __ ... ... 303 Szécsény: A főtér. — A Pulszky-kastély a pös­­tyéni útról nézve. — A szécsényi kastély a park felől. — Tűz­ őrtorony. — Haynald Lajos bibor­­nok érsek szülőháza. — Az egykori szécsényi vár régi tornya. — A klastrom és a török to­rony. Kimnach László rajzai... ... . .. 304—306 Kékkő vár romjai. Kimnach László rajza ... ... 307 Kilátás a Fehér-hegyről Szécsény vidékére és Balassa-Gyarmat felé. A hadgyakorlatok döntő részének színhelye. Kimnach László rajza ... 309 Erdélyi János szülőháza Kis-Kaposon ... ... 325 A magyar kir. operaház. Dörre Tivadar rajza ... 395 A m. kir. operaház főlépcsője. Dörre Tivadar rajza ... _ ... __ ... ... ... ... ... 397 Szent István király tervezett emlékének előrész­lete, Schulek Frigyestől ... __ __ ... ... 471 A kerepesi­ úti temetőből: Deák Ferencz mauzó­leuma és környéke. Háry Gyula rajza. — Kossuth sírja s mögötte Batthyány mauzóleuma. Háry Gyula rajza. — Klapka György síremléke. Róna József szoborműve. — Henneberg altábor­nagy síremléke. Strahl Alajos szoborműve. — Csukássi József síremléke. Zala György szobor­műve . ... ... ... __ ... ... ... 494—499 A New-York biztosító­társaság palotája az Erzsé­­bet-köruton. — Részlet a kávéházból Eisenhut és Mannheimer mennyezeti festményeivel. — A kávéh­áz erkélyei ... .................. ... 581—­583 A görgényi kastély. Cserna Károly rajza ... ... 665 Lap A görgényi parkból. Háry Gyula rajza . .. ... 668 A szobrász-iskola a Bajza-utczában. Morelli Gusz­táv fényképe... ... ... ... ................... ... 685 b) Külföldiek. Lap A lembergi országos kiállítás épületei: Az ipar­csarnok. — A műcsarnok környéke. — A mű­csarnok. — A kiállítási főút egyik részlete. — Az építészet pavillonja. — Lemberg város pavil­­lonja. — Az egyetemek és iskolák pavillonja. — Gróf Potocki Román pavillonja. — Albrecht fő­­herczeg pavillonja, a szomszédos épületekkel. — Albrecht főherczeg pavillonjának homlokzata. — Petroleum-forrás. — Víztorony. — Fontaine lumineuse. — Vasúti vonat a kiállításon. — A Baczinszki-féle nemzeti étcsarnok. — A ki­állítási tó. — A kiállítási főút egyik részlete. — A gépcsarnok ... ... ... ... ... ... 34—45 Koreából: A régi királyi palota Szöulban. — Az új királyi palota Szöulban. — Szöul főváros déli kapuja.. ... ... ... ... ... ... 222—223 Bosnyák képek: Doboj. — Maglaj éjszakról. — A Buna forrása. — A Komadina forrása. — Mosztár délnyugatról. — A Narenta hídja Mosz­­tárban. — A Prenj hegycsoport. — A Narenta szorosa. — A Ráma hídja. — Szerajevó kelet felől. — A Ráma völgye. — Konjicza. — Rész­let Szerajevóból. — Hid a Luka-szakadékon. — A Pliva zuhataga Jajcza mellett. — A Ráma szorulata Prozoron alól. — A Boszna folyó for­rásvidéke. — Dolnja-Tuzla. —­ A Luka-szakadék hídja. — A ser­at-iskola oszlopos udvara Szerajevó­­ban. — A katholikus templom és a nyugdíjalap­épület Szerajevóban. — Az ilidsei parkból. —­­Szerajevo a várból nézve. — Ilidse. — Travnik környékéről. — Uszev bég mecsetjének főajtaja Szerajevóban. — Az új seriat-iskola Szerajevó­ban. — A Vrbasz-szoros Jajczánál. — Jajcza és vízesései. — Az alsó Pliva-tó. — A Drina foka Zvorniknál. — Görög ó­hitü székesegyház Sze­rajevóban ... ... ... ... ... ... ... 358—381 A czár livádiai nyaralója. — A czárné lakása Li­vádiában. ... ... _ _ _ _ ... ... 520 Antanarivo, Madagaszkár fővárosa ... . ... 539 Képek Antanarivóból, Madagaszkár fővárosából: A királynő nyári palotája. — A királynő ülő­helye az udvari kápolnában. — Az ágyú-üteg. —­­A királyi palota kapuja ... ... ... ... 542—543 A magyarok ősi lakhelye : Az Altáj -hegység. — A Kaspi-tó partja ................... ... ... 602—603 A czári család sírboltja Szent-Pétervárott, a Szent- Péter-templomban . ... ... ... ... ... ... 621 IV. Természettudomány, ipar, gazdaság. Egy nő elégetése. Bűvészeti mutatvány. ... ... 55 A kalocsai Observatorium: Meridián-szoba. — A na­gyobb messzelátó. — Universale a kalocsai obser­­vatoriumban. ... ... ... ... ... ... 104—­105 A tenger csodái: Jaquin kísérlete. — Tengeri kagy­lók. — Nautilus. — Rozmárok és fókák. — Spongya- és teknősbéka-tartók Floridában 165—170 Képek a Napról (4 kép)... ... ... ... 171—172 Izbisz-párducz _ _ _ _ ... ................... 225 Kerékpáros vasút ... ... ... ... ... ... ... 229 A közegészségi kongresszus kiállításán a halott­hamvasztóéról bemutatott képek: Columbarium (hamvőrző ház) Berlinben. — Columbarium (hamvőrző ház) New-Yorkban. — Halottham­vasztó épület New-Yorkban. — Halotthamvasztó épület Milanóban . ... ... ... ... 264—­266 A difteritisz új orvoslásmódja: A gyógyító vérsavó befecskendezése. — Vérvétel egy lóból. — Vér­savó-fecskendő ... ........... ... .... ... ... 411 A budapesti füvészkertben levő Victoria regia tel­jes virágjában és hervadásakor .... ... 436—437 A Mars (4 kép).. ... ... ... ... ... . ... 485

Next