Képes Folyóirat - A Vasárnapi Ujság füzetekben 29. kötet (Budapest,1901)

ERZSÉBET-SZANATÓRIUM. A tevékeny hazaszeretet ritka szép ünnepe folyt le a székesfőváros szomszédságában fekvő budakeszi erdőségben november 17-én : az első magyar jótékony tüdő­gyógyintézet alapkövének letétele.. Németország, Anglia, az amerikai Egyesült-­­ Államok, Svájcz, Oroszország, stb. mind verse­nyeznek ily intézetek létrehozásában. Hazánkban ime az «Erzsébet királyné-szana­tórium »lesz az első nagy szabású intézet vagyon-­­ talan és szűk vagyonú tüdőbajosok gyógyítására. Egy kiválóan humánus és nagy fontosságú közö s egészségi czélra törekvő egyesület, a «Budapesti Szegény sorsú Tüdőbetegek Szanatórium-Egye­sülete» építteti a budakeszii tölgyerdőségnek egyik napfényes tisztásán. Az egyesületet Korányi Frigyes főrendiházi­­ tag, egyetemi orvostanár alapította 1897-ben. Ak-­­ kor, június 3-án gyűlt először össze a budapesti­­ kir. orvosegyesület házában egynéhány ember-­­ barát, a­kik Harkányi Frigyes bárót elnökükké­­ választván, megalakították a szanatórium-egye­sület előkészítő bizottságát. 1898 május 3-ikán­­ már alakuló közgyűlést tarthatott az egyesület s elnökévé gróf Batthyány Lajos valóságos belső­­ titkos tanácsost, a volt fiumei kormányzót,­­ alelnökeivé Korányi Frigyest és báró Harkányi Frigyest választotta meg. 1898 október 24-ikén I. Ferencz József Ő Felsége elfogadta az egyesü­let védnökségét s engedelmét adta hozzá, hogy az első tüdőgyógyintézet, melyet a nemeslelkű emberbarátok szegény sorsú tüdőbetegek szá­mára létrehoznak, a Budapest melletti szanató­rium, boldogult Erzsébet királynénk emlékére az ő áldott nevét viselhesse. 1899 június 21-én a székesfőváros közönsége egyhangúlag meg­szavazta a szanatórium építésére szükségelt 24.000 négyszögölnyi telket a budai erdőségnek az egyesület által e czélra kiszemelt egyik leg­szebb pontján, a János-hegy délnyugati lejtő­jén, sőt az oda vivő út és vízvezeték kiépítését is magára vállalta. 1899 október 1-én indította meg a szanatórium-egyesület Ormódy Vilmos rendezésével az országos gyűjtést, melylyel egyes jótékony adományokból már korán össze­gyűlt pénz­ alapját növelhesse. Jókai Mór felhí­vásával mentek szét a gyűjtőívek. Megkapó volt az az egyetértő lelkesedés, melylyel az ország napi sajtója a szanatóriumi mozgalom eme zászlóbontását fogadta. Az ugyanazon időben valamennyi napilapban meg­jelent vezérczikkek mind megannyi írott emléke maradnak a magyar faj emberbaráti érzületének s áldozatkészségének. A társadalom pártfogása, egy már megelőző­leg megszavazott, bár szerény segítség az állam részéről s a székesfőváros bőkezű gyámolítása abba a helyzetbe juttatták a derék egyesületet, hogy első gyógyintézetének, az «Erzsébet-sza­­natóriumnak» építéséhez 1900 szeptember ha­vában hozzáláthasson. Czigler Győző műegyetemi tanár vállalta el díjtalanul a tervek készítését, melyek az egyesü­let egy külön bizottsága által (Müller Kálmán miniszteri tanácsos elnöklete alatt) orvosilag is kitűnőeknek találván, megkezdődött a kivitel munkája. Őszre hajlott az idő, mikor az első csákányütés a budakeszi-i erdő tisztásának gyep­­szintjét megbontotta s még nincs itt az igazi tél, midőn immár fedél alatt áll a telep épüle­teinek nagy része. Az Erzsébet-szanatórium főépületének bal­szárnya (a jobbszárny kiépítése pénz htán ké­sőbbre marad) 100 betegre készülékét emeletes, kettős folyosórendszerrel; összes szobái dél felé tekintenek ; előttük földszint is, az emeleteken is nyitott, csupán az eső ellen védett folyosók, erkélyek futnak végig, melyeken a betegek nyugvó pamlagaikon heverészve élvezhetik majd az erdő portalan, üdítő levegőjét. A főépü­lettel összefügg az ebédlő épülete; előtte is­mét egy fekvő folyosó a légkúra számára; az ebédlő mögött a konyha­épület. Messzebb, fa­csoportok által a főépülettől elválasztva a gép- és mosóház, orvoslakás és istálló egészítik ki a telepet. Alacsony nyomású gőzfűtés, villamos világítás lesz az emberszerető gondoskodás e hajlékában, együtt az egészségtudomány egyéb vívmányaival a berendezésben, hogy a szana­tórium, hozzávéve a szakértő orvosi felügyelést is, mindent egyesíthessen a kezdődő tüdőbaj megfékezésére. Meg is fog itt menteni a mai higiénikus-diétás kezelés,ha az intézet a jövő év derekán megkezdheti áldásos működését, sok­sok veszendőnek indult magyar polgárt s pél­daadásával áldásos terjesztője lészen a tüdővész elleni védekezés észszerű módjának ország­szerte. Dr. Kuthy Dezső. * A szanatórium alapkőletételének ünnepélyére a fővárosból hosszú kocsisor vonult ki a most elhagyatottan álló budai nyaralóvillák és kertek közt. A «Szép Juhászné»-tól nem messzire, az erdőbe vágott külön, mély út visz a szanatórium telepére, útmutatóul egy diadalkapu, s az út két oldalán lengő nemzeti és fővárosi zászlók sora szolgált. Az út két oldalát hosszú sorban ellepte Budakesz sváb népe, mely kíváncsian kutatta a sárral lepett fogatokban a notabilitásokat. A te­lepen félig kész épületek fogadták az érkezőket, még vakolatlan téglafallal, üres ablakokkal, szétszórva hatalmas területen. Hármuk már tető alatt van, míg a főépület, a háromemele­tesre tervezett tulajdonképeni szanatórium csak félig-meddig kész, építése azonban gyor­san halad előre, úgy hogy már 1901 augusztu­­ s19

Next