Vasárnapi Ujság – 1855

6. Tudományos rovat - A nagy világ népei. Hegedűs (kép) - (kép) 375. oldal

jószágát, hogy ellenségét perbe keverhesse, a miből aztán óriási ellenségeskedés támad, melly néha annyira megy, hogy egymás házait gyújtogatják daczára annak, hogy a gyujtogatók kinos halállal bűnhődnek. A csin népnél szorgalmasb és mértékletesb nép nem léte­zik; naphosszat a legsúlyosabb munkát végzi, órákig vizben állva dolgozik s ha estve fáradtan s éhesen haza térve egy két marok főtt rizst s egy csésze b­eát kaphat, boldognak s elége­dettnek érzi magát. —Nincs is Csinhonban egy talpalatnyi föld, melly, hacsak a viszonyok engedik, szorgalmasan mivelve nem volna, igy sikerült vas szorgalom s kitartás által a legmerede­kebb sziklahegyeket ép ugy mint az iszapos folyampartokat termékeny földekké át­változtatni.­­ Mindamel­lett a szegénység olly nagy, hogy a szülők saját gyermekeiket az utczára kiteszik , vagy a bábák által fürdés közben vízbe fojtatják,a­mi főleg a túl­népesült városokban mint Pe­king divatos. Drágaság idején a szegény csin pa­raszt , hogy éhen ne vesz­szen, nejét, gyermekeit sőt néha önmagát is kényte­len rabul eladni. A csin ruha felette bő­szabású, s férfi s nőnemnél egyaránt több egymás fölé öltött selyem vagy pamut szövetből készült zekéből áll; lábbelijök a gazda­goknál selyem a szegé­nyeknél kalapszövetből készül,s ujnyi vastagságú papiros talppal van el­látva, melly felette kényel­metlen s könnyen szakad, miért is a szegények ez­ekért többnyire meztelen lábbal s feltűrt, nadrágban járnak. A ruházat csinosságára sokat tartanak s ranghoz illő vi­seletre roppant sommákat pazarolnak. — Fövegjük télen pré­mes süveg, nyáron csúcsos tölcsér alakú szalma- vagy bam­busnádból font kalap. — A ruházat költségeit kevesen birván viselni , csak az időszakhoz kivánt viselettel birnak a többi folyton zálogban van s csak az időszak változtával váltják ki.­­ A férfiviselet egyik nélkülözhetlen része s a csin­gavallér fődisze, a rend szerint négy lábnyi hajfonat vagyis czopf, melly­nek hossza a mennyiben a természet az illető tulajdonossal mos­tohán bánt, a fodrászok mesterfogásai által emberhaj és lószőr czélszerű alkalmazása által pótoltatik.­A czopf azonban mind­emellett nem csin nemzeti divat, hanem a most uralkodó Mand­zsuk sajátja, miért is a mostani csin felkelők ezek­nek is irtó háborút szentek s a fogoly császári kato­nákat ebbeli díszeiktől megfosztván a lenyírt fo­natokat halomra rakva megégeték s maguk ősi szokás szerint üstökösen viselik hajzatukat. A nőviselet sajátságai­hoz tartoznak a felette ki­csi és szük faczipek, a csin nők lábait, mellyek kicsi­sége nagyra becsültetik már gyermekkorukban annyira összeszorítják, hogy lábujjaik talpuk alá görbüljön. — Oly csonkí­tás folytán a csin hölgyek nehezen s ekkor is csak ti­pegve birnak járni. Tun­kovszky hires orosz utazó e szokást a csin férjek képzelhetlen féltékenysé­gében véli kereshetni, melly által ők nejeiket lakóikhoz csatolni igye­keznek. A csin nép felette so­kat tart az udvariasság s szabályaira mely-illem 376 Az uszó-ház. Chinai vitorlás-talyiga.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék