Vasárnapi Ujság – 1856

1856-01-06 / 1. szám - G. Károlyi István (arczkép) 1. oldal / Életirások

Pest, Januarius 6-án 1856 A ..Vasárnapi l'jsaR" heteként egyszer egy nagy negyedrétű íven jele­nik meg. — KIA fizetési djjjulius —decemberig azaz: 6 hónapra Bu­da-Pesten házhoz küldve vagy postai 11­011 a ..Politikai ujdonságok­kal" együtt csupán csak 3 ft. pp.­­ Az előfizetési dij a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetem utcza 4. sz.) bérmentve utasitandó. Nem vesztet még el Magyarhonból a nagyok és nemesek! Hajdan a csajtanfezőkön kerestük őket, most a szellemi haladás m­ezején, a béke munkit kepepett. Es a millymag^nevek történetünk lapja­i egy Hunyadi,­­1 Zrínyi,— Frangepán, ép olly nagyok most így feste­­tics György ,­­ két Széchenyi, Ürnényi neveik. Sorozzuk i­ e tisztelt nevek közé grif Káro­lyi Istvánt. Pest várossalíes/ceVíVs szomszédságban, alig messzebb tőle mint a londoni City a Testmün­­ster városrésztő, mint a párizsi boulevardok az elyséei mezőktől fekszik a kies Fóth. Egy dal él a nemzet ajkán, a nit alig van magyar ember, a­ki ne ismerne, annyira elter­jedt az mindenfelé. A­kik a fóthi dalt ének­lik, emlékezzenek meg rá, hogy nem hiába vannak O«­ teli azon sorok hon-és emberszeretettel , m­ert azon helyen lakik ey férfi , ki e két erénynek legszebb magas pél­­dáit adja, gróf Károyi István. A hazai nagy vállala­tok és az emberiség les szükölködői egyaránt is­ Gróf Károlyi István, merik­ai, s mint biztos támaszukhoz fordulnak hozzá mindannyian. A köznép szellemi mű­­elődésének egyik legha­talmasabb emelője, a Sz. István-társulat, elvá­laszthatlan gróf Károlyi István nevétől; e társulat minden ezernél tartósabb emléke leend azon szent törekvésnek , mellyel nemzetében a vallásosság és ismeretek áldásait megszilárdítani törek­szik. Bizton elmondhatni, hogy nem­ m­úlik el ol­­lyan nap, melly egy szép emléket ne jegyezhetne fel róla. Ámde ez emlé­kekről hallgatni kell, mert azoknak neve , jó­tétemény, mellyet szabad érezni a szívnek, nem ki­beszélni az ajknak. Ez általunk közlött kép, tíz év előtti korsza­kában mutatja öt­t be; adja Isten, hogy egykor, mint ősz galambfehér­­ főt, láthassa ez a rezet ha­zánk közönsége , kinek hajfi­rte nem a gond és bánat, hanem a tisztelet és az évek áldása alatt lett légyen fehér! E nemes lélek példája lelkesítse a nagyokat, buzdítsa a kicsinyeket, kösse össze mind a ket­tőt! Gróf Károlyi István

Next