Vasárnapi Ujság – 1856

1856-12-07 / 49. szám - B. Augusz Antal (arczkép) 425. oldal / Életirások

A „Vasárnapi újság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg, postai uton a,,Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 ft. pp. Az előfizetési kilohzetési dij julius—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy | dij a „Vasárnapi újság" kiadó­ hivatalához (egyetem utcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. Magurai báró Augusz Antal, Magurai báró Augusz Antal született 1807-ben Szekszárdon Tolnamegyében, hol atyja Antal köztiszteletü főbiró volt, a hazai közügyek és magyar irodalom iránti előszeretetéről az által is kitű­nően ismeretes, hogy ko­szorús költőnk Garay Já­nos „Csatár" czimü hősköl­teményét, Bezerédj István, Csapó Dániel és id. Augusz Antal uraknak ajánlotta. Fia Antal, atyjának polgári érdemekben és ne­mes miveltségben hű kö­vetője, tanulmányait a bu­dai főgymnasiumban és a pesti egyetemben kitünő sikerrel végezé. 1826-ban már törvénytudor, ügyész és a pesti egyetem törvény­karának tagja lett. Ugyan ez évben a pozsonyi or­szággyűlésen Tolnamegye akkori követe s alispánja Dőry Vincze mellett volt alkalmazásban, s egyszers­mind Tolnamegye aljegy­zőjéül neveztetett ki. Az országgyűlés után haza­tér­vén szülő­városába, ennek szervezése, mint választott kültanácsbelinek volt most a közjó előmozditására tö­rekvő lelkes ifjúnak fő­gondja; és valóban e percz­től fogva kezdett Szekszárd felvirágzásnak indulni, hol a községi dolgok, és tekin­télyes gazdasága rendbeho­zatala után, közhasznú in­tézetek keletkeztek, — így a helybeli Ferencz-kórház­nak nagyobbszerü fölépí­tése s elrendezése, egy kis­dedóvóda, polgári lövész testület, ezzel kapcsolatban levő zeneisko­lával, a közlegelőn levő tófenékek viruló erdőkké átváltoztatása, voltak ernyedetlen fáradozásainak szép gyümölcsei. 1836-ban Tolnamegye közgyűlése által egy évi távoztatási engedelmet nyervén, ezen időt Német-, Franczia-, Angol-, Skót és Schweicz országokban töltötte, hol minden tekintetben bő ismerete­ket szerzett magának; különösen a szőlőmivelést és bortermesztést illetőleg igyekezett a külföldön tapasztalásokat gyűjteni, mellyeket a Szekszárdon levő terjedelmes saját szüleiben alkalmazásba hozott, még pedig olly eredménynyel,miszerint jelenleg az országban, mint a legnemesb bort termesz­tők egyike ismeretes és sa­ját bortermelése igen kere­setten mindig a legjobb árral díjaztatik. Ugyanez évben Tolnamegye főjegy­zőjévé, 1843-ban pedig al­ispánjává választatott. 1846-ban Tolnamegye összes nemessége által első alispánjának választatván, 1848. évi april­isban tar­tott első bizottmányi ülés­ben, Tolnamegye összes la­kossága által ugyan ezen hivatalában megerősitetett, 1849. augusztus 20-án Tolnamegyében cs. kir. kor­mánybiztosnak, ugyanazon évi octoberben Tolna-, Ba­ranya- és Somogymegyék kerületi főispánjává legke­gyesebben kineveztetett. 1850. aug. 21. sz. Ist­ván-rend vitézének nevez­tetett ki, egyszersmind ö utódjaival bárói méltóságra emeltetett.­­1850. novem­berben Pest kerületi főis­pánjává, 1852. november­ben a budai cs. k. helytar­tósági osztály alelnökévé neveztetett. 1854. dec. 15. pápa­i szentsége által a K­risztus-rend vitézévé vá­lasztatott. Jelen magas hivatalá­ban a hazai közügyek, a közigazgatás minden réte­gei, az irodalom és nemzeti szinház, mellynek igazgató bizottmá­nyában elnököl, mennyit köszönhetnek e magasra becsült hazafi igaz buzgalma és befolyásának, az nem maradhat rejtve a figyel­mes szemlélő előtt, ki mind e közérdekű ügyek feltűnő előhaladá­sának az ő személyével­ kapcsolatban tételét bensőleg ismeri. — V. Magurai báró Augusz Antal.

Next